Ἠχογραφημένο ἔργο τῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

Χαίροις τῆς Σινώπης ἄνθος τερπνόν, καί τῆς παρθενίας, τό ἀλάβαστρον τό σεπτόν· χαίροις τῶν Μαρτύρων, ἰσότιμος Ἑλένη, οἷα Παρθενομάρτυς, Χριστοῦ ἀήττητος. (Μεγαλυνάριον)

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Ἕνα πολύ ὡραῖο ἀδημοσίευτα ἔργα τῆς σεβαστῆς πρεσβυτέρας Καλυψοῦς Δημητριάδη εἶναι καί τό παρόν ἠχογραφημένο της. Περιέχει τόν βίο τῆς Ἁγίας Ἑλένης τῆς Παρθενομάρτυρος ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου. Ἡ ἀπαγγελία τῆς παρούσης ἠχογραφήσεως πλαισιώνεται μέ ὡραία μουσική ὑπόκρουση μέ τή σονοδεία ποντιακῆς λύρας καί διανθίζεται μέ τροπάρια τοῦ ὀσιολογιοτάτου ἱερομονάχου π. Εὐφροσύνου σαβαΐτου, τα ὁποῖα άποδίδει ὁ ἴδιος.


Ἠχογραφημένο ἔργο «Ἡ Ἁγ. Ἐλένη ἡ Παρθενομάρτυς ἐκ Σινώπης τοῦ Πόντου»

Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη, Ηχογραφημένο έργο «Η Αγ. Ελένη η Παρθενομάρτυς εκ Σινώπης του Πόντου»

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra