Η Αποτείχιση δικαιώνεται…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αποτελεί πλέον στοιχείο του «ορθόδοξου» γίγνεσθαι, η βεβήλωση των Ιερών μας Ναών. Ο άγιος Οίκος του Θεού πέφτει στα χέρια των αδίστακτων ανθρώπων που σφετερίζονται την ύπαρξή του και τον μετατρέπουν σε άντρο κακοδοξιών, επιβεβαιώνοντας την κακή πορεία της Διοικούσας Εκκλησίας. Μία τέτοια περίπτωση αποτελεί και η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδας στην οποία ανακοινώθηκε ότι δίνει την ευλογία της στην τέλεση εξοδίου ακολουθίας παπικού κεκοιμημένου.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος γνωστοποιεί ότι: «Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς 13ης μηνός Ἰουλίου 2021, γνωρίζομεν ὑμῖν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἐν τῇ ῥηθείσῃ Συνεδρίᾳ Αὐτῆς, διεξελθοῦσα τό ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 240/ΓΓ2/21.5.2021 ἔγγραφον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, δι’ οὗ διεβιβάσθη ἡ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 1840/ 14.5.2021 ἐπιστολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Καθολικῶν Ἀθηνῶν κ. Σεβαστιανοῦ, περί τῆς τελέσεως ἐξοδίου ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς ὀρθοδόξους Ναούς Δημοτικῶν Κοιμητηρίων, λαβοῦσα δ’ ὑπ’ ὄψιν τήν ὑπ’ ἀριθ. Ν.Κ. 474/23.6.2021 Γνωμοδότησιν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Δογματικῶν καί Νομοκανονικῶν Ζητημάτων, ἀπεφάσισεν ὅπως ἐνημερώσῃ ὑμᾶς ὅτι, ἐφ’ ὅσον δέν ὑπάρχει Ναός Ρωμαιοκαθολικοῦ δόγματος εἰς τά ὅρια τῆς ὑμετέρας Ἐπαρχίας, ἐπιτρέπεται ἡ τέλεσις ἐξοδίου ἀκολουθίας Ρωμαιοκαθολικῶν εἰς Ὀρθόδοξον Ἱερόν Ναόν τῶν Δημοτικῶν ἤ ἑτέρων Κοιμητηρίων, ἀποκλειομένης τῆς χρήσεως τοῦ Ἱεροῦ Βήματος καί παρακαλεῖ διά τά καθ’ ὑμᾶς».

Το πλήρωμα της Εκκλησίας που εμπιστεύτηκε την πνευματική του πρόοδο στην Εκκλησία της Ελλάδας, βρίσκεται αντιμέτωπο με τον κόλαφο των κολυμπαρίστικων επιπτώσεων. Οι σύγχρονοι ιερείς που εμπνέονται από το φιλοαιρετικό πνεύμα, στοχεύουν στην ενότητα με τους αιρετικούς καταδικάζοντας τους αδελφούς Ορθοδόξους. Είναι οξύμωρο το γεγονός ότι η Διοικούσα Εκκλησία κρατά μία τυρανική στάση στα του εμβολίου εκφράζοντας την επιθυμία σχεδόν να αποβάλλει από το σώμα της όσους αντιδρούν στην υποχρεωτική επιβολή του, ενώ στα νομοκανονικά ζητήματά της, αντί να ορθοτομεί, παρουσιάζεται βαθιά κοιμωμένη, απαθής και ατάραχη κάνοντάς μας να αμφιβάλλουμε αν έχει όντως γνώση περί των Ιερών Κανόνων και Δογμάτων. Η εξάντληση της αυστηρότητας των εκκλησιαστικών μας ταγών σε όσους εναπομείναντες παραδοσιακούς ιερείς και πιστούς, δείχνει το δαιμονικό μένος των προδοτών της Πίστης, για την Ορθοδοξία. Και από την άλλη, η προσπάθεια να γνωμοδοτήσουν υπέρ της Αίρεσης και να επιτρέψουν τέλεση εξοδίου ακολουθίας παπικού κεκοιμημένου, αποκαλύπτει σε ποιους τελικά είναι φιλικά προσκείμενοι και προϊδεάζει για τα επερχόμενα κακά.

Η συνοδική αποδοχή της Παναίρεσης του Οικουμενισμού και η εκκλησιοποίηση όλων των Αιρέσεων που επιτεύχθηκαν στο Κολυμπάρι, άνοιξαν τον δρόμο για αμοιβαία εκκλησιαστική αναγνώριση ορθοδόξων και παπικών, αναγνωρίζοντάς τους ιεροσύνη και έγκυρα μυστήρια. Έτσι οι παπικοί, όπως συνέβη και στην παρούσα περίπτωση, φέρονται σαν να είναι Επίσκοποι της Πίστης της Αληθείας που πρεσβεύουν το ορθό δόγμα. Εκμεταλλευόμενοι τη χαυνότητα του ορθόδοξου κλήρου τολμούν και αναμειγνύονται στις ορθόδοξες Επισκοπές, κάνοντάς μας να αντιληφθούμε πως επί της ουσίας παπισμός και ορθοδοξία αλληλοστηρίζονται σαν «αδελφές Εκκλησίες» που προγυμνάζονται για την «Ένωση». Αλλά, πώς να μην έχουν απαιτήσεις και δικαιώματα όταν οι βλάσφημοι, ασεβείς και παπόφιλοι θεσμικά ορθόδοξοι ιεράρχες τους προσφωνούν το… «ἐπίβλεψον … ἐπί τόν ἅγιον οἶκον τοῦτον»;1

Δίνουν οι αρχιερείς μας τα άγια τοις κυσίν και βάζουν τους μαργαρίτας έμπροσθεν των χοίρων2 επιτρέποντας στους αχαρίτωτους και μολυσμένους από τη βρώμα της Αίρεσης Παπικούς, να «ιερουργούν» στις αγιασμένες Εκκλησίες μας και να θάβουν τους νεκρούς τους εντός των ορίων των ορθόδοξων επισκοπών. Οι αθεόφοβοι όμως, λησμονούν σωρεία ιερών Κανόνων, και πρώτο απ’ όλους τον «Περί τοῦ μή συγχωρεῖν τοῖς αἱρετικοῖς εἰσιέναι εἰς οἶκον Θεοῦ, ἐπιμένοντας τῇ αἱρέσει»3. Αλλά και τους παρακάτω: «Ἐπίσκοπος ἢ πρεσβύτερος ἢ διάκονος αἱρετικοῖς συνευξάμενος μόνον, ἀφοριζέσθω, εἰ δέ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς ὡς κληρικοῖς ἐνεργῆσαι τι, καθαιρείσθω».4 «Ἐπίσκοπον ἢ πρεσβύτερον αἱρετικῶν δεξαμένους Βάπτισμα ἢ θυσίαν, καθαιρεῖσθαι προστάσσομεν· τίς γάρ συμφώνησις Χριστῷ πρός Βελίαλ; Ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου5». «Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικῶν εὐλογίας λαμβάνειν, αἵτινες εἰσιν, ἀλογίαι μᾶλλον, ἢ εὐλογίαι».6 «Ὅτι οὐ δεῖ αἱρετικοῖς ἢ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι»7.

Στην προδρομική εποχή που ζούμε, όπου η Μασονία και ο Οικουμενισμός βασιλεύουν, συμφέρει, χωρίς επισκόπους και ιερείς να γίνονται οι συνάξεις στους ναούς, παρά να ριφθούν οι πιστοί μαζί με τον επίσκοπο και τους ιερείς στην κόλαση, όπου πήγαν οι Εβραίοι της εποχής του Χριστού μαζί με τους αρχιερείς τους Άννα και Καϊάφα: «Συμφέρον γάρ ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον ἢ μετ᾿ αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετά Ἄννα καί Καϊάφα, εἰς τήν γέενναν τοῦ πυρός».8

Πόσο δικαιώνεται ο αγώνας του μακαριστού π.Νικολάου Μανώλη, ο οποίος στην προσπάθειά του να υπεραμυνθεί μέσω της αγιοπατερικής οδού, τις αιρετίζουσες μεθοδεύσεις της «μοχθηράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης», έκανε λόγο για τα Τρισάγια σε τάφους Αρμενίων και άλλων αιρετικών από ιερείς της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης. Είθε να εμπνευστούν από την ομολογία του και άλλοι παραδοσιακοί ιερείς, γιατί οι ομοιότητες της εκκλησιαστικής κατάστασης που βρέθηκαν οι ορθόδοξοι μετά την ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, όπου οι λατινόφρονες κληρικοί και θεολόγοι προσπαθούσαν να επιβάλουν την «ένωση», είναι στ’ αλήθεια τεράστιες.

  • 1 (Εὐχή Α’ Αντιφώνου θ. Λειτουργίας)
  • 2 (Ματθ.7.6)
  • 3 Κανών ΣΤ´ ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου
  • 4 Κανών ΜΕ´ Ἁγίων Ἀποστόλων
  • 5 Κανών ΜΣΤ´ Ἁγίων Ἀποστόλων
  • 6 Κανών ΛΒ´ ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου
  • 7 Κανών ΛΓ´ ἐν Λαοδικείᾳ Συνόδου
  • 8 Βλ. ΒΕΠΕΣ 33, 199

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Η εβραία Ντέμι Μούρ έγινε νονά σε ορθόδοξη βάπτιση!
Πάπας Φραγκίσκος και Οικουμενικό Πατριαρχείο στο δρόμο προς το κοινό Πάσχα…
Σε ναό αίρεσης που ευλογείται ο σοδομισμός, λειτούργησε ο κ. Ελπιδοφόρος