Επικαιρότητα

Περί των πονηρών πνευμάτων (ΙΔ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Περί των πονηρών πνευμάτων (ΙΔ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἔτσι, μέ τό ἐξωτερικό σχῆμα τῆς ἀρετῆς μᾶς ὁδηγεῖ στήν κακία» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) 

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΔ΄ Μέρος 

Ὁ Ἅγιος Γαβριήλ ὁ διά Χριστόν σαλός, ὁ Ὁμολογητής Γέροντας ἀπό τήν Γεωργία, ἐνῶ πάντοτε προέτρεπε ὅλους τούς πιστούς νά προσεύχονται ταπεινά, μπροστά στόν Κύριο, ἀναφέρει ὅτι ἀκόμη καί αὐτή ἡ προσευχή μας θά πρέπει νά γίνεται μέ ὑπακοή ἀλλά καί μέ διάκριση, διότι ὑπάρχει καί ἡ ἁμαρτωλή προσευχή γιά τήν ὁποία ἔλεγε τά ἑξῆς:

“Στίς ἀρετές ὁ Γέροντας, ἐκτός ἀπό τό φόβο τοῦ Θεοῦ, συνυπολόγιζε ὡς ἰδιαίτερα σημαντική καί τήν ὑπακοή. 

Πάντα ἔλεγε τι μέ τήν ὑπακοή μπορεῖς νά πετύχεις τή Θεία σοφία, ἀλλά πώς καί ἡ ὑπακοή χρειάζεται μεγάλη σοφία. 

Μιά φορά ρώτησε κάποιον πολύ καλό ὑποτακτικό του:

Ἀλήθεια, σέ λα πρέπει νά μέ ὑπακοῦς; 

Ναί, πάτερ Γαβριήλ.

Μεγάλη ἀνοησία!  Ἄν ἐγώ πέσω στό γκρεμό, θά μ’ ἀκολουθήσεις καί ἐσύ;”

“Πεῖτε μου τί νά συμβαίνει; 

Πότε μπορεῖ ἡ προσευχή νά λογαριαστεῖ ὡς ἁμαρτία;

Μήπως ταν κάποιος δέ προσεύχεται σωστά;

Ὄχι, ταν προσεύχεται σωστά.

Μήπως ταν δέ προσεύχεται μέ τήν καρδιά του;

Ὄχι, ταν προσεύχεται μέ τήν καρδιά του.

Μήπως ταν δέν χει συγκεντρωμένο τό νοῦ του ταν προσεύχεται; 

Θέλεις νά γίνεις καί ἅγιος; 

Εναι πολύ δύσκολο ταν προσεύχεσαι νά μή σέ βομβαρδίζουν λογισμοί.

Τότε μπορεῖτε νά μᾶς ἐξηγήσετε πότε συμβαίνει αὐτό, πάτερ Γαβριήλ;

Ἀμέσως, εἶπε ὁ Γέροντας. 

Ἐκείνη τή στιγμή ρθε μία πιστή γιά νά πάρει τήν εὐχή του. 

Ὁ πατήρ Γαβριήλ τήν παρακάλεσε νά κάνει κάτι καί ἐκείνη ἀπάντησε τι δέν μποροῦσε ἐκείνη τήν ὥρα. 

Καί ὁ πατήρ Γαβριήλ μᾶς εἶπε:

Τώρα αὐτή θά πάει νά προσεύχεται πέντε ὥρες. 

Ἀλλά θά τήν ἀκούσει ὁ Θεός πού δέν μέ βοήθησε; Ἄν δέν τηρεῖτε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, καλύτερα νά μήν Τόν κ ο υ ρ ά ζ ε τ α ι μέ τόσες προσευχές. 

Δέν σᾶς ἀκούει καί οἱ προσευχές σας λογαριάζονται ὡς ἁμαρτίες”.

(Ὁ γιος Γαβριήλ διά Χριστόν σαλός καί Ὁμολογητής, 1929-1995, Μαλχάζι Τζινόρια, μετάφραση Νάνα Μερκβιλάτζε, θήνα 2013)

Ὁ Ὅσιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος, ἀναφέρει γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πλάνης τῶν πονηρῶν πνευμάτων, τά ἑξῆς:

Πλάνες

Συνήθως ὁ διάβολος ἐξαπολύει τίς ἐπιθέσεις του μέ πολλή πανουργία. (14)

Ἀποπειράθηκε, μάλιστα, νά πλανήσει ἀκόμα καί τόν ἴδιο τόν Θεάνθρωπο Χριστό, χρησιμοποιώντας χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἀλλά δίνοντάς τους κακόβουλη ἑρμηνεία 

«Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀνήχθη εἰς τήν ἔρημον ὑπό τοῦ Πνεύματος, πειρασθῆναι ὑπό τοῦ διαβόλου. Καί νηστεύσας ἡμέρας τεσσαράκοντα καί νύκτας τεσσαράκοντα ὕστερον ἐπείνασεν. 

Καί προσελθών αὐτῷ ὁ πειράζων εἶπεν· Εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ, εἰπέ ἵνα οἱ λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται. δέ ἀποκριθείς εἶπε· Γέγραπται, Οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ’ ἐπί παντί ῥήματι ἐκπορευομένῳ διά στόματος Θεοῦ.

Τότε παραλαμβάνει αὐτόν ὁ διάβολος εἰς τήν ἁγίαν πόλιν, καί ἵστησιν αὐτόν ἐπί τό πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καί λέγει αὐτῷ· Εἰ υἱός εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε σεαυτόν κάτω· γέγραπται γάρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περί σοῦ καί ἐπί χειρῶν ἀροῦσίν σε, μήποτε προσκόψῃς πρός λίθον τόν πόδα σου. 

Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Πάλιν γέγραπται, Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου

Πάλιν παραλαμβάνει αὐτόν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλόν λίαν, καί δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τάς βασιλείας τοῦ κόσμου καί τήν δόξαν αὐτῶν, καί λέγει αὐτῷ· Ταῦτά σοι πάντα δώσω ἐάν πεσών προσκυνήσῃς μοι. 

Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· Ὕπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· γέγραπται γάρ, Κύριον τόν Θεόν σου προσκυνήσεις καί αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις» (Ματθ. 4, 1-10). 

Διέστρεψε, δηλαδή, τόν τέλειο λόγο τῆς Γραφῆς, δίνοντάς του ἔννοια ἐντελῶς ἀντίθετη ἀπό τήν πραγματική.

Ὡς πλαστογράφος, λοιπόν, ὁ διάβολος μᾶς ἀπατᾶ μέ κάλπικα νομίσματα. 

Μᾶς σπρώχνει, γιά παράδειγμα, σέ ὑπερβολικές νηστεῖες ἤ σέ μ α κ ρ έ ς ἀγρυπνίες ἤ σέ ὑπέρμετρες προσευχές ἤ σέ ἀκατάλληλη γιά τά μέτρα μας ἀνάγνωση. 

Ἔτσι, μέ τό ἐξωτερικό σχῆμα τῆς ἀρετῆς μᾶς ὁδηγεῖ στήν κακία

Ὅλα αὐτά τά ἔργα εἶναι κίβδηλα καί ἀντίθετα πρός τό ἔργο τῆς σωτηρίας μας. 

Κι’ ἐνῶ στήν ἀρχή μᾶς φαίνονται ὠφέλιμα, στή συνέχεια μᾶς προκαλοῦν τέτοια ζημιά, πού δέν ἀντισταθμίζεται μέ τίποτα.

Σέ κάποιον μοναχό ἐμφανιζόταν γιά ἀρκετό διάστημα ἕνας δαίμονας σάν ἄγγελος φωτεινός. 

Σέ κάθε ἐπίσκεψή του τό Κελλί φωτιζόταν, χωρίς νά ὑπάρχει ἀναμμένο λυχνάρι. 

Πλανήθηκε, λοιπόν, ὁ μοναχός ἀπό τίς ἀναρίθμητες ἐμφανίσεις τοῦ δαίμονα καί πίστεψε ὅτι αὐτός ἦταν ἅγιος ἄγγελος. 

Στό τέλος, ὁ διάβολος τόν διέταξε νά προσφέρει ὡς θυσία στόν Θεό τόν γιό του, ὁ ὁποῖος ζοῦσε μαζί του στό Μοναστήρι, μέ τήν ὑπόσχεση ὅτι ἔτσι θά ἀποκτοῦσε τήν ἴδια ἀξία μέ τόν Ἀβραάμ. 

Εἶχε τόσο δελεασθεῖ ὁ μοναχός ἀπό τό ἐπιχείρημα τοῦ διαβόλου, πού, πράγματι, ἦταν ἕτοιμος νά κάνει φόνο. 

Ὁ γιός του, ὅμως, κατάλαβε ἔγκαιρα τά σχέδια τοῦ πατέρα του καί πρόλαβε νά δραπετεύσει”.

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς προειδοποίησε, νά μήν δώσουμε προσοχή σέ ἀλλότριες, καί ψεύτικες φωνές πού θά μᾶς προτρέπουν νά ἀποκοποῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία, διότι αὐτές θά πλανήσουν πολλούς. Κυρίως ἐκείνους πού θά ἔχουν τό βλέμμα προσηλωμένο μόνο στίς βιοτικές μέριμνες τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου τούτου, καί ἐκείνους πού θά ἀδιαφοροῦν καί θά ἐκπέσουν ἀπό τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Ἐκεῖνοι ὅμως, πού «τά ἄνω φρονοῦν, μή τά ἐπί τῆς γῆς», ἐνῶ ταυτόχρονα διατηροῦν ταπεινό λογισμό μαζί μέ τήν ἀνόθευτη Ὀρθόδοξη πίστη δέν θά πλανηθοῦν, ἀλλά θά ἀναμένουν μέ ὑπομονή καί τό ἀληθινό σημεῖο τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

«Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος· τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς» (Κολ. 3, 1-2). 

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

14. Ἀπό τό τεύχος «Τά πονηρά πνεύματα» – Ἀββᾶ Κασσιανοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου. https://www.imparaklitou.gr καί https://alopsis.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Γέροντας Αγάθων είδε το ίδιο το Όραμα του αγ. Πέτρου Αλεξανδρείας

Κήρυγμα του μακαριστού π.Νικολάου Μανώλη. Κήρυγμα του μακαριστού π. Νικολάου Μανώλη στο οποίο μας ομιλεί για τον αγιασμένο Γέροντα Αγάθωνα που είδε το ίδιο Όραμα του αγίου Πέτρου Αλεξανδρείας...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.