Επικαιρότητα

π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: Σημεία των καιρών – η πόρνη μετά του κόκκινου θηρίου

εικόνα άρθρου: π.Αθανάσιος Μυτιληναίος: Σημεία των καιρών – η πόρνη μετά του κόκκινου θηρίου

Ομιλία του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναίου,  13/03/83

Ενθυμείστε εις το ενδέκατον κεφάλαιον της Αποκαλύψεως το εξής χωρίον; 
Και εδόθη μοι κάλαμος όμοιος ράβδω, λέγων μοι· Έγειραι, και μέτρησον τον ναόν του Θεού, και το θυσιαστήριον, και τους προσκυνούντας εν αυτώ· και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω, και μη αυτήν μετρήσεις, ότι εδόθη τοις έθνεσι· και την πόλιν την αγίαν πατήσουσι μήνας τεσσαράκοντα δύο·

Το ενθυμείστε αυτό; Εκεί στον οικείον τόπον, ερμηνεύσαμε, ότι Εκκλησία κατά την ερμηνεία των Πατέρων είναι η αγία πόλις, η Ιερουσαλήμ

Πως τώρα παίρνει ο ιερός Ευαγγελιστής την παραγγελία να μην μετρήσει την πόλιν; Διότι το μέτρημα, είχαμε δει τότε, δεν είναι παρά το σύμβολον της προστασίας κάτω από την οποία προστασία βρίσκεται μόνον ο ναός και το θυσιαστήριον που ήταν εις την έσω αυλήν.

Η λοιπή πόλις / Εκκλησία δεν προστατεύεται. Λέει, μην την μετρήσεις την υπόλοιπη. Δεν προστατεύεται.

Τί είναι αυτό; Είναι εκείνοι που εβαπτίσθησαν μεν, λαϊκοί και κληρικοί, λαϊκοί και κληρικοί το υπογραμμίζω, αλλά έμειναν εις μίαν εκκοσμικευμένην Εκκλησίαν

Γράφει ο π. Ιουστίνος Πόποβιτς. Σέρβος, πολλά δεινοπαθήσας, μακαρίτης πλέον. Γράφει στο βιβλίο του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος». Αντιγράφω:

«Μόνον με την Θεανθρωπίνην του δύναμη ο Χριστιανισμός είναι το άλας της γης. Άλας, το οποίον διαφυλάττει τον άνθρωπον δια να μην διαφθαρεί εν τη αμαρτία και το κακό. Εάν όμως διαχυθεί ο Χριστιανισμός εις διαφόρους ουμανισμούς τότε μωραίνεται, γίνεται άλας άναλον (ανάλατο), το οποίον κατά τον παναληθή λόγον του Σωτήρος  εις ουδέν ισχύει έτι, εί μή βληθήναι έξω και καταπατείσθαι υπό τών ανθρώπων. Πάσα προσπάθεια και απόπειρα να εξισωθεί ο Χριστιανισμός με το πνεύμα του αιώνος τούτου, με τας φευγαλέας κινήσεις κάποιων ιστορικών εποχών, και επιπλέον με τα πολιτικά κόμματα ή καθεστώτα (να ταιριάξει και να συμμαχήσει) αφαιρεί από τον Χριστιανισμόν εκείνην την ειδοποιόν αξίαν η οποία τον καθιστά μοναδικήν Θεανθρωπίνη θρησκεία εις τον κόσμον. Μεταβάλλεται σε αλάτι ανάλατο

Θα σημειώναμε κι εμείς με την σειρά μας ότι μια «Εκκλησία» που υπηρετεί ένα άθεο καθεστώς.. –υπηρετεί, όχι απλώς υπάρχει, γιατί και στην αρχαία Ρώμη υπήρχε ειδωλολατρεία και κάτω από την Ρώμη ήταν η Εκκλησία, η Εκκλησία των κατακομβών- αλλά μία «Εκκλησία» που ΥΠΗΡΕΤΕΙ στους σκοπούς του ένα άθεο καθεστώς, δεν είναι δυνατόν να είναι εκ Θεού φυτεία. Και όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος, πάσα φυτεία που δεν εφύτευσεν ο Θεός εκριζωθήσεται [πάσα φυτεία ην ουκ εφύτευσεν ο πατήρ μου ο ουράνιος εκριζωθήσεται -Ματθ. 15,13] 

Αυτή η εντός εισαγωγικών «Εκκλησία» και αυτοί οι εντός εισαγωγικών «πιστοί» είναι εκείνοι που καταπατούνται υπό των εθνών, που λέγει εις την Αποκάλυψη. Θα πατηθεί λέει, μήνες 42, τρεισήμισι χρόνια. Θα καταπατηθεί υπό των εθνών, μην την μετράς. Δεν είναι κάτω υπό την προστασία μου λέει ο Θεός μία τέτοια «Εκκλησία». Δεν είναι Εκκλησία. Δηλαδή η ευλογία και η προστασία του Θεού εκεί δεν υπάρχει. Είναι «Εκκλησία» κατ’ επίφασιν. 

Θα πω τούτο. Εάν ήτο αληθώς η Εκκλησία του Χριστού, στην Ρωσία εν προκειμένω (σ.σ. αναφέρεται στην λεγομένη «Ζώσα Εκκλησία»), τότε διατί η αληθής Εκκλησία κρύπτεται εις τας κατακόμβας και διώκεται;

Έχουμε την πάνω Εκκλησία και την κάτω Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία πράγματι ήτο ελευθέρα και δεν υπηρετούσε τους σκοπούς του αθέου καθεστώτος, τότε γιατί υπάρχει και δεύτερη Εκκλησία κρυμμένη;

Για ποιον λόγο; Αυτή η παρουσία της κρυμμένης Εκκλησίας, δείχνει ότι υπάρχει μία «Εκκλησία» που έχει προδώσει. Έχει προδώσει την αποστολή της.

Δεύτερον. Ο Κύριος είπεκαι διά το πληθυνθήναι την ανομίαν, ψυγήσεται η αγάπη των πολλών. [Ματθ. 24,12]

Αντιληφθήκατε, σας κατοχυρώνω γιατί ο Επίσκοπος Ιννοκέντιος χαρακτηρίζει ως πόρνη επί του κοκκίνου θηρίου αυτήν την λεγομένην εντός εισαγωγικών «Εκκλησίαν».
Λέγει λοιπόν ο Κύριος, διά το πληθυνθήναι την ανομίαν, ψυγήσεται η αγάπη των πολλών, και μέσα σε αυτούς τους πολλούς θα είναι ασφαλώς και κληρικοί, οι οποίοι δεν θα εμπνέονται πλέον από την αγάπη του Χριστού, [αλλά] από το υλικόν συμφέρον.

Όταν υπάρχει το υλικόν συμφέρον είμεθα έτοιμοι για όλα. Τίποτε πλέον δεν θα εμπόδιζε αυτούς να στέκονται προδόται και της Πίστεως και της ΕκκλησίαςΑυτοί θα είναι οι πνευματικοί απόγονοι του Κάιν και του Ιούδα.

Ο Απόστολος Παύλος σημειώνει: Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὅτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί· ἔσονται γὰρ οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι,  ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται.….. [Β Τιμόθεος, 3, 1-4]

Δεν θα έχουνε ούτε όσιο, ούτε ιερό. Διάβολοι, προδόται.

Ο Κύριος την προδοσία την εννοούσε όταν έλεγε στους μαθητάς Του: Παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον, καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ θανατώσουσιν αὐτούς. [Ματθ. 10,21] Αυτή είναι η προδοσία.

Προδόται ομοίως εκαλούντο, τους πρώτους Χριστιανικούς χρόνους που υπήρχαν οι διωγμοί, εκείνοι που παρέδιδαν τις Άγιες Γραφές στα χέρια των διωκτώνΗ προδοσία εις τον τομέα αυτό είναι ό,τι πιο σιχαμερό, ό,τι πιο φοβερό. Οι άνθρωποι αυτοί, σας είπα, έχουν τον κλήρο ενός Ιούδα. 

Τρίτον. Ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων σημειώνει στην 15η Κατήχησή του, που μιλάει για τον Αντίχριστον: φοβεῖ με ἡ μισαδελφία τῶν ἀδελφῶν

Με φοβίζει, λέγει, η μισαδελφία αυτών των αδελφών. Και όταν λέγει αδελφούς, εννοούσε τόσο τους λαϊκούς Χριστιανούς, όσο και τους κληρικούς, και μάλιστα τους Επισκόπους των οποίων ήτο θύμα. Ήτο θύμα διότι εκείνος που τον χειροτόνησε… αυτός έγινε Αρειανός και τον κατεδίωξε τον Άγιο Κύριλλο απηνώς επειδή έμενε εις την Ορθοδοξία. 

Και λέγει, με φοβίζει η μισαδελφία των αδελφών. Τί σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι ανάμεσα στους κληρικούς μας όλων των βαθμών θα έχομε τους προδότας της Πίστεως που θα αποτελούν αυτοί πάντοτε την «Εκκλησία» πόρνη, -να με συγχωρέσει ο Θεός που το λέγω αυτό, την βάζω εντός εισαγωγικών την λέξη «Εκκλησία»- που συμπλέκεται μετά του κοκκίνου θηρίου, που δεν είναι μόνο κάθε άθεο καθεστώς αλλά και κάθε κοσμική κατάστασις. Οποιαδήποτε κοσμική κατάστασις. Αυτή η συμπλοκή, η αθέμιτος συμπλοκή «Εκκλησίας» και κόσμου. 

Τέταρτον. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στην υπ’ αριθμόν 56 προφητείαν του (η αρίθμησις κατά τον Σεβασμιώτατον άγιον Φλωρίνης Αυγουστίνον, από το βιβλίον του) λέγει το εξής: Θα ‘ρθει καιρός που δεν θα υπάρχει αυτή η αρμονία που είναι σήμερα μεταξύ λαού και κλήρου.

Στην υπ’ αριθμόν 57 γράφει: Οι κληρικοί θα γίνουν οι χειρότεροι και οι ασεβέστεροι των όλων.

Και στην υπ’ αριθμόν 108 σημειώνει: Θα ‘ρθει καιρός που οι Χριστιανοί θα ξεσηκωθούν ο ένας κατά του άλλου.

Πότε θα γίνει αυτό; Οι Χριστιανοί. Όχι με την έννοια των πολιτικών κομμάτων και των πολιτικών αντιθέσεων. Με την έννοια ότι αυτός θα μένει πιστός και εκείνος θα έχει προδώσει και ο προδότης Χριστιανός θα καταδιώκει τον πιστόν Χριστιανόν.

Πέμπτον. Οι αρχαίοι Πατέρες έλεγαν, ιδίως οι ασκητές, ότι οι κληρικοί… θα είναι όπως και οι λαϊκοί. Δηλαδή, πως κινείται ένας λαϊκός; Κοιτάει τα συμφέροντά του, τίποτε άλλο. Έτσι θα είναι λέει και οι κληρικοί. 

Έκτον. Αυτήν την πραγματικότητα την διαβάζουμε αγαπητοί μου στην βιογραφία του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη, ενός ιερέως που ήτανε εδώ στα Τρίκαλα. Αν διαβάσετε εκεί θα δείτε το εξής, ότι ο Μητροπολίτης Κοζάνης, αυτός που ήταν τότε -σύγχρονα πράγματα, στην εποχή μας- συμπλέων με την κατάστασιν της εποχής, τον κατεδίωκε να τον φονεύσει. Ποιός; Ο Επίσκοπος τον Ιερέα! Κατεδίωκε να φονεύσει… Δεν σας λέγω πιο πολλά, διαβάστε τον ογκώδη τόμο της βιογραφίας του πατρός Δημητρίου Γκαγκαστάθη, ο οποίος είχε φήμη αγίου ανθρώπου και θα δείτε εκεί πολλά πράγματα.

Τί σημαίνουν αγαπητοί μου όλα αυτά; Σημαίνουν ότι όλα αυτά δίδουν ύλη πράγματι πλάι στην ερμηνεία πόρνη – Ρώμη, να τίθεται και η ερμηνεία ότι η πόρνη της Αποκαλύψεως να αντιπροσωπεύει την εκκοσμικευμένη Εκκλησία

…. Πράγματι βλέπουμε να τελεσιουργείται αυτό το μυστήριο της ανομίας, κληρικοί Ορθόδοξοι Χριστιανοί -δεν λέγω Ρωμαιοκαθολικοί, δεν λέγω Προτεστάνται- να συμφωνούν και να συμμαχούν με άθεες κοσμικές καταστάσεις και δυνάμεις και καθεστώτα. Οποιαδήποτε, αν το θέλετε για την ακρίβεια, αριστερά και δεξιά, κόκκινα και πράσινα και κίτρινα και μαύρα και άσπρα. Αριστερά και δεξιά, ό,τι είναι. Να συμπλέουν, να συμφωνούν και να προδίδουν την Εκκλησία. Σημείο των καιρών.

Για τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, σημείο των καιρών, ότι ο Αντίχριστος έρχεται όταν φθάνουν οι κληρικοί να προδίδουν την ίδια την Εκκλησία.

Αγαπητοί μου, ο Θεός να μας ελεήσει.


Απομαγνητοφώνηση Φαίη.

Πηγή arnion.gr [Ομιλία 71. Ιερά Αποκάλυψις 18, 1β-2 Ἑτέρα ἑρμηνεία τῆς πόρνης ὡς τῆς «ζώσης Ἐκκλησίας» ἐν Μόσχα συμπλεκομένης μετά τοῦ κοκκίνου θηρίου ἤτοι ἡ ἐκκοσμικευμένη Ἐκκλησία συμπλέουσα μετά ἀθέων καθεστώτων.]

ΠΗΓΗ

Σχετικά άρθρα

Κατά ιερομ. Νικήτα Παντοκρατορινού για τις εκκλησιολογικές του αιρέσεις και την συκοφάντηση του Αγ. Γρηγορίου Παλαμά

του Αγαθόνικου. Σε ομιλία του για τον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά ο Αγιορείτης γέρων διαστρέφει την εκκλησιαστική μας ιστορία και εκμεταλλεύεται το κύρος του Αγίου, για να προωθήσει τις αιρέσεις του

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.