Συνεργατες

Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Δ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Δ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Προσευχήσου στόν Κύριο ὁλόθερμα» (Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Δ΄ Μέρος

Ὅσα ἀφοροῦν τήν επίγεια ζωή μας, δίνονται καί «παραχωροῦνται» ἀπό τό Θεό γιά τήν σωτηρία μας. Ὅταν πραγματικά εἶσαι μία πολύ εὐαίσθητη ψυχή καί πληγώνεσαι βαθιά ἀπό μία τραγική κατάσταση πού καθημερινά μόνος σου τήν ἀντιμετωπίζεις, τότε: «Ὁπλίσου μέ πίστη καί ὑπομονή» γιά νά ὁδηγηθεῖς σταδιακά καί μέ ἀσφάλεια πρός τό Φῶς μέσα ἀπό τήν ἀληθινή ταπείνωση.

Τό πιό σημαντικό ζήτημα τῆς ζωῆς μας, εἶναι νά ὑπηρετοῦμε μόνο τήν Ἀλήθεια τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Γι᾿ αὐτό πρέπει νά λαμβάνεται ὑπ᾿ ὄψιν μας, ὁλόκληρη ἡ ἀλήθεια τῆς Ἁγίας Γραφῆς ἀλλά καί τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως, μέσα ἀπό τό ὀρθόδοξο πνεῦμα τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

Μόνο μέσα ἀπό τή μοναδική ἀλήθεια τῆς «Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς» Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, μποροῦμε νά βιώνουμε μυστικά τό πνευματικό μυστήριο τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς.

Ἐμεῖς ἄς προσπαθοῦμε πάντοτε νά βρίσκουμε καί νά ἀκολουθοῦμε τή μόνη Ἀλήθεια. Σχετικά μέ τό θέμα τοῦ ἀντίχριστου:Οἱ ἅγιοι εἶπαν ὅτι ὁ ἀντίχριστος δέν θά ἔρθει τώρα ἀλλά μόνο τότε, στά ἔσχατα χρόνια. (6)

Ὅμως, ἐμεῖς ἄς γνωρίζουμε ὅτι: «ὑπάρχει ἤδη· καί ἀπό τά χρόνια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου καί τόν πρῶτο αἰώνα καί τόν δεύτερο αἰώνα καί τόν τρίτο αἰώνα καί τόν τέταρτο αἰώνα· καί σήμερα ὑπάρχει ὁ ἀντίχριστος».

λλά αὐτό λέγεται μέ τήν συγκεκριμένη ἔννοια: ὅτι τό μυστήριο τῆς ἀνομίας ἐνεργεῖται, μέσα στόν κόσμο, ἕως ὅτου νά ἔρθει ὁ συγκεκριμένος ἀντίχριστος, αὐτός τῆς ποκαλύψεως.

Ὅμως πλέον θά ἀποκαλυφθεῖ πλήρως ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ σέ ἐκεῖνον πού θά τή ζητήσει μέ ὅλη του τήν ψυχή ἀπό τόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό.

συγκεκριμένη Βασιλεία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ αἰώνια Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, ἡ ὁποία ὅμως «ὑπάρχει ἤδη· καί ἀπό τά χρόνια τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου καί τόν πρῶτο αἰώνα καί τόν δεύτερο αἰώνα καί τόν τρίτο αἰώνα καί τόν τέταρτο αἰώνα· καί σήμερα ὑπάρχει καί συνεχῶς ἔρχεται μέσα στήν ψυχή μας».

Ἡ παρουσία τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν καρδιά μας, εἶναι ἡ ἴδια ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός μας:

«Ἐπερωτηθείς δέ (ὁ Κύριος Ἰησοῦς) ὑπό τῶν Φαρισαίων πότε ἔρχεται ἡ Bασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς καί εἶπεν· οὐκ ἔρχεται ἡ Bασιλεία τοῦ Θεοῦ μετά παρατηρήσεως, οὐδέ ἐροῦσιν ἰδού ὧδε ἤ ἰδού ἐκεῖ· ἰδού γάρ ἡ Bασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ. 17, 20-21).

Ἔτσι δυστυχῶς, σέ αὐτή τήν πολύ σύντομη διαδρομή τῆς γήινης ζωῆς μας, ὑπάρχει καί τό κακό καί μᾶς ἐπηρεάζει, εἰδικά ὅταν μᾶς βρίσκει σέ ραθυμία καί κυρίως μακριά ἀπό τήν ταπεινή ὑπακοή, τόν σεβασμό, τήν εὐλάβεια καί τήν ἀληθινή ἀγάπη μας πρός τόν Πνευματικό μας πατέρα.

Γι’ αὐτό, δελφέ μας, ἄς εἶσαι πάντοτε προσεκτικός!

πως ἐπίσης ὅλοι μας, ἄς εἶμαστε νυχθημερόν σέ προσευχή μέ νψη καί σέ πνευματική ἄσκηση μέ τήν ἐγρήγορση.

Ἀλλά ἄς εἶμαστε ὅλοι ἔτοιμοι γιά ἕνα διαρκή ἀγῶνα μέσα ἀπό τήν νοητή πραγματικότητα, καί μέσα ἀπό τήν ὀρθόδοξη πνευματική πάλη στή ζωή μας, ἐνάντια σέ ὁποιαδήποτε «μορφή» ἀσέβειας καί ἁμαρτίας.

Ὅπως ἀκριβῶς στήν ζωή μας εἶμαστε «ὀρθοδοξότατοι», παραμένουμε τό ἴδιο σταθεροί καί μάλιστα ἐνάντια σέ κάθε μορφή ψεύδους, ὅπως καί σέ κάθε μορφή ἐγωιστικῆς πλάνης. Ἀλλά ἐπίσης εἶμαστε «ἀντίθετοι» καί ἐνάντια πρός τήν κάθε λογῆς αἱρετική διδασκαλία ἡ ὁποία ἀλλοιώνει τήν Ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη μας.

– Ἐπομένως ἐμεῖς οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί εἶμαστε ξεκάθαρα ἐνάντια στήν πλάνη τῆς α ἵ ρ ε σ η ς.

Ἀλλά εἶμαστε ξεκάθαρα ἐνάντια καί στήν σημερινή π α ν α ί ρ ε σ η τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Ὅπως, ἐπίσης εἶμαστε μέσα μας ἀπολύτως ξεκάθαροι καί ἐνάντια πρός τήν μέλλουσα π α ν θ ρ η σ κ ε ί α.

– Ἄς φροντίσουμε ὅμως, νά βρισκόμαστε ὅλοι μέσα στήν ἁγιαστική Χάρη τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Καί μάλιστα ἄς ἀγωνιστοῦμε γιά νά μπορέσουμε νά βρεθοῦμε κάποτε κι’ ἐμεῖς στήν ἴδια θεϊκή βαθμίδα τῆς τέλειας ἀγάπης καί πνευματικότητας μέ αὐτή τῶν Ἁγίων Πατέρων μας.

Νά ζήσουμε σέ αὐτή τήν «μακαρίαν» πνευματική κατάσταση τῆς ἀνιδιοτελοῦς καί εἰλικρινοῦς ἀγάπης.

Καί κυρίως αὐτῆς τῆς Εὐαγγελικῆς ἀγάπης, πού μᾶς δίδαξε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.

Ἄς δείξουμε τήν δυναμική μας ἀγάπη πού εἶναι πρός τόν πλησίον μας, ἀλλά ἀκόμη καί τήν συμπονετική ἀγάπη πού εἶναι πρός τούς ἐχθρούς μας, διότι μόνο ἐκεῖ βιώνεται μέ κάθε ἀκρίβεια ἡ ἀληθινή πνευματική ζωή.

Αὐτή εἶναι ἡ ἁγιοπνευματική ὀρθόδοξη χριστιανική πίστη καί ἡ ἁγία ζωή.

Καί μέ τήν ἀδιάλειπτη προσευχή, ἄς εἶμαστε πάντοτε σέ ἐγρήγορση: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος, μᾶς μιλάει γιά τήν προσευχή καί τό θάρρος πού θά πρέπει νά μᾶς διακρίνει, ὥστε μέ ἐμπιστοσύνη, ἄμεσα νά αἰτούμαστε ἀπό τόν Κύριο, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι κάποτε θά λάβουμε καί τό ποθούμενο γιά τήν ψυχή μας.

Ἔχοντας πάντοτε ὡς βάση τήν πίστη, τήν ὑπομονή καί τήν ἐλπίδα. Τότε θά λάβουμε κυρίως ὅτι ἀμεσα μᾶς ἀφορᾶ, ἀλλά καί ὅτι εἶναι πραγματικά ὠφέλιμο γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας.

Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος, πειδή ἀπό ἀνιδιοτελ ἤ ἄδολη ἀγάπη νοιάζεται γιά μᾶς, μᾶς φανερώνει μέσα πό τούς λόγους του, τά ἑξῆς:

«Προσευχήσου στόν Κύριο ὁλόθερμα».

Λέγε εἰς τόν Κύριο ὅτι: «Τό μέλλον μου» τό φήνω μέ μπιστοσύνη στά χέρια Σου.

Ἐσύ Κύριε, ὅπως ξέρεις καί ὅπως θέλεις, κατεύθυνε τήν καθημερινή ζωή μου, μαζί μέ ὅλα τά πρόοπτα καί μέ ὅλες τίς δυσκολίες της.

πό δκι’ μπρός δέν θά μεριμν καί δέν θ’ νησυχ πιά οὔτε γιά τόν ἑαυτό μου, μά οὔτε γιά τά λικά καί βιοτικά θέματα.

Μία κυρίως φροντίδα μόνο θά ἔχω.

Νά κάνω πάντα στή ζωή μου μόνο ὅ,τι εἶναι εὐάρεστο σ’ Ἐσένα Κύριε καί αὐτό πού ναπαύει τόν πνευματικό μου καθοδηγητή, ὥστε νά βρίσκομαι ταπεινά στήν πακοή τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ».

Ἔτσι νά Τοῦ μιλήσεις, λλά καί ἔμπρακτα νά Τοῦ τό ποδείξεις ὅτι πραγματικά καί ὁλοκληρωτικά ἔχεις φεθεῖ στά ἄχραντα χέρια Του.

τι δέν νησυχεῖς γιά τίποτα καί ὅτι ποδέχεσαι ταπεινά, ἁπλᾶ,ρεμα καί γόγγυστα ὁποιαδήποτε κατάσταση, εὐχάριστη δυσάρεστη.

Μέ αυτή τήν πεποίθηση, ὅτι ἔχει παραχωρηθεῖ εἶναι πό τή Θεία Πρόνοια.

Μοναδική σου μέριμνα ἄς εἶναι ἡ κριβής τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ σέ κάθε περίσταση”.

Ἀδελφέ μου, «ὁπλίσου μέ πίστη καί ὑπομονή», γιά νά μπορεῖς νά βρεῖς τήν ταπείνωση καί τή χαρά τῆς ψυχῆς σου –ὥστε νά ζεῖς κι ἐσύ– μαζί μέ ὅλους τούς πνευματικούς «ἐν Χριστῶ» ἀδελφούς σου ἀπό τώρα στόν Παράδεισο τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

6. Ὁ πιό σίγουρος δρόμος πρός τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ἡ ταπείνωση. Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος. https://iconandlight.wordpress.com/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Α΄ Μέρος)
– Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Β΄ Μέρος)
Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Γ΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Ο Γέροντας Αγάθων είδε το ίδιο το Όραμα του αγ. Πέτρου Αλεξανδρείας

Κήρυγμα του μακαριστού π.Νικολάου Μανώλη. Κήρυγμα του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη στο οποίο μας ομιλεί για τον αγιασμένο Γέροντα Αγάθωνα που είδε το ίδιο Όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας...

Συντονιστείτε! Την ΤΕΤΑΡΤΗ 29/11 στις 19:00 μ.μ.: Παρουσίαση νέου τεύχους της Θεοδρομίας με θέματα επικαιρότητας

Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Παρουσίαση νέου τεύχους της Θεοδρομίας με θέματα επικαιρότητας Την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στις 7:00 μμ., θα μεταδοθεί η ομιλία του πρωτοπρεσβύτερου Θεόδωρου Ζήση ΟΜ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΗΣ...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.