Επικαιρότητα

Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Ζ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Ζ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἀναγεννηθεῖτε, ἐξαγνιστεῖτε, ἀνανεωθεῖτε» (Ἅγιος ΝικόλαοςΒελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ζ΄ Μέρος

Ἡ μετάνοιά μας πρέπει νά συμβαδίζει μέ τήν ἀκλόνητη πίστη εἰς τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, καί νά προηγεῖται ἀπό τό «εἰς Χριστόν» Ἅγιον Βάπτισμα. Μετά ἀπό τό Ἅγιο Βάπτισμα ἡμετάνοια βοηθεῖ κάθε ἕναν πιστό πού πίστεψε ἀληθινά εἰς τόν Ἰησοῦ Χριστό καί ὁ ὁποῖος βαπτίστηκε στό ὄνομά Του, γιά νά διορθώνει διαρκῶς τόν ἑαυτόν του ἀπό τυχόν παραβάσεις τῶν Θείων ἐντολῶν, ὅπως καί τήν ἀμέλεια τῶν ὑποχρεώσεών του πρός Ἐκεῖνον, μυστηριακά καί ἔμπρακτα μέσα ἀπό τήν εἰλικρινή καί καθαρή ἐξομολόγηση.

Μέ τό Μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως καθαρίζονται καί ἐκπλύνονται τελείως ὅλες οἱ ἁμαρτίες πού ἔχουν διαπραχθεῖ ἐν λόγω ἤ ἔργω ἤ διανοία.

Ἐπειδή καθημερινά στό δρόμο τῆς ζωῆς μας ἔχουμε πολλές φορές κηλιδώσει μέ ποικίλες ἁμαρτίες τόν λευκό χιτώνα μας ἔχουμε χάσει τήν καθαρότητα πού ἐλάβαμε κατά τήν ἀνάπλασή μας μέ τό ἅγιο Βάπτισμακαί τό μόνο πού μᾶς ἔχει ἀπομείνει εἶναι τό ὕδωρ τῆς μετανοίας καί τό λουτρό τῆς ἐξομολογήσεως.

Τί θά ἀπογίνουμε ἄραγε ὅταν «ἔρθει ἡ ὥρα» τοῦ θανάτου, ἐάν ἀμελήσουμε καί ἐάν καταφρονήσουμε καί αὐτό τό λουτρόν τοῦ καθαρισμοῦ;

Γιατί πράγματι ὁ θάνατος ἔχει τό δικό του ρολόι, τό ὁποῖο δέν συμφωνεῖ μέ τό ρολόι τῶν ἀνθρώπων. (7)

Ὅταν ἐμεῖς λέμε: «ἦρθε ἡ ὥρα», ὁ θάνατος λέει: «νωρίς εἶναι».

Ὅταν ἐμεῖς λέμε «νωρίς εἶναι», ὁ θάνατος λέει «ἦρθε ἡ ὥρα».

Γιά αὐτό τόν λόγο ὁ ἀγώνας ἐναντίον τοῦ θανάτου, εἶναι τό ἴδιο ἄσκοπος σάν τόν ἀγώνα ἐναντίον τῆς κίνησης τοῦ πολικοῦ ἀστέρα ἀπό τό Βορά στό Νότο.

Πῶς λοιπόν νά «ξοδέψουμε» αὐτές τίς ὧρες πρίν τόν θάνατο;

Σκεπτόμενος πολύ αὐτό τό ἐρώτημα, βρῆκα μία ἀπάντηση, τήν ὁποία θέλω νά σᾶς πῶ ἀπόψε.

Μήπως ἔχετε ἀκούσει γιά τούς Χατζῆδες καί γιά τό προσκύνημά τους στούς Ἁγίους Τόπους;

Στή χώρα μας, ἀκόμη καί τώρα ὑπάρχουν πολλά ἐπίθετα πού ἀρχίζουν μέ τή λέξη:

«Χατζῆς».

Παλαιότερα οἱ ἄνθρωποι ταξίδευαν πολύ στήν Ἁγία Χώρα, στό «λίκνο» τῆς Πίστης μας, γιά νά προσκυνήσουν τούς Ἁγίους Τόπους.

Στήν ἐποχή μας, αὐτή ἡ συνήθεια παρόλο πού περιορίστηκε, δέν ἔπαψε νά ὑπάρχει.

Γι’ αὐτό τό λόγο σκέφτομαι νά σᾶς προτείνω, νά κάνουμε πρίν τό θάνατο, αὐτό πού κάνουν οἱ Χατζῆδες πρίν ξεκινήσουν τό ταξίδι τους στούς Ἁγίους Τόπους.

Ἐπειδή καί ἐγώ καί ἐσεῖς, ἀφήνοντας αὐτόν τόν κόσμο καί πλησιάζοντας τήν πύλη τοῦ θανάτου, ἀναχωροῦμε γιά μία Ἱερή Χώρα, γιά τόν ἄλλο κόσμο πού εἶναι πιό κοντά στό Θεό.

Αὐτός ὁ κόσμος εἶναι ἡ ἀνατολή τῆς ζωῆς, ὅπου στή θέση τοῦ ἥλιου καί τῶν ἀστεριῶν λάμπει ὁ ἴδιος ὁ Θεός μέ τό φῶς Του.

Ὁρίστε, τί κάνει ὁ ἄνθρωπος, πού ἑτοιμάζεται γιά προσκύνημα στήν Ἁγία Χώρα.

Πρῶτον νηστεύει καί πιέζει τόν ἑαυτό του νά π ρ ο σ ε ύ χ ε τ α ι μέρα καί νύχτα.

Ἐπισκέπτεται τήν ἐκκλησία, κοινωνεῖ, βοηθᾶ μέ ἐλεημοσύνες τούς συνανθρώπους του, τούς φτωχούς καί τούς δυστυχεῖς.

Στή συνέχεια πηγαίνει ἀπό σπίτι σέ σπίτι σέ ὅλο τό χωριό του, καί τούς ἀποχαιρετᾶ ὅλους, παρακαλώντας τούς φίλους νά τόν θυμοῦνται στήν προσευχή τους.

Καί παρακαλώντας κυρίως τούς ἐχθρούς του, νά τοῦ συγχωρήσουν ὅλες τίς προσβολές καί ἀδικίες.

Ἐκτός ἀπό αὐτά ὁ μελλοντικός προσκυνητής ἀποφεύγει τίς ματαιόδοξες διασκεδάσεις καί τά γλέντια, ἀποφεύγει τά γέλια καί τίς φλύαρες κουβέντες.

Καί τή στιγμή τῆς ἀναχώρησης, φορᾶ καινούρια ροῦχα, εὐλογεῖ ὅλους ὅσους μένουν στό χωριό, τούς συγγενεῖς καί μή, τούς φίλους καί τούς ἐχθρούς, καί ζητᾶ καί τή δική τους εὐλογία.

Ὅλα αὐτά τά κάνει, ἐπειδή εἶναι ἕνας ἁμαρτωλός ἄνθρωπος πού ἀναχωρεῖ γιά τήν Ἱερή Χώρα, θέλοντας νά πλησιάσει τόν Θεό.

Μέ δέος λοιπόν καί ἐπιμέλεια φροντίζει νά ἀναγεννηθεῖ, νά καθαριστεῖ καί νά ἀνανεωθεῖ, γιά νά ἀξιωθεῖ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ.

Ὅλα ὅσα κάνει ὁ προσκυνητής πρίν τήν ἀναχώρησή του στήν Ἁγία Χώρα, μποροῦν νά ἐκφραστοῦν μέ μία λέξη:

Μ ε τ ά ν ο ι α.

Καί ὅλα αὐτά, φίλοι μου, προτείνω σέ σᾶς καί στόν ἑαυτό μου νά κάνουμε τίς τελευταῖες ὧρες, πρίν τό πόδι μᾶς πατήσει στήν Ἁγιότερη Χώρα καί πρίν γίνουμε προσκυνητές τοῦ Θεοῦ καί τῶν Ἀγγέλων Του.

Ὅταν ὁ Μωυσῆς πλησίασε τόν Θεό στό ὑψηλό ὅρος Χωρήβ, ἄκουσε μία ὑπερφυσική φωνή νά τοῦ λέει:

«Μή ἔγγισης ὧδε, λύσαι τό ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου· ὁ γάρ τόπος, ἐν ὤ σύ ἔστηκας, γῆ ἁγία ἐστι» (Ἔξοδος, Γ, 5-6).

Ἡ ἐντολή «λύσαι τό ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου», σημαίνει βέβαια κάτι περισσότερο ἀπό τό νά βγάλεις τά παπούτσια ἀπό τά πόδια σου.

Ἡ βαθύτερη, πνευματική σημασία αὐτῆς τῆς ἐντολῆς εἶναι:

«Ἀναγεννηθεῖτε, ἐξαγνιστεῖτε, ἀνανεωθεῖτε».

Τό μέρος ὀνομάζεται Ἁγία Γῆ, ὄχι ἐπειδή τό ὅρος Χωρήβ ἦταν Ἁγία Γῆ ἀπό μόνο του.

Ἐκεῖνος ὁ τόπος ἔγινε Ἅγιος ἀπό τή στιγμή πού ὁ Θεός θέλησε νά συναντήσει καί νά πλησιάσει τόν θνητό ἄνθρωπο, ἔγινε Ἅγιος Τόπος ἐξαιτίας τῆς παρουσίας Του”.

Κι’ ἐμεῖς ἀληθινά ἄς μιμούμαστε σέ ὁλόκληρη τήν ἐπίγεια ζωή μας τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὅπως ἀκριβῶς ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, πάντοτε μᾶς διδάσκει: «Πορευθέντες δέ μάθετε τί ἐστιν ἔλεον θέλω καί οὐ θυσίαν.

Οὐ γάρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν»(Ματθ. 9, 13).

Ἄς ἔχουμε ἀδέλφια μου, συνεχῶς στά χείλη μας τήν καρδιακή εὐχή:«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

7. Ἡ μετάνοια. Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος. (Ἐκφωνήθηκε στόν καθεδρικό ναό τοῦ Βελιγραδίου, σέ περίοδο νηστείας). https://i-n-agioy-nikolaoy-toy-neoy.webnode.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Ο Κύριος περιμένει από εμάς μετάνοια και έλεος (Α΄Μέρος, Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Σχετικά άρθρα

Οι οικουμενιστές κινούνται από δαιμονική αγάπη [mp3 2019]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. Γιά τούς οἰκουμενιστές, ὑπέρτατος κανόνας, πάνω ἀπό τίς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, εἶναι τό διαστρεβλωμένο καί κατασυκοφαντημένο “ἵνα πάντες ἕν ὦσι”

Αφιερώματα

17 Ιούν

Ο Όσιος Υπάτιος εν Ρουφινιαναίς, η διακοπή κοινωνίας και οι Ολυμπιακοί Αγώνες

Γράφει ο Αθανάσιος Μπόλλας Τι έκανε ο Όσιος Υπάτιος, όταν ο Νεστόριος άρχισε να κηρύττει αιρετικά; Τι έπραξε, όταν ο Επίσκοπός του τον εμπόδιζε να αντιδράσει στην ειδολωλατρεία, λέγοντάς του «εσύ είσαι μοναχός, κάθισε και ησύχαζε»;

Η Κυριακή των Αγ. Πατέρων και οι σημερινή εκκλησιαστική κατάσταση [mp3 2020]

Κήρυγμα τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. “Οἱ πιστοί Χριστιανοί, δέν ἀνεχόμαστε νά βλέπουμε τόν ξεπεσμό τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόντων, στήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ” (π.Νικόλαος Μανώλης)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.