Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὡσάν παιδιά μου πνευματικά σᾶς συμβουλεύω» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΛΘ΄ Μέρος

Ἀπό τίς «Διδαχές» τοῦ Ἁγίου Ἐθναπόστολου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, γίνεται φανερή ἡ πνευματική ἀνάγκη τοῦ Θείου κηρύγματος καί τῆς Κατηχήσεως τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Ῥωμηῶν, μέσα ἀπό τήν Θεία ἀποστολή τοῦ εὐλαβοῦς καί ταπεινοῦ Ἱερομονάχου. Καί τήν βαρεῖαν αὐτοῦ ἀποστολήν, ἐξεπλήρωσεν στό ἀκέραιο ὁ Ἱερομάρτυρας Ἅγιος Πατροκοσμᾶς.Μέ τό κήρυγμά του τό ὁποῖον διαρκῶς ἀσχολεῖται μέ τό κυριώτερον ἐκ τῶν Θεολογικῶν καί ποιμαντικῶν θεμάτων γιά τόν ὀρθόδοξο πιστό νθρωπο ἀφοῦ εἶναι ἀκριβῶς αὐτό πού τόν ἀφορᾶ πνευματικά, ὥστε νά ἐργάζεται γιά τήν ἀπόκτηση τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν!

Ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη κρατήθηκε ζωντανή, καθώς διά τοῦ πιστοῦ τούτου δούλου τοῦ Θεοῦ καί οἱ συνειδήσεις τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀφυπνίσθησαν, καί τό φρόνημα τοῦ πιστοῦ λαοῦ Του ἀναπτερώθηκε. Ὁ ἀγώνας γιά τήν ἁγιότηταεἶναι πλέον τό πρώτιστο καθήκον τῶν Ὀρθοδόξων Ῥωμηῶν ἀλλά καί ἡμῶν τῶν ἁπλῶν σημερινῶν πιστῶν.

Ἔχουμε δέ τό ἁγιώτερο παράδειγμα γιά τήν ζωή μας, μέσα ἀπό τήν διδαχή τοῦ Ἁγίου Πατροκοσμᾶ, αὐτό τό πρῶτο μεγάλο γεγονός τῆς ἀγάπης καί τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ. Αὐτό τῆς μυστηριακῆς θαυμαστῆς φανέρωσης τῆς Θείας Οἰκονομίας γιά ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα καί τή λύτρωση τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τό ὁποῖο μᾶς τό περιγράφει παρακάτω ὁ Ἅγιος Ἱερομόναχος.

Τό Μέγα τῆς Θεοτόκου Μυστήριον καί ἡ Μνήμη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου:«Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό κεφάλαιον καί τοῦ ἀπ΄ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις, ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τήν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καί ἡμεῖς σύν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετά σοῦ».

Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου

Μέσα εἰς τό ἅγιον Βῆμα ἡ Δέσποινα ἡ Θεοτόκος ἦτο δώδεκα χρόνους. (56)

Ἄγγελος Κυρίου τήν ἔτρεφε μέ οὐρανίαν τροφήν, μέ τούς Ἀγγέλους ἐσυνομιλοῦσε καί ἔγινε καί καλλιωτέρα καί ἀπό τούς Ἀγγέλους.

Εἰς τούς δώδεκα χρόνους ἐφώτισεν ὁ Πανάγαθος Θεός τόν πατέρα καί τήν μητέρα της καί τήν ἀρραβώνιασαν διά πολλές οἰκονομίες.

Καί ἔρχεται ἄγγελος Κυρίου καί τῆς λέγει:

Μαρία, ἐσύ πρέπει νά χαίρεσαι ἀπό ὅλον τόν κόσμον περισσότερον καί ἀπό ἡμᾶς τούς Ἀγγέλους.

Διότι ἐσύ μέλλει νά γεννήσῃς τόν Υἱόν καί Λόγον τοῦ Θεοῦ καί Θεόν ἀληθινόν, τόν Χριστόν, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, χωρίς ἄνδρα, Παρθένος.

Καί πάλιν νά μείνεις Παρθένος, διά νά ἐλευθερώση ὁ Χριστός τόν ἄνθρωπον ἀπό τάς χεῖρας τοῦ διαβόλου, καθώς οἱ Προφῆται προεκήρυξαν.

Τότε ἐσηκώθηκε ἡ Δέσποινα Θεοτόκος, ἐδόξασε τόν Θεόν καί εἶπε:

Σέ δοξάζω, Κύριέ μου, προσκυνῶ καί σέ λατρεύω, πῶς ἐκαταδέχθης νά γίνης ἄνθρωπος ἀπό μένα τήν δούλην σου.

Ἕτοιμη εἶμαι λοιπόν ἡ δούλη σου καί ἄς γίνῃ τό θέλημά σου τό ἅγιον.

Εὐθύς συνέλαβε τόν γλυκύτατόν μας Ἰησοῦν Χριστόν καί Θεόν.

Ὁ Εὐλογημένος Γάμος Ὁ Κατηραμένος Γάμος

Ἐγεννήθη ὁ Κύριος, ἀδελφοί μου, ἀπό γυναίκα, διά νά εὐλογήση τήν γυναίκα.

Ἐπειδή καί ἡ γυναίκα ἔλαβε πρῶτον τήν κατάραν εἰς τόν Παράδεισον, ἡ γυναίκα ἐκρήμνισε τόν κόσμον καί τόν ἐπήγε εἰς τήν Κόλασιν.

Πάλιν ἡ γυναίκα ἐγέννησε τόν Χριστόν καί ἔλαβε τήν εὐλογίαν.

Ἐγεννήθηκεν ὁ Κύριος ἀπό ἀρραβωνιασμένην, διά νά εὐλογήση τόν γάμον, ἐπειδή καί ἡ ἀρραβώνα εἶνε ἀρχή τοῦ γάμου.

Διά νά δείξη καί ἐσένα παράδειγμα, πώς τό δακτυλίδι ὁπού πρῶτον δίδει ὁ ἄνδρας εἰς τήν γυναίκα πρέπει νά εἶνε μαλαματένιο καί νά τό βάλῃ εἰς τό δάκτυλό της ἡ γυναίκα καθαρή ὡσάν ἐτοῦτο τό μάλαμα.

Ἔ, τότες νά τό δεχτῆς καί νά τό βάλης εἰς τό δάκτυλό σου, καί νά προτιμήσῃς νά χάσῃς τήν ζωήν σου καί τό κεφάλι σου παρά νά καταπατήσῃς τήν τιμήν τοῦ ἀνδρός σου.

Ὁμοίως στέλνεις καί ἐσύ ἡ γυναίκα εἰς τόν ἄνδρα ἕνα δακτυλίδι ἀσημένιο, νά τόν διδάξης καί αὐτόν.

Τοῦ φανερώνεις μέ τό δακτυλίδι καί λέγεις πώς ἀνίσως καί ἐσύ ὁ ἄνδρας καί εἶσαι στέρεος ὡσάν τό ἀσήμι.

Ἔ, τότες νά τό δεχτῆς καί νά τό βάλης εἰς τό δάκτυλό σου, καί νά βάνης τήν ζωήν σου καί τό κεφάλι σου διά τήν γυναῖκά σου.

Αὐτό φανερώνει ἡ ἀρραβώνα τοῦ γάμου.

Νά χαίρεστε καί νά εὐφραίνεστε χιλιάδες φορές οἱ παντρεμένες τίμια διά τά πολλά καλά ὁπού σᾶς ἐχάρισεν ὁ Πανάγαθος Θεός.

Σᾶς ἐχάρισε καί εὐλογημένον γάμον.

Νά κλαίετε διά τούς ἀσεβεῖς καί ἀπίστους· ἀνάμεσα εἰς τά πολλά κακά ὁπού ἔχουν, ἔχουν καί καταφρονεμένον γάμον.

Πῶς γίνεται ὁμοίως ὁ γάμος τῶν Χριστιανῶν εὐλογημένος καί πῶς γίνεται κ α τ α φ ρ ο ν η μ έ ν ο ς, ἤγουν κατηραμένος;

Δέν εἶνε ἐδικόν μου ἔργον νά ἠξεύρω καί νά τό διδάσκω· ἐγώ πρέπει νά ἠξεύρω τήν καλογερικήν μου, νά σωθῶ.

Εἶνε ἄπρεπον ὁ Καλόγηρος νά διδάσκη περί γάμων.

Μά πάλιν ἀπό τό ἄπρεπον ἐβγαίνομεν κέρδος.

Ἐκεῖνο ὁπού ἤθελα νά σοῦ εἰπῶ ἐγώ, παιδί μου, ἔπρεπεν ὁ πατέρας σου καί ἡ μητέρα σου νά σοῦ τά εἰπῆ.

Μά ἐπειδή καί ἐκεῖνοι δέν ἠξεύρουν νά σοῦ τά εἰποῦν, σοῦ λέγω ἐγώ παραμικρόν, ζήτησε καί ἀπό λόγου σου νά μάθης τά πολλά.

Ἄκουσε, παιδί μου· ὅταν θέλης νά ὑπανδρευθῇς, νά ζητήσῃς πρῶτον, γυναίκα νά μήν εἶνε ἀπό τήν συγγένειά σου, ὁπού τό ἐμποδίζει ὁ Νόμος τῆς Ἐκκλησίας.

Δεύτερον, νά ἔχῃ τόν φόβον τοῦ Θεοῦ εἰς τήν ψυχήν της.

Καί τρίτον, νά εἶνε στολισμένη μέ τήν ἐντροπήν.

Ἐπῆρες γυναίκα πτωχή, ἐπῆρες σκλάβα· ἐπῆρες γυναίκα πλούσια, ἔγινες ἐσύ σκλάβος, ἐπῆρες ραβδί τῆς κρεφαλῆς σου.

Πρῶτον νά ἐξομολογῆσθε καί νά στεφανώνεστε εἰς τήν ἐκκλησίαν.

Καί πῶς πρέπει νά στεφανώνεστε;

Νά πάρη ὁ παπάς τό νουνό, τό γαμβρό καί τή νύφη, ἕνα δυό ἀνθρώπους.

Νά πάρη μία λειτουργία, νά βάλῃ τά στέφανα, δυό δακτυλίδια καί δυό λαμπάδες.

Νά πηγαίνουν εἰς τήν ἐκκλησίαν.

Νά βάνη τόν ἄνδρα εἰς τά δεξιά καί τήν γυναίκα εἰς τά ἀριστερά.

Καί νά πηγαίνη μέσα εἰς τό ἅγιον Βῆμα ὁ παπάς νά ἀνάψη τάς δυό λαμπάδας καί νά κρεμάση τά στεφάνια ἐμπρός εἰς τήν ἁγίαν Τράπεζαν.

Καί νά βάνη τά δυό δακτυλίδια ἐπάνω, τό ἕνα νά τηράζη μέσα καί τό ἄλλο ἔξω, διατί φανερώνει πώς ὅταν γυρίζῃ ὁ ἀρραβωνιαστικός καί τηράζῃ τήν ἀρραβωνιαστικήν, νά γυρίζῃ τό πρόσωπόν της ἀπό τό ἄλλο μέρος· ὁμοίως καί ἡ ἀρραβωνιαστική τόν γαμβρόν.

Καί ὡσάν τελειώσῃ τήν Θείαν Λειτουργίαν, νά πάρη τό γαμβρό καί τή νύμφη νά τούς βάλη ἀντάμα.

Καί νά πάρῃ τό θυμιατό καί τίς δυό λαμπάδες ἀναμμένες, νά θυμιάσῃ τό γαμβρό σταυροειδῶς τρεῖς φορές.

Τό θυμιατό σημαίνει τήν Δέσποινα, τήν Θεοτόκον· τά κάρβουνα εἶνε μέσα στό θυμιατό καί δέν καίεται· ἔτσι καί ἡ Δέσποινα ἡ Θεοτόκος ἐδέχθηκε τόν Χριστόν καί δέν ἐκάηκε, ἀλλά μάλιστα ἐφωτίσθηκε.

Τό θυμίαμα σημαίνει τό Πανάγιον Πνεῦμα.

Τό κούπωμα τοῦ θυμιατοῦ σημαίνει τήν σκέπην τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Οἱ τρεῖς ἁλυσίδες σημαίνουν τήν διδασκαλίαν τῶν ἁγίων Ἀποστόλων.

Καί ἔτσι θυμιάζει ὁ ἱερεύς τόν γαμβρόν, τόν διδάσκει λέγοντάς του:

Ἐγώ ἐτοῦτο προσκυνῶ.

Καί ἄν θέλης καί ἐσύ καί εἶσαι Χριστιανός ρθόδοξος, ἐτοῦτο προσκύνα.

Καί ἔτσι σκύφτει καί προσκυνεῖ καί ὁ παπάς καί ὁ γαμβρός.

Αὐτό σημαίνει τό θυμιατό.

Καί ἐρωτᾶ ὁ παπάς τόν γαμβρόν:

Θέλεις τήν Μαρίαν διά γυναῖκά σου;

Ἀνίσως καί εἰπῇ: Τήν θέλω, τοῦ δίδει τήν λαμπάδα.

Ὁμοίως ρωτᾶ καί τήν νύμφην: Θέλεις ἐσύ, Μαρία, τόν Ἰωάννην διά ἄνδρα;

Ἀνίσως καί τόν θέλῃ, δέν ὁμιλεῖ, μόνον σκύπτει τήν κεφαλήν της· εἰ δέ καί δέν τόν θέλει καί εἶνε χωρίς τό θέλημά της, φωνάζει:

Δέν τόν θέλω.

Καί ὡσάν εἰπῇ πώς δέν τόν θέλει, ὁ παπάς νά μή βάλῃ χέρι νά τούς στεφανώσῃ, διότι κολάζονται.

Ἄν εἶνε μέ τό θέλημα καί τῶν δυό, ἔ, τότες νά τούς στεφανώνει.

Καί ἔπειτα ἀπό τό στεφάνωμα νά τούς μεταλαμβάνῃ τά Ἄχραντα Μυστήρια.

Καί ἀνίσως ἔχουν κανένα ἐμπόδιο, ἄς τούς κοινωνήσῃ τό κοινόν ποτήριον.

Ὕστερα τούς παίρνουν ψάλλοντας, καί πηγαίνοντας εἰς τό σπίτι κάνει δέησιν ὁ παπάς, εὐλογεῖ τήν τράπεζαν καί φεύγει.

Καί ὡσάν περάσουν τρεῖς ἡμέρες, ἔ, τότες νά σμίγετε τό ἄνδρογυνον.

Καί νά φυλάγετε τίς Κυριακές, ἑορτές μέ εὐγένειαν, ὡσάν Χριστιανοί.

Δέν ἔδωσεν ὁ Θεός τήν γυναίκα διά πορνείαν, ἀλλά διά παιδιά.

Καί νά μήν κοιμᾶστε εἰς ἕνα στρῶμα τήν Κυριακήν, διότι μᾶς γκρεμνίζει ὁ διάβολος, καί μάλιστα τίς ἑορτές.

Καί ἐσύ ὁ ἄνδρας, νά φεύγῃς τήν ξένην γυναίκα, καθώς φεύγεις τό φίδι.

Καί ὄχι μόνον τήν ξένην γυναίκα, ἀλλ᾿ εἶνε καιρός νά φεύγῃς καί τήν ἐδικήν σου.

Ἔτυχεν ἡ γυναῖκα σου καί ἔχῃ συνήθειαν ἤ ἐγγαστρώθη, πρέπει νά φυλάγεσαι, ἤ ἐγέννησε καί δέν ἐσαράντισε, δέν ἐκαθαρίστηκε.

Καί ἐάν θέλης νά σμίξης μέ τή γυναῖκά σου, πάρε παράδειγμα· ρώτησε τόν γεωργόν νά ἰδῆς πόσες φορές σπέρνει τό χωράφι τό χρόνο.

Μίαν φοράν καί τό ἀφήνει ὡς ὁπού γίνεται, καί τότε τό θερίζει· καί ὕστερα πάλιν, ὡσάν θέλη, τό ματασπέρνει.

Ὁμοίως καί ἐσύ, ἀδελφέ μου.

Ἔσμιξες μέ τήν γυναῖκά σου, ἐγγαστρώθηκε;

Ἀναχώρησε ἕως ὁπού γεννήση, νά σαραντίση καί καθαρισθῆ, καί τότε σπέρνεις καί ἄλλο.

Καί κάμε σαράντα, πενήντα παιδιά.

Ἤθελα νά σοῦ εἰπῶ ἕνα λόγον, μά εἶνε αἰσχρός κομμάτι καί θέλετε μέ κατηγορήσετε.

Δέν βλέπετε τά ζῶα πού σμίγουν ἕως πού ἐγγαστρωθῆ τό θηλυκόν καί ὡσάν γεννήση, ἔ, τότες ματασμίγουν;

Καί ἡμεῖς οἱ ἄνθρωποι δέν τά ντρεπόμαστε νά εἴμαστε χειρότεροι καί ἀπό τά ζῶα;

Μά πάλιν δέν ἠμπορεῖς νά κάμνης αὐτό, σοῦ πέφτει βαρύ;

Κἀμέ ἄλλο· ταπεινώσου καί εἰπέ πώς εἶσαι ἀνάξιος, ἁμαρτωλός καί χειρότερος ἀπό τά ζῶα.

Κατηγόρησε τοῦ λόγου σου, καί ἔτσι ἠμπορεῖ νά σέ σπλαχνισθῇ ὁ Θεός νά σέ σώσῃ.

Ἀμή νά κάμης τήν ἁμαρτίαν, νά καυχᾶσαι, νά λέγης πώς εἶσαι ἅγιος, γίνεται τοῦτο νά εἶνε;

Ὡσάν παιδιά μου πνευματικά σᾶς συμβουλεύω”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

56. Ἅγιος Κοσμᾶς Αἰτωλός Διδαχαί. http://users.uoa.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Αφιέρωμα: Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου