Δεν είναι μαγική η Θεία κοινωνία. Ανάλογα με την πίστη που έχουμε δεν βλάπτει (Μητρ. Άνθιμος Αλεξανδρουπόλεως)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Στις 10 Μαρτίου 2020, ο μητρ. Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος σε συνέντευξη που έδωσε διατύπωσε πρωτοφανείς και απαράδεκτες θέσεις που είναι βλάσφημες και θεολογικά ψευδείς, καθώς δεν στηρίζονται πουθενά στην Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση. Συγκεκριμένα, ο μητρ. Αλεξανδρουπόλεως σε ό,τι αφορά στην Θεία Κοινωνία ανέφερε ότι αυτό είναι άλλο θέμα και δήλωσε χαρακτηριστικά: 

«Εκείνο θέλει πίστη. Δεν είναι μαγική η Θεία κοινωνία. Ανάλογα με την πίστη που έχουμε δεν βλάπτει. Αλλά ποιος μπορεί να μετρήσει την πίστη; Αν έχεις μεγάλη πίστη μπορείς να περπατήσεις πάνω στα κύματα από την Αλεξανδρούπολη ως την Σαμοθράκη. Αν δεν έχεις όμως; Πρέπει να προσερχόμαστε με πίστη για τη Θεία Κοινωνία και όχι με διάθεση επίδειξης. Ο αγιασμός πάει στην ψυχή. Και αν ο Θέος θέλει να δοκιμαστούμε;».

Επίσης, το άρθρο αναγράφει ότι: “όπως λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος η πίστη είναι λογική και δεν καταργείται η σοβαρότητα λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δύο Ιδρύματα που έχουμε με γέροντες τα έχω κλειστά προκειμένου να προστατεύσω τους ανθρώπους»». 

Στο ακόλουθο σχόλιο παραθέτουμε τις αθεολόγητες και βλάσφημες θέσεις του μητρ. Αλεξανδρουπόλεως:

1. Εκείνο θέλει πίστη. Δεν είναι μαγική η Θεία κοινωνία. Ανάλογα με την πίστη που έχουμε δεν βλάπτει”.

H Ορθόδοξη Εκκλησία διακηρύσσει πως με τη Θεία Ευχαριστία κοινωνούμε πραγματικά το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου (Ματθ. κστ’ 26-28. Μάρκ. ιδ’ 22-24. Λουκ. κβ’ 15-20. Ιω. στ’ 51-56. Α’ Κορ. ια’ 24-26):

(Ματθ. κστ’ 26-28): 26 ᾿Εσθιόντων δὲ αὐτῶν λαβὼν ὁ ᾿Ιησοῦς τὸν ἄρτον καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασε καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς καὶ εἶπε· λάβετε φάγετε· τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου· 27 καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων· πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες· 28 τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου τὸ τῆς καινῆς διαθήκης τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

(Ιωάννη στ’ 53-56): 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.

Περί του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, διαβάζουμε στο βιβλίο “Πατερική Θεολογία” του π. Ιωάννη Ρωμανίδη ότι όταν κοινωνούμε, δεν παίρνουμε μόνο ένα κομμάτι του Χριστού μέσα μας, αλλά ο καθένας που κοινωνεί παίρνει ολόκληρο τον Χριστό μέσα του:

“Αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι καὶ ἡ οὐσία τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Διότι τί λέγει ὁ ἱερεὺς μετὰ τὸν καθαγιασμὸ τῶν Τιμίων Δώρων ἐκεῖ στὶς εὐχές; Δὲν λέγει: «Μελίζεται ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος, ὁ ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος…» ; Τί σημαίνουν ὅμως αὐτά; Ὅτι στὸ Μυστήριο τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ, στὴν Καινὴ Διαθήκη μετέχει καὶ ἡ ἀνθρώπινη φύσις τοῦ Χριστοῦ. Ὅποτε τώρα ὁ τρόπος τῆς παρουσίας καὶ φανερώσεως τοῦ Θεοῦ στὸν ἄνθρωπο εἶναι καὶ διὰ τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία καὶ αὐτὴ τώρα μερίζεται ἀμερίστως ἐν μεριστοῖς!

[…]

Ὅταν κοινωνοῦμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, δὲν παίρνομε μόνο ἕνα κομμάτι τοῦ Χριστοῦ μέσα μας, ἀλλὰ ὁ καθένας ποὺ κοινωνεῖ παίρνει ὁλόκληρο τὸν Χριστὸ μέσα Του». 

Καθώς ο Θεός είναι ο απόλυτος Ιατρός ψυχών τε και σωμάτων, οι πιστοί κοινωνούμε το Σώμα και το Αίμα του Κυρίου “εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος». Η θέση του μητρ. Αλεξανδρουπόλεως που αναφέρει ότι “ανάλογα με την πίστη που έχουμε (η Θεία Κοινωνία) δεν βλάπτει», αποτελεί ένα είδος βλασφημίας καθώς ο Χριστός ευλογεί την Εκκλησία Του και το εκκλησίασμα και η Θεία Κοινωνία έχει λειτουργία ίασης και αγιασμού των ψυχών και των σωμάτων.

Σχετικά με τη θεολογικά ψευδή αυτή θέση του μητρ. Αλεξανδρουπόλεως, παραθέτουμε ένα σχετικό απόσπασμα από την ομιλία του π.Νικολάου Μανώλη με τίτλο “Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες [2020]»:

[39:30] “Είπε βέβαια (ο μητρ. Αλεξανδρουπόλεως) ότι θέλει πίστη, ας πω μόνο αυτό, θέλει πίστη για να πλησιάσεις τη Θεία Μετάληψη. Λέει (ο μητρ. Αλεξανδρουπόλεως) ότι “η Θεία κοινωνία δεν είναι μαγική. Ανάλογα με την πίστη που έχουμε δεν βλάπτει”. Ακούτε; Δηλαδή η Θεία Κοινωνία δεν βλάπτει, το Σώμα και το Αίμα του Χριστού εξαρτώνται από την πίστη του καθενός, αν είναι βλαβερά ή όχι. Μα τότε, αυτό είναι ένα είδος βλασφημίας, θεολογικά δεν στέκει. Θα το αποδείξουμε σε λίγο. Θεολογικά δεν στέκει. 

Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού είναι αυτό που λέμε στη Θεία Λειτουργία το δαπανώμενον (“Μελίζεται καὶ διαμερίζεται ὁ Ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ μελιζόμενος καὶ μὴ διαιρούμενος, ὁ πάντοτε ἐσθιόμενος καὶ μηδέποτε δαπανώμενος, ἀλλὰ τοὺς μετέχοντας ἁγιάζων”), το οποίο δεν παθαίνει τίποτα απολύτως από φυσικά αίτια, ούτε και από πνευματικά αίτια παθαίνει οτιδήποτε. Το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Ο ένοικος Χριστός που ευλογεί την Εκκλησία Του, ευλογεί το εκκλησίασμα, όπου δύο-τρεις συνηγμένοι εν τω ονόματι Κυρίου, εκεί είναι και Αυτός και η Ευχή Του και η Δύναμη Του. Η Θεία Κοινωνία έχει λειτουργία ίασης και αγιασμού της ψυχής και του σώματος».

2. “Ο αγιασμός πάει στην ψυχή”.

Η θέση του μητρ. Αλεξανδρουπόλεως ότι “ο αγιασμός πάει στην ψυχή», χωρίς να αναφέρει ότι ο αγιασμός πηγαίνει και στο σώμα, αποτελεί ένα θεολογικό ψέμα. Στη Ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως ομολογούμε ότι μεταλαμβάνουμε εις αγιασμό και ίαση όχι μόνο της ψυχής αλλά και του σώματος:

α) ΕYXΗ B´ (Τοῦ Μεγάλου Βασιλείου): “[…] καὶ γενέσθω μοι τὰ ἅγια ταῦτα εἰς ἴασιν καὶ κάθαρσιν καὶ φωτισμὸν καὶ φυλακτήριον καὶ σωτηρίαν καὶ ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος·”.

β) ΕΥΧΗ Γ´ (τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου): “Ἀλλὰ γενέσθω μοι ὁ ἄνθραξ τοῦ παναγίου σου Σώματος καὶ τοῦ τιμίου σου Αἵματος εἰς ἁγιασμὸν καὶ φωτισμὸν καὶ ῥῶσιν τῆς ταπεινῆς μου ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος”.
“Διὸ δέομαί σου, ὡς μόνος ὢν ἅγιος, Δέσποτα, ἁγίασὸν μου τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα […]”.

γ) ΕΥΧΗ Ε´ (τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου): “[… ] εἰς ἁγιασμὸν καὶ φωτισμὸν καὶ ῥώμην καὶ ἴασιν καὶ ὑγείαν ψυχῆς τε καὶ σώματος·”.

δ) Καὶ τὴν παροῦσαν εὐχήν· “Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεός μου, μὴ εἰς κρῖμὰ μοι γένοιτο τὰ Ἅγια ταῦτα διὰ τὸ ἀνάξιον εἶναί με, ἀλλ᾿ εἰς κάθαρσιν καὶ ἁγιασμὸν ψυχῆς τε καὶ σώματος […]”.

Αντιστοίχως, διαβάζουμε στην Ευχαριστία μετά την Θεία Μετάληψιν” σχετικά με τον αγιασμό και την ίαση των ψυχών και των σωμάτων ημών:

α) Ἀνωνύμου: “Ἀλλά, Δέσποτα φιλάνθρωπε, ὁ ὑπὲρ ἡμῶν ἀποθανών τε καὶ ἀναστὰς καὶ χαρισάμενος ἡμῖν τὰ φρικτὰ ταῦτα καὶ ζωοποιά σου Μυστήρια, ἐπ᾿ εὐεργεσίᾳ καὶ ἁγιασμῷ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, δὸς γενέσθαι ταῦτα κἀμοὶ εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος […]”.

β) Εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον: “Καὶ ἀξίωσόν με, μέχρι τελευταίας μου ἀναπνοῆς, ἀκατακρίτως ὑποδέχεσθαι τῶν ἀχράντων Μυστηρίων τὸν ἁγιασμόν, εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος·”.

Επίσης, στην “Ακολουθία του Ευχελαίου” δεόμεθα για την ίαση των ψυχών και των σωμάτων ημών:

α) ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ: “Κύριε, ὁ ἐν τῷ ἐλέει, καὶ τοῖς οἰκτιρμοῖς Σου ἰώμενος τὰ συντρίμματα τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν· Αὐτός, Δέσποτα, ἁγίασον καὶ τὸ Ἔλαιον τοῦτο, ὥστε γενέσθαι τοῖς χριομένοις ἐξ αὐτοῦ, εἰς θεραπείαν καὶ ἀπαλλαγὴν παντὸς πάθους, νόσου σωματικῆς, μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος, καὶ παντὸς κακοῦ·.

β) ΕΥΧΗ Α’: “Ἄναρχε, ἀδιάδοχε, Ἅγιε ἁγίων, ὁ τὸν Μονογενῆ σου Υἱὸν ἐξαποστείλας, ἰώμενον πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν, κατάπεμψον τὸ Ἅγιόν σου Πνεῦμα, καὶ ἁγίασον τὸ Ἔλαιον τοῦτο·”.

γ) Καὶ μετὰ τὴν Εὐχὴν, λαμβάνει ὁ ἱερεὺς ἐκ τοῦ Ἁγίου Ἐλαίου καὶ χρίει τὸν ποιοῦντα τὸ Εὐχέλαιον, λέγων τὴν Εὐχὴν ταύτην·: “Πάτερ Ἅγιε, ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ πέμψας τὸν μονογενῆ σου Υἱόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πᾶσαν νόσον ἰώμενον καὶ ἐκ θανάτου λυτρούμενον, ἴασαι καὶ τὸν δοῦλόν σου (τόνδε), ἐκ τῆς περιεχούσης αὐτὸν σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ἀσθενείας, καὶ ζωοποίησον αὐτόν, διὰ τῆς χάριτος τοῦ Χριστοῦ σου·”.

δ) ΕΥΧΗ ΧΡΙΣΕΩΣ: “Πάτερ, Ἅγιε, ἰατρὲ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ πέμψας τὸν μονογενῆ σου Υἱόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, πᾶσαν νόσον ἰώμενον καὶ ἐκ θανάτου λυτρούμενον, ἴασαι καὶ τοὺς δούλους σου τούτους, ἐκ τῆς περιεχούσης αὐτῶν σωματικῆς καὶ ψυχικῆς ἀσθενείας, καὶ ζωοποίησον αὐτούς, διὰ τῆς Χάριτος τοῦ Χριστοῦ Σου·”. 

Επιπρόσθετα, ο άγιος Παΐσιος ανέφερε χαρακτηριστικά για τα παιδάκια που έχουν λευχαιμία και πολύ υποφέρουν: “Αυτά πολύ τα βοηθάει η Θεία Κοινωνία. Πολλά παιδάκια ξεπέρασαν την αρρώστια τους με την Θεία Κοινωνία” (ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΪΣΙΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ, ΛΟΓΟΙ Δ΄, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ, ΙΕΡΟΝ ΗΣΥΧΑΣΤΗΡΙΟΝ, «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ», ΣΟΥΡΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2002).

Σχετικά με τη θεολογικά ψευδή θέση του μητρ. Αλεξανδρουπόλεως ότι “ο αγιασμός πάει στην ψυχή», ο π.Νικόλαος Μανώλης σημείωνε στην ομιλία του με τίτλο “Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες [2020]»: [41:52] “Αυτό είναι ψέμα θεολογικό, πρέπει να το διορθώσει. Λέμε ότι μεταλαμβάνουμε, κι αν διαβάσετε τη Θεία Μετάληψη, και για το σώμα, όχι μόνο για την ψυχή, και για το σώμα. Γι αυτό λέμε “εἰς ἁγιασμόν ψυχῆς τε καὶ σώματος” με τον Αγιασμό, “εἰς ἴασιν ψυχῆς τε καὶ σώματος” με το Ευχέλαιο, “εἰς ἁγιασμόν και σωτηρία ψυχῆς τε καὶ σώματος” με τη Θεία Μετάληψη”.

3. “Και αν ο Θεός θέλει να δοκιμαστούμε;»

O Υιός με το Σώμα Του και το Αίμα Του βρίσκονται μέσα στο Άγιο Δισκοπότηρο και το Άγιο Ποτήριο περιέχει τον ίδιο τον Χριστό και τίποτε άλλο. Οπότε δεν θα πρέπει να αποφύγουμε τη Θεία Κοινωνία επειδή δεν έχουμε μεγάλη πίστη, αλλά αντίθετα θα πρέπει να κοινωνήσουμε ώστε η πίστη μας να δυναμώσει μέσα από το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 

Για αυτή τη προβληματική θέση του μητρ. Αλεξανδρουπόλεως, ο π. Νικόλαος Μανώλης σχολίασε σχετικά στην ομιλία του τίτλο “Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες [2020]»: “Αν ο Θεός θέλει να δοκιμαστούμε, να ‘ναι ευλογημένο. Δεν θα αποφύγουμε τον Θεό για να μην μας δοκιμάσει. Δεν θα αποφύγουμε τη Θεία Κοινωνία επειδή δεν έχουμε μεγάλη πίστη. […]

Η πίστη δεν είναι σταθερή πάντοτε, πολλές φορές μας μπαίνουν και λογισμοί απιστίας, αλλά μεταλαμβάνουμε εμείς οι χριστιανοί, για να δυναμώσουμε στην Πίστη»

4. “Όπως λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρουπόλεως Ανθιμος η πίστη είναι λογική”.

Η θέση του μητρ. Αλεξανδρουπόλεως ότι “η πίστη είναι λογική” δεν είναι αγιοπατερική και βρίσκεται εκτός της Ορθοδόξου Παραδόσεως και Εκκλησιολογίας. Σχετικά με την προσπάθεια του ανθρώπου να λογικοποιήσει κάτι που είναι πέρα από τη λογική όπως η πίστη, παραθέτουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του π. Αθανασίου Μυτιληναίου με τίτλο “Ο Προτεσταντισμός»:

Τί εἶναι αἵρεσις;

Αἵρεσις εἶναι ἡ λογική ἑρμηνεία τοῦ δόγματος· δηλαδή εἶναι ἡ προσπάθεια τοῦ ἀνθρώπου νά κατανοήση τό μυστήριον τοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν προσπαθῆ ὁ ἄνθρωπος νά τό κατανοήση, θέλει νά τό κατατάξη μέσα εἰς τά λογικά κατηγορήματα· δηλαδή θέλει νά λογικοποιήση κάτι πού εἶναι πέρα ἀπό τήν λογική. Στήν προσπάθειά του ὅμως νά λογικοποιήση, νά κάνη λογικό δηλαδή, ἐκεῖνο τό ὁποῖον δέν μπαίνει μέσα στά στενά ὅρια τῆς λογικῆς, κατ’ ἀνάγκην θά ξεφύγη· κι ἀφοῦ θά ξεφύγη, αὐτό εἶναι αἵρεσις. Ὥστε λοιπόν αἵρεσις πάντοτε εἶναι ἡ λογικοποίησις τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, τῆς ἀποκαλύψεως· ἐπειδή πάντα, ἐπαναλαμβάνω, ἡ ἀποκάλυψις εἶναι ὑπέρ λόγον, εἶναι πιό πάνω ἀπό τήν λογική.

Ὁ Θεός, ἐπί παραδείγματι, λέγει στόν Ἀβραάμ: «Θά γεννήσης παιδί τώρα πού εἶσαι ἑκατό χρονῶν.». Ἄν ὁ Ἀβραάμ βάλη τήν λογική, θά πῆ: «Πῶς εἶναι δυνατόν αὐτό νά γίνη;». Καί ἀπό τή στιγμή πού θά βάλη τήν λογική, θά λογικοποιήση δηλαδή αὐτό πού τοῦ ἀποκαλύπτεται, ἀμέσως θά τό ἀπορρίψη καί θά πῆ: «Δέν εἶναι δυνατόν · εἶμαι ἑκατό χρονῶν ! ». Ὅταν ὅμως πῆ «Ἐγώ μέν δέν τό καταλαβαίνω· ἀλλά, ἀφοῦ τό λέγει ὁ Θεός, τό πιστεύω ὅπως εἶναι, τό ἀφήνω λοιπόν ὅπως εἶναι.», ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη καί πέρα μένει στήν ὀρθήν πίστιν. Ὅταν λοιπόν τό λογικοποιήση, τότε θά τό ἀπορρίψη ἤ θά τό διαστρέψη, θά τό ἀλλάξη, θά τό τροποποιήση· ἀπό τή στιγμή ἐκείνη εἶναι εἰς τόν χῶρο τῆς αἱρέσεως».

Διαβάζουμε στο protothema.gr:


Κορωνοϊός: «Δεν είναι μαγική η Θεία Κοινωνία» λέει ο Μητροπολίτης Άνθιμος Αλεξανδρουπόλεως

«Η Αγία Γραφή λέει να τιμάτε τους γιατρούς και τα φάρμακα. Ο αγιασμός πάει στην ψυχή», λέει στο protothema.gr ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος.

Μετά τις αντιπαραθέσεις που έχουν σημειωθεί για το θέμα του συνωστισμού των πιστών στους ναούς λόγω του κορωνοϊού ο Μητροπολίτης λέει ότι «όποιος είναι άρρωστος ας μην έρθει στην Εκκλησία. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε τα φάρμακα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά».

Και υπογραμμίζει: «Η Αγία Γραφή αναδεικνύει τους γιατρούς και τα φάρμακα. Ο πιστός που δεν αισθάνεται καλά μπορεί να έρθει το απόγευμα όταν η Εκκλησία δεν έχει πολύ κόσμο και να ανάψει το κερί του και να κάνει την προσευχή του».

Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος ξεκαθαρίζει ότι «εμείς τους Ναούς δεν πρόκειται να τους κλείσουμε. Όποιος δεν μπορεί όμως να έρθει στην Εκκλησία να μην έρθει, ας το αποφύγει». Και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως αναρωτιέται: «Νομίζει ότι επειδή είναι πιστός τα μικρόβια δεν θα τον πλησιάσουν; Οι ιερείς δεν αρρωσταίνουν;».

Σε ό,τι αφορά στην Θεία Κοινωνία ο Σεβασμιώτατος λέει ότι αυτό είναι άλλο θέμα. Και λέει χαρακτηριστικά: «Εκείνο θέλει πίστη. Δεν είναι μαγική η Θεία κοινωνία. Ανάλογα με την πίστη που έχουμε δεν βλάπτει. Αλλά ποιος μπορεί να μετρήσει την πίστη; Αν έχεις μεγάλη πίστη μπορείς να περπατήσεις πάνω στα κύματα από την Αλεξανδρούπολη ως την Σαμοθράκη. Αν δεν έχεις όμως; Πρέπει να προσερχόμαστε με πίστη για τη Θεία Κοινωνία και όχι με διάθεση επίδειξης. Ο αγιασμός πάει στην ψυχή. Και αν ο Θέος θέλει να δοκιμαστούμε;».

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Δείτε σχετικά:
– Μοναχού Σεραφείμ (Ζήση), Ο κορωνοϊός διδάσκει το «πως» της Αποτειχίσεως (…μάλλον δε και το «δια τι»)
– Θα κάνουμε τη Θεία Κοινωνία delivery ασχέτως αν ο πιστός μπορεί σωματικώς να παραστεί στη Θεία Λειτουργία;
– Ο Μητσοτάκης ταπείνωσε την Εκκλησία εκθέτοντάς την στην κοινή γνώμη ως ανεύθυνη. Ιδού το ΦΕΚ που «κλείνει» τις Εκκλησίες!
 Είναι εξοργιστικό να ακούς από χείλη Επισκόπων να μας παροτρύνουν να παρακολουθήσουμε από την τηλεόραση την Θ. Λειτουργία
– Η εωσφορική απόφαση της Δ.Ι.Σ. και η παρέμβαση του Καίσαρα Μητσοτάκη για αναστολή της Θείας Λειτουργίας
– Ιερώνυμος για κορωνοϊό: Η Εκκλησία εφαρμόζει τις οδηγίες των ειδικών – Δεν έχουμε «μετρητή πίστης»
– π.Νικόλαος Μανώλης, Η Θεία Κοινωνία και οι ασθένειες [ΒΙΝΤΕΟ 2020]
– Τρέμουν τον Κορωνοϊό και στη Βηθλεέμ!
– Εμείς στους ιερούς Ναούς δυναμώνουμε, θεραπευόμαστε και δεν αρρωσταίνουμε… ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ – πράξη νομοθετικού περιεχομένου
– Τί μας είπε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για τον κοροναϊό!
– Άσπρο Μαύρο: Παπικο-ρωνοϊός