Επικαιρότητα

Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Θ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Θ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὅλοι οἱ ἅγιοι ταπεινώθηκαν μέχρι ἐσχάτου σημείου καί γιά αὐτό τό λόγο ἀνυψώθηκαν μέχρι τά οὐράνια» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Θ΄ Μέρος

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος μετανοεῖ ἀληθινά, εἶναι ἕτοιμος νά ὑπομείνει κάθε θλίψη, πείνα ἤ γυμνότητα, κρύο ἤ ζέστη, ἀδικία ἤ συκοφαντία, πόνο καί φτώχεια, ἐξουθένωση ἀκόμη καί ἐξορία.

Γιατί ἡ ψυχή του ὑψώνεται πρός τό Θεό καί δέν ἐνδιαφέρεται γιά τά γήινα, ἀλλά προσεύχεται μέ καθαρό νοῦ στό Θεό, διότι γνώρισε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ὅποιος ὅμως δέν ἐγνώρισε τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, αὐτός δέν μπορεῖ νά εἶναι ἐλεήμων, γιατί δέν ἔχει στήν ψυχή του τή χαρά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ ἐλεήμων ἄνθρωπος δέν θυμᾶται τό κακό, γιατί γνωρίζει ἐκ πείρας τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καί γι΄αὐτό τό σημαντικό λόγο στόν ἐλεήμονα ἄνθρωπο ὁ Κύριος συγχωρεῖ τά ἁμαρτήματά του παρευθύς.

Τό ἔλεος τοῦ Κυρίου δέν μπορεῖ νά τό ξεπεράσει ποτέ κανείς ἄνθρωπος, διότι εἶναι ἄπειρο.

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι πού ζήσανε μέ μετάνοια, μέ ταπείνωση, μέ ἐγκράτεια, μέ ὑπακοή, ἔγιναν ἅγιοι καί ἀνέβηκαν στόν οὐρανό καί βλέπουν τήν αἰώνια δόξα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ σημαντικότεροι Ἅγιοι ἱστορικά, ἦταν αὐτοί πού μετανόησαν εἰλικρινά γιά τίς ἁμαρτίες τους. (9)

Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία γιά δεκαέξι χρόνια ἦταν ἡ πιό ἀναίσχυντη, ἡ πιό ἀκόλαστη γυναίκα τῆς Αἰγύπτου.

Μία μέρα ὅμως, στάθηκε μπροστά στό Ναό τοῦ Παναγίου Τάφου τοῦ Κυρίου στά Ἱεροσόλυμα, ἀναλογίστηκε τή ζωή της καί αἰσθάνθηκε μεγάλη ντροπή.

Ἀπό τήν ψυχή της βαθιά ξεχείλισε μία ἀπέχθεια γιά τόν ἴδιο τόν ἑαυτό της, μία ἀπέχθεια γιά τίς παράλογες ἁμαρτίες της, μία ἀηδία γιά ὅλο τό παρελθόν της.

Ἄνοιξε τό «παράθυρο» καί φρέσκος ἀέρας εἰσῆλθε στό πνιγηρό δωμάτιο τῆς ψυχῆς της.

Μονομιᾶς, ἀνακάλυψε τή διαφορά ἀνάμεσα στή σαπίλα καί στή φρεσκάδα, ἐπειδή ὅπου ὑπάρχει μόνο σαπίλα, δέν καταλαβαίνει κανείς τή διαφορά σαπίλας καί φρεσκάδας, καί τό ἴδιο συμβαίνει ὅταν ὅπου ὑπάρχει μόνο φρεσκάδα.

Ἀπό ἐκείνη τή στιγμή ἄρχισε ἡ μετάνοια τῆς μεγάλης ἁμαρτωλῆς.

Καί μαζί μέ τή μετάνοια, ἡ πίστη της στό Εὐαγγέλιο.

Γιατί χωρίς τήν ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτίας του, ὁ ἄνθρωπος δέν αἰσθάνεται ἀνάγκη γιά τό Εὐαγγέλιο.

Ὅπως ὁ ἄνθρωπος ἐπιθυμεῖ τό νερό γιά νά καθαριστεῖ, τή στιγμή πού καταλαβαίνει τήν ἀκαθαρσία τοῦ σώματος, ἔτσι καί ὁ ἄνθρωπος, μόνον ὅταν αἰσθανθεῖ πώς εἶναι ἁμαρτωλός καί ἀρχίσει νά πνίγεται ἀπό τήν αἴσθηση τῆς ἁμαρτίας καί ἀπό τήν «ἀκαθαρσία» τῆς ψυχῆς τουμπορεῖ νά ἐπιθυμήσει δυνατά τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.

Κάτι παρόμοιο συνέβη καί μέ τήν σία Ταϊσία καί τήν σία Πελαγία.

Καί οἱ δύο τους ἦταν γνωστές ἁμαρτωλές.

Ἡ μετάνοιά τους σάν τό τσεκούρι ἔσκισε τήν ζωή τους.

Καί οἱ δύο τους μέ τήν μετάνοια καθάρισαν τήν «τσίμπλα» ἀπό τά πνευματικά τους μάτια καί εἶδαν τήν πραγματική ὄψη τοῦ ἑαυτοῦ τους.

Μέχρι ἐκείνη τή στιγμή δέν ἔβλεπαν τόν ἑαυτό τούς ὅπως ἦταν πραγματικά.

Ἀντίκρισαν τήν μέχρι τότε ζωή τους μέ τήν ἀηδία, τήν σιχαμάρα, καί τόν τρόμο πού βλέπει ὁ ἄνθρωπος κουλουριασμένα φίδια στό κρεβάτι του.

Τ ρ α ν τ ά χ τ η κ α ν καί μέσα στήν ἀπελπισία τούς ἄρχισαν νά «πλένονται» καί νά «καθαρίζονται» μέ τή νηστεία, μέ τήν προσευχή καί μέ τά δάκρυα τῆς μετανοίας.

Τό Ἅγιο Πνεῦμα, χωρίς τό ὁποῖο κανείς δέν μπορεῖ νά «καθαριστεῖ» καί νά ἁγιαστεῖ, «καθάρισε» καί ἁγίασε αὐτές τίς δύο μετανιωμένες ψυχές.

Ὅπως «καθάρισε» καί ἁγίασε καί χιλιάδες ἄλλες ψυχές, πού μέ τήν μετάνοια ἄνοιξαν τό «παράθυρο» τῆς ψυχῆς τους καί τό κάλεσαν νά τήν «καθαρίσει» καί νά τήν ἁγιάσει.

Ἔργο ἰδιαίτερα προσφιλές σ’ Αὐτό.

Παρόμοια εἶναι καί ἡ περίπτωση τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, ἡ ἀνηθικότητα τοῦ ὁποίου τόν ἔφερε στά ὅρια τῆς ἀπελπισίας καί στά ὅρια τῆς αὐτοκτονίας.

Ἐξαιτίας τῶν θερμῶν προσευχῶν καί τῶν πικρῶν δακρύων τῆς μητέρας του Μόνικας, ὁ Αὐγουστίνος σώθηκε ἀπό τόν τελικό ἀφανισμό.

Γιατί στήν κατάσταση πού ἔφτασε ὁ Αὐγουστίνος ὁδηγοῦνται πολλοί νέοι ἄνθρωποι.

Ἡ ἁμαρτία καί ἡ ἀπελπισία ἔφεραν τόν Αὐγουστίνο στό χεῖλος μίας τέτοιου εἴδους καταστροφῆς, πού ὁ ἄνθρωπος ἔχει νά ἐπιλέξει ἕνα ἀπό τά δύο, εἴτε μετάνοια, εἴτε τό σχοινί γιά κρέμασμα ἀπό τά χέρια τοῦ διαβόλου.

Γιατί αὐτός μέ τό σχοινί στό χέρι περπατάει γρήγορα πίσω ἀπό κάθε ἀκόλαστο καί ἀπελπισμένο.

Ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος θαρραλέα ἀπομάκρυνε τό δαίμονα τῆς ἀκολασίας καί τῆς ἀπελπισίας καί ἄρχισε νά μετανιώνει.

Ἀπό ἀκόλαστος, μέ τόν καιρό ἔγινε ἅγιος, ἀπό μιαρό σκεῦος ἔγινε καθαρό σκεῦος, ἀπό ἀπελπισμένος ἔγινε ἥρωας, ὁ ὁποῖος ἐνέπνεε καί ἐμπνέει τόν ἡρωισμό σέ πολλές ἀπελπισμένες ψυχές.

Μέ τήν μετάνοια, θαυματουργικά γιατρεύτηκε καί ὁ ληστής Μωυσῆς.

Κάποτε, ἀφοῦ διέπραξε πολλούς φόνους καί ληστεῖες ἐπιτέθηκε μέ τή συμμορία του σέ ἕνα Μοναστήρι.

Καί νῶ μέχρι τότε ἀσυλλόγιστα ἐπιτίθονταν σέ ἄλλους ἀνθρώπους, ἀπό τότε πού μετανόησε ἐπιτίθονταν μόνον στόν ἴδιο τόν ἑαυτό του.

Δηλαδή ἄρχισε νά τιμωρεῖ τόν ἑαυτό του, μέ τήν πείνα, μέ τήν δίψα, μέ τήν φυλακή, μέ τούς ραβδισμούς, μέ τήν αὐτοκριτική.

Μέ αὐτή τήν αὐστηρή μέθοδο καί μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, κατάφερε νά ξεφλουδίσει ἀπό τήν ψυχή του, τόν χοντρό φλοιό τῆς ἁμαρτίας καί νά φωτίσει τήν ψυχή του μέ τό πράο καί σιωπηρό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.

Ἡ μετάνοια εἶναι ἕνα πνευματικό λουτρό στό ὁποῖο «καθαρίστηκαν» οἱ πιό σημαντικοί ἅγιοι οἱ δημιουργοί, τῶν πιό σημαντικῶν πνευματικῶν ἔργωνὅλων τῶν (ὀρθοδόξων) χριστιανικῶν λαῶν.

Ὅλοι τους ἐξαγνίστηκαν μέ τή μετάνοια καί γι’ αὐτό τό λόγο μποροῦσαν νά βοηθοῦν καί ἄλλους νά ἐξαγνιστοῦν.

Ὅλοι οἱ ἅγιοι ταπεινώθηκαν μέχρι ἐσχάτου σημείου καί γιά αὐτό τό λόγο ἀνυψώθηκαν μέχρι τά οὐράνια.

Ὁ ἀριθμός τους εἶναι δύσκολο νά μετρηθεῖ, ὅπως δύσκολο εἶναι νά μετρηθεῖ καί ἡ μεγαλοσύνη τους”.

Κι’ ἐμεῖς ἀληθινά ἄς μιμούμαστε σέ ὁλόκληρη τήν ἐπίγεια ζωή μας τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, πάντοτε μᾶς διδάσκει: «Πορευθέντες δέ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν.

Οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν» (Ματθ. 9, 13).

Ἄς ἔχουμε ἀδέλφια μου, συνεχῶς στά χείλη μας τήν καρδιακή εὐχή:«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

9. Ἡ μετάνοια. Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος. (Ἐκφωνήθηκε στόν καθεδρικό ναό τοῦ Βελιγραδίου, σέ περίοδο νηστείας) https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Α΄Μέρος, Β΄, Γ΄Δ΄, Ε΄ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄)

Σχετικά άρθρα

Αφιερώματα

17 Ιούν

Ο Όσιος Υπάτιος εν Ρουφινιαναίς, η διακοπή κοινωνίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Γράφει ο Αθανάσιος Μπόλλας Τι έκανε ο Όσιος Υπάτιος, όταν ο Νεστόριος άρχισε να κηρύττει αιρετικά; Τι έπραξε, όταν ο Επίσκοπός του τον εμπόδιζε να αντιδράσει στην ειδολωλατρεία, λέγοντάς του «εσύ είσαι μοναχός, κάθισε και ησύχαζε»;

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.