Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Τό ψαλμικό «Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεόφρονες παρά τόν Κτίσαντα» ἀκούγεται ξένο καί μακρινό, ἄγνωστο γι’ αὐτόν πού ἔχει ὑπουδουλώσει τήν ἀρχιερατική του ἰδιότητα στό δαιμονικό πνεῦμα τῆς παναίρεσης.

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Τό πρῶτο «Ὀρθόδοξο» Μοναστῆρι ἤ τό ἄντρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν Αὐστρία!

π.Νικόλαος Μανώλης

«Ἔλεον ἁμαρτωλοῦ μή λιπανάτω τήν κεφαλή μου» (Ψαλ. 140, 5) Δηλαδή: Μυρωμένον εὐῶδες ἔλαιον ἁμαρτωλοῦ νά μή ἀρωματίση ποτέ τήν κεφαλήν μου.

Ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας, Ἔξαρχος Οὐγγαρίας καί Μεσευρώπης κ. Ἀρσένιος φαίνεται ὅτι τή χαρακτηριστική φράση ἀπό τόν 140ο Ψαλμό τοῦ Προφητάνακτος Δαβίδ, ἄν δέν τήν ἀγνοεῖ, σίγουρα τήν καταπατᾷ παράφορα, ὅπως θά ἀποκαλυφθεῖ στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου.

Στίς 26 Σεπτεμβρίου 2020 πληροφορούμαστε ἀπό σχετικό δημοσίευμα πού βρίσκεται στήν ἐπίσημη ἰστοσελίδα τῆς Μητρόπολης ὅτι ὁ ἐν λόγῳ Μητροπολίτης προέβη στήν τέλεση τῆς Κατάθεσης τοῦ Θεμελίου Λίθου τῆς πρώτης ἐν Αὐστρίᾳ «Ὀρθοδόξου» Ἱερᾶς Μονῆς (Βλ. τό βίντεο στό τέλος τοῦ ἄρθρου μας). Στήν τελετή παραβρέθηκαν κρατικοί, τοπικοί καί ἐκκλησιαστικοί ἄρχοντες, ἐνῷ τμήματα τοῦ Λίθου τοποθετήθηκαν ὑπό τοῦ παπικοῦ Ἐπισκόπου τοῦ Eisenstadt κ. Agidius Zsifkovics, τοῦ Μητροπολίτου Αὐστρίας, τοῦ Περιφερειάρχου τῆς συγκεκριμένης περιφέρειας, τοῦ τοπικοῦ Δημάρχου καθώς καί τοῦ Καθηγούμενου τῆς ὑπό ἀνέγερση Μονῆς.

Ἦταν ἕνα ὄνειρο ἁμαρτωλό, μιά παραφροσύνη, ἕνας ἐφιάλτης πού τελικά ἔγινε πραγματικότητα. Καί αὐτό γιατί ὅπως ἔχουμε δημοσιεύσει καί σε παλαιότερο ἄρθρο μας, ἦταν μία ἐπιθυμία τοῦ Μητροπολίτη Αὐστρίας, εὐθύς ἐξαρχῆς μέ τήν τοποθέτησή του στή Μητρόπολη νά ἀνεγερθεῖ ἕνα «Ὀρθόδοξο» Μοναστήρι, τό ὁποῖο θά εἶναι σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τοῦ κ. Ἀρσενίου, τόπος συνάντησης Ὀρθόδοξων καί Ρωμαιοκαθολικῶν, ἕνα κοινό σημεῖο προσευχῆς καί πνευματικῆς ζωῆς ὅλων των χριστιανῶν. Πόσο Ὀρθόδοξο ὅμως μπορεῖ νά εἶναι ἕνα τέτοιο Μοναστήρι καί πῶς μπορεῖ νά μείνει ἡ φιλτάτη Ὀρθοδοξία μας μέσα στό ἄντρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;

Γνωρίζουμε ἀπό τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας μας καί ἀπό τούς Ἁγίους Πατέρες μας ὅτι ὁ μισόκαλος διάβολος ὅση δύναμη καί νά καυχᾶται πώς ἔχει, ἐντούτοις εἶναι ἀδύναμος νά ἀνοίξει τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας καί νά μᾶς βλάψει. Θά πρέπει ὁπωσδήποτε ἐμεῖς νά τοῦ δώσουμε τό δικαίωμα νά εἰσέλθει καί νά μᾶς ἐπηρεάσει δαιμονικά, ὥστε νά διαπράξουμε ἁμαρτία καί νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τόν Οὐράνιο Πατέρα μας. Θά πρέπει ἐμεῖς νά συναινέσουμε καί νά δώσουμε τό δικαίωμα στόν διάβολο, νά κάνει τήν ὀλέθρια ζημιά του. Αὐτό ἀκριβῶς τόν πνευματικό κανόνα, τόν βλέπουμε νά βρίσκει ἀπόλυτη ἐφαρμογή στήν περίπτωση τῆς ἐκκλησιαστικῆς δράσεως τοῦ Μητροπολίτη κ. Ἀρσενίου.

Πλανηθείς οἰκτρά ὡς Μητροπολίτης Αὐστρίας προκειμένου νά κάνει τό ὄνειρό του πραγματικότητα, ἤ νά φέρει σέ πέρας τό σχέδιο πού ἀνέλαβε ὡς ἀντάλλαγμα τοῦ θρόνου πού πῆρε ἀπό τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη, ἀρχίζει ἤδη ἀπό τό 2011 νά περιτριγυρίζει τούς Παπικούς πού βρίσκονται στήν Αὐστρία. Ταυτόχρονα, διοργανώνει κοινά «συμπόσια» καί ὁμιλίες γιά τή συμπόρευση ὅλων των χριστιανῶν καί γενικά νά φανερώνεται ὡς ἕνα πιστό τέκνο τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Οἱ ὑποτελικές παρακλήσεις του πρός τούς αἱρετικούς Παπικούς εἶχαν ἀποτέλεσμα καί ἔτσι τό 2014 ἡ Καθολική Ἐπισκοπή Eisenstadt διέθεσε στή Μητρόπολη Αὐστρίας μία ἔκταση γιά τόν σκοπό τῆς ἀνέγερσης τοῦ Μοναστηριοῦ. Δέν παρέλειψε φυσικά ὁ Παπικός Ἐπίσκοπος κ. Agidius Zsifkovics νά θέσει καί τούς ὅρους. Οἱ ὄροι αὐτοί, δέν εἶναι ἄλλοι ἀπό τό νά δημιουργηθεῖ ἕνα οἰκουμενιστικό Μοναστήρι κατ’ οὐσίαν καί ἕνα Ὀρθόδοξο κατ’ εὐφημισμόν. Ἀνοίγει ὁ Μητροπολίτης κ. Ἀρσένιος, ὡς ἐκ τούτου τήν πόρτα καί παραχωρεῖ τό δικαίωμα ὥστε νά εἰσέλθει ἡ ἀνομία, ἡ αἵρεση καί ἡ πλάνη μέσα στήν Ἐκκλησία τῆς Αὐστρίας.

Τέσσερα χρόνια ἀργότερα, τό 2018, ὁ Πάπας Ρώμης Φραγκίσκος δώρισε μέσῳ τοῦ Καρδιναλίου Kurt Koch, τό ποσό τῶν 100.000 εὐρώ, σέ τελετή πού συμμετεῖχε καί ὁ κ. Βαρθολομαῖος καί ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας. Προφανῶς, ὁ Μητροπολίτης Αὐστρίας ἱκανοποίησε μέ τίς δράσεις του τόν Ποντίφηκα καί τόν ἀντάμειψε ἀναλόγως. Πόσο βαθιά λυπηρό καί πόσο μεγάλο κατάντημα εἶναι αὐτό ὅμως; Πῶς δέχεται ἡ ἱερατική συνείδηση Ἐπισκόπου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας νά λαμβάνει πονηρές δωρεές παντός εἴδους, ἀπό τόν ἐχθρό της πίστης μας, ἀπό τούς αἱρετικούς παπικούς, αὐτούς πού οἱ Ἅγιοί μας πολέμησαν χύνοντας ἀκόμη καί τό αἷμα τους;

Ὡς γνωστόν, ὁ ἔκλυτος οἰκουμενιστικός βίος δέν ἀφήνει περιθώρια στόν Λόγο τοῦ Θεοῦ νά σταθεῖ καί ἀναπόφευκτα ἡ ψυχή ρέπει στήν πλάνη. Τό ψαλμικό «Οὐκ ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει οἱ θεοφρονες παρά τόν Κτίσαντα» (εἱρμός ζ΄ᾠδῆς τοῦ Κανόνος τοῦ Εὐαγγελισμοῦ) ἀκούγεται ξένο καί μακρινό, ἄγνωστο γι’ αὐτόν πού ἔχει ὑπουδουλώσει τήν ἀρχιερατική του ἰδιότητα στό δαιμονικό πνεῦμα τῆς παναίρεσης. Ἔτσι, ἀποκομμένος πλέον ἀπό τήν Ἀλήθεια, ὡς Ὀρθόδοξος ἱεράρχης ὁ κ. Ἀρσένιος, ἐνδιαφέρεται γιά τήν ἀνέγερση τοῦ κτίσματος αὐτοῦ καθεαυτό καί ὄχι γιά τόν Ἔνοικο. Ἐξ οὗ καί στήν προσλαλιά του εὔχεται ἡ Ἱερά Μονή νά καταστεῖ τόπος προσευχῆς καί ἀγάπης καί συνάντησης Θεοῦ καί ἀνθρώπων ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους (μιά συνάντηση ἀπροϋπόθετη, πρακτική των σύγχρονων οἰκουμενιστῶν ἀγαπούληδων). Δέν παρέλειψε νά εὐχαριστήσει καί τόν Ρωμαιοκαθολικό Ἐπίσκοπο καθώς καί τούς δωρητές. Χαρούμενος ὁ Μητροπολίτης, ἀδιαφορώντας γιά τά ἀνταλλάγματα, τά ὁποῖα ἀποτελοῦν τό ξεπούλημα τῆς πίστης μας, συμμετέχει σέ αὐτήν τήν τελετή καί εὔχεται στήν Ἀδελφότητα πατρικῶς, «νά γίνουν ὑπηρέτες τῆς Εὐαγγελικῆς Ἀλήθειας, πρός δόξαν τῆς Ἐκκλησίας Του»! Στά ἀλήθεια, ποιόν κοροϊδεύουν;

Οἱ σχετικές φωτογραφίες στό σάιτ τῆς Μητρόπολης, πλαισιώνουν τήν τελετή τῆς αἰσχύνης. Ὁ κ. Βαρθολομαῖος, ὁ ὁποῖος ἔχει ἀναλώσει κάθε ἰκμάδα τῆς ὕπαρξής του στήν ἐπικράτηση τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῶν ἐναγκαλισμῶν μέ τήν Παπική Δύση, ἄν καί ἐκ τοῦ μακρόθεν -λόγω κορωνοϊοῦ-, ἀπέστειλε τό μήνυμά του. Εὐχήθηκε νά καταστεῖ ἡ Μονή, τόπος συνάντησης ἀνθρώπων καί Θεοῦ. Ἀλλά καί ὁ Πάπας μέσῳ τοῦ Καρδιναλίου Kurt Koch ἀπέστειλε τίς εὐχές του καί τόνισε τή σημασία τῆς Μονῆς γιά τήν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν (γιά νά μήν ξεχνιόμαστε). Ὅπως ἀκριβῶς καί ὁ διάβολος μέ τά δικαιώματα δένει τόν ἁμαρτωλό, ἔτσι καί ὁ Πάπας μέ τόν μαμωνά δένει τούς ὑπηκόους του, αὐτούς πού ἀποτελοῦν ἤδη καί θά ἀποτελέσουν ἀκόμα περισσότερο στό ἐγγύς μέλλον, τόν στρατό τῆς ἀναρχίας καί ἀνταρσίας κατά τοῦ ἴδιου τοῦ Θεοῦ.

Ἅς εὐχόμαστε ὁ Φιλάνθρωπος Κύριος νά μᾶς φωτίζει νά μένουμε πιστοί στήν Ἀλήθειά Του, νά Τόν λατρεύουμε ταπεινά ἀκόμα καί σέ σπήλαια, παρά σέ Ναούς καί Μονές πληρωμένες ἀπό τόν Πάπα!

Γιά λόγους ἐνημέρωσης τοῦ ἀναγνωστικοῦ μας κοινοῦ προβάλλουμε ἕνα σχετικό σύντομο ἀπόσπασμα βίντεο ἀπό τό κανάλι Metropolis von Austria:

Παπικός επίσκοπος θέτει θεμέλιον λίθον σε Ορθόδοξο Μοναστήρι στην Αυστρία!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2


Δείτε σχετικά:
Αλήθεια; Είναι ορθόδοξο το μοναστήρι στην Αυστρία;
– Η δολιότητα και πλάνη της εγκυκλίου του Μητροπολίτη Αυστρίας
– Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (353433323130, 292827262524232221201918171615141312111098765, 4321)