Ἄρθρο τοῦ ὁσιολογιοτάτου π.Εὐφροσύνου Ἱερομονάχου Σαββαΐτου
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

Καί μιά ταπεινή ὑπενθύμιση νά κάνουμε εἰδικά στούς νέους ἱερεῖς, ἀλλά καί σέ ὅλους αὐτούς τούς μοντέρνους ὁμολογητές “ἱερεῖς” τῆς ἀπιστίας

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ

Ἱερομόναχος π.Εὐφρόσυνος Σαβαΐτης

Μία πολύ ἐνδιαφέρουσα ἑρμηνεία τῶν σημερινῶν ἱερῶν Ἀναγνωσμάτων θά ἀποτολμήσουμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ στήν ἀγάπη σας, σεβαστοί Πατέρες καί ἀδελφοί. Καί καθώς ἡ πορεία μας ἡ πνευματική σήμερα  συναντᾶ μεγάλα ἐμπόδια γιά τήν ἄνοδό μας πρός τήν αἰώνια ζωή, ἐξαιτίας τῶν ἰσχυρῶν δονήσεων ἐκ τῶν πειρασμῶν καί τῶν κρυφῶν παγίδων τοῦ ἐχθροῦ, εἶναι πολύ ἀναγκαῖο νά χρησιμοποιοῦμε ἔξυπνα τεχνάσματα, ρεαλιστικά καί ἁπλά, τά ὁποῖα μᾶς προσφέρονται μέσα ἀπό τήν δισχιλιετή ἐμπειρία τῶν Ἁγίων της Ἐκκλησίας μας.

 Α. Τό Εὐαγγέλιο πού διαβάζεται σήμερα εἶναι ἀπό τό κατά Λουκᾶν καί ἀναφέρει ἕναν διάλογο τοῦ Χριστοῦ μέ κάποιον νεαρό, εὐσεβή καί πλούσιο ἄρχοντα τῶν Ἰουδαίων. Στήν ἐρώτησή του πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ αἰώνια ζωή, ὁ Κύριος τοῦ ἔδειξε τήν ὁδό τῆς πρακτικῆς ἐργασίας τῶν θείων ἐντολῶν. Καί, ὅταν ὁ νεανίσκος ἀπάντησε ὅτι ὅλες τίς ἔχει ἐφαρμόσει, τότε ἄκουσε ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ ἕνα πού τοῦ ἔμενε μόνο γιά νά κατακτήσει τήν τελειότητα. Αὐτό ἦταν τό νά μοιράσει ὅλα του τά πλούτη στούς πτωχούς καί νά Τόν ἀκολουθήσει. 

Τότε ὅμως, ὁ καλός νέος ἀμέσως σκυθρώπασε! Δέν μπόρεσε νά ἀπεγκλωβιστεῖ ἀπό τά δεσμά τοῦ ἐπίγειου πλούτου, διότι ἦταν προσκολλημένος σ’ αὐτά, εἶχε δώσει μεγάλο μέρος τῆς καρδιᾶς του στά μάταια τοῦ κόσμου τούτου. Ἔτσι, δυστυχῶς, ἔχασε τή μοναδική εὐκαιρία νά γίνει ἕνας Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ, ἕνας ἀκόμα μεγάλος Ἅγιος. 

Τά λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, ἀγαπητοί μας φίλοι, εἶναι ἕνας ἀνεξάντλητος καί ζωντανός θησαυρός. Κρύβουν πολλές φορές νοήματα, πού δέν τά βλέπει κάποιος μέ μιά πρόχειρη ἀνάγνωση. Ἐπίσης, σέ κάθε χρόνο καί ἐποχή γίνονται γιά τόν καθένα ἡ ἀνάλογη καί ἀναγκαία πνευματική τροφή. Δίνουν ἀπαντήσεις σέ ἐπίκαιρα θέματα, προσφέρουν λύσεις σέ ὅλα τά προβλήματα, ἀνακρίνουν τούς λογισμούς καί τίς πιό βαθιές μας ἐπιθυμίες. Γι’ αὐτό, εἶναι χρέος μας νά ἔχουμε πάντοτε διάθεση ἀγαθή, ὅταν τά μελετᾶμε ἤ τά ἀκοῦμε. Καί ποτέ νά μή μένουμε στήν ἐπιφάνεια, στόν τύπο τοῦ πράγματος, διότι αὐτό γίνεται, ὅπως εἴδαμε τήν προηγούμενη φορά, σατανικό ἔδαφος γιά τόν ἐρχομό τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐμεῖς, ἄς προσπαθοῦμε νά εἴμαστε σύν Θεῷ ἄνθρωποι τῆς οὐσίας, τῶν ἔργων, τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ, ὄχι τῆς ὑποκριτικῆς θεολογίας καί γνώσης τοῦ φαρισαϊσμοῦ. 

Β. Στήν ἐποχή μας, ἀδελφοί, οἱ Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι, οἱ γνήσια πιστοί καί ἀγωνιζόμενοι εἶναι ἐλάχιστοι. Δέν εἶναι, ἐννοεῖται, οὔτε οἱ αὐτοαποκαλούμενοι Γνήσιοι Ὀρθόδοξοι Σχισματικοί του παλιοῦ ἡμερολογίου, οὔτε βέβαια οἱ ἀκολουθοῦντες τούς Οἰκουμενιστές κληρικούς καί Ἱεράρχες τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας. Εἶναι οἱ ἁγνοί ἀγωνιστές, οἱ ὀρθοδόξως καί κανονικῶς βαπτισμένοι, πού, δίχως ἐγωϊσμό καί φιλαρχία, ἀσκοῦνται ταπεινά, ὁμολογοῦν δημόσια καί χωρίζονται Ἁγιοπατερικά ἀπό τήν πλάνη καί τήν κοινωνία τους μέ τήν αἵρεση, ὅπως ὁρίζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες. Εἶναι ὅσοι θυσιάζονται ὁλοκληρωτικά ἀκολουθώντας τούς Ἁγίους πού μᾶς προειδοποίησαν. Ὁ Θεός ξέρει μόνο πόσοι εἶναι αὐτό τό εὐσεβές λείμμα, πού σίγουρα εἶναι μικρό, ὅπως πάντοτε. Οἱ περισσότεροι ἁπλοί πιστοί, δυστυχῶς, δέν ἔχουμε σήμερα νά ἐπιδείξουμε πλοῦτο ἀρετῶν καί ἀσκητικῶν ἀγώνων. Εἴμαστε σέ μηδενική βαθμολογία συγκριτικά μέ τούς Χριστιανούς τῶν πρώτων αἰώνων. Ἔχουμε ὅμως ἕνα μεγάλο πλεονέκτημα! Ζοῦμε στά χρόνια τοῦ μεγάλου πειρασμοῦ τῆς Πίστεως, στόν ὁποῖο, ὅσοι ἀποδειχθοῦν δόκιμοι, θά ἰσοβαθμίσουν μέ τά ἀστέρια τῶν μεγάλων Ἁγίων Πατέρων, καί μᾶλλον  θά τούς ξεπεράσουν! Αὐτό εἶναι λόγος Πατερικός, ἀγαπητοί φίλοι, καί πολύ ἐνθαρρυντικός! Οἱ Ἅγιοι στ’ ἀλήθεια μᾶς ζηλεύουν ἀπό ψηλά, πού δέν εἶναι τώρα στήν ἐπίγεια μάχη τοῦ μεγάλου διωγμοῦ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ! Βλέπουν τά στεφάνια πού πλέκει ὁ Θεός μέ τήν ἀγάπη τῆς δικαιοσύνης Του γιά ὅλους ἐμᾶς τούς ἄχρηστους καί χαίρονται! Παρακαλοῦν γιά μᾶς, εἶναι κοντά μας, μᾶς ψιθυρίζουν τό καθῆκον, μᾶς φωτίζουν τό μονοπάτι! Ναί! Τό κρυφό μονοπάτι πού ὁδηγεῖ στήν κορυφή, στούς θησαυρούς τῆς οὐράνιας δόξας, ὅπως εἶπε ὁ Κύριος σήμερα στόν πλούσιο νεαρό. Εἶναι τόσο ἀγαθός καί φιλάνθρωπος καί ἐλεήμων ὁ Χριστός μας ! Πόσο πολύ πάνω σ’ αὐτό δέν μᾶς συγκινεῖ κάθε Πάσχα ὁ κατηχητικός παιάνας τοῦ θείου Χρυσοστόμου: 

“Φιλότιμος γάρ ὦν ὁ δεσπότης, δέχεται τόν ἔσχατον, καθάπερ καί τόν πρώτον”  ἤ  στήν περίπτωσή μας τόν δέχεται “μᾶλλον τοῦ πρώτου!”. Ναί, ἀγαπητοί φίλοι! Ὁ Κύριος καί Σωτήρας μας, μᾶς ἔχει ὑποδείξει ἕνα κρυφό καί σύντομο μονοπάτι ἁγιασμοῦ, ὅταν δέν ὑπάρχουν πνευματικά στηρίγματα ζωντανά δίπλα μας, ἐνῷ ἡ Πίστη διώκεται. Εἶναι τό μονοπάτι τῆς ἐν Χριστῷ ὁμολογίας ἐνώπιόν τῶν ἀνθρώπων! Μιᾶς ἁπλῆς, τολμηρῆς καί καρδιακῆς ἀπόφασης γιά τήν ἀγάπη Του! Σάν αὐτῆς τοῦ εὐγνώμονος Λῃστοῦ, τῶν εὐσχημόνων βουλευτῶν Ἰωσήφ καί Νικοδήμου, τοῦ μάρτυρος Βονιφατίου, τοῦ δεσμοφύλακα Ἀγλαΐου, ἑνός ἐκ τῶν 40 Μαρτύρων, τῶν χιλιάδων ἄλλων πρώην δημίων, πορνῶν καί τελωνῶν, τῶν χιλιάδων Νεομαρτύρων, ὅπως τοῦ ἁγίου Εὐγενίου Ροντιόνωφ, τοῦ νέου αὐτοῦ ἁγνοῦ στρατιώτου, πού σφαγιάστηκε γιά τήν ἀγάπη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Κυρίου μας. 

Αὐτό βέβαια τό μονοπάτι, τό διάβηκαν πρωτύτερα καί ὅλοι οἱ μεγάλοι Μάρτυρες, Ὁσιομάρτυρες καί Ὁμολογητές στό τέλος τῆς ζωῆς τους, μέ τή διαφορά ὅτι ἐκεῖνοι σέ ὅλο τους τόν πρότερο βίο ἀκολούθησαν ἐπακριβῶς καί μέ πολύ κόπο καί αἷμα τήν ὁδό τῆς ἄσκησης τῆς ἐγκρατείας καί ὅλων τῶν θείων ἐντολῶν. Εἶχαν γευθεῖ τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἕνας τέτοιος νέος Ἱερομάρτυρας, πολύ κοντινός μας, εἶναι καί ὁ ἅγιος Φιλούμενος ὁ Ἁγιοταφίτης, τόν ὁποῖο σήμερα τιμᾶ ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Ἦταν ἕνας ἀπό τούς ὄντως ἐκλεκτούς Ἁγιοταφίτες Πατέρες, τόν ὁποῖον οἱ φανατικοί Ἑβραῖοι Σιωνιστές κατακρεούργησαν τήν ὥρα τοῦ ἑσπερινοῦ στόν ναό τῆς διακονίας του, ἐκεῖ στό Φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, στή Σαμάρεια τῆς Παλαιστίνης. Ἄς ἔχουμε ὅλοι τίς ἅγιες πρεσβεῖες του προστασία θερμή στήν ἐπί γῆς πορεία μας καί ἄς γινόμαστε, μέ ἔργα καί λόγια, φίλοι της Ὀρθοδοξίας διαρκῶς καί παντοῦ, ὥστε νά εἴμαστε πάντοτε φιλούμενοι ἀπό τόν Πανάγιο Τριαδικό μας Θεό.

Γ. “Ἔτι ἕν σοί λείπει!” . Αὐτός ὁ λόγος τοῦ Κυρίου θά ἀντηχεῖ διαρκῶς στ’ αὐτιά ὅλων ἐκείνων τῶν εὐσεβῶν, πού δυστυχῶς στίς μέρες μας σιωποῦν, εὔχονται βουδιστικά καί ὑποτάσσονται κάκιστα στά βλάσφημα μέτρα τῆς Πολιτείας καί τῆς Ἱεραρχίας μέσα στούς Ναούς. Σέ ἡγουμένους, κληρικούς καί μοναχούς, πού κατά χιλιάδες σήμερα θέλουν νά κάνουν τόν κρυπτοχριστιανό! Ἐνώπιον Ἀρχιερέων καί ἀρχόντων τῆς Νέας Τάξης ὑποκλίνονται εὐλαβικά, δέν ἔχουν τήν τόλμη οὔτε στά κηρύγματα καί τά περιοδικά τους νά στηλιτεύσουν τά ὄργια τῶν Αἱρετικῶν καί Σχισματικῶν ποιμένων τους, ὅμως, ἐνώπιον κάποιων ἁπλῶν φίλων τους στά κρυφά φαίνονται ὁμολογητές! 

Ὄχι κύριοι! Αὐτό εἶναι προδοσία, ὄχι ὁμολογία! Βλασφημία καί ὑποκρισία καί ὄχι διακριτική εὐγένεια! Ὄχι! Δέν θά προσκυνήσουμε τή θεά μάσκα, οὔτε θά ὑπακούσουμε στούς Ἱεράρχες τῆς αἵρεσης! Θά ἀκολουθήσουμε μέ παρρησία τούς Ἁγίους Τρεῖς Παῖδες καί τόν Προφήτη Δανιήλ! Θά δείξουμε μέ πίστη τήν ἀλήθεια, ΔΗΜΟΣΙΩΣ τήν ΑΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝΥΠΑΚΟΗ ! Δέν θά βάλουμε τήν ἀλήθεια κάτω ἀπό τά συμφέροντά μας! Οὔτε θά τήν λέμε μισή! Θά περπατήσουμε αὐτό τό κρυφό, σύντομο, μά καί σωτήριο μονοπάτι τῆς ἀκραιφνοῦς Ὁμολογίας, πού συγχωρεῖ ἁμαρτίες καί ὁδηγεῖ στήν ἕνωσή μας μέ τόν Κύριο τῆς δόξης! 

Σέ ὅσους μάλιστα δέν ἔχουν νά ἐπιδείξουν πρότερο εὐσεβή βίο, πόρνες καί τελῶνες τοῦ σήμερα, αὐτό εἶναι τό ἕνα καί μοναδικό, πού συμπληρώνει καί τά ἐλλείποντα καί ὁδηγεῖ στό σίγουρο τέλος τοῦ Παραδείσου! Ἀρκεῖ νά γίνεται ὁλοκληρωτικά καί θυσιαστικά! 

Πλούσιοι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, εἴμαστε ὅλοι οἱ βαπτισμένοι καί μυρωμένοι ὀρθόδοξα Χριστιανοί, πού ἀξιωθήκαμε νά γνωρίζουμε τήν σώζουσα ἀλήθεια.

Ὁ Χριστός, σήμερα  πού ὑβρίζεται, μᾶς καλεῖ δείχνοντάς μας τό μονοπάτι τῆς ὁμολογιακῆς δόξας, ἀλλά καί τοῦ μαρτυρίου, ἴσως γιά κάποιους ἐκλεκτούς. Μᾶς προτρέπει νά δώσουμε ὅλον τόν πλοῦτο μας στούς πένητες πνευματικά ἀδελφούς, δηλ. νά τούς μεταδώσουμε τήν πολύτιμη ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, νά τούς βοηθήσουμε τώρα νά ξυπνήσουν, νά κάνουν μιά νέα ἐπανεκκίνηση σωτήριας ὁμολογίας, (ὄχι αὐτήν βέβαια, μή γένοιτο, πού προβάλλει καί διαφημίζει ἡ νέα κανονικότητα τοῦ Ἀντιχρίστου !). Πλοῦτος εἶναι γιά μᾶς ἡ Ὀρθοδοξία καί τά ἱερά Δόγματα! Ἄς τά μεταλαμπαδεύουμε στούς πλησίον μας καθαρά. Εἶναι ὁ Χριστός ὁ πλοῦτος μας, εἶναι ὁ λόγος Του! Σ’ αὐτό τό μοίρασμα, ἀδελφοί καί φίλοι, κρύβεται πιά ἡ σωτηρία μας, στό λόγο τῆς ἀληθείας, πού ἁγιάζει τόν καθένα πτωχό, ὥστε καί ὁ μοιράζων, ὁ μεταδιδούς, νά ἁγιάζεται! Νά ἡ κατεξοχήν ἑρμηνεία τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου στίς πονηρές μας ἡμέρες! Αὐτό εἶναι τό ὄντως κρυφό ἀλλά καί εὔκολο μονοπάτι κορυφῆς, γιά τούς ἔξυπνους καί ἄγρυπνους καί πιστούς Χριστιανούς! 

Δ. Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινεῖται καί τό σημερινό Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα.

Ὁ Ἀπ. Παῦλος, τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, ἀπό τήν φυλακή τῆς Ρώμης, παραγγέλλει στούς Ἐφεσίους συμπυκνωμένη τήν οὐσία τῆς πνευματικῆς ζωῆς : Ὁ ἀγώνας μας νά γίνεται μέ ὅλη τήν ταπείνωση καί τήν πραότητα, μέ μακροθυμία, μέ ἀνοχή τῶν ἐλαττωμάτων τοῦ πλησίον, μέ σπουδή νά φυλαχθεῖ ἡ Πίστη ἀνόθευτη, ἡ ἑνότητα καί ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ. “Εἷς Κύριος, μία πίστις, ἕν βάπτισμα”, κραυγάζει καί διαλύει τίς πλάνες τῶν κυρίων τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί κάθε ἄλλης κακοδοξίας, ὅτι δῆθεν ὅλοι εἶναι δρόμοι! Ὅτι ὅλοι εἴμαστε κλαδιά τοῦ δέντρου τῆς μίας ἀόρατης Ἐκκλησίας ! Ὅτι καί τό “βάπτισμα” τῶν Παπικῶν καί Προτεσταντῶν εἶναι κανονικό καί ἔγκυρο! 

Δέν θά ἐπεκταθοῦμε ἄλλο σ’ αὐτό. 

Τά θεόπνευστα λόγια τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν δέν ἀφήνουν περιθώρια γιά παρερμηνεῖες. Ὁ μόνος Σωτήρας καί Κύριος εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Ἐκκλησία Του εἶναι μόνο μία, ἡ Ὀρθοδοξία μας, καί ἕνα καί μόνο το βάπτισμά της. Ὅλα τα ἄλλα ραντίσματα τῶν αἱρετικῶν εἶναι ψεύτικα, ἀλλότρια καί δαιμονικά καί δέν ὁδηγοῦν στή σωτηρία. Αὐτή εἶναι ἡ Πίστη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν ἁγίων Πατέρων, Μαρτύρων καί Ὁσίων μας. Δέν θά τήν παραδώσουμε ποτέ μασκαρεμένη καί τροφή στά χέρια τῶν μεταπατερικῶν κυνῶν, τῶν Ἐλευθεροτεκτόνων Πατριαρχῶν καί Ἀρχιερέων τοῦ ψεύδους!

Καί μιά ταπεινή ὑπενθύμιση νά κάνουμε εἰδικά στούς νέους ἱερεῖς, ἀλλά καί σέ ὅλους αὐτούς τούς μοντέρνους ὁμολογητές “ἱερεῖς” τῆς ἀπιστίας: Ἄς ἀνοίξουν τό Μέγα Ὡρολόγιο, τό ἱερό βιβλίο πού ὑπάρχει σέ κάθε σχεδόν σπίτι καί σέ κάθε ἐνορία καί Μονή, καί ἄς διαβάσουν στήν ἀρχή, στίς πρῶτες σελίδες, ἕνα Παράγγελμα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου πρός τόν ἱερέα (τόν κάθε ἱερέα), ἄς καθρεπτιστοῦν ἐκεῖ καί μετά ἄς τολμοῦν μέ θράσος νά μιλᾶνε καί νά γράφουν γιά ὑπακοή στούς διῶκτες τοῦ Χριστοῦ ἄρχοντες καί γιά δῆθεν ἐφαρμογή τῶν Ἱερῶν Κανόνων.

Καί ἕνα ρητορικό ἐρώτημα: Εἶναι ἄραγε τυχαῖος ὁ θάνατος τοῦ Μητροπολίτου Λαγκαδᾶ κυροῦ Ἰωάννου στίς 15 Νοεμβρίου, ἕνα χρόνο ΑΚΡΙΒΩΣ μετά τήν βλάσφημη ὑποδοχή του στούς Σχισματικούς της Οὐκρανίας; (15 Νοεμβρίου 2019). Διότι, νομίζω, αὐτός ἦταν ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἱεραρχίας, πού χωρίς κανένα λόγο καί εὐλογία ξεκίνησε αὐτό τό θεομίσητο ἀλισβερίσι καί τά συλλείτουργα μέ τούς ἀχειροτόνητους. Ὅμως, ἀδελφοί ἀγαπητοί, “Θεός οὐ μυκτηρίζεται!”. Στῶμεν μετά φόβου! Ἄς προβληματιστοῦν ὅσοι ἦταν φίλοι καί συγκοινωνοί του στήν πλάνη καί τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.

Εἰσερχόμαστε ἀπό μεθαύριο στόν τελευταῖο μήνα τοῦ πολιτικοῦ ἔτους, στό μήνα τῶν μεγάλων Ἁγίων Προφητῶν καί Πατέρων, στό μήνα πού κλείνει μέ τήν Πασχαλιά τοῦ Χειμώνα, τά Χριστούγεννα. Οἱ μέρες καί τά λεπτά καλπάζουν, τά χρόνια μας περνοῦν, κάθε στιγμή εἴμαστε πιό κοντά στήν ποθητή ἡμέρα τῆς ἀναχωρήσεώς μας ἀπό ἐτοῦτον τόν μάταιο κόσμο. Νά ἔχουμε πάντα αὐτήν τή λαχτάρα καί προσδοκία!  “Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν” δέ λέμε κάθε φορά στό Πιστεύω; Εἶναι κρίμα νά χάσουμε τό δρόμο τήν τελευταία στιγμή. Εἶναι ὅμως καί εὐλογία νά τόν βροῦμε τήν ἔσχατη ὥρα . Ἄς μείνουμε ἄγρυπνοι! μέ θεῖο φόβο καί τρόμο! μέ καλλιέργεια θυσιαστική τῆς θείας ἀγάπης! Τρέχοντας στόν κρυφό ἀνήφορο τῆς ἁγνῆς ὁμολογίας! Μήν εἴμαστε ἄλλο χλιαροί, μέ σατανική πραότητα καί εὐσέβεια! Ἄς κλείνουμε τά αὐτιά σέ καθέναν γόη καί Μασόνο δεσπότη, πού θέλει νά αὐτοαποκαλεῖται ἐπίσημη Ἐκκλησία! Ἄς ἐλέγχουμε μέ ἅγιο θυμό κάθε βλάσφημο καί χοίρειο στόμα αἱρετικοῦ, πού ἔχει τό θράσος νά ὑβρίζει τίς ἑορτές τῆς Παναγίας μας. Ἄς μένουμε γαντζωμένοι ἀπό τά λόγια καί τή ζωή ὅλων τῶν Ἁγίων μας, παλιῶν καί νέων! Ὅλων ἐκείνων πού ἔθεταν πρῶτα καί πάνω ἀπ’ ὅλα τή διαφύλαξη τοῦ θησαυροῦ τῆς Πίστεως. Ἐμεῖς ἔχουμε ἐπίσημη Ἐκκλησία τή συμφωνία τῶν Ἁγίων Πατέρων . Σ’ αὐτήν θά ὑπακοῦμε πάντοτε καί μόνο, καί ἕως ἐσχάτης μας ἀναπνοῆς.

Ἀμήν, γένοιτο!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra