Συνεργατες

Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Γ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Γ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

“Ὑπομονή! Ὑπομονή καί γενναιοψυχία!” (Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Γ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος, μᾶς λέγει μέ ἀπόλυτη σαφήνεια καί μέ ἀπόλυτη εἰλικρίνεια ὅτι: «Ἡ ὑπομονή σας ὁπωδήποτε θά πρέπει νά εἶναι τέλεια, καί νά κρατήσει ἕως τό τέλος». (4)

Πότε εἶναι τέλεια ἡ ὑπομονή;

Ὅταν σηκώνει κανείς τίς δοκιμασίες ὄχι μόνο καρτερικά, ἀγόγγυστα, ἀλλά καί μέ χαρά, εὐγνωμονώντας τό Θεό γιά ὅ,τι παραχωρεῖ, ὅσο βαρύ κι ἄν εἶναι, ὅπως θά Τόν εὐγνωμονοῦσε γιά μιά μεγάλη εὐεργεσία.

Πιστέψτε ἀκράδαντα -γιατί αὐτή εἶναι ἡ ἀλήθεια- πῶς, ὑπομένοντας τήν ἄδικη κατηγορία, ἀξιώνεστε νά συμπεριληφθεῖτε στήν χορεία τῶν γίων Μαρτύρων.

Δέν πρέπει νά χαίρεστε γι’ αὐτό;

Ἀπεναντίας, ἀφήνοντας τήν καρδιά σας νά κυριεύεται ἀπό τή λύπη καί τό παράπονο, ἐκμηδενίζεται τήν ἀξία καί τήν ὠφέλεια ἀπό τό Θεῖον δῶρον…

Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι θά κριθοῦν ἀπό τόν Κύριο στή Δευτέρα Παρουσία Του.

Οἱ δίκαιοι, ὅμως, θά παρασταθοῦν στό Θεϊκό Κριτήριο μέ ἀγαλλίαση ἀνέκφραστη, καθώς θά ὁδηγηθοῦν στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ καί στήν αἰώνια χαρά:

«Μετά δέ χρόνον πολύν ἔρχεται ὁ Κύριος τῶν δούλων ἐκείνων καί συναίρει μετ᾿ αὐτῶν λόγον.

Καί προσελθών ὁ τά πέντε τάλαντα λαβών προσήνεγκεν ἄλλα πέντε τάλαντα λέγων· Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς.

Ἔφη αὐτῷ ὁ Κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ! ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σέ καταστήσω· εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου.

Προσελθών δέ καί ὁ τά δύο τάλαντα λαβών εἶπε· Κύριε, δύο τάλαντά μοι παρέδωκας· ἴδε ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾿ αὐτοῖς.

Ἔφη αὐτῷ ὁ Κύριος αὐτοῦ· εὖ, δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ! ἐπί ὀλίγα ἦς πιστός, ἐπί πολλῶν σε καταστήσω· εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου» (Ματθ. 25, 19-23).

Εἴσελθε εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου θά ἀκούσει τότε κάθε γνήσιος δοῦλος τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅποιος δηλαδή ἔχει Πίστη ὀρθή καί ζωή θεάρεστη.

Ὀρθόδοξη Πίστη καί Ὀρθόδοξη ζωή, βλέπετε, εἶναι οἱ δύο ἀπαραίτητες προϋποθέσεις τῆς σωτηρίας.

Ὅπως εἴπε ὁ ἴδιος, ὁ Ἰησοῦς, «Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι Κύριε Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τήν Βασιλείαν τῶν οὐρανῶν, ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τό θέλημα τοῦ Πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς» (Ματθ. 7, 21).

Ὅπως εἴπε ἐπίσης: «Μή ἀποβάλητε οὖν τήν παῤῥησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μισθαποδοσίαν μεγάλην. Ὑπομονῆς γάρ ἔχετε χρείαν, ἵνα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τήν ἐπαγγελίαν. Ἔτι γάρ μικρόν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καί οὐ χρονιεῖ» (Ἑβρ. 10, 36). (5)

Ὑ π ο μ ο ν ῆ ς ἔχετε χρείαν.

Ἡ σοφή συμβουλή δέν εἶναι δική μου, ἀλλά εἶναι τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου. Νά ὑπομείνετε, λοιπόν.

Μέ τήν ὑπομονή κερδίζεται ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς, ἤ μᾶλλον ἀγοράζεται σάν ἀκριβό ἐμπόρευμα.

Ὑπομονή! Ὑπομονή καί γενναιοψυχία!

«Ὁ δέ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται· καί ἐάν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῷ. ἡμεῖς δέ οὐκ ἐσμέν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλά πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς» (Ἑβρ. 10, 38-39).

Πιστέψτε πῶς ὅλα τά ἀγαθά ἀπό τό Θεό προέρχονται καί ὅλα ὅσα γιά τό καλό σας παραχωροῦνται, ἔστω κι ἄν δέν μπορεῖτε νά τό δεῖτε καθαρά.

Ἄλλωστε, ἡ Πίστη χρειάζεται σ’ ἐκεῖνα πού δέν βλέπουμε καί δέν καταλαβαίνουμε.

Τά ὁρατά καί κατανοητά δέν ἀπαιτοῦν Πίστη.

Γι’ αὐτό λέει ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Παῦλος: «Ἔστι δέ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων. Ἐν ταύτῃ γάρ ἐμαρτυρήθησαν οἱ πρεσβύτεροι» (Ἑβρ. 11, 1-2).

Ὁ Κύριος ἄς σᾶς ἐλεήσει καί ἄς σᾶς ἀνακουφίσει, ὅπως Ἐκεῖνος ξέρει, μέ τίς πρεσβεῖες τῆς πολυεύσπλαχνης Παναγίας Μητέρας Του καί τοῦἀκοίμητου φύλακα Ἀγγέλου σας.

Νά σκέφτεστε ὅσους ὑποφέρουν, ὅσους καταδιώκονται, ὅσους βασανίζονται, ὅσους καταπιέζονται… καί νά παίρνετε κουράγιο ἀπό τήν ὑπομονή τους.

Ἡ ὑπέρβαση τῆς δυσκολίας τί σημαίνει;

Ὅ,τι ὑπομένετε. Ὑπομένοντας, φυσικά, πονᾶτε. Ἀλλά δέν γίνεται ἀλλιῶς.

Εἶστε εἶναι ἀλήθεια, πολύ εὐαίσθητη καί πληγώνεστε βαθιά ἀπό τήν τραγική κατάσταση πού ἀντιμετωπίζετε.

Βέβαια, γιά τήν ψυχοσύνθεσή σας δέν ἔχετε καμμιά εὐθύνη.

Εὐθύνη, ὅμως, ἔχετε γιά τήν πιθανή ὑποταγή σας σέ ἐμπαθῆ αἰσθήματα.

Ἄν ὀργίζεστε, μαλώνετε, κατηγορεῖτε, βαρυγγωμᾶτε, τότε ἁμαρτάνετε ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Ἄν μονάχα πονᾶτε ἀλλά ὑπομένετε δίχως γογγυσμό, δέν ἁμαρτάνετε.

Πάνω ἀπ’ ὅλα ἀσκηθεῖτε στήν ἀγάπη. Τό αἴσθημα τῆς ἀγάπης ἄς κυριαρχεῖ στήν καρδιά σας.

Τά ἔργα τῆς ἀγάπης ἄς κυριαρχοῦν στή ζωή σας.

Ἀγάπη νά νιώθετε γιά ὅλους καί νά δείχνετε σέ ὅλους, ἀκόμα κι ἐκεῖνους πού σᾶς πικραίνουν.

Νά λέτε: «Δόξα τῷ Θεῷ» γιά ὅλα!

«Δόξα τῷ Θεῷ», ποῦ μοῦ στέλνει κάτι γιά νά ὑπομένω!

«Δόξα τῷ Θεῷ», ποῦ μοῦ δίνει μία ἀκόμα εὐκαιρία γιά νά μπῶ στή Βασιλεία Του, τή Βασιλεία πού ἀνήκει σέ ὅσους ὑπομείνουν ὡς τό τέλος:

«Καί διά τό πληθυνθῆναι τήν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν. Ὁ δέ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. Καί κηρυχθήσεται τοῦτο τό Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καί τότε ἥξει τό τέλος» (Ματθ. 24, 12-14).

Ἐμεῖς βάζουμε τήν ὑπομονή.

Καί ὁ Ἅγιος Θεός τή σωτηρία.

Μή βαρυγγωμᾶτε, λοιπόν: Κάντε ὑπομονή στίς σκοτεινές ἡμέρες.

Θά ἔρθουν καί φωτεινές ἡμέρες».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 4. Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «Χειραγωγία στήν Πνευματική Ζωή», Ἱερά Μονή Παρακλήτου. ἔκδ. Ἱ. Μονῆς Παρακλήτου, Ὠρωπός Ἀττικῆς 2003, σελ. 19–21.
    https://www.hristospanagia.gr
  • 5. Ὁ πιό σίγουρος δρόμος πρός τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν εἶναι ἡ ταπείνωση. Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ἔγκλειστος.
    https://iconandlight.wordpress.com/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Α΄ Μέρος)
Οπλίσου με πίστη και υπομονή (Β΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Τραγικοί υμνητές του Καζαντζάκη

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη Ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρών σε εκδήλωση τιμής του Κρητικού συγγραφέα Το να προβάλλουν και να τιμούν τον Καζαντζάκη λογοτέχνες, φιλόλογοι, και γραμματιζούμενοι λογής λογής, είναι ένα αναπόφευκτο...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.