Επικαιρότητα

Πανήγυρις Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου, Αροανία Καλαβρύτων – Εγκαίνια Μουσείου 11.5.19

εικόνα άρθρου: Πανήγυρις Αγ. Νέου Οσιομάρτυρος Παύλου, Αροανία Καλαβρύτων – Εγκαίνια Μουσείου 11.5.19

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ διὰ τὸ Σάββατον 11.05.2019

Μὲ πολλὴ χαρὰ σᾶς ἐνημερώνομε ὅτι καὶ ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατός μας, Μητροπολίτης Καλαβρύτων & Αἰγιαλείας κ.Ἀμβρόσιος ὥρισε τὴν  

ΙΕΡΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΝ ΤΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΕΙΡΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΑΡΟΑΝΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
ΚΑΘΩΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
ΔΙΠΛΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΟΙΚΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

Ἔχουν προσκληθῆ:

α) ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμος, ὡς Πρόεδρος τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου (ΔΙΣ) τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
β) ὁ Ἀντιπρόεδρος αὐτῆς, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος,
γ) τὸ μέλος τῆς ΔΙΣ, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος καὶ
δ) λοιποὶ Ἀρχιερεῖς.

Μακάρι ὁ Θεὸς νὰ τὰ φέρῃ κατ’εὐχήν, νὰ προσέλθουν, ὄχι μόνον ὁ Πρόεδρος καὶ ὁ Ἀντιπρόεδρος τῆς ΔΙΣ ἀλλὰ νὰ προσκληθοῦν καὶ ὅλα τὰ μέλη τῆς ΔΙΣ ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου, καθ’ ὅτι κατ΄ἔτος θὰ ἐκλέγωνται διὰ κλήρου τὸ ἥμισυ τῶν Ἁγίων Συνοδικῶν καὶ θὰ συμμετέχουν εἰς τὸ Δ.Σ. τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως πρὸ ἐτῶν ἔχει ἀποφασισθῆ εἰς τὰ Δ.Σ. καὶ εἰς τὶς Γεν. Συνελεύσεις μας. Αὐτὸ τὸ ἔχομε ἐκτενέστατα ἀναπτύξει εἰς τἀ διάφορα ἔγγραφά μας!!!…

Εὐχόμεθα νὰ ἀνταποκριθοῦν εἰς τὴν πρόσκλησίν μας πολιτικὲς ἡγεσίες ἀπὸ τὴν Νομοθετική, Ἐκτελεστικὴ καὶ Διοικητικὴ ἐξουσία, τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκησιν καὶ νὰ παραμείνουν ἕως τέλους, νὰ ἀφουγκρασθοῦν τοὺς ἔντονους προβληματισμούς, τὴν ἄκρα ἀνασφάλεια, τὴν πλήρη καταπογοήτευσιν τῶν ἀγωνιζομένων ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, ὑπὲρ ἀκεραίας πατρίδος καὶ λαϊκῶν κατακτήσεων. Διὰ αὐτὰ ἐχύθησαν τεράστιοι ποταμοὶ αἱμάτων καὶ δὲν ἐπιτρέπεται οἱ ἐντολεῖς καὶ οἱ στηρίζοντες τοὺς ἐξωμότες νὰ τὰ ἰσοπεδώνουν, ὅπως ἔχουν καθοδηγηθῆ.

Αὐτὰ τὰ προανήγγηλε ἡ κ. Ἄννα Ψαρούδα – Μπενάκη κατὰ τὴν πρώτην ὁρκωμοσία τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια τὴν 12.3.2006. Τοιουτοτρόπως θὰ ὠφεληθοῦν ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι καὶ ἐν γένει ἡ Ἑλλάδα μας καὶ δὲν θὰ ἀποδομηθοῦν οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις.

Παρ’ὅλον ὅτι ἤδη εἶναι πολὺ ἀργὰ καὶ ἡ λίαν ἐπισφαλὴς ὑγεία μας δὲν μᾶς τὸ ἐπιτρέπει, ἐν τούτοις θὰ κάνωμε τὸ πᾶν, μήπως μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ὀργανωθοῦν ὅλα σωστά, νὰ ἔχωμε: α) τιμητικὸν ἄγημα καὶ ἀπ’εὐθείας καλύψεις β) μεταδόσεις ἀπὸ τὰ ἔγκυρα ΜΜΕ. Εὐελπιστοῦμε ὁ μέγιστος φιλάνθρωπος, φιλεύσπλαγχνος καὶ δωρεοδότης Θεὸς μας νὰ μᾶς δωρήσῃ μία ἡμέρα μὲ πολὺ εὐνοϊκὲς καιρικὲς συνθῆκες, ὥστε νὰ προετοιμάσωμε σωστὰ ὅσα πρέπει νὰ προηγηθοῦν καὶ νὰ ἑορτάσωμε μὲ τὴν πρέπουσα λαμπρότητα τόσον κατὰ τὴν Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία ὅσον καὶ τὰ ἐγκαίνια τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου, τὴν συνεστίασιν καὶ τὸ καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα.

Εὐθὺς μετὰ τὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία, κλῆρος καὶ λαὸς θὰ  κάνωμε μία σύντομη λιτανεία εἰς τὸ γενέθλιο οἴκημα τοῦ Ἁγ Παύλου καὶ θὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια εἰς τὸ παραπλεύρως εὑρισκόμενο Λαογραφικὸ Μουσεῖο, εἰς τὸ ὁποῖον θὰ διαφυλάσσωνται – ἐκτίθενται ἱερὰ Κειμήλια τοῦ Ἁγίου Παύλου, τῆς κατοικίας τῆς Ἀδαμαντίας Ἀ., καθὼς καὶ πολυτιμότατα τῆς περιοχῆς καὶ ἐν γένει τῆς πατρίδος μας, πρὸς παρατήρησιν καὶ μελέτη,  τὰ ὁποῖα εὐελπιστοῦμε νὰ αὐξάνωμε μὲ αὐτὰ ποὺ θὰ μᾶς προσφέρουν, οἰκιοθελῶς ἤ μὲ πληρωμή, φίλοι τῶν σκοπῶν, τῶν δραστηριοτήτων καὶ τῶν προοπτικῶν τῶν φορέων μας : Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν, Σωματεῖο «Οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνος», Διορθόδοξος Σύνδεσμος «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» καὶ περιοδικό «Φωτεινὴ Γραμμή».

Μετὰ τὰ ἐγκαίνια θὰ προσφερθῆ καφές, θὰ γίνουν συντομώτατοι, διαρκείας μέχρι τὸ ἀνώτατον τριῶν λεπτῶν χαιρετισμοί, καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ τὸ παραδοσιακό «σπαρτιάτικο» γεῦμα γιὰ  ἄρχοντες καὶ ἀρχομένους,  κλῆρο καὶ λαό. «Ὅλοι οἱ καλοὶ χωροῦν»!!!…

Δυστυχῶς ὁ χρόνος δὲν θὰ ἐπαρκέσῃ νὰ γίνουν οἱ καθιερωμένες βραβεύσεις προτύπων ἤθους, χαρακτῆρος, εὐπρεπείας, εὐποιΐας γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γενεὲς γιὰ νὰ παραδειγματίζωνται καὶ οἱ νέες γενεὲς καὶ νὰ μὴ παρασύρωνται ἀπὸ τὶς σύγχρονες σειρῆνες!!!…. Διὰ τοῦτο, θὰ ἀναβάλωμε τὶς βραβεύσεις διὰ μία ἄλλη ἐκδήλωσίν μας.

Ἡ ἐκδήλωσις τῆς 11.5.2019 θὰ πλαισιωθῆ καὶ ἀπὸ ἀνεπανάληπτο καλλιτεχνικὸ πρόγραμμα: Ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ Καθηγητὴς π. Χρῖστος Κυριακόπουλος καὶ ἄλλοι καλλικέλαδοι ἀηδόνες, συνοδευόμενοι ἀπὸ παραδοσιακοὺς ὀργανοπαῖκτες, θὰ μᾶς μεταρσιώσουν μὲ τὰ ἀθάνατα ἡρωϊκὰ εὐπρεπῆ δημοτικὰ τραγούδια!!!….

Θὰ προσπαθήσωμε, οἱ ὑψηλοὶ προσκεκλημένοι μας νὰ ἀπολαμβάνουν ἕνα πνευματικὸ συμπόσιο, τὸ ὁποῖο μαζὶ μὲ τὰ ἄφθονα ὑλικὰ καὶ ἀγαθὰ δῶρα τῆς ἡμέρας θὰ παραμείνῃ ἀναλλοίωτα εἰς τὸν βίον μας.

Ἡ ἀναχώρησις γιὰ ἐπιστροφὴ θὰ λάβῃ χώρα τὴν 15.00 ὥρα καὶ θὰ ἀκολουθήσῃ ἡ ἐπίσκεψις τῶν ἀξιοθεάτων τῆς περιοχῆς. Παρακαλοῦμε ἐνημερώσατέ μας ἐγκαίρως, πόσα ἄτομα θὰ ἔχωμε τὴν τιμὴν νὰ φιλοξενήσωμε, λόγῳ τῆς μεγίστης ἐπιθυμίας προσελεύσεων καὶ τῶν περιωρισμένων δυνατοτήτων μας.

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

17 Μάι

Στάρετς Ανατόλιος της ‘Οπτινα: Να μη φοβήσαι τις θλίψεις, αλλά μάλλον να φοβήσαι την ολέθριον αίρεσιν

Νὰ μὴ φοβῆσαι τὶς θλίψεις, ἀλλὰ μᾶλλον νὰ φοβῆσαι τὴν ὀλέθριον αἵρεσιν, διότι αὐτὴ εἶναι ποὺ μᾶς γυμνώνει ἀπὸ τὴν Θεία Χάρη καὶ μᾶς χωρίζει ἀπὸ τὸν Χριστόν!

Πατερικά

14 Μάι

Γέρων Αγάθων Κωνσταμονίτης, Το μεγαλείο της Ορθοδοξίας (Πάσχα 2009) [Κείμενο & Βίντεο]

Η πραγματική παρακαταθήκη του μακαριστού γέροντος Αγάθωνος Κωνσταμονίτη ήταν ότι σωτηρία υπάρχει μόνο μέσα στην Ορθοδοξία. Μετά από αυτή τη βασική παραδοχή δίδασκε την υπομονή και την ευχή!

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.