Με το παρόν σύντομο άρθρο συνεχίζουμε την σειρά ευσύνοπτων μελετών, σε χωρία της Αγίας Γραφής στα οποία παρατηρείται το φαινόμενο της διακρίσεως Προσώπων στην Θεότητα. Το Τριαδικό Δόγμα, η διδασκαλία δηλαδή της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, ότι ο Θεός είναι Τριάδα Προσώπων, είναι κορυφαίας σημασίας.

«῞Οτι τάδε λέγει Κύριος περὶ πάντων τῶν γειτόνων τῶν πονηρῶν τῶν ἁπτομένων τῆς κληρονομίας μου, ἧς ἐμέρισα τῷ λαῷ μου ᾿Ισραήλ· ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ τὸν ᾿Ιούδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου αὐτῶν» Ιερεμίας 12:14.

Στο χωρίο παρατηρούμε διάκριση δύο θείων Προσώπων. Ένα θείο Πρόσωπο ομιλεί και λέγει για τον εαυτό του «τῆς κληρονομίας μου, ἧς ἐμέρισα (הִנְחַ֥לְתִּי) τῷ λαῷ μου (עַמִּ֖י) ᾿Ισραήλ». Τα λόγια αυτά φανερώνουν ότι ομιλεί ο Θεός. Ο Θεός μοίρασε την κληρονομία της Γης της επαγγελίας στις φυλές του Ισραήλ, δεν την μοίρασε ο Ιερεμίας. Ο Ισραήλ είναι λαός που ανήκει στον Θεό. Ο Ισραήλ είναι λαός του Κυρίου. Το ομιλών λοιπόν θείο Πρόσωπο αναφέρεται στον Κύριο (Γιαχβέ) σε τρίτο πρόσωπο λέγοντας «τάδε λέγει (אָמַ֣ר) Κύριος (יְהוָ֗ה)». Εν συνεχεία παραθέτει τα λόγια που «λέγει» ο Γιαχβέ : «ἰδοὺ ἐγὼ ἀποσπῶ αὐτοὺς ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῶν καὶ τὸν ᾿Ιούδαν ἐκβαλῶ ἐκ μέσου αὐτῶν». Με άλλα λόγια ένα θείο Πρόσωπο μεταφέρει λόγια που λέει άλλο θείο πρόσωπο.

ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δείτε σχετικά
Σαλταούρας Χρήστος, Ούτω λέγει Κύριος (1)
Σαλταούρας Χρήστος, Ούτω λέγει Κύριος (2)