Επικαιρότητα

Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Ι΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Ι΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ πορεία πρός τόν Θεό εἶναι καί σήμερα ἡ ἴδια» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ι΄ Μέρος

Ἄν μεταβάλλουμε τήν ἁμαρτωλή ζωή μας σέ σύμφωνη μέ τό Ἅγιο Εὐαγγέλιον βιοτή, τότε μόνον δέ θά γεμίζει ἡ Κόλαση ἀπό ἀμετανόητους ἁμαρτωλούς, σάν νά μήν ὑπάρχει ἡ πανίσχυρος μετάνοια μέσα στήν ἉγίαἘκκλησία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Αὐτή ἡ ἄπειρος ἀγαθή δωρεά τοῦ Θεοῦ ἔχει δοθεῖ γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς.

Καί ὅποιες καί ἄν εἶναι οἱ ἁμαρτίες μας, ἡ δωρεά αὐτή ἐνεργεῖ μέ δύναμη μοναδική σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας.

Καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρτία, σώζει τήν ἁμαρτωλή ψυχή μας πού προστρέχει μέ πίστη στό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί τῆς Ἐξομολογήσεως, ἔστω καί ἄν μετανοήσουμε στά τελευταῖα λεπτά τῆς ζωῆς μας, μόλις πρίν ἀπό τόν θάνατο.

Πράγματι ὅλοι οἱ ἅγιοι ταπεινώθηκαν μέχρι ἐσχάτου σημείου, διότι αὐτοί ἦταν ἄνθρωποι τῆς μετανοίας καί γιά αὐτό τό λόγο ἀνυψώθηκαν μέχρι τά οὐράνια.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι θεμελιωμένη πάνω σέ Ἁγίους πού μετανόησαν, ὅπως τά παλάτια εἶναι χτισμένα πάνω σέ λαξεμένες καί ὡραῖες πέτρες. (10)

Ἐσεῖς βέβαια, ἀδερφοί μου, ἴσως πεῖτε, πώς ἐγώ ἀναφέρω παραδείγματα μετανοίας καί μετανοημένων ἀνθρώπων παλαιότερων ἐποχῶν, πού στίς μέρες μας δέν μποροῦν νά ἀποτελέσουν παράδειγμα.

Ἐπίσης ἴσως πεῖτε πώς ὅλα τά παραδείγματα πού ἀναφέρθηκαν ἀνήκουν ὄχι μόνο σέ παλιότερες ἐποχές, ἀλλά καί σέ ἀπομακρυσμένους λαούς, πού ἔζησαν κάτω ἀπό διαφορετικές συνθῆκες ζωῆς.

Θά τολμήσω ὅμως σέ αὐτό τό σχόλιο νά ἀπαντήσω ὡς ἑξῆς:

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἄλλαξαν πολύ οἱ ἐξωτερικές συνθῆκες.

Ἄλλαξε ὁ τρόπος μεταφορᾶς, ὁ τρόπος φωτισμοῦ μέσω τοῦ ρεύματος, ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἐκδίδονται τά βιβλία, ὁ τρόπος ἐπικοινωνίας τῶν ἀνθρώπων, ὁ τρόπος ἐνδυμασίας μας, ὁ τρόπος πού ἐργαζόμαστε, ὁ τρόπος πού πολεμᾶμε.

Ὅλα αὐτά εἶναι διαφορετικά καί δέν εἶναι ἴδια μέ τήν ἐποχή πού ἔζησε ἡ Ἁγία Μαρία τῆς Αἰγύπτου, οὔτε εἶναι ἴδια μέ τήν ἐποχή πού ἔζησε ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος στή Ρώμη.

Δύο ὅμως πράγματα, ἀδελφοί μου, δέν ἄλλαξαν:

Ὁ Θεός καί ἡ πορεία πρός τόν Θεό.

Ὁ Θεός εἶναι σήμερα ἴδιος ὅπως καί τότε.

Ἡ πορεία πρός τόν Θεό εἶναι καί σήμερα ἴδια!

Ὅποιος σήμερα ἐπιθυμεῖ νά ταξιδέψει ἀπό τή Θεσσαλονίκη στό Παρίσι δέν σελώνει τό ἄλογο, οὔτε ἑτοιμάζει ἅμαξα ὅπως παλιά.

Κάθεται σέ μία θέση στό τρένο καί ταξιδεύει.

Ὅποιος σήμερα ἐπιθυμεῖ νά γράψει ἕνα βιβλίο, δέν προετοιμάζει τό δέρμα τοῦ ἀρνιοῦ γιά νά τό κάνει περγαμηνή, οὔτε χαράζει μέ μαχαίρι τά γράμματα σέ ξύλο ἤ σέ πέτρες ὅπως κάποτε.

Παίρνει τό φτερό (ἤ τό στυλό) καί τό χαρτί καί γράφει.

Ὅποιος ὅμως σήμερα θέλει νά ξεμεθύσει ἀπό τό «μεθύσι» τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀνυψώσει τό πνεῦμα του στό Θεό, αὐτός πρέπει νά περάσει τίς ἴδιες δυσκολίες τῆς μετάνοιας πού πέρασαν ἡ Ἁγία Μαρία, ὁ Ἅγιος Βασίλειος, ὁ Ἅγιος Γρηγόριος, ὁ Ἅγιος Μακάριος, ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος καί ὅλοι οἱ Ἅγιοι.

Ἄν ἐπίσης νομίζετε, πώς ἡ διαφορά αἵματος καί ἡ διαφορά λαοῦ κάνει πιό εὔκολο ἤ πιό δύσκολο τόν δρόμο γιά τή σωτηρία, τότε πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι οἱ δικοί σας ἅγιοι, πού ἔχουν τό ἴδιο αἷμα, ἀνήκουν στόν ἴδιο λαό τοῦ Θεοῦ μέ σᾶς.

Ἀνέβηκαν τόν ἴδιο δρόμο στήν πορεία τους πρός τόν Θεό, ὅπως καί οἱ ἅγιοι πού κατάγονται ἀπό τήν Αἴγυπτο, ἀπό τήν Παλαιστίνη, ἀπό τή Συρία, ἀπό τήν Ἀρμενία, ἀπό τήν Ἑλλάδα, ἀπό τή Βουλγαρία, ἀπό τή Ρωσία.

Μπορεῖ νά νομίζετε, πώς τά παραδείγματά μου ἴσως εἶναι κάπως παλιά γιά ἐσᾶς.

Ἴσως θά πεῖτε πώς οἱ ἅγιοι στούς ὁποίους ἀναφέρθηκα, ἔζησαν τήν ἐποχή τοῦ μεσαίωνα.

Θά πεῖτε πώς εἶστε ἄνθρωποι τῆς σύγχρονης ἐποχῆς καί δέν σᾶς εἶναι σαφές, γιατί ἡ μετάνοια σήμερα δέν εἶναι τόσο ἀναγκαία, ὅσο ἦταν στά παλαιότερα χρόνια.

Ὅμως ἡ μετάνοια σήμερα εἶναι τόσο ἀναγκαία, ὅσο ἦταν καί στά παλαιότερα χρόνια”.

Κι’ ἐμεῖς ἀληθινά ἄς μιμούμαστε σέ ὁλόκληρη τήν ἐπίγεια ζωή μας τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, πάντοτε μᾶς διδάσκει: «Πορευθέντες δέ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν.

Οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν»(Ματθ. 9, 13).

Ἄς ἔχουμε ἀδέλφια μου, συνεχῶς στά χείλη μας τήν καρδιακή εὐχή:«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

10. Ἡ μετάνοια. Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος. (Ἐκφωνήθηκε στόν καθεδρικό ναό τοῦ Βελιγραδίου, σέ περίοδο νηστείας). https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Α΄Μέρος, Β΄, Γ΄Δ΄, Ε΄ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄, Θ΄)

Σχετικά άρθρα

Η Αγία Ακυλίνα και οι Νεοέλληνες [mp3 – 2015]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη “Ἀκυλίναν τήν θείαν ἀνευφημήσωμεν, οἴα θεόφρονα κόρην καί Ἀθληφόρον Χριστοῦ, τῇ ἀγάπῃ γάρ αὐτοῦ πίστει ἠνδρίσατο, καί καθεῖλε τόν ἐχθρόν, δι’ ἀγώνων ἱερῶν καί δόξης τυχοῦσα θείας...

Η οσία Ευφροσύνη και ο όσιος Παφνούτιος [mp3 – 2013]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. “Ὡς παρθένος φρόνιμη καί ἀδιάφθορος, κοτηγγυήθης ὁσίως τῷ Ζωοδότῃ Χριστῷ, καί προσκαίρων τήν χλιδήν ἐμφρόνως ἔλιπες, ὅθεν ἐν μέσω τῶν ἀνδρῶν, ὡς ἀμόλυντος ἀμνάς, ἐξέλαμψας Εὐφροσύνη, καί τοῦ Βελίαρ τά κέντρα, τῇ πολιτείᾳ σου ἀπήμβλυνας” (Ἀπολυτίκον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.