Επικαιρότητα

Περί Ορθοδόξου πίστεως και αιρετικών. Από επιστολάς του Μ. Βασιλείου προς Επισκόπους οι οποίοι εξωρίσθησαν υπερμαχούντες υπέρ της πίστεως!

εικόνα άρθρου: Περί Ορθοδόξου πίστεως και αιρετικών. Από επιστολάς του Μ. Βασιλείου προς Επισκόπους οι οποίοι εξωρίσθησαν υπερμαχούντες υπέρ της πίστεως!

“καὶ ἐχθροὶ τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ”(Ματθ. 10,36)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Αναδημοσιεύουμε από το Ιστολόγιο Κατάνυξη.


Περί Ορθοδόξου πίστεως και αιρετικών. Από επιστολάς του Μ. Βασιλείου πρός Επισκόπους οι οποίοι εξωρίσθησαν υπερμαχούντες υπέρ της πίστεως!

“Εἰς ὅλα εὐρίσκομων τήν μεγάλην οἰκονομίαν τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ διά τήν Ἐκκλησίαν Του, ὥστε καί ἐκεῖνα πού εἶναι σκυθρωπά καί δυσάρεστα, καί αὐτά νά οἰκονομοῦνται εἰς ὠφέλειαν τῶν πολλῶν, μέ τήν δυσθεώρητον σοφίαν τοῦ Θεοῦ καί τά ἀνεξιχνίαστα κρίματα τῆς διακοσύνης Του. Διότι, μέ τήν ἐξορίαν σας μεταφέρατε τήν ἀληθινήν πίστιν εἰς Παλαιστίνην, ὅπως ἔγινε πάλαι ποτέ μέ τόν Ἰσραήλ, τόν ὁποῖον μετέφερεν ὁ Κύριος, μέ τήν αἰχμαλωσίαν, εἰς τήν χώραν τῶν Ἀσσυρίων, καί οὔτω ἔσβυσε τήν εἰδωλολατρείαν μέ τήν μετάβασιν εἰς αὐτήν τῶν θεοσεβῶν Ἰουδαίων.

Ὥστε ὁ Κύριος, μέ τήν ἐξορίαν σας, τή ὁποίαν ὑπέστητε ἀγωνιζόμενοι τόν ἄθλον τῆς εὐσεβείας, ἤνοιξεν ἐμπρός σας στάδιον μακαρίων ἀγωνισμάτων καί σᾶς μετεχειρίσθη ὡς ζῶντα ὑποδείγματα εὐσεβείας εἰς ὅσους ἔχουν ἀγαθήν προαίρεσιν…Ἡ μεγάλη ἐπιθυμία μου νά ἐποικοινωνήσω μαζί σας μέ τήν ἐπιστολήν μου αὐτήν, ἔγινε ζωηροτέρα εἰς ἐμέ ἀπό τόν μέγαν ζῆλον τόν ὁποῖον ἔμαθα ὅτι ἔχετε διά τήν ὀρθήν πίστιν.

Διότι ἡ καρδία σας δέν ἐστερώθη εἰς τήν πίστιν οὔτε ἀπό τά πολλά ἀναγνώσαμτα, οὔτε ἀπό τά διάφορα σοφίσματα, ἀλλά ἐννοήσατε ἐκείνους που καινοτομοῦν ἐναντίον τῶν ἀποστολικῶν δογμάτων, καί δέν θελήσατε νά κρύψετε μέ τήν σιωπήν τήν βλάβην τήν ὁποίαν προξενοῦν μέ τάς καινοτομίας των. 

Καί ἡ περισσότερα λύπη μας προῆλθεν ἀπό τό γεγονός ὅτι αὐτοί οἱ νεωτερισταί καί αἱρετικοί ἐνομίζαμεν ὅτι ἦσαν ἀπό τούς ἰδικούς μας. Ἐπειδή τό νά πάθη κανείς κάτι ἀπό φανερόν ἐχθρόν, ὅσον καί ἄν εἶναι σκληρόν, εἶναι κάπως ὑποφερτόν. Ἀλλά τό νά πάθης βλάβην ἀπό ἄνθρωπον ἰδικόν σου καί ὁμόψυχον, αὐτό δύσκολα τό ὑπομένει κανείς καί δέν ὑπάρχει δι’ αὐτό καμμία παρηγορία. Διότι, ἐκεῖνον τόν ὁποῖον ἐνομίζαμεν ὅτι θά τόν ἔχωμεν συμπολεμιστήν ὑπέρ τῆς ἀληθείας, τόν εὐρήκαμεν τώρα ἐμπόδιον διά τούς σωζομένους, καί τούς λόγους του ἀποπλάνησιν  ἀπό τά ὀρθά δόγματα. Καθ’ ὅσον, ποῖον πρᾶγμα παράτολμον δέν ἔπραξαν αὐτοί οἰ νεωτερισταί; Ἐξ αἰτίας των ἐχωρίσθη ἡ Ἐκκλησία, καί ἐσχίσθησαν ἀπό τούς ὀρθοδόξους καί ἐσχημάτισαν ἰδικήν  τους παρασυναγωγήν. Ἐμπαίζεται ἀπό αὐτούς τό μέγα μυστήριον τῆς εὐσεβείας, μέ τάς θολεράς καί σκοτεινάς καινοτομίας των…Δι’ ὅλα αὐτά ἐκάλυψε τά πρόσωπά μας ἡ ἐντροπή, καί ἐπλήρωσε τάς καρδίας μας βαρεῖα λύπη. Ἀλλά πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι, χάριτι Θεοῦ, δέν εἶσθε οἱ μόνοι, ἀλλά ἔχετε πολλούς μαζί σας, οἱ ὁποῖοι ὑπερασπίζονται τήν Ὀρθοδοξίαν τῶν Ἁγίων Πατέρων πού συνέταξαν εἰς τήν Νίκαιαν τό εὐσεβές δόγμα τῆς πίστεως”.

Ὀρθόδοξος Φιλόθεος Μαρτυρία
Ἔκδοσις “ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ”
Θεσσαλονίκη

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Πύρινος Άγιος – Ηλίας ο Θεσβίτης (του Φ. Κόντογλου) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον" (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.