Ὅσιε Ἰάκωβε Τσαλίκη,
εἶσαι ἄσαρκος ἄγγελος,
εἶσαι νηπτικός πατερικός θεολόγος,
εἶσαι καθαιρέτης τοῦ Σατάν.

Εἶσαι ἀσκητής, ἀφιλάργυρος, ἀετός,
εἶσαι καρδιακῆς εὐχῆς ὁδηγός.
Εἶσαι ἐξομολόγος παστρικός,
εἶσαι ἀπό ὀκτάχρονος, θαυματουργός.

Εἶσαι σπηλαιώτης ἡσυχαστής,
εἶσαι Ὁσίου Δαυΐδ μονῆς ἀνακαινιστής.
Εἶσαι ὁ ἁπλός, «ὁ μέ συγχωρεῖτε»,
εἶσαι ὁ σύμβουλος πλουσίων καί φτωχῶν, ἐπισήμων καί ἀνωνύμων.

Εἶσαι Ἁγίας Τριάδος θεϊκός ἐραστής.
Εἶσαι τοῦ Θεοῦ Πατρός φιλοπάτορας,
εἶσαι τοῦ Θεοῦ Λόγου μνήστορας,
εἶσαι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος δοχεῖον.

Ὅσιε Ἰάκωβε Τσαλίκη ἐν Εὐβοίᾳ,
ἱκέτευε πρός Κύριον ἐλεηθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν,
Ἰάκωβε ὅσιε ἁπλέ, «ὁ μέ συγχωρεῖτε»,
ὁ πιό ταπεινός ἄνθρωπος στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα
καί Ἑλληνορθόδοξη νῆσο τῶν Ἁγίων, τήν Κύπρο.