Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Θυμηθῆτε τά λόγιά μου· προσεύχεσθε, ἐνεργεῖτε καί ὑπομένετε στερεά» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΜΖ΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἔζησε γιά τήν ἀγάπη καί γιά τήν δόξα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐργάστηκε μέ τό Θεῖον κήρυγμά του γιά τήν μετάνοια τῶν καλοπροαίρετων ψυχῶν, μέ τόν πλούσιο χαρισματικό λόγο του, μέ τά μεγάλα θαύματα πού ἀκολουθοῦσαν μετά ἀπό τίς διδαχές του πρός τόν λαό τοῦ Θεοῦ καί μέ τίς συγκλονιστικές προφητεῖες του.

Ὁ Ἅγιος Πατροκοσμᾶς ἦταν γιά τήν ἐποχή του ἕνας ἀληθινά ταπεινός ἀλλά συγχρόνως ἦταν ἕνας συναρπαστικός ἀποστολικός διδάσκαλος. Ὁ ὁποῖος ὡς ἅγιος τοῦ Θεοῦ μέ τόν καθημερινό, ἁπλό καί προσιτό λόγο του, ἀλλά κυρίως μέ τό ζωντανό καί ἀκέραιο, τό ἀνόθευτο καί τό ὀρθόδοξο παράδειγμά του, καί μέ τά θαύματά του, κάθε εὐαγγελική διδασκαλία τήν ἔκανε κατανοητή σέ ὁλόκληρο τό ἁπλοϊκό ποίμνιο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Πατροκοσμᾶς πράγματι ἦταν ἕνας μεγάλος διδάσκαλος, ἀλλά ταυτόχρονα ἦταν ὁ μεγαλύτερος Προφήτης γιά τήν ἐποχή του. Ἀρκετές ἀπό τίς προφητεῖες του ἐπιβεβαίωσαν τίς Θεόπνευστες διδαχές του καί τόν ἀπέδειξαν ὡς ἕναν ἅγιο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καί ὡς Ἰσαπόστολο.

Ἔτσι ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ἀπό τότε καθιερώθηκε βαθιά στήν συνείδηση τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί καταγράφηκε στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία ὡς μέγιστος Προφήτης.

Οἱ παρακάτω 122 προφητεῖες τοῦ Πατροκοσμᾶ εἶναι αὐτούσιες καί μαζί μέ τά σχόλια πού ὑπάρχουν μέσα εἰς τήν κάθε μία παρένθεση, ἀναφέρονται μέσα ἀπό τό βιβλίο μέ τήν βιογραφία τοῦ Ἁγίου καί μέ τόν τίτλο: «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» γραμμένο ἀπό τό μακαριστό Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνο Καντιώτη.

Οἱ προφητεῖες τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ:

1. «Αὐτό μιά μέρα θά γίνῃ Ῥωμαίϊκο καί καλότυχος ὅποιος ζήση σέ ἐκεῖνο τό βασίλειο». (64)

(Συνήθιζε νά λέγη εἰς διάφορα μέρη τῆς ὑποδούλου Ἑλλάδος, τά ὁποῖα μετά ταῦτα ἀπηλευθηρώθησαν).

2. Ὦ εὐλογημένο βουνό, πόσες ψυχές γυναικόπαιδα θά σώσης ὅταν ἔλθουν τά χαλεπά χρόνια!».

(Εἶπε τήν προφητεία αὐτήν ἐν Σιατίστῃ καί ἀλλαχοῦ ἀντικρύζων τά βουνά, τά ὁποῖα κατά τούς χρόνους τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως ἔγιναν κρησφύγετα τῶν γυναικοπαίδων).

3. «Καλότυχοι σεῖς, οἱ ὁποῖοι εὑρέθητε ἐδῶ πάνω εἰς τά ψηλά βουνά, διότι αὐτά θά σᾶς φυλάξουν ἀπό πολλά δεινά.

Θά ἀκοῦτε καί δέν θά βλέπετε τόν κίνδυνο. Τρεῖς ὦρες ἤ τρεῖς μέρες θά ὑποφέρετε».

(Ἐλέχθη εἰς τήν περιφέρειαν Σιατίστης).

4. «Τό ποθούμενο θά γίνῃ στήν τρίτη γενεά. Θά τό ἰδοῦν τά ἐγγόνια σας».

(Ἐλέχθη ἐν Χειμάρρᾳ).

5. «Θἄρθη καιρός νά σᾶς πάρουν οἱ ἐχθροί σας καί τή στάχτη ἀπό τή φωτιά, ἀλλά σεῖς νά μήν ἀλλάξετε τήν πίστιν σας, ὅπως θά κάμουν οἱ ἄλλοι».

(Ἐλέχθη ἐν Σιατίστῃ).

6. «Σᾶς λυπᾶμαι γιά τήν περηφάνεια, ὁπού ἔχετε.

Τό ποδάρι μου ἐδῶ δέν θά ξ α ν α π α τ ή σ η.

Καί ἐάν δέν ἀφήσετε αὐτά τά πράγματα πού κάνετε, τήν αὐθαιρεσία καί ληστεία, θά καταστραφῆτε.

Σέ κεῖνο τό κλαρί, πού κρεμᾶτε τά σπαθιά σας, θἀρθῇ μιά μέρα πού θά κρεμάσουν οἱ γύφτοι τά ὄργανά τους».

(Ἐλέχθη εἰς χωρίον Ἅγιος Δονᾶτος Σουλίου).

7. «Θἄρθουν οἱ κόκκινοι σκοῦφοι κι᾿ ὕστερα οἱ Ἄγγλοι ἐπί 54 χρόνια, καί κατόπιν θά γίνῃ Ῥωμαίϊκο».

(Ἐλέχθη ἐν Κεφαλληνίᾳ περί τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Ἑπτανήσου).

8. «Τά ὅρια τοῦ Ῥωμαίϊκου θἆνε ἡ Βωβούσα (ὁ ποταμός Ἀῶος)».

(Ἐλέχθη ἐν Παλαιᾷ Ἄρτῃ).

9. «Ἐκεῖθε θἄρθη τό Ῥωμαίϊκο».

(Τήν προφητεία ταύτην εἶπεν ὁ Ἅγιος ἐν Πρεβέζῃ δεικνύων τό μέρος τῆς Στερεᾶς, ἀπό τό ὁποῖον θά προήρχετο ὁ στρατός τῆς ἐλευθερίας. Ἡ προφητεία ἐπραγματοποιήθη τῷ 1912).

10. «Τά βάσανα εἶνε ἀκόμη πολλά.

Θυμηθῆτε τά λόγιά μου· προσεύχεσθε, ἐνεργεῖτε καί ὑπομένετε στερεά.

Ἕως ὅτου νά κλείσῃ αὐτή ἡ πληγή τοῦ πλατάνου, τό χωριό σας θἆνε σκλαβωμένο καί δυστυχισμένο».

(Ἐλέχθη εἰς Τσαραπλανά, τό σημερινόν Βασιλικόν τῆς Ἠπείρου. Ἡ πληγή τοῦ πλατάνου ἔκλεισε τῷ 1912, ἔτος ἀπελευθερώσεως τῆς Ἠπείρου).

11.«Πότε θαρθῆ τό ποθούμενον;», ἠρώτησαν τόν Ἅγιον εἰς Τσαραπλανά τῆς Ἠπείρου.

«Ὅταν σμίξουν αὐτά», ἀπήντησεν ὁ Ἅγιος δεικνύων δυό δ ε ν δ ρ ύ λ ι α.

(Τά δενδρύλια ἐμεγάλωσαν, ἐπάχυναν καί ἔσμιξαν τῷ 1912).

12. «Τό ποθούμενον θά ἔρθη ὅταν θαρθοῦν δυό πασχαλιές μαζί».

(Πράγματι τῷ 1912 αἱ ἑορταί Εὐαγγελισμοῦ καί Πάσχα συνέπεσαν).

13. «Ἅμα κλείσῃ τό δένδρον καί κλεισθῇ μέσα τό παλούκι, τότε θά ἔλθῃ τό ποθούμενον.

Θά γίνῃ κάποιο σημάδι καί νά μή φοβηθῆτε.

Νά πηγαίνετε βασίλεμα ἡλιοῦ σ᾿ ἐκεῖνα τά βουνά (τῆς Ὁμάλιας καί τῆς Μερόπης), ὅπου θά γλυτώσουν πολλές ψυχές.

Μαζί σας μή πάρετε τίποτε, μόνον τίς ψυχές σας νά γλυτώσετε. Καί δέν θά βαστάξῃ τό κακό περισσότερο ἀπό 24 ρες».

14. «Τά χωριά τοῦ κάμπου θά πάθουν χαλάστρα, ἐνῶ στίς ποδιές τοῦ Κισσάβου θά κοιμηθοῦν σκλάβοι καί θά ξυπνήσουν ἐλεύθεροι».

(Ἐλέχθη ἐν Λαρίσῃ).

15. «ν τό κυπαρίσσι αὐτό ξεραθῇ ἀπό τήν κορυφή, ἡ Ἑλλάς θά ἐλευθερωθῇ· ν ξεραθῇ ἀπό κάτω, δέν θά ἐλευθερωθῇ».

(Ἐλέχθη ἐν Ζελενίτσᾳ (Πρασιά) τῆς Εὐρυτανίας).

16. «Μέ δυσκολία θἄρθη».

(Ἐννοεῖται τό ποθούμενον).

17. «Ὅταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στήν Ἄσπρη θάλασσα, θἄρθη τό ποθούμενον».

18. «Ὅταν θά ἰδῆτε τό χιλιάρμενο στά ἑλληνικά νερά, τότε θἄρθη τό ποθούμενον»”.

Ἄς ἐνθυμούμαστε πάντοτε ἀδέλφια μου, ὅτι τό Θεόπνευστο πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στηρίζεται στήν δύναμιν πού ἔχει ὁ Πανάγιος Σταυρός καί τό ὄνομα τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Διότι σύμφωνα μέ τήν Θεοπαράδοτη «Διδαχή» τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ:

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἰατρεύονται κάθε ἀρρωστεῖες.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» οἱ Ἀπόστολοι ἀναστοῦσαν νεκρούς καί ἰάτρευαν πάσαν ἀσθένειαν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἀποστομώνει ὁ ἄνθρωπος κάθε αἱρετικόν.

Μέ τόν Σταυρόν καί μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ» ἁγιάζει ὁ ἄνθρωπος καί πηγαίνει εἰς τόν Παράδεισον, νά χαίρεται καί νά εὐφραίνεται ὡσάν οἱ Ἄγγελοι”.

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

64. «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Μητροπολίτη Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη, ἐκδόσεις Σταυρός. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– 
Tο Θεόπνευστο έργο του Εθναποστόλου Κοσμά του Φιλοθεΐτου (Α΄ Μέρος, Β΄Γ΄Δ΄, Ε΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄, ΙΑ΄, ΙΒ΄ΙΓ΄ΙΔ΄ΙΕ΄ΙΣΤ΄, ΙΖ΄ΙΗ΄ΙΘ΄, Κ΄, ΚΑ΄ΚΒ΄ΚΓ΄ΚΔ΄ΚΕ΄ΚΣΤ΄ΚΗ΄ΚΘ΄, Λ΄ΛΒ΄ΛΓ΄, ΛΔ΄, ΛΣΤ΄ΛΖ΄ΛΗ΄, ΜΑ΄,  ΜΒ΄, ΜΓ΄, ΜΔ΄, ΜΕ΄)