Επικαιρότητα

Ο Θεός είναι μόνο αγάπη…. και δεν τιμωρεί;

εικόνα άρθρου: Ο Θεός είναι μόνο αγάπη…. και δεν τιμωρεί;

“Ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς εἶναι ἀγάπη ἐν Ἀληθείᾳ…”

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com την ακόλουθη επιστολή Αγιορειτών Κελλιωτών Πατέρων

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 28.1 // 10.2.2023
Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου

Ἀπάντηση Ἁγιορείτη Κελλιώτη Πατέρα σὲ τοποθέτηση ἐν Χριστῷ ἀδελφοῦ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι μόνο ἀγάπη καὶ δὲν τιμωρεῖ:

Χαίρε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ Ἄγγελε.

Μία σύσταση στὰ λεγόμενά σου…:
Πρῶτον ἡ ἐτυμολογία τῆς λέξεως τιμωρία:
Τιμή + ὤρα = ἡ φροντίδα, ἡ ἀποκατάσταση τῆς τιμῆς….

Δεύτερον, καὶ ὁ Θεὸς τιμωρεῖ…. μέ ἀγάπη παιδαγωγική….!!
Ὁ Τρισυπόστατος Θεὸς εἶναι ἀγάπη ἐν Ἀληθείᾳ… («Ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι», Ἰωάν. ΚΕΦ.ΙΖ΄, στίχ.17).
Τὸ σκέτο ἀγάπη εἶναι πλάνη… Επαναλαμβάνω, τὸ σκέτο….
Εἶναι ἡ πλάνη τῶν οἰκουμενιστῶν παγκοσμιοποιητῶν…..

Μᾶς βολεύει ὁ Θεὸς μόνο νὰ ἀγαπάει…. καὶ ἐμεῖς ὡς ἄνθρωποι νὰ κάνουμε ὅ,τι θέλει ὁ καθένας ἀφοῦ ἀπὸ ἀγάπη ὁ Θεὸς στὸ τέλος θὰ μᾶς συγχωρέσῃ…. Αὐτὸ βολεύει πολλοὺς γιὰ νὰ μείνουν ἀνεξέλεγκτα ἀδιόρθωτοι…. καὶ ἀμετανόητοι…. Ὁπότε μετὰ Κόλαση….
Ἡ Κόλαση ὡς ὑπαρκτὴ κατάσταση, τὴν θεωρεῖς τιμωρία…;;;;…. ναὶ ἢ ὄχι….;;;…….

Μὴν ξεχνᾶμε…. Ὁ Θεὸς εἶναι καὶ δικαιοσύνη…. («Δίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ εὐθεῖαι αἱ κρίσεις σου», Ψαλμ.118, στίχ.137. « Ἡ δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος σου ἀλήθεια», Ψαλμ.118, στίχ.142).
Ποὺ οἱ νεοταξίτες οἰκουμενιστὲς δὲν ἀναφέρουν ποτὲ στὶς ποικίλες μορφὲς προπαγάνδας τους…. Ἀφήνουν στὰ πελάγοι σκότους καί πλάνης περὶ ἀγάπης σκέτης…
Εἴπαμε ὁ Θεὸς εἶναι ἀγάπη ἐν Ἀληθείᾳ … («Ἔσται μεθ᾿ ὑμῶν χάρις,  ἔλεος, εἰρήνη παρὰ Θεοῦ Πατρὸς καὶ παρὰ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Πατρός, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ», Β΄Ἐπιστ. Ἰωάν., στίχ.3 ).

Ἐρώτηση:
Ὁ κατακλυσμὸς ἐπὶ Νῶε ἦταν τιμωρία ἢ τί ἄλλο ἦταν….;;;…….. ( Γένεσις, ΚΕΦ.ΣΤ΄, στίχ.13 . ΚΕΦ.Ζ΄, στίχ.1, 4, 19-23).
Τὰ Σόδομα καὶ Γόμορρα ποὺ τὰ κατάκαυσε ἄνωθεν λόγῳ ἐπικρατήσεως πάσης μορφῆς ἀνωμαλίας…. ἦταν τιμωρία ἢ τί ἄλλο ἦταν….;;;……. (Γένεσις, ΚΕΦ.ΙΘ΄, στίχ.13, 24-25, 28-29).
Τὸν Ἡλὶ τὸν Ἀρχιερέα τοῦ Ναοῦ ποὺ ὁ Θεός τοῦ ζητοῦσε ἐπίμονα νὰ διορθώσει τὰ τέκνα του…. ποὺ ἅρπαζαν τίς προσφορὲς τῶν πιστῶν στὸ θυσιαστήριον τί τοὺς ἔκανε….;;;;……. Γιὰ διάβασε Παλαιὰ Διαθήκη καὶ πές μου…!!! (Α’ Βασιλειῶν ΚΕΦ.Β΄,στίχ.12-17, 22-25, 31-34).

Ἐαν ὅλα αὐτὰ ἔγιναν στὴν Παλαιὰ Διαθήκη τοῦ Νόμου…. τί θὰ γίνει τώρα στὴν Καινὴ Διαθήκη μετὰ Χριστὸν μέ τὴν πλήρη Χάρι καὶ ἐπίγνωση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἡ ἀνθρωπότητα εἶναι σὲ κατάσταση ἀποστασίας…. πλὴν ἐλαχίστων….;;;…….
Ἀναμένω ἀπαντήσεις….

Ἡ Κόλαση εἶναι ὑπαρκτὴ κατάσταση…..;;;…….. ποὺ καὶ δυστυχῶς γιὰ πολλούς, καὶ αἰώνια…!!!
Πνευματικὰ πῶς ἐξηγῆται ἐάν…. καί μόνον….. “Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί…”;;; ( Α΄Ἰωάν. ΚΕΦ.Δ΄, στίχ. 7-8, 16-19 ).
Γνωστὸ τὸ χωρίο, ὄχι ὅμως ὁλοκληρωμένο καὶ ὀρθοδόξως ἑρμηνευόμενο…

Ἄγγελε συγχέουμε τὴν μακροθυμία τοῦ Θεοῦ μὲ τὴν ἀγάπη….
Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ πηγάζει ἀπὸ τὴν ἀγάπη, ποὺ σκοπὸ ἔχει τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ἐπιστροφὴ στόν Δημιουργό Θεό Πατέρα μέ τὴν μετάνοια του….

Ἐαν καὶ ὁπότε ὁ Θεὸς κρίνει ὀτι δὲν ἔρχεται τὸ ποθούμενο… δηλαδὴ ἡ ἐκ βάθους μετάνοια ἑνὸς ἑκάστου καὶ ὄχι μόνο ἡ μεταμέλεια τύπου Ἰούδα ἀναπόφευκτα λειτουργεῖ ἡ δικαιοσύνη τοῦ Τρισυποστάτου Θεοῦ….

Γι’ αὐτὸ Ἄγγελε καὶ κάθε συνάνθρωπε ἡ μοναδικὴ πορεία μας καὶ δρόμος σωτηρίας μας εἰναι ἡ
Μετάνοια….
Μετάνοια…
Μετάνοια….

Εἰδάλλως θὰ ὑποστοῦμε τίς συνέπειες τῆς ἀμετανοησίας μας.

Εὐχές γιὰ Καλὸν Ἀγῶνα.
Μὲ ἐν Χριστῷ ἀγάπη ἐν Ἀληθείᾳ.

«Ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπη, αὐξήσομεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα, ὅς ἐστὶν ἡ κεφαλή, ὁ Χριστός»,
(Ἐφεσ. ΚΕΦ.Δ΄, στίχ.15).

Ἁγιορείτικη Κελλιώτικη Φωνή

ΥΓ.
Ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης ὁ Εὐαγγελιστὴς καὶ Ἀπόστολος Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος περισσότερο μιλοῦσε καὶ ἔγραφε γιὰ τὴν Ἀλήθεια…. ( Β΄ Ἐπιστ. Ἰωάν. 1, 1-3 ).
Ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός , μᾶς τὸ ἔλεγε:
Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ Ζωὴ καὶ Ὁδὸς Σωτηρίας….” ( Ἰωάν, ΚΕΦ.ΙΔ΄, στίχ. 6).

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Προφητική φωνή του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη (…για όσους συγχέουν την Εκκλησία με την Ιεραρχία)

“Η τελευταία μάλιστα απεδείχθη ανίκανος όλως, αφ΄ ης ημέρας ιδρύθη εν Ελλάδι, να διαπράξη αγαθόν τι υπέρ της Εκκλησίας” Ούτε εκ του υπουργείου ούτε εκ της Συνόδου αναμένομεν γενναίον τι...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.