Οἱ οἰκουμενισταί ἡγέτες τῆς Ἐκκλησίας θέτουν ὑπό δυσμένειαν, τούς ἐπικριτάς των ἐξ’ αἰτίας τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί πολεμίους τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἰδίως τοῦ Παπισμοῦ, καί ὑπερασπιστάς τῶν Ὀρθοδόξων παραδόσεων“…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra