Ήτον μεγάλο θαύμα αυτό δια εμένα και μεγάλη ευλογία μου ήλθεν εις το χωριό και εξαιρετικά εις το σπίτι μου….

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Αναδημοσιεύουμε από το τεράστιο υλικό του παλαιού και ανενεργού πλέον, Ιστολογίου μας Κατάνυξις (https://www.katanixis.gr/), που αποτελεί ανυπολόγιστο πλούτο παρακαταθήκης και ενημέρωσης.


ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ, Επιστολή 22-11-1967

Δημ. Γκαγκαστάθης Ιερεύς, 1902-1975

        … Δεν ημπορώ να σας ευχαριστήσω δια το θεάρεστον έργον που μου έχεις κάνει και στείλατε τον άγιον Γέροντα π. Φιλόθεον Ζερβάκον να επισκεφθή και εμάς τους αμαρτωλούς… Δεν ημπορώ να περιγράψω την χαρά μου. Πράγματι τον παρακάλεσα, εκ βάθους ψυχής και καρδίας, τον άγιον Νεκτάριον, ίνα φωτίση τον π. Φιλόθεον για να μας επισκεφθή και εμάς, και έγινεν. Ήτον μεγάλο θαύμα αυτό δια εμένα και μεγάλη ευλογία μου ήλθεν εις το χωριό και εξαιρετικά εις το σπίτι μου. Πιστεύω ότι μέχρι αυτού επέτρεψεν ο Κύριος εις την πρεσβυτέραν και δια εμένα τον αμαρτωλόν…

        Μέχρι την ώραν που θα εξημέρωνεν δια να αρχίσω το Σαρανταλείτουργον φώναζεν για να μην αρχίσω. Μου έλεγε: «Θα κρυώσης, θα αρρωστήσης, θα το αφήσης μισό. Εάν θα αρρωστήσης δε σου λυπάμαι, θα σου αφήσω να πεθάνης. Σε κοροϊδεύει ο κόσμος». Μου λένε: «Βρε παπαδιά, τι τον αφήνεις να κάνη Σαρανταλείτουργον, θα κρυώση. Τι εδήλωσε να πεθάνη εις τους Ταξιάρχας, χειμώνας καιρός; Αυτός είναι γέρος να καθήση εις το σπίτι του, εις την φωτιάν κ.λ.π.». Αυτά λέγονταν μέχρι την ώραν που εσηκώθηκα την νύκτα, 2 η ώρα να κτυπήσω την καμπάνα. Έτσι την έλεγεν ο πονηρός. Εγώ έκαμνα πως δεν ήμουν εκεί και δεν άκουγα τίποτας. Επίσης όταν άκουσεν ότι θα έλθη ο π. Φιλόθεος Ζερβάκος άρχισεν να φωνάζη: «Εσύ τα κάνεις όλα, να φέρης γέρο άνθρωπον εδώ, να αρρωστήση; Και πού είμεθα ικανοί να ευχαριστήσωμεν εμείς τέτοιους μεγάλους ανθρώπους; Δεν τους αφήνης να ησυχάσουν; Την δική σου όρεξιν έχουν κ.λ.π.».

        Έτσι έλεγεν ο Σατανάς, διότι τον χαλνούσα τα σχέδια. Εγώ, δόξα τον Θεόν, έμενα ακλόνητος. Είχα τα κορίτσια που με βοηθούσαν. Μόλις όμως πάτησεν εις το σπίτι ο π. Φιλόθεος και έβαλεν μετάνοιαν να του φιλήση το χέρι μας λέγει: «Ετούτος είναι άγιος κ.λ.π.». Τώρα δεν είναι ίδια, άλλαξε κατά πολύ και σας ευχαριστώ για την συνδρομήν σας.

        Όλα αυτά γίνονταν επί τόσα χρόνια. Συνεργία του δαίμονος ήτον, για μένα ευχάριστον. Δοκιμή Θεού ήτον και τον ευχαριστώ που μου είχε δώσει αυτό το βάσανον. Έλεγα εις την προσευχήν μου: «Την μεν παπαδιά να την φωτίσης εις τον δρόμον της αληθείας του Θεού και εμένα να μου δώσης υπομονή να ημπορέσω να ανταπεξέλθω εις τον σκληρόν και τραχύ αγώνα μέχρι τέλους». Και έτσι η επίσκεψις του π. Φιλοθέου Ζερβάκου ήτον μεγάλη ευλογία και οι χωριανοί έγιναν πιο διαφορετικοί. Μεγάλη ευλογία Θεού και αγίου Νεκταρίου ήλθεν εις το σπίτι μου. Ο π. Φιλόθεος το ωνόμασεν μικρόν ασκητήριον. Μακάρι να μας αξίωνεν ο Θεός να γίνονταν όνομα και πράγμα ασκητήριον…

… Θα περιμένωμε με μεγάλην χαράν να μας έλθετε εις το χωριό, έστω και σε μία νυκτερινή Λειτουργία. Να επισκεφθήτε και την παπαδιά. Της Παναγίας 21ην του μηνός εκοινώνησε και θέλει να ακολουθήση το πρόγραμμα των κοριτσιών. Κάθε βράδυ παρακολουθεί εις την προσευχήν μέχρι τέλους και ευχαριστείται. Καλόν θα ήτον και η ιδική σας επίσκεψις.

        Διαβιβάζω τας ταπεινάς ευχάς εις όλους τους εργάτας του Αγίου Νεκταρίου.  Είμαι εις το πλευρόν τους και προσεύχομαι αδιαλείπτως. Σιδηρόκαστρον Πλάτανος ενωθήκανε. Ένα σώμα μια ψυχή.

Μετά απείρων ευχών
ο αμαρτωλός και τελευταίος της εποχής
Δημ. Γκαγκαστάθης Ιερεύς.


ΠΑΠΑ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ 1902-1975 ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ» 
ΕΚΔΟΣΙΣ Γ΄ Κεφ. Δ΄ «Επιστολαί π. Δημητρίου προς κ. Αθ. Μουρμουρήν»
Πρόλογος:  Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος
Επίλογος:  Αρχιμ. Αιμιλιανός Βαφείδης
Επιμέλεια:  Στυλιανός Ν. Κεμεντζετζίδης

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ