Θρασύβουλος Στανίτσας, Ύμνοι αρχής της Ινδίκτου, Ήχος γ΄ (mp3)

ΠΗΓΗ