Επικαιρότητα

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγινε ασεβέστερος και αυτού του αντιχρίστου Πάπα! Η εωσφορική τριάς

εικόνα άρθρου: Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έγινε ασεβέστερος και αυτού του αντιχρίστου Πάπα! Η εωσφορική τριάς

Ἀρχιμανδρίτη Μαξίμου Καραβᾶ 

«Δόξα τῇ Ἁγίᾳ, καί ὁμοουσίῳ καί ζωοποιῷ καί ἀδιαιρέτῳ Τριάδι πάντοτε, νῦν καί ἀεί καί εἰς τούς αἰώνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν».

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος, πρό τοῦ ληστρικοῦ συνεδρίου τῆς Κρήτης, ἦτο ὁ μεγαλύτερος αἰρετικός τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Μικρότερος τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα, τόν ὁποῖον ἀποκαλεῖ «Ἁγιώτατον ἀδελφόν», κρατώντας διά τόν ἑαυτόν του τό «Παναγιώτατος».

Μετά ὅμως ἀπό τήν Κρήτη, ἀσπασθεῖς τό βλάσφημο δόγμα τοῦ δαιμονοκρατούμενου Ζηζιούλα, ὅτι ὁ Θεός Πατήρ εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» μεταξύ τῶν τριῶν προσώπων τής Ἁγίας καί ἀδιαιρέτου Τριάδος, ἔγινε ἀσεβέστερος καί αὐτοῦ τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα!

Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Πατήρ, κατά τόν Ζηζιούλα, εἶναι «πρῶτος ἄνευ ἴσων» κάτ΄ ἀντιστοιχίαν καί ὁ Βαρθολομαῖος, ὡς Ἐπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως καί «Νέας Ρώμης», «δικαιοῦται» νά γίνη «πρῶτος ἄνευ ἴσων» μεταξύ τῶν ἀρχιερέων ὅλης τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ὡς “πρῶτος”, λοιπόν, «ἄνευ ἴσων» ἔχει τό “δικαίωμα” νά ἐπεμβαίνη εἰς ὁλόκληρον τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, χωρίς κανένα περιορισμόν, ὅπου θέλει, ὅποτε θέλει καί ὅπως θέλει!

Ἔπειτα λοιπόν, ἀπό τά ἐγκλήματα αὐτά κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας, θά ὑπάρξουν ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς ἤ καί λοιποί κληρικοί ἤ καί ἁπλοί πιστοί πού θά συμπράξουν ―εἴτε ἀπό δειλίαν, εἴτε ἀπό ἀδράνειαν, εἴτε ἀπό ἀδιαφορίαν― εἰς τήν βδελυράν αὐτήν νόθευσιν τῆς φιλτάτης μας Ὀρθοδοξίας, χωρίς νά αἰσθάνονται τό μέγεθος τῆς ἐνοχῆς των; Ἀπευθύνομαι λοιπόν πρός ὅλους τους ἀρχιερεῖς τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού εἶναι καί οἱ περισσότερον ὑπεύθυνοι.

Ἐάν ὑπάρχουν ―καί ἀσφαλῶς θά ὑπάρχουν―, ἔστω καί ὀλίγοι ἀρχιερεῖς μέ ὀρθόδοξον φρόνημα γιατί δέν συνέρχονται σέ Σύνοδον καί νά καθαιρέσουν καί νά ἀφορίσουν καί νά ἀναθεματίσουν τήν ἑωσφορικήν αὐτήν τριάδα: Τόν Βαρθολομαῖον, τόν Ἐλπιδοφόρον καί τόν Ζηζιούλαν, καθαρίζοντες τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀπό τό Κυλώνειον αὐτό ἄγος;

Ἐπίσης, ἀπευθύνομαι πρός τούς ἀρχιερεῖς τῶν λεγομένων «Νέων Χωρῶν»:  Ἔως πότε θά ἐμπαίζετε τόν φιλάγαθον Θεόν κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν, ὁμολογοῦντες τόν δυσεβέστατον Βαρθολομαῖον, ὡς «Ὀρθόδοξον»; Ποῖον; Αὐτόν πού δέν ἄφησε τίποτε ὄρθιο μέσα στήν Ἐκκλησία!  Ἕως πότε θά ἔχετε δύο «κεφαλές», μία τήν Σύνοδον τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί μία τήν Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος; 

Ἀντί Ἐπιλόγου
Ὕμνος εἰς τόν Βαρθολομαῖον

«Λίαν εὔφρανας τούς κακοδόξους καί κατήσχυνας τούς Ὀρθοδόξους Βαρθολομαῖε προδότα τῆς πίστεως. Τῶν γάρ ἁγίων τάς ρήσεις διέγραψας, τῶν κακοδόξων τάς ὕβρεις ἀντέγραψας. Διό, πρό τέλους ἀληθῶς μετανόησον, ἴνα ἐλέους τύχεις πρό Κρίσεως».

Ἀρχιμ. Μάξιμος Καραβᾶς

Σχετικά άρθρα

Κατά ιερομ. Νικήτα Παντοκρατορινού για τις εκκλησιολογικές του αιρέσεις και την συκοφάντηση του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά

του Αγαθόνικου. Σε ομιλία του για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ο Αγιορείτης γέρων διαστρέφει την εκκλησιαστική μας ιστορία και εκμεταλλεύεται το κύρος του Αγίου, για να προωθήσει τις αιρέσεις του

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.