«Αὐτή λοιπόν τή νίκη καί τή λαμπρότητα αὐτῶν τῶν στεφανιῶν εὔχομαι νά ἀπολαύσουμε» (Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης) 

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Μέρος 3ον

«Ἀδελφοί μου, ἐνδυναμοῦσθε ἐν Κυρίῳ καί ἐν τῷ κράτει τῆς ἰσχύος Αὐτοῦ. Ἐνδύσασθε τήν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ πρός τό δύνασθαι ὑμᾶς στῆναι πρός τάς μεθοδείας τοῦ διαβόλου» (Πρός Ἐφεσ. 6, 10-11).   

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος, εἶναι πραγματικά ἕνας γνήσιος νηπτικός ὀρθόδοξος πνευματικός Καθοδηγητής. Καί αὐτό τό ἀπόσταγμα τῆς παιδαγωγικῆς του θεωρίας καί διδαχῆς, ὡς πνευματικοῦ διακριτικοῦ Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας, ἀναδύεται μέσα ἀπό ὅλες τίς σελίδες τῆς πνευματικῆς του γραφῆς, ὡς ἑξῆς: 

“…Παραμελήσαμε αὐτό τό ἔργο πού ἀνυψώνει στή θέωση· καί χωρίς τή θέση τοῦ νοῦ, εἶπε κάποιος, ὄχι ν’ ἁγιαστεῖ, ἀλλ’ οὔτε νά σωθεῖ ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ἐνδεχόμενο… 

Ἐλᾶτε λοιπόν, ἐμπρός ἐλᾶτε, φᾶτε τό ψωμί τῆς γνώσεως καί τῆς σοφίας καί πιεῖτε τό κρασί πού εὐφραίνει νοητά τήν καρδιά καί ἀπομακρύνει ἀπό ὅλα τά αἰσθητά καί νοητά ἐξαιτίας τῆς θεώσεως πού προκαλεῖ αὐτή ἡ ἔκσταση καί μεθύσετε ἀπό μέθη πραγματικά νηφάλια. 

Ἐλᾶτε ὅλοι ὅσοι εἶστε μέτοχοι στήν ὀρθόδοξη κλήση, μαζί λαϊκοί καί μοναχοί, ὅσοι ἐπιδιώκετε νά βρεῖτε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού εἶναι μέσα σας, καί τό θησαυρό τόν κρυμμένο στόν ἀγρό τῆς καρδιᾶς σας”, «οὐδέ ἐροῦσιν ἰδού ὧδε ἰδού ἐκεῖ· ἰδού γάρ ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν» (Λουκ. 17, 21).  

«Πάλιν ὁμοία ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ν εὑρών ἄνθρωπος ἔκρυψε, καί ἀπό τῆς χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει καί πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ καί ἀγοράζει τόν ἀγρόν ἐκεῖνον» (Ματθ. 13, 44).

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος, στό ἔργο του ὁ «Ἀόρατος Πόλεμος», γιά αὐτόν τόν «Ἀόρατον» Πόλεμο τοῦ Κυρίου ἐναντίον τοῦ διαβόλου, γράφει τά ἑξῆς:

“Νά θυμᾶστε ὅτι ὑποχεσθήκατε στό γιο Βάπτισμα ὅτι ἀπαρνῆσθε καί πολεμᾶτε τόν σατανᾶ καί ὅλα τά ἔργα του, καί κάθε λατρεία του, καί κάθε ἁμαρτία του, τά ὁποῖα ἔργα του εἶναι αὐτά τῆς φιληδονίας, τῆς φιλοδοξίας καί τῆς φιλαργυρίας καί τά ὑπόλοιπα πάθη. (3)

Ὁπότε καί νά ἀγωνίζεστε, ὅσο μπορεῖτε, γιά νά κατατροπώσετε, γιά νά τόν ντροπιάσετε καί γιά νά τόν ν ι κ ή σ η τ ε μέ ὅλη σας τήν τελειότητα. 

Ποιά δέ εἶναι ἡ πληρωμή καί ὁ μισθός, πού ἔχετε νά πάρετε γιά αὐτή τή νίκη σας; 

Πολύς καί μεγάλος

Καί ἀκοῦστε αὐτό αὐτολεξεί ἀπό τό ἴδιο τό στόμα τοῦ Κυρίου, ὁπού μᾶς τό ὑπόσχεται στήν Ἱερή Ἀποκάλυψι. 

1. “Σέ ὅποιον νικήσει θά τοῦ δώσω νά φάῃ τόν καρπό ἀπό τό δένδρο τῆς ζωῆς, πού βρίσκεται στόν Παράδεισο τοῦ Θεοῦ μου”. «Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τό Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ Θεοῦ μου» (Ἀποκ. 2, 7). 

2. “Τόν νικητή δέν θά τόν πειράξη ὁ δεύτερος θάνατος”. «Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τό Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μή ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου» (Ἀποκ. 2, 11). 

3. “Σέ ὅποιον νικήσῃ θά τοῦ δώσω ἀπό τό κρυμμένο μάννα”, «Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τό Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καί δώσω αὐτῷ ψῆφον λευκήν, καί ἐπί τήν ψῆφον ὄνομα καινόν γεγραμμένον, οὐδείς οἶδεν εἰ μή ὁ λαμβάνων» (Ἀποκ. 2, 17). 

4. “Στό νικητή θά τοῦ δώσω τήν ἐξουσία πού κι’ ἐγώ πῆρα ἀπό τόν Πατέρα μου κι’ ἀκόμη θά τοῦ δώσω τό ἄστρο τό πρωινό”. «Καί ποιμανεῖ αὐτούς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τά σκεύη τά κεραμικά συντριβήσεται, ὡς κἀγώ εἴληφα παρά τοῦ πατρός μου, καί δώσω αὐτῷ τόν ἀστέρα τόν πρωϊνόν» (Ἀποκ. 2, 27-28). 

5. “Τόν νικητή θά τόν ντύσῃ ὁ Θεός μέ τά λευκά ροῦχα τῆς νίκης· δέν θά διαγράψω τό ὄνομά του ἀπό τό βιβλίο τῆς ζωῆς καί θά τόν ἀναγνωρίζω ὡς δικό μου μπροστά στόν Θεό καί τούς ἀγγέλους Του”. «Ὁ νικῶν οὗτος περιβαλεῖται ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καί οὐ μή ἐξαλείψω τό ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καί ὁμολογήσω τό ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καί ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ» (Ἀποκ. 3, 5). 

6. “Τόν νικητή θά τόν κάνω στῦλο στό ναό τοῦ Θεοῦ μου”. «Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτόν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καί ἔξω οὐ μή ἐξέλθῃ ἔτι, καί γράψω ἐπ᾿ αὐτόν τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καί τό ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἤ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπό τοῦ Θεοῦ μου, καί τό ὄνομά μου τό καινόν» (Ἀποκ. 3, 12). 

7. “Τόν νικητή θά τόν βάλω νά καθίσῃ μαζί μου στόν θρόνο μου”. «Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ᾿ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγώ ἐνίκησα καί ἐκάθισα μετά τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ» (Ἀποκ. 3, 21). 

8. “Ὁ νικητής θά τά κληρονομήσῃ ὅλα, κι’ ἐγώ θά εἶμαι Θεός του κι’ αὐτός παιδί μου”. «Ὁ νικῶν, ἔσται αὐτῷ ταῦτα, καί ἔσομαι αὐτῷ Θεός καί αὐτός ἔσται μοι υἱός» (Ἀποκ. 21, 7).

Βλέπετε ἀξιώματα; 

Βλέπετε μισθούς; 

Βλέπετε τό ὀκταπλάσιο αὐτό στεφάνι, τό ὁποῖο εἶναι γεμάτο ἄνθη καί ἁμαράντινο, ἀλλά πολλά περισσότερα στεφάνια θά σᾶς πλέξουν ἀδελφοί, ἄν νικήσετε τόν διάβολο.

Σέ αὐτό λοιπόν μαθητεύετε, στό νά ἀγωνίζεστε καί νά ἐγκρατεύεστε, “γιά νά μή πάρη κανένας τό στεφάνι σας”, «ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν στέφανόν σου» (Ἀποκ. 3, 11). 

Γιατί, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι εἶναι ντροπή μεγάλη, ἐκεῖνοι μέν πού ἀγωνίζονται στούς σωματικούς καί ἐξωτερικούς ἀγῶνες καί στά πένταθλα νά ἐγκρατεύωνται ἀπό ὅλα, γιά νά πάρουν ἕνα φθαρτό στεφάνι ἀπό ἀγριελιά, ἤ σέλινο ἤ ἀπό κλαδί κουκουναριᾶς, ἤ φοινικιᾶς ἤ δάφνηςμυρσίνης ἤ κάποιου ἄλλου φυτοῦ

Καί ἐσεῖς πού ἔχετε νά πάρετε τέτοιο ἄφθαρτο στεφάνι, νά περνᾶτε μέ ἀμέλεια καί ἀδιαφορία τήν ζωή σας. 

Καί ἄς σᾶς πείσῃ σέ αὐτό ὁ Παῦλος πού λέει: “Δέν γνωρίζετε ὅτι οἱ δρομεῖς ὅλοι τρέχουν στό στάδιο, ἕνας ὅμως λαμβάνει τό βραβεῖο; 

Τρέχετε, λοιπόν κι’ ἐσεῖς ἔτσι, ὥστε νά κατακτήσετε τό βραβεῖο. 

Οἱ ἀθλητές πού ἑτοιμάζονται γιά τόν ἀγῶνα, ὑποβάλλονται σέ κάθε εἴδους ἀποχή· ἐκεῖνοι γιά νά λάβουν ἕνα στεφάνι πού μαραίνεται, ἐνῷ ἐσεῖς ἀμάραντο”, «οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μέν τρέχουσιν, εἷς δέ λαμβάνει τό βραβεῖον; Οὕτω τρέχετε, ἵνα καταλάβητε» (Α´ Κορ. 9, 24).

Αὐτή λοιπόν τή νίκη καί τή λαμπρότητα αὐτῶν τῶν στεφανιῶν εὔχομαι νά ἀπολαύσουμε.

Νά θυμηθῆτε, ἀδελφοί μου, νά δεηθῆτε στό Κύριο καί γιά τήν συγχώρεσι τῶν ἁμαρτιῶν ἐκείνου, πού ἔγινε Βοηθός σας αὐτοῦ τοῦ ὡραίου, μέσα ἀπό τό βιβλίο αὐτῆς τῆς ἐκδόσεως. 

Πάνω ἀπό ὅλα, ὅμως, θυμηθῆτε νά σηκώσετε τά μάτια στόν οὐρανό, καί νά εὐχαριστήσετε καί νά δοξάσετε τόν Πρωταίτιο καί Αὐτοδίδακτο αὐτῆς τῆς νίκης Θεό καί Ἀρχιστράτηγό σας Ἰησοῦ Χριστό, καί ἄς λέγῃ ὁ καθένας πρός Αὐτόν ἐκεῖνο πού εἶπε ὁ Ζοροβάβελ «Ἀπό ἐσένα προέρχεται ἡ νίκη…». 

“Καί ἡ δόξα εἶναι δική σου, καί ἐγώ δικός σου συγγενής”, «παρά σοῦ νίκη, καί παρά σοῦ ἡ σοφία, καί σή ἡ δόξα καί ἐγώ σός οἰκέτης» (Α΄ Ἔσδρας 4, 59).

Καί αὐτό τοῦ Προφήτη Δαυΐδ, “σέ σένα ἀνήκει, Κύριε, ἡ μεγαλωσύνη, καί ἡ δύναμις, καί τό καύχημα, καί ἡ νίκη, καί ἡ ἐξομολόγησις, καί ἡ ἰσχύς”.

«Σοί, Κύριε, ἡ μεγαλωσύνη καί ἡ δύναμις καί τό καύχημα καί ἡ νίκη καί ἡ ἰσχύς, ὅτι σύ πάντων τῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς δεσπόζεις, ἀπό προσώπου σου ταράσσεται πᾶς βασιλεύς καί ἔθνος» (Α´ Παραλειπ. 29, 11). 

Τώρα καί στούς αἰῶνες τῶν αἰώνων. Ἀμήν.

Μέρος Α΄. Κεφάλαιο Α´.

Σέ τί βρίσκεται ἡ χριστιανική τελειότητα 

Γιά νά τήν ἀποκτήσῃ κάποιος, πρέπει νά πολεμᾷ. 

Τά τέσσερα ἀναγκαῖα σ᾿ αὐτόν τόν πόλεμο.

Τό μεγαλύτερο καί τελειότερο κατόρθωμα, πού μπορεῖ νά πῇ νά συλλογισθῇ ὁ ἄνθρωπος, εἶναι τό νά πλησίαση κάπως στό Θεό καί νά ἑνωθεῖ μέ Αὐτόν. 

Λοιπόν, ἐάν ἐσύ, ἀγαπητέ μου ἐν Χριστῷ ἀναγνώστη, ἐπιθυμεῖς νά φθάσῃς σέ αὐτήν τήν κορυφή, πρῶτα πρέπει νά γνωρίσῃς, ἀπό τί ἀποτελεῖται ἡ πνευματική ζωή καί ἡ χριστιανική τελειότητα. (4)

Γιατί, εἶναι πολλοί, πού λένε, πώς αὐτή ἡ ζωή καί ἡ τελειότητα βρίσκεται στίς νηστεῖες, στίς ἀγρυπνίες, στίς γονυκλισίες, στίς χαμαικοιτίες καί σέ ἄλλες παρόμοιες σ κ λ η ρ α γ ω γ ί ε ς τοῦ σώματος. 

Ἄλλοι πάλι λένε πώς βρίσκεται στίς πολλές προσευχές καί στίς μεγάλες ἀκολουθίες. 

Καί ἄλλοι πολλοί νομίζουν, ὅτι ἡ τελειότητα βρίσκεται ὁλόκληρη στή νοερά προσευχή (5), στή μοναξιά καί στήν ἀναχώρησι, στή σιωπή καί στήν ἐκπαίδευσι μέ τόν κανόνα· δηλαδή, τό νά βαδίζουν μέ τόν κανόνα καί τό μέτρο, καί οὔτε νά φτάνουν σέ ὑπερβολές, οὔτε σέ ἐλλείψεις. 

Οἱ ἀρετές ὅμως αὐτές, μόνες τους, δέν εἶναι αὐτό πού ζητᾶμε ὡς χριστιανική τελειότητα, ἀλλά εἶναι ἄλλοτε μέσα καί ὄργανα, γιά νά ἀπολαύσῃ κάποιος τήν Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἄλλοτε πάλι εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”.

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης, μᾶς συμβουλεύει πατρικά, κυρίως μέ τήν ταπείνωση καί πάντοτε μέσα ἀπό τήν πράξη μέ σοφά λόγια, ὡς ἑξῆς: «Καί ἄρχισε τό ἔργο, καί πολέμησε γιά νά νικήσῃς· καί βέβαια ἀπό αὐτά θά ἀποκτήσῃς τήν ὁλοκληρωτική ἐλπίδα στόν Θεό. 

Μέ τά τέσσερα αὐτά ὅπλα ὁπλίσου, ἀδελφέ μου, σάν ὁπλισμό πολύ ἀσφαλῆ καί ἀναγκαῖο, γιά νά γίνῃς νικητής σέ αὐτόν τόν ἀόρατο πόλεμο καί γιά νά λάβης τό στεφάνι.

Καί αὐτά εἶναι: Τό α΄ νά μήν ἐμπιστεύεσαι ποτέ τόν ἑαυτόν σου, τό β΄ νά ἔχῃς πάντα ὅλο σου τό θάρρος καί τήν ἐλπίδα στό Θεό, τό γ΄ νά ἀγωνίζεσαι πάντα· καί τό δ΄ νά προσεύχεσαι».

Ἀδελφοί μου, ἐμεῖς ἄς ζητήσουμε νά ἐνδυναμωθοῦμε ἀπό τόν Ἴδιο τόν Κύριο, ἄς ἐνδυθοῦμε τήν πανοπλία τοῦ Θεοῦ, ἄς ἀντισταθοῦμε γιά νά δυνηθοῦμε κατά τήν ἡμέρα ἐκείνη τῆς πονηρίας, νά ἀναδειχθοῦμε νικητές. 

Ἄς ἐργαστοῦμε μέσα ἀπό τήν ἰσχυρή δύναμη τοῦ Θεοῦ, γιά τήν κατάκτηση τῶν ἐπουρανίων ἀφθάρτων ἀγαθῶν, τῆς δικαιοσύνης, κι’ ἀκόμη αὐτῆς τῆς θεωρίας τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ σύμφωνα μέ τόν Ψαλμό τοῦ Δαυΐδ: «γώ δέ ἐν δικαιοσύνῃ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ Σου χ ο ρ τ α σ θ ή σ ο μ α ι ἐν τῷ ὀφθῆναι μοι τήν δόξαν Σου» (Ψαλμός 16, 15). 

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 3.«Ἀόρατος Πόλεμος» Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου. Ἀπόδοση στήν νέα Ἑλληνική γλώσσα: Ἱερομόναχος Βενέδικτος. Ἔκδοση Συνοδείας Σπυρίδωνος Ἱερομονάχου, Νέα Σκήτη, Ἅγιον Ὄρος. http://users.uoa.gr https://www.imaik.gr
  • 4. Ἡ τελειότητα τῶν Χριστιανῶν ἀπαιτεῖται σάν ἐντολή καί παραδίδεται στήν Καινή Διαθήκη γιατί λέγει ὁ Κύριος· “νά εἶσθε τέλειοι, ὅπως ἀκριβῶς εἶναι καί ὁ Πατέρας σας”, «ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς τέλειοι, ὥσπερ ὁ πατήρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς τέλειός ἐστιν» (Ματθ. 5, 48). Καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει, “τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δέ φρεσί τέλειοι γίνεσθε”, «ἀδελφοί, μή παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλά τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δέ φρεσί τέλειοι γίνεσθε» (Α´ Κορινθ. 14, 20)· καί πάλι «νά εἶσθε τέλειοι καί νά ἐκπληρώνετε σέ ὅλα τό θέλημα τοῦ Θεοῦ» (Κολοσ. 8, 12). Καί πάλι· “Στήν τελειότητα ἄς ὁδηγούμαστε”, «διό ἀφέντες τόν τῆς ἀρχῆς τοῦ Χριστοῦ λόγον ἐπί τήν τελειότητα φερώμεθα, μή πάλιν θεμέλιον καταβαλλόμενοι μετανοίας ἀπό νεκρῶν ἔργων, καί πίστεως ἐπί Θεόν» (Ἑβρ. 6, 1). Προανεκηρύχθηκε αὐτή σάν ἐντολή στήν Παλαιά Διαθήκη, γιατί λέει στούς Ἰουδαίους ὁ Θεός στό Δευτερονόμιο: “Νά εἶσαι τέλειος ἀπέναντι Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου”, «καί εἶπε Κύριος πρός με· ὀρθῶς πάντα ὅσα ἐλάλησαν πρός σέ· προφήτην ἀναστήσω αὐτοῖς ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, ὥσπερ σέ, καί δώσω τά ρήματα ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ, καί λαλήσει αὐτοῖς καθ᾿ ὅτι ἄν ἐντείλωμαι αὐτῷ» (Δευτ. 18, 17-18). Καί ὁ Δαυΐδ διατάζει τά ἴδια στόν υἱό του τόν Σολομῶντα. “Καί τώρα παιδί μου Σολομῶντα, νά γνωρίσῃς τόν Θεό τῶν πατέρων σου καί νά τόν ὑπηρετήσῃς μέ ὅλη σου τήν καρδιά καί προθυμία ψυχῆς”, «καί νῦν, Σαλωμών υἱέ μου, γνῶθι τόν Θεόν τῶν πατέρων σου καί δούλευε αὐτῷ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ καί ψυχῇ θελούσῃ, ὅτι πάσας καρδίας ἐτάζει Κύριος καί πᾶν ἐνθύμημα γινώσκει· ἐάν ζητήσῃς αὐτόν, εὑρεθήσεταί σοι, καί ἐάν καταλείψῃς αὐτόν, καταλείψει σε εἰς τέλος» (Α´ Παραλ. 28, 9). Συμπεραίνουμε λοιπόν, ὅτι ἀπαιτεῖ ὁ Θεός ἀπό ὅλους τούς Χριστιανούς νά ἀσκοῦν καί νά εἶναι γεμάτοι ἀπό τήν τελειότητα, δηλαδή ζητάει ἀπό μᾶς ὁ Θεός, νά γίνουμε τέλειοι σέ ὅλες τίς ἀρετές.5. Γιά αὐτή βλέπε πιό κάτω στό μς΄ κεφάλαιο.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra