Κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Ὀκτώβριο μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Ἀποκλειστικά γιά τό Katanixi.gr

Θεσσαλονίκη, 02 Μαρτίου 2020

Παραθέτουμε τά κυριώτερα λεχθέντα καί πραχθέντα τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου ἀπό τόν Ὀκτώβριο μέχρι τόν Δεκέμβριο τοῦ 2016.

1) 29-10-2016 : Μήνυμα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου πρός τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

Ὁ Πάπας πρός τόν Πατριάρχην

Εὐγενεῖ φροντίδι τῆς ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσιατούρας τοῦ Βατικανοῦ ἐλήφθη εἰς τά Πατριαρχεῖα τό κάτωθι Μήνυμα τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου :

«Ἁγιώτατον Βαρθολομαῖον

Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως

Οἰκουμενικόν Πατριάρχην

Ἦτο ἀφορμή μεγάλης χαρᾶς δι᾿ ἐμέ κατά τήν πρόσφατον συνάντησίν μας ἐν Ἀσσίζῃ νά δυνηθῶ νά ἐκφράσω προσωπικῶς εἰς τήν Ἁγιότητά Σας τά συγχαρητήριά μου ἐπί τῇ εἰκοστῇ πέμπτῃ ἐπετείῳ τῆς ἐκλογῆς Σας ὡς Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου. Σᾶς διαβεβαιῶ, ἀγαπητέ ἐν Χριστῷ Ἀδελφέ, περί τῆς πνευματικῆς ἐγγύτητός μου ἐπί τῇ σημαντικῇ ταύτῃ ἐπετείῳ, καθώς ἑνοῦμαι μεθ᾿ Ὑμῶν ἐν δοξολογικῇ προσευχῇ πρός τόν Θεόν Πατέρα, πηγήν πάσης ἀγαθωσύνης, διά τάς δαψιλεῖς εὐλογίας, ἅς ἐπεδαψίλευσεν εἰς τήν ζωήν καί τήν διακονίαν Σας καί, δι᾿ Ὑμῶν, εἰς τήν Ἐκκλησίαν.

Ἐκφράζων τάς καλυτέρας ἐγκαρδίους εὐχάς μου διά τήν ὑγείαν καί τήν πνευματικήν Σας εὐεξίαν, ἐπαναλαμβάνω πρός τήν Ὑμετέραν Παναγιότητα τά αἰσθήματα τῆς σταθερᾶς ἐκτιμήσεως καί φιλίας μου, καί εὐχαρίστως ἀνταλλάσσω μετ᾿ Αὐτῆς τόν ἀδελφικόν ἀσπασμόν ἐν Κυρίῳ.

19 Ὀκτωβρίου 2016

Πάπας Φραγκῖσκος

Ἐπί τῇ συμπληρώσει 25 ἐτῶν ἀπό τῆς ἐκλογῆς καί ἀναρρήσεως Αὐτοῦ εἰς τόν Οἰκουμενικόν Θρόνον, ἡ Α. Θ. Παναγιότης ὁ Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος ἔλαβε πλεῖστα ὅσα συγχαρητήρια μηνύματα ἀπό Μακαριωτάτους Προκαθημένους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τήν Α. Ἁγιότητα τόν Πάπαν, Ἱεράρχας καί λοιπούς κληρικούς καί πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, ὡς καί Ἀρχηγούς Κρατῶν καί ἄλλας πολιτικάς προσωπικότητας, εἰς οὕς πάντας ἐξέφρασε τάς εὐχαριστίας καί τήν Πατριαρχικήν εὐαρέσκειαν Αὐτοῦ διά τάς εὐχάς καί προσευχάς των ὑπέρ Αὐτοῦ καί διά τόν σεβασμόν καί τήν ἀφοσίωσίν των εἰς τόν πάνσεπτον Οἰκουμενικόν Θρόνον.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

2) 31-10-2016 : Οἱ Ρεπουμπλικανοί τιμοῦν τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο

Ἐπιστολή, μέ τήν ὁποία τόν συγχαίρει γιά τήν συμπλήρωση 25 χρόνων ἀπό τήν ἀνάρρησή του στόν πατριαρχικό θρόνο, ἀπηύθυνε στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὁ ἑλληνικῆς καταγωγῆς πρόεδρος τῆς Ἐθνικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Ρεπουμπλικανῶν στίς ΗΠΑ, Ράινς Πρίμπους.

Μέ τήν ἐπιστολή του ὁ Ράινς Πρίμπους ἐξαίρει τό ἔργο καί τήν συμβολή τοῦ Πατριάρχου στόν διαθρησκευτικό διάλογο, στήν προώθηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων.

«Ἡ σταθερή προσήλωσή σας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἔχει ἀποτελέσει παράδειγμα γιά τούς Ὀρθόδοξους Χριστιανούς σέ ὅλο τόν κόσμο. Ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, «Εὐλογημένος εἶναι ὁ ἄνδρας, πού ἐμπιστεύεται τόν Κύριο» (Ἱερεμίας 17, 7). Πρόσφατα, μέλη διαφόρων θρησκευτικῶν ὁμάδων ἔχουν κτυπηθεῖ ἀπό βία, καταφρόνηση, καί διαίρεση.

Ὁ διαθρησκευτικός διάλογός σας, ἡ προώθηση τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας καί τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τά τελευταία εἴκοσι πέντε χρόνια ἔχει δώσει στά μέλη τῆς χριστιανικῆς πίστης ἕνα σταθερό ὅραμα ἐλπίδας. Ἡ ἀφοσίωση, πού ἔχετε δείξει στόν ἀγώνα κατά τῶν θρησκευτικῶν διώξεων, στίς προσπάθειες γιά τήν ἐπαναλειτουργία τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης, καί τήν συνδιαλλαγή τῶν χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν ἔχει προωθήσει τήν ὀρθόδοξη πίστη καί ἔχει δημιουργήσει ἕνα παράδειγμα, πού ὅλοι οἱ ἄνθρωποι, ἀπό τούς παγκόσμιους ἡγέτες ἕως τά ἁπλά μέλη τῆς κοινωνίας, θά πρέπει νά προσπαθήσουν νά ἀκολουθήσουν.

Ὡς ἄρχοντας τῆς τάξης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα, θέλω νά ἐκφράσω τήν ὕψιστη εὐγνωμοσύνη μου γιά τίς ὑπηρεσίες καί τήν ἀφοσίωσή σας στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἡ ἡγεσία σας ἔχει ἐμπνεύσει ἐμένα καί πολλούς ἄλλους νά ὑπερασπιστοῦμε καί νά προωθήσουμε τήν ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί παράδοση. Καί πάλι, σᾶς εὔχομαι συγχαρητήρια καί προσεύχομαι γιά πολλά περισσότερα χρόνια ἐπιτυχιῶν. Ἄξιος!», σημειώνει χαρακτηριστικά ὁ Ράινς Πρίμπους.

Ἀνάλογη τιμητική ἐπιστολή μέ ἀφορμή τήν ἴδια ἐπέτειο ἀπηύθυνε στόν Πατριάρχη ὁ πρόεδρος τῶν ΗΠΑ Μπαράκ Ὀμπάμα καί ἡ Χίλαρυ Κλίντον.

(ΠΗΓΗ : http://www.vimaorthodoxias.gr)

3) 19-11-2016 : Βαρθολομαίος σέ Ἱερώνυμο : «Περιφρουρῆστε τίς ἀποφάσεις τῆς Κρήτης»

Νά κρατήσουν στό ἀκέραιο τίς ἀποφάσεις τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» τῆς Κρήτης κάλεσε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερώνυμο ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἔστειλε ἐπιστολή μέ ἀφορμή τήν ἔκτακτη σύγκληση τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἡ ὁποία μεταξύ ἄλλων θά ἀσχολοῦνταν μέ τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» τῆς Κρήτης.

Στήν ἐπιστολή ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος κάλεσε τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τήν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος νά περιφρουρήσουν τίς ἀποφάσεις, πού πάρθηκαν στήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο».

Ἐπίσης, ὁ κ. Βαρθολομαῖος ὑπογράμμισε πώς οἱ ἀποφάσεις τῆς «Ἁγίας Συνόδου» κατέδειξαν τήν ἑνότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, πού ἀπορρέει ἀπό τήν συνοδικότητά της.

Παράλληλα, ὁ Πατριάρχης κάλεσε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά μήν ἐπηρεαστεῖ ἀπό πρόσωπα μέσα στήν Ἱεραρχία, πού διαφωνοῦν μέ τίς ἐν λόγῳ ἀποφάσεις, κατονομάζοντας μάλιστα ὡς τέτοια πρόσωπα τους Μητροπολίτες Καλαβρύτων Ἀμβρόσιο καί Πειραιῶς Σεραφείμ.

Ὁ Πατριάρχης στήν ἐπιστολή ἐνημερώνει τόν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι ἡ Μητέρα Ἐκκλησία θά διακόψει τήν ὁποιαδήποτε ἐπικοινωνία μέ τέτοια πρόσωπα.

(ΠΗΓΗ : http://www.romfea.gr)

4) 17-11-2016 : Πατριάρχης Βαρθολομαῖος γιά Σύνοδο Κρήτης : «Ἀρχιερεῖς, ποιμένες, κληρικοί, μοναχοί, νά ἀναλογισθοῦμε τίς εὐθύνες γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας»

Μήνυμα Πατριάρχου Βαρθολομαίου πρός τό Ἐπιμορφωτικό Σεμινάριο, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης μέ θέμα «Εἰσαγωγή εἰς τά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου» στίς 17 Νοεμβρίου 2016.

«Τῷ Ἱερωτάτῳ Μητροπολίτῃ Κισάμου καί Σελίνου κυρίῳ Ἀμφιλοχίῳ, ὑπερτίμῳ καί ἐξάρχῳ Ἑσπερίας Κρήτης, Προέδρῳ τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, καί τῷ Ἐλλογιμωτάτῳ Δρι Κωνσταντίνῳ Ζορμπᾷ, Γενικῷ Διευθυντῇ τοῦ Ἱδρύματος τούτου, χάριν καί εἰρήνην παρά Θεοῦ.

Διατηροῦντες ζωηράς τάς ἀναμνήσεις ἐκ τῆς παρουσίας ἡμῶν ἐν Κρήτῃ καί ἐν τοῖς χώροις τῆς αὐτόθι Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας, ἔνθα συνεκλήθη ὑπό τήν προεδρείαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐν περιχαρείᾳ πολλῇ ἐλάβομεν τό ὑπ᾿ ἀριθμ. πρωτ. 226 καί ἀπό τῆς κζ’ Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. ἀδελφικόν γράμμα τῆς ὑμετέρας ἀγαπητῆς Ἱερότητος, συνυπογραφόμενον καί ὑπό τοῦ Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀκαδημίας Ἐλλογιμωτάτου κυρίου Κωνσταντίνου Ζορμπᾶ, δι᾿ οὐ ὑποβάλλετε περί τῆς ὀργανώσεως, τῇ ιζ΄ τρέχοντος μηνός, τοῦ πρώτου Ἐπιμορφωτικοῦ Σεμιναρίου ἐπί τοῦ ἐπικαίρου θέματος «Εἰσαγωγή εἰς τά κείμενα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», αἰτεῖσθε δέ τήν ἐκπροσώπησιν κατά τάς ἐργασίας τοῦ Σεμιναρίου τούτου τῆς Μητρός Ἐκκλησίας καί τήν ἐξαπόλυσιν Πατριαρχικοῦ ἡμῶν χαιρετισμοῦ.

Εὐχαριστοῦμεν θερμῶς ἐπί τῇ διαπιστουμένῃ ὀλοθύμῳ διαθέσει καί πρωτοβουλίᾳ τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος καί τῶν ἐν τῇ Ἀκαδημίᾳ συνεργατῶν αὐτῆς πρός εὐρυτέραν ἐνημέρωσιν, ἐγκόλπωσιν καί ἐμβάθυνσιν τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ εἰς τά κείμενα τῆς ἐν λόγῳ Μεγάλης Συνόδου, κατά τήν ὁποίαν, ἐν τῷ συνδέσμῳ τῆς ἑνότητος καί τῆς ἀγάπης, ἅπαντες οἱ συμμετασχόντες εἰς αὐτήν, ἐν κοινῷ φρονήματι, διεκηρύξαμεν τόν λόγον τῆς «ἐν ἡμῖν ἐλπίδος» (πρβλ. Α’ Πετρ. γ, 15) οὐ μόνον πρός τά τέκνα τῆς Ὀρθοδόξου ἡμῶν Ἐκκλησίας, ἀλλά καί πρός πάντα ἄνθρωπον, «τόν μακράν καί τόν ἐγγύς» (Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, Κρήτη, 2016).

Τό ὑπό διαπραγμάτευσιν θέμα τοῦ ὀργανουμένου Σεμιναρίου κέκτηται ἰδιαιτέραν σημασίαν διά τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχείον, διά τάς ἀδελφάς κατά τόπους Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας, διά τόν κλήρον καί τόν λαόν ἐν γένει, καθ᾿ ὅσον ὁ θεσμός τῆς Συνόδου ἀποτελεί θεμελιακόν στοιχείον τῆς ζωῆς καί τῆς διοικήσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τόσον ἡ ἐν εὐλογίαις συγκληθείσα καί ὁλοκληρώσασα τό ἔργον αὐτῆς θεοπρεπῶς Μεγάλη αὕτη Σύνοδος, ὅσον καί αἱ ἐπακολουθοῦσαι αὐτήν ἐκδηλώσεις, ὅπως τό ὀργανούμενον Σεμινάριον τοῦτο, ἀποτελοῦν πρόσφορον εὐκαιρίαν, ἵνα πάντες οἱ διακονοῦντες τό Σῶμα τοῦ Κυρίου ἀρχιερεῖς καί ποιμένες καί διδάσκαλοι, ἀλλά καί κληρικοί καί μοναχοί, ἀναλογισθῶμεν τάς εὐθύνας ἡμῶν ἔναντι τῆς ἑνότητος τῆς Ἐκκλησίας καί τό χρέος ἡμῶν νά ἐργασθῶμεν μέ ὅλας ἡμῶν τάς δυνάμεις διά τήν ἐπίτευξιν τῆς ποθητῆς ἑνότητος ταύτης, «μηδεμίαν τοῖς διδασκομένοις ἀφορμήν καταλιμπάνοντες πρός τό ἀδύνατον ἤ εὐκαταφρόνητον ἡγεῖσθαι τήν ἐντολήν τοῦ Κυρίου».

Τοῦτο δέ θά ἐπιτευχθῆ, ἐάν πάντες οἱ ὑπεύθυνοι ἐργασθῶμεν καί κοπιάσωμεν εἰς τήν ἀρετήν τῆς ταπεινοφροσύνης, «πρῶτοι ἡμεῖς κατορθοῦντες τό παραδοθέν τῆς ταπεινοφροσύνης μέτρον παρά τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὑπογραμμόν ἀκριβή» διδόντες καί τοῖς λοιποῖς (πρβλ. Μ. Βασιλείου, «Ὅροι κατά πλάτος», P.G, 31, 1028).

Ἡ Ἐκκλησία δέν ἀποτελεῖ ἀσφαλῶς ἀφηρημένην θεωρητικήν ἔννοιαν ἤ κοσμικόν τινά ὀργανισμόν, μέ ἐπί κεφαλῆς μίαν ἀνθρωπίνην συστοιχίαν προσώπων, ἀλλά τό ζῶν καί μυστικόν Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, παρατεινόμενον εἰς τούς αἰώνας, οὗτινος κεφαλή εἶναι Αὐτός Οὗτος ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί Θεός Σωτήρ. Ὡς τοιοῦτον δέ θείον βίωμα, διασυνδέον τήν σύνολον πορείαν ἑνός ἑκάστου βεβαπτισμένου μέλους μετά τοῦ συνόλου τῶν πιστῶν μέσῳ της ἐν ἐπιγνώσει προσωπικῆς συμμετοχῆς εἰς τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας, ἀποκαλύπτει μυστικῶς τήν θεανθρωπίνην ὑπόστασιν αὐτῆς καί συντελεῖ εἰς τήν κτῆσιν τῆς θεώσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ καί τόν σκοπόν τῆς ὑπάρξεως ἡμῶν εἰς τόν κόσμον. Αὐτή εἶναι καί ἡ οὐσία τῆς Συνοδικότητος τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν, καθώς ἡ πηγή τῆς ἀρχῆς ταύτης εὑρίσκεται εἰς τήν σχέσιν τῶν Τριῶν Προσώπων τῆς Παναγίας Τριάδος, τά Ὁποία καί ἐνεργοῦν συνοδικῶς εἰς τό σχέδιον τῆς σωτηρίας ἑνός ἑκάστου μέλους, ἀλλά καί τῆς καθολικῆς Ἐκκλησίας.

Μετά χαρᾶς, λοιπόν, πολλῆς χαιρετίζομεν καί εὐλογοῦμεν διά τῶν μετά χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν ἀδελφικῶν καί εὐχετικῶν Γραμμάτων τάς ἀρχομένας ἐργασίας τοῦ ἐπικαίρου Σεμιναρίου καί εὐχόμεθα ἡ φιλότιμος αὕτη προσπάθεια, διά τῶν γενησομένων ἐμπεριστατωμένων εἰσηγήσεων καί τῶν σχετικῶν παρεμβάσεων τῶν πιστῶν λειτουργῶν τοῦ Ὑψίστου, νά ἀποτελέσῃ ἐφ᾿ ἑξῆς θεσμόν ἀξιέπαινον καί καλλίκαρπον, ἀποδιδόντα καρπόν πολύν διά τῆς διαφωτίσεως τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, προσθέτουσα ἕνα ἐπί πλέον σημαντικόν λίθον εἰς τήν καλήν καί ἐποικοδομητικήν πορείαν τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδημίας Κρήτης, ἐπί τῷ εὐρυτέρῳ ἀγαθῷ.

Προσεπιδηλοῦντες τῇ ὑμετέρᾳ Ἱερότητι ὅτι ὡρίσθη ὅπως τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν καί ἡμᾶς προσωπικῶς ἐκπροσωπήσῃ κατά τάς ἐργασίας τοῦ Σεμιναρίου τούτου ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Χριστουπόλεως κύριος Μακάριος, Καθηγητής, ὅστις θέλει ἀναγνώσει κατά τόν κατάλληλον χρόνον τό μετά χεῖρας Πατριαρχικόν ἡμῶν Μήνυμα, καταστέφομεν πάντας τούς συμμετέχοντας εἰς τάς ἐργασίας τοῦ Σεμιναρίου διά τῶν πατρικῶν καί Πατριαρχικῶν ἡμῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν καί ἐπικαλούμεθα ἐπί πάντας πλουσίαν τήν Χάριν καί τόν Φωτισμόν καί τό ἄπειρον Ἔλεος τοῦ Πατρός, καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Παναγίου Παρακλήτου Πνεύματος.

,βις’ Νοεμβρίου ιδ΄

(ΠΗΓΗ : http://www.vimaorthodoxias.gr)

5) 29/30-11-2016 : Τόν ἱδρυτή του, Ἀπόστολο Ἀνδρέα, τίμησε τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

Ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τοῦ Βατικανοῦ εἰς τά Πατριαρχεῖα

Τήν μεσηβρίαν τῆς Τρίτης, 29ης Νοεμβρίου, ἀφίχθη ἐκ Ρώμης ἡ ἐπίσημος Ἀντιπροσωπεία τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, ἀποτελουμένη ἐκ τῶν Σεβ. Καρδιναλίου κ. Kurt Koch, Προέδρου τοῦ Ποντιφηκοῦ Συμβουλίου διά τήν προώθησιν τῆς ἑνότητος τῶν Χριστιανῶν, Θεοφιλ. Ἐπισκόπου κ. Brian Farrell, Γραμματέως τοῦ Συμβουλίου, καί Ὁσιολ. κ. Andrea Palmieri, Ὑπογραμματέως αὐτοῦ, τῇ συμμετοχῇ καί τοῦ ἐν Ἀγκύρᾳ Νουντσίου τοῦ Βατικανοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. Brian Russell, ἵνα παραστῇ κατά τήν Θρονικήν Ἑορτήν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μ. Ἐκκλησίας.

Τήν Ἀντιπροσωπείαν ὑπεδέχθησαν ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου ἐν τῇ αἰθούσῃ τῶν ἐπισήμων τοῦ Ἀεροδρομίου, οἱ Ἀρχιεπίσκοπος Τελμησσοῦ Ἰώβ και Πανοσιολ. Ὑπογραμματεύς τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Διάκονος κ. Ἰωακείμ.

Ἡ Ἀντιπροσωπεία τό ἑσπέρας προσῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα, ἔνθα ἐγένετο ἐπισήμως δεκτή ὑπό τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ᾧτινι καί ἐπέδωκε προσωπικόν δῶρον τῆς Α. Ἁγιότητος τοῦ Πάπα.

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 30ῆς Νοεμβρίου, ἑορτάστηκε στό Φανάρι ἡ ἑορτή τοῦ πολιούχου του, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτόκλητου. Τελέστηκε Πατριαρχική καί Συνοδική Θεία Λειτουργία, στήν ὁποία παρέστη καί Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης ὑπό τόν Καρδινάλιο Κούρτ Κόχ, ὁ ὁποῖος μετέφερε μήνυμα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Τόν Πανηγυρικό τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ Μητροπολίτης Σηλυβρίας Μάξιμος, ὁ ὁποῖος ἔκανε ἰδιαίτερες ἀναφορές στήν ἐπικοινωνία καί στήν ἐπαναπροσέγγιση διά τοῦ διαλόγου μεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν Κωνσταντινουπόλεως καί Ρώμης.

Στήν ὁμιλία του ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἀναφέρθηκε, μεταξύ ἄλλων, καί στούς κοινούς προβληματισμούς καί στή συναντίληψη μέ τόν Πάπα Φραγκῖσκο γιά κοινωνικά ζητήματα. Ἀναφέρθηκε δέ στήν κοινή ἐπίσκεψη, πού πραγματοποίησαν, μαζί καί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν, τόν περασμένο Ἀπρίλιο στή Λέσβο, προκειμένου νά εὐαισθητοποιήσουν τήν παγκόσμια κοινή γνώμη γιά τό δράμα τῶν προσφύγων. Ἰδιαίτερα θερμό ἦταν καί τό μήνυμα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου, τό ὁποῖο ἀνέγνωσε ὁ Καρδινάλιος Κόχ, Πρόεδρος τοῦ Ποντιφικοῦ Συμβουλίου γιά τήν Ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Στήν ἐπιστολή του ὁ Πάπας ἀναφέρθηκε στήν πρόσφατη συνάντηση, πού εἶχε μέ τόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο στό πλαίσιο κοινῆς προσευχῆς γιά τήν εἰρήνη, πού πραγματοποιήθηκε στήν Ἀσσίζη.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.com, http://ikivotos.gr)

6) 02-12-2016 : Τιμητική διάκριση στόν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο ἀπό τό Πανεπιστήμιο Salento

Ἐπίτιμος διδάκτορας τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Salento, στήν ἔδρα τῆς Ἀρχαιολογίας, ἀναγορεύθηκε σέ εἰδική τελετή, ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Στήν τελετή παρέστησαν σύσσωμες οἱ Ἀρχές τοῦ Πανεπιστημίου καί τῆς περιοχῆς, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Lecce, Domenico Umberto D’ Ambrosio, οἱ τοπικές Ἀρχές, φοιτητές καί πλῆθος κόσμου.

(ΠΗΓΗ : https://www.katanixis.gr/, https://www.youtube.com

7) 02-12-2016 : Οἰκουμενική προσευχή στόν Καθεδρικό τοῦ Λέτσε παρουσίᾳ τοῦ Πατριάρχου

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος πραγματοποίησε ἀπό τήν Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου τό ἀπόγευμα, τετραήμερη ἐπίσκεψη στήν περιοχή τοῦ Σαλέντο τῆς Ἰταλίας.

Ἡ Πατριαρχική ἐπίσκεψη ξεκίνησε ἀπό τήν πόλη Λέτσε, ὅπου ὁ Πατριάρχης παρέστη καί μίλησε σέ οἰκουμενική προσευχή στόν καθεδρικό ναό τῆς πόλης, παρουσίᾳ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῆς πόλης καί πλήθους λαοῦ.

«Σᾶς εὐχαριστῶ, πού ἤρθατε ἐδῶ τόσοι πολλοί, παρά τό κρύο», εἶπε ὁ Πατριάρχης στούς πιστούς. «Εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού ἕνας Οἰκουμενικός Πατριάρχης, στά 2000 χρόνια τῆς χριστιανικῆς ἱστορίας, ἐπισκέπτεται αὐτή τή γῆ, ἡ ὁποία ἀκόμα σέ πολλά θρησκευτικά καί ἀρχαιολογικά μνημεῖα δείχνει τήν παρουσία τῆς Ἀνατολικῆς Ἐκκλησίας καί τόν Βυζαντινό μοναχισμό. Ἔρχομαι σέ αὐτή τή γῆ ὡς προσκυνητής γιά τούς ἀδελφούς, πού ζοῦν στή Δύση καί ἀναπνέουν τή φιλία καί τόν διάλογο», εἶπε μεταξύ ἄλλων ὁ Πατριάρχης.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.gr)

8) 04-12-2016 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος στόν Ἱ. Ναό Ἁγίου Νικολάου Lecce

Πατριαρχική χοροστασία στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Lecce πραγματοποιήθηκε τήν Κυριακή στό πλαίσιο τῆς ἐπισκέψεως, πού πραγματοποίησε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος.

Ἐκκλησιάσθηκαν μέλη τῆς Ἑλληνορθόδοξης Κοινότητας, ἐνῶ παρέστη ὁ τοπικός Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος καί ἐκπρόσωποι τῶν τοπικῶν Ἀρχῶν.

Κάθε χρόνια, τήν παραμονή καί ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου προστάτου τῶν Ναυτικῶν, ἀλλά καί τῶν παιδιῶν, δεκάδες χιλιάδες πιστῶν, Ρωμαιοκαθολικῶν ἀλλά καί Ὀρθοδόξων, ἐπισκέπτονται τή βασιλική, προκειμένου νά προσκυνήσουν καί νά προσευχηθοῦν στόν τόπο φιλοξενίας τῶν ἱερῶν λειψάνων του.

(ΠΗΓΗ : http://fanarion.blogspot.com)

9) 05-12-2016 : Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ἐνώπιον τοῦ τάφου τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Μπάρι

Προσκύνημα στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πού βρίσκεται στή φερώνυμη βασιλική στό Μπάρι τῆς Ἰταλίας, πραγματοποίησε ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Παρουσίᾳ ἐκπροσώπων τῆς τοπικῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐπισκοπῆς, τῶν Μοναχῶν, πού διακονοῦν στή Βασιλική, ἐκπροσώπων τῶν Ἀρχῶν τῆς πόλης καί ἑκατοντάδων πιστῶν, Ρωμαιοκαθολικῶν καί Ὀρθοδόξων, ὁ Πατριάρχης γονάτισε καί προσευχήθηκε ἐνώπιον τῆς κρύπτης, ὅπου φυλάσσεται τό Ἱερό Λείψανο τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἐπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας, ἰδιαίτερα ἀγαπητοῦ στή Δύση καί τήν Ἀνατολή, προστάτου τῶν Ναυτικῶν καί τῶν παιδιῶν.

Κατά τή διάρκεια τῆς ἐπισκέψεώς του στή βασιλική πραγματοποιήθηκε εἰδική τελετή, κατά τήν ὁποία ὁ Πατριάρχης κήρυξε τήν ἔναρξη τοῦ νέου Ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Ἀπουλίας. Παράλληλα τοῦ ἀπονεμήθηκε τό βραβεῖο «Ἅγιος Νικόλαος» ἀπό τό ὁμώνυμο Ἰνστιτοῦτο Οἰκουμενικῆς καί Πατερικῆς Θεολογίας. Στό πλαίσιο αὐτῆς τῆς τελετῆς ἀναγνώσθηκε μήνυμα τοῦ Πάπα Φραγκίσκου.

Τό ἀπόγευμα ὁ Πατριάρχης χοροστάτησε στόν Ἑσπερινό σέ Ἱερό Ναό στό κέντρο τῆς πόλης, τόν ὁποῖο ὁ Ρωμαιοκαθολικός Ἀρχιεπίσκοπος τοῦ Μπάρι παρέδωσε στόν Ὀρθόδοξο Μητροπολίτη Ἰταλίας Γεννάδιο γιά τίς λατρευτικές ἀνάγκες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐνορίας τῆς πόλεως.

(ΠΗΓΗ : http://www.pontos-news.gr, https://www.youtube.com)

10) 04-12-2016 : Ὁ Πατριάρχης σέ μετόχι τῆς Μονῆς Bose

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος τήν Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2016, κατά τή διάρκεια τοῦ ταξιδιοῦ του ἀπό τό Lecce πρός Μπάρι, ἐπισκέφθηκε τό μετόχι τῆς Μονῆς Bose, στό Ostuni, στήν περιοχή Lamacavallo, ὅπου ἐγκαταβιοῦν πέντε μοναχοί. Ἀπό τούς ἀδελφούς αὐτούς, ὁ π. Σαβίνος καί ὁ π. Ραφαήλ εἶναι ἑλληνομαθεῖς, μιλοῦν ἀπταίστως τά ἑλληνικά καί ἔχουν συναντήσει πολλές φορές τόν Πατριάρχη. Ὁ π. Ραφαήλ, μάλιστα, ἔκανε μεταπτυχιακό στήν θεολογία στό Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τῆς Θεσσαλονίκης. Τόν Πατριάρχη προσφώνησε καταλλήλως ὁ ὑπεύθυνος τοῦ μετοχίου π. Σαβίνος.

(ΠΗΓΗ : https://katanixis.blogspot.gr)

Σύν Θεῷ, θά συνεχίσουμε στό ἑπόμενο ἄρθρο μας.

e-mail: synaxisorthkm@gmail.com

Σύναξις Ορθοδόξων Κληρικών και Μοναχών, Πατριάρχου Βαρθολομαίου Οικουμενιστικά Λεχθέντα και πραχθέντα (33, 323130, 292827262524232221201918171615141312111098765, 4321)

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra