ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ
Ἀρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος

Ἐάν δέν ἦταν στόν καιρό τῆς ψευδοσυνόδου Φλωρεντίας τό 1438 ὁ ἁγιώτατος Μᾶρκος ὁ Ἐφέσου νά ὁμολογήση τήν ὀρθόδοξη πίστη καί νά ἀγωνιστῆ μέχρι θανάτου, σήμερα δέν θά ὑπῆρχε Ὀρθοδοξία. Θά ὑπῆρχε πανλατινισμός. Ὅλοι θά εἴμασταν λατίνοι. Τότε βρέθηκε ἕνας καί μόνος καί ὑπερασπίστηκε τήν ὀρθόδοξη πίστη, τώρα στίς πονηρές αὐτές ἡμέρες θά βρεθῆ ἕνας καί μόνος ἐφάμιλλος μιμητής τοῦ Ἁγίου Μάρκου νά ὑπερασπισθῆ τήν Ὀρθοδοξία;…

Μένετε ἀσάλευτοι στήν ὀρθόδοξη πίστη καί κρατεῖτε τίς παραδόσεις τίς πατερικές. Φυλαχθεῖτε δέ ἀπό τίς διάφορες πλάνες τῶν ψευδοπροφητῶν, τῶν ἀντιχρίστων πνευματιστῶν καί ἐκείνων πού κάμνουν καινοτομίες καί νεωτερισμούς στίς παραδόσεις. Δέν συμφωνῶ μέ τίς γνῶμες πολλῶν Ἀρχιερέων, διότι αὐτοί θέλουν νά καταργήσουν τούς κανόνες τῆς Ἐκκλησίας τούς ὁποίους οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες ἐνομοθέτησαν.

ΠΗΓΗ