Επικαιρότητα

Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Β΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Β΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Σέ ὅλα πρέπει νά εἴμαστε μιμητές τοῦ Κυρίου καί νά ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμά Του» (Ἅγιος Λουκᾶς, Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Β΄ Μέρος

«Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ Εὐαγγελίω». (Μάρκ. 1, 15). Αὐτά ἦταν τά πρῶτα λόγια τοῦ κηρύγματος τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀκριβῶς αὐτά τά ἴδια λόγια λέγει καί σ’ ἐμᾶς μέχρι σήμερα, μέσω τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου Του.

Ἡ δύναμη τῆς μετανοίας εἶναι θεμελιωμένη στήν δύναμη τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ.

Ὁ Κύριος ὡς Παντοδύναμος καί ἀληθινά πανίσχυροςἸατρός εὐαγγελίζεται τήν αἰώνια λύτρωση, μαζί μέ τήν αἰώνια χαρά καί τήν ἴαση τῆς ψυχῆς ἀπό τίς ἀσθένειες γιά ὅλους τούς ἁμαρτωλούς ἀλλά μετανοημένους ἀνθρώπους, χωρίς ἐξαίρεση, λέγοντας πάντοτε αὐτή τήν φράση: «Μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ Εὐαγγελίω».

«Καί ἐγένετο αὐτοῦ ἀνακειμένου ἐν τή οἰκία, καί ἰδού πολλοί τελῶναι καί ἁμαρτωλοί ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καί τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ» (Ματθ. 9, 10).

Οἱ Φαρισαῖοι ἀγανακτοῦσαν γιά τό ὅτι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός συναναστρεφόταν μέ τούς ἁμαρτωλούς, τίς πόρνες καί τούς τελῶνες. (2)

Περιφρονοῦσαν αὐτούς τούς ἀνθρώπους καί θεωροῦσαν ἀκαθαρσία νά ἐπικοινωνοῦν μαζί τους.

Ποτέ δέν τούς μιλοῦσαν, ἄλλα τούς κακολογοῦσαν καί τούς κατέκριναν γιά τήν συμπεριφορά τους.

Ξέρουμε ὅτι οἱ πόρνες ἔπλεναν τά πόδια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ καί τά σκούπιζαν μέ τά μαλλιά τους.

Ποτέ δέν ἔχουν ἀκούσει ἀπ’ Αὐτόν κανένα λόγο ἐπιπληκτικό.

Τίς συγχωροῦσε καί τίς ἔλεγε:

«Πορεύου καί ἀπό τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε» (Ἰωάν. 8, 11).

«Καί ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· διατί μετά τῶν τελωνῶν καί ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν;» (Ματθ. 9, 11).

Οἱ Φαρισαῖοι ἦταν ἀνίκανοι νά καταλάβουν αὐτή τήν συμπεριφορά τοῦ Χριστοῦ καί δυσφοροῦσαν γιά τήν στάση τοῦ ἀπέναντι στούς ἁμαρτωλούς.

Ἀλλά ὁ Κύριος τους ἀπαντοῦσε τό ἑξῆς:

«Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ’ οἱ κακῶς ἔχοντες» (Ματθ. 9, 12).

Ἦλθε γιά νά σώσει τούς ἁμαρτωλούς.

Μέ τήν ἀγάπη τοῦ ἀγκάλιαζε κάθε ἁμαρτωλό καί ζητοῦσε νά τόν ὁδηγήσει στήν σωτηρία.

Στούς Φαρισαίους πού τοῦ παραπονέθηκαν εἶπε:

«Πορευθέντες δέ μάθετε τί ἐστίν ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν» (Ματθ. 9, 13).

Οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους τήν στήριζαν στίς θυσίες καί τίς προσευχές τους.

Καί ὁ Κύριος λέει ὅτι δέν θέλει θυσία, ἀλλά ἔλεος.

Ἔλεος στούς ἁμαρτωλούς.

Οἱ θυσίες χρειάζονταν στήν Παλαιά Διαθήκη, διότι π ρ ο ε ι κ ό ν ι ζ α ν τήν Μόνη Θυσία ποῦ πρόσφερε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός πάνω στόν Σταυρό τοῦ Γολγοθ.

Ὅταν δόθηκε αὐτή ἡ Θυσία οἱ ἄλλες θυσίες ἔχασαν τήν σημασία καί τό νόημά τους, γι’ αὐτό δέν τίς προσφέρουμε πιά.

Τώρα ὁ Κύριος δέν περιμένει θ υ σ ί α ἀλλά ἔ λ ε ο ς.

Περιμένει ἀπό μᾶς τήν εὐσπλαχνία σέ ὅλους τους ἁμαρτωλούς καί τούς περιφρονημένους.

Ἡ συμπεριφορά μας πρός αὐτούς τούς ἀνθρώπους νά εἶναι ἴδια μ’ αὐτήν πού ἔδειξε Ἐκεῖνος.

Νά μήν περιφρονοῦμε κανέναν.

Κανέναν νά μήν θεωροῦμε κατώτερο ἀπό ἐμᾶς.

Νά βλέπουμε τίς δικές μας ἁμαρτίες καί ὄχι τῶν ἄλλων.

Νά ἀποκτήσουμε τήν ταπείνωση καί τήν πραότητα, μιμούμενοι τήν δική Του ταπείνωση καί πραότητα.

Νά ἀγαπᾶμε καί νά εὐεργετοῦμε τούς περιφρονημένους καί τούς ταπεινωμένους.

Νά τούς προσφέρουμε πνευματική βοήθεια, δείχνοντας ἐνδιαφέρον γιά τήν σωτηρία τους.

Ὁ Κύριος λέει ὅταν κάνουμε τραπέζι νά μήν καλοῦμε ἀνθρώπους πού μποροῦν μετά νά καλέσουν καί ἐμᾶς στό γεῦμα, ἀλλά τούς πένητες καί τούς φτωχούς κουρελιάρηδες.

Θέλει νά τό κάνουμε μέ ἀγάπη, καί πάντα μέ συμπόνια νά φερόμαστε στούς ἀνθρώπους πού ὁ κόσμος τούς περιφρονεῖ, καλώντας τους βρωμιάρηδες καί ἀχρείους.

Ὁ Κύριός μας ἔδωσε παράδοξες καί θαυμαστές ἐντολές.

Εἶπε ὅτι δέν θέλει θυσία ἀλλά ἔλεος.

Ἔλεος σέ ὅλους, πού τό χρειάζονται.

Ἕνα μεγάλο, ἀμέτρητο πλῆθος ἀνθρώπων περιμένουν κάποιον νά τούς δείξει εὐσπλαχνία, νά τούς πεῖ ἕνα λόγο ἀγάπης καί παρηγοριᾶς.

Περιμένουν οἱ ἄνθρωποι κάποιον νά τούς δείξει τρυφερότητα καί νά τούς βοηθήσει, καί ἀντί αὐτοῦ συναντοῦν στούς γύρω τους ψυχρότητα καί ἀδιαφορία.

Ἀλλά πάνω ἀπό αὐτά καί σέ μερικούς ἀκόμα Χριστιανούς βλέπουν περιφρόνηση καί ἀποστροφή.

Στά μάτια τοῦ Θεοῦ αὐτός, πού ἔτσι συμπεριφέρεται στούς ἀδελφούς του, πράττει βαριά ἁμαρτία.

Σέ ὅλα πρέπει νά εἴμαστε μιμητές τοῦ Κυρίου καί νά ἀκολουθοῦμε τό παράδειγμά Του.

Ἄς Τόν ἀκολουθήσουμε λοιπόν καί ἄς μήν θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας ἀνώτερο ἀπό τόν πλησίον μας.

Ὅποιος καί νά εἶναι αὐτός κλέφτης, φονιάς ἤ ληστήςδιότι στά μάτια τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νά εἴμαστε χειρότεροι ἀπό αὐτόν.

Νά θυμόμαστε πάντα πῶς συμπεριφερόταν ὁ Κύριος στούς ἁμαρτωλούς.

Πῶς φέρθηκε στόν τελώνη Ματθαῖο καί πῶς φερόταν σέ ἄλλους τελῶνες, πόρνες καί ἁμαρτωλούς καί προκαλοῦσε μέ αὐτό τήν ὀργή τῶν Φαρισαίων.

Νά μήν εἴμαστε σάν τούς Φαρισαίους.

Ἀλλά νά μιμούμαστε τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό”.

Κι’ ἐμεῖς ἀληθινά ἄς μιμούμαστε σέ ὁλόκληρη τήν ἐπίγεια ζωή μας τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, πάντοτε μᾶς διδάσκει: «Πορευθέντες δέ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν.

Οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν»(Ματθ. 9, 13).

Ἄς ἔχουμε ἀδέλφια μου, συνεχῶς στά χείλη μας τήν καρδιακή εὐχή:«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

2. Γιά τήν δύναμη τοῦ καλοῦ λόγου καί τήν ἐπιείκεια στούς ἁμαρτωλούς. Ἁγίου Λουκᾶ, ἐπισκόπου Κριμαίας. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Α΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 26/3 στις 11:00 π.μ.: “Δεύτε εργασώμεθα εν τώ μυστικώ αμπελώνι”

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη “Δεῦτε ἐργασώμεθα ἐν τῷ μυστικῶ ἀμπελώνι καρπούς μετανοίας, ἐν τούτω ποιούμενοι οὐκ ἐν βρώμασι καί πόμασι κοπιῶντες, ἀλλ’ ἐν προσευχαῖς καί νηστείαις τάς ἀρετᾶς κατορθοῦντες,...

Η Παναγία χάρισε τη νίκη στους Έλληνες το 1821 [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π.Νικολάου Μανώλη. Χαρᾶς Εὐαγγέλια εἶναι ἡ διπλή ἑορτή! Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς κυρίας Θεοτόκου καί ἡ Ἐθνική ἑορτή τῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1821, ἡ ἑορτή τῆς Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας!

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 26/03 στις 05:00 π.μ.: Κυριακή Δ’ Νηστειών (Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος)

Θεία Λειτουργία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρεσβυτέρου πατρὸς Νικολάου Μανώλη τὴν Κυριακὴ Δ’ Νηστειῶν (Ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος) Τὸ ἠχητικὸ προέρχεται ἀπὸ τὸ προσωπικὸ ἀρχεῖο τοῦ μακαριστοῦ πατρὸς Νικολάου.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.