ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΧΡΩΣΤΟΥΣΕ ΤΙΣ ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟ ΔΗΝΑΡΙΑ.
Και ότι η μνησικακία είναι το χειρότερο από κάθε αμάρτημα.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Παραθέτουμε σε συνέχειες αποσπάσματα από το αρχαίο κείμενο και τη μετάφραση της ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ. Και ότι παντός αμαρτήματος το μνησικακείν χείρον. (ΟΜΙΛΙΕΣ ΗΘΙΚΕΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ)

11ο μέρος:
Δείτε εδώ το 1ο μέρος, εδώ το 2ο, εδώ το 3ο, εδώ το 4ο, εδώ το 5ο, εδώ το 6ο, εδώ το 7ο, εδώ το 8ο, εδώ το 9ο και εδώ το 10ο.


Ας μη διστάζουμε στις προσευχές (Ιερός Χρυσόστομος)

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΟΛΗΝ ΤΟΥ ΤΑ ΜΥΡΙΑ ΤΑΛΑΝΤΑ ΟΦΕΙΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΚΑΤΟΝ ΔΗΝΑΡΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΟΣ Και ότι παντός αμαρτήματος το μνησικακείν χείρον.

Μη τοίνυν αναπίπτωμεν, μηδέ οκνώμεν εν ταις ευχαίς. Και γαρ προς αυτό της κακίας κατενεχθώμεν το βάραθρον, ταχέως εκείθεν ημάς ανασπάσαι δυνήσεται. Ουδείς τοσαύτα ήμαρτεν, όσα ούτος· και γαρ άπαν είδος πονηρίας επήλθε· και τούτο δηλοί το μη έχειν αυτόν αποτίσαι. Αλλ’ όμως τον πάντοθεν προδοθέντα ίσχυσεν ευχής εξαρπάσαι δύναμις. Και τοσούτον δύναται, φησίν, ευχή, ως τον δι’ έργων και μυρίων πραγμάτων προσκρούσαντα τω Δεσπότη απλλάξει κολάσεως και τιμωρίας; Ναι, τοσούτον δύναται, άνθρωπε.

…Ας μη χάνουμε λοιπόν το θάρρος και ας μη διστάζουμε στις προσευχές. Γιατί, κι αν ακόμα πέσουμε μέσα στο ίδιο το βάραθρο της κακίας, θα μπορέσει γρήγορα να μας ανασύρει από εκεί. Κανείς δεν αμάρτησε τόσο πολύ όσο αυτός (εκείνος της παραβολής). Γιατί πραγματικά διέπραξε κάθε είδος πονηρίας. Και αυτό φανερώνουν τα δέκα χιλιάδες τάλαντα. Κανείς δεν ήταν τόσο έρημος, όπως αυτός. Γιατί αυτό φανερώνει το ότι δεν μπορούσε να πληρώσει το χρέος του. Αλλ’ όμως αυτόν που προδόθηκε από παντού μπόρεσε να τον σώσει η δύναμη της προσευχής. Και έχει τόση μεγάλη δύναμη η προσευχή, λέγει, ώστε αυτόν που με έργα και άπειρα πράγματα ήρθε σε σύγκρουση με τον Κύριο να τον απαλλάξει από την ποινή και την τιμωρία; Ναι, άνθρωπε, έχει τόσο μεγάλη δύναμη.

Ουδέ γαρ αύτη μόνη εστίν η το παν ανύουσα, αλλ’ έχει σύμμαχον και βοηθόν μέγιστον την φιλανθρωπίαν του δεχομένου την ευχήν Θεού, ήτις ενταύθα το παν ειργάσατο, και την ευχήν εποίησε δυνατήν. Τούτο γουν και αινιττόμενος έλεγε· « Σπλαγχνισθείς ο κύριος αυτού, απέλυσεν αυτόν, και το δάνειον αφήκεν αυτώ» ίνα μάθης ότι μετά της ευχής, και προ της ευχής, του δεσπότου τα σπλάγχνα το παν εποίησεν.

Και δεν είναι μόνη της αυτή που κατορθώνει τα πάντα, αλλά έχει σύμμαχο και βοηθό πολύ μεγάλο τη φιλανθρωπία του Θεού που δέχεται την προσευχή, που στην περίπτωση αυτή τα έκαμε όλα και κατέστησε την προσευχή ισχυρή. Και αυτό ακριβώς υπονοώντας έλεγε· «τότε ο κύριος του τον λυπήθηκε και τον άφησε να φύγει, χαρίζοντάς του το δάνειο», για να μάθεις ότι μαζί με την προσευχή και πριν από την προσευχή η ευσπλαγχνία  του κυρίου τα έκαμε όλα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ

ΟΜΙΛΙΕΣ
ΗΘΙΚΕΣ-ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΧΟΛΙΑ
Από τον
ΣΠΥΡΟ ΜΟΥΣΤΑΚΑ
Θεολόγο-Φιλόλογο

ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Επόπτης 

Παναγιώτης Κ. Χρήστου, Καθηγητής Πανεπιστημίου

Επιμελητής

Ελευθέριος Γ. Μαρετάκης, Θεολόγος

ΕΠΕ

ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ https://katanixi.gr/