Επικαιρότητα

Περί των πονηρών πνευμάτων (ΙΕ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Περί των πονηρών πνευμάτων (ΙΕ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ὁ ἄνθρωπος πού ζεῖ μ’ αὐτές τίς ἀρετές, εἶναι βέβαιο ὅτι ζεῖ τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί ἤδη τήν ἀπολαμβάνει» (Ἅγιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος) 

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΕ΄ Μέρος 

Ὁ Κύριος, ὡς παντοδύναμος Θεός καί Κριτής, μᾶς λέγει ὅτι: «Μή οὖν φοβηθῆτε αὐτούς· οὐδέν γάρ ἐστι κεκαλυμμένον οὐκ ἀποκαλυφθήσεται, καί κρυπτόν οὐ γνωσθήσεται. λέγω ὑμῖν ἐν τῇ σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ φωτί· καί εἰς τό οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπί τῶν δωμάτων» (Ματθ. 10, 26-27)

Ἡ Ἁγία Γραφή μᾶς δίνει ἐπαρκεῖς πληροφορίες γιά τό γεγονός τῆς Ἡμέρας τοῦ Κυρίου καί τοῦ ἐνδόξου ἐρχομοῦ Του, ὅτι αὐτή ἡ ἡμέρα θά εἶναι αἰφνίδια καί ἀπροσδόκητη. Καί θά πρέπει νά εἶναι ἀπρόσμενη, διότι κατ’ αὐτόν τόν τρόπο θά δοκιμασθεῖ «ὡς ἐν καμίνῳ» ἡ καρδιά τῶν ἀγαπημένων δικῶν Του παιδιῶν:  

«Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καί προσεύχεσθε· οὐκ οἴδατε γάρ πότε ὁ καιρός ἐστιν… Γρηγορεῖτε οὖν· οὐκ οἴδατε γάρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψέ ἤ μεσονυκτίου ἤ ἀλεκτοροφωνίας ἤ πρωΐ· μή ἐλθών ἐξαίφνης εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. Ἅ δέ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω· γρηγορεῖτε». (Μάρκ. 13, 33-37)

Ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου θά εἶναι φανερή γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους καί δέν θά ὑπάρχει πλέον γιά καμμία ψυχή τίποτα τό ἄγνωστο καί ἀπόκρυφο γιά νά τήν ταλαιπωρεῖ, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς προειδοποίησε μέ τήν Ἀποκάλυψη.

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ὅταν ἔλθει στά τέλη τῶν αἰώνων, ὥστε «κρίναι ζώντας καί νεκρούς», τότε θά περιβάλλεται ἀπό τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, ὡστόσο ὅλη ἡ ζωή τῶν πιστῶν μέχρι τότε θά στηρίζεται μέ τήν προσευχή, στήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους, μέ τήν πολυπόθητη ἀναμονή τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας.

Καί θά τοῦ ἀποδίδουν αἶνους καί εὐχαριστία μόνο αὐτοί οἱ πιστοί πού θά τόν ἀναγνωρίζουν ὡς Σωτήρα καί Λυτρωτή τους ἀπό τό σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά καί ἀπό τά δεινά καί τίς δοκιμασίες, πού θά προηγηθοῦν στά χρόνια τοῦ Ἀντιχρίστου. Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι:

«Ἰδού προείρηκα ὑμῖν. άν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ἰδού ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μή ἐξέλθητε, ἰδού ἐν τοῖς ταμείοις, μή πιστεύσητε· σπερ γάρ ἡ ἀστραπή ἐξέρχεται ἀπό ἀνατολῶν καί φαίνεται ἕως δυσμῶν, οὕτως ἔσται καί ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου». (Ματθ. 24, 25-27)

Αὐτοί πού θεωροῦν τόν ἑαυτό τους «γῆ καί σποδόν», εἶναι ὅσοι ἔχουν τήν ψυχή τους βυθισμένη στό κατά Θεόν πένθος καί μέ τήν ταπεινή τους προσευχή δέν παύουν νά ἐπικαλοῦνται τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ. Καί τότε πράγματι ἀξιώνονται ὥστε νά ἁρπαχθεῖ τό πνεῦμα τους στήν αἰωνιότητα καί νά γευτοῦν ἀπό «ἐδ» τόν Παράδεισο. 

Ὁ Κύριος, ἀκόμη μᾶς εἶπε ὅτι: «Καί μή φοβεῖσθε ἀπό τῶν ἀποκτεννόντων τό σῶμα, τήν δέ ψυχήν μή δυναμένων ἀποκτεῖναι· φοβήθητε δέ μᾶλλον τόν δυνάμενον καί ψυχήν καί σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ» (Ματθ. 10, 28).

Ὁ Ὅσιος Κασσιανός ὁ Ρωμαῖος, ἀναφέρει γιά τόν δαιμονισμό τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν ἐπήρεια τῶν πονηρῶν πνευμάτων, τά ἑξῆς:

Δαιμονισμός

Ἕνα πνεῦμα, ὅπως εἶναι ὁ διάβολος, μπορεῖ νά ἑνωθεῖ μέ μιά πυκνή καί συμπαγή ὕλη, ὅπως εἶναι τό σῶμα μας. (15)

Δέν μπορεῖ, ὅμως, κατά τόν ἴδιο τρόπο νά ἑνωθεῖ καί μέ τήν ψυχή μας –πού κι’ αὐτή εἶναι πνεῦμα– καί μάλιστα νά τήν κάνει ὑποχείριά του. 

Αὐτό τό βλέπουμε στούς δαιμονισμένους: 

Tά πονηρά πνεύματα δέν διεισδύουν στήν οὐσία τῆς ψυχῆς τους. 

Ὄχι! 

Κυριεύουν μόνο τά μέλη τοῦ σώματος, ὅπου ἑδράζεται ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς τους, καί, πιέζοντάς τα ἀφόρητα, πνίγουν στό σκοτάδι τήν νοητική τους δύναμη. 

Παρόμοια συμπτώματα παραφροσύνης προκαλοῦν, γιά παράδειγμα, ἡ ὑπερβολική κατανάλωση κρασιοῦ, ὁ ὑψηλός πυρετός, τό δριμύ ψύχος καί ἄλλοι ἐξωτερικοί παράγοντες, πού ἐξουθενώνουν τό σῶμα μας.

Γι’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους ὁ Ἀπόστολος Παῦλος λέει ὅτι παραδίδονται γιά λίγο στόν σατανά, «γιά νά τιμωρηθεῖ σκληρά τό σῶμα τους, ὥστε νά σωθεῖ ἔτσι ἡ ψυχή τους κατά τήν ἡμέρα τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ». 

«Παραδοῦναι τόν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς σαρκός, ἵνα τό πνεῦμα σωθῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ» (Α΄ Κορ. 5, 5).

Πολύ πιό σοβαρή καί φοβερή, ὅμως, εἶναι ἡ κατάληψη αὐτῶν πού, ἐνῶ εἶναι ἐλεύθεροι σωματικά, ὑφίστανται μιά κατοχή πιό ὀλέθρια: 

Εἶναι ψυχικά ὑποδουλωμένοι στόν διάβολο, αἰχμάλωτοι τῶν παθῶν καί τῶν δαιμονικῶν ἡδονῶν. 

Ἡ συμφορά αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων εἶναι πολύ ἀπελπιστική.

Ἐπειδή, ὄντας ὑποχείριοι τῶν δαιμόνων, δέν ἀντιλαμβάνονται τήν τυραννία πού ὑφίστανται, ἀλλά καί δέν ἀφήνουν νά φανεῖ κανένα σημάδι πού θά ἀποκάλυπτε τήν κατοχή τους ἀπό τόν διάβολο.

Πολλοί, μάλιστα, δέν ὑποβάλλονται σέ καμμία δοκιμασία ἄξια τῶν ἁμαρτωλῶν τους πράξεων. 

Αὐτό συμβαίνει γιατί εἶναι ἀνάξιοι νά δεχθοῦν τό ἀποτελεσματικό φάρμακο τῶν θλίψεων, πού προσφέρεται σ’ αὐτή τή ζωή. 

Ἔτσι, ἀνάλογα μέ «τή σκληρότητα καί τήν ἀμετανοησία τῆς καρδιᾶς τους», οἱ ὁποῖες δέν καθαρίζονται μέ τίς δοκιμασίες τῆς ἐπίγειας ζωῆς, «μαζεύουν κατά τοῦ ἑαυτοῦ τους τήν ὀργή τοῦ Θεοῦ γιά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως». 

«Κατά δέ τήν σκληρότητά σου καί ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργήν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καί ἀποκαλύψεως καί δικαιοκρισίας τοῦ Θεοῦ» (Ρωμ. 2, 5). 

Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί θά τιμωρηθοῦν στήν αἰωνιότητα μαζί μέ τούς δαίμονες. 

Γιατί ἀποδείχθηκαν ἀνάξιοι νά λάβουν ἀπό αὐτή τήν ζωή τή μεταχείριση τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ δέν χτυπήθηκαν ἀπό καμμία θλίψη, ὅπως οἱ ὑπόλοιποι ἄνθρωποι”.

Ὁ Ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς προειδοποίησε, νά μήν δώσουμε προσοχή σέ ἀλλότριες, καί ψεύτικες φωνές πού θά μᾶς προτρέπουν νά ἀποκοποῦμε ἀπό τήν Ἐκκλησία, διότι αὐτές θά πλανήσουν πολλούς. Κυρίως ἐκείνους πού θά ἔχουν τό βλέμμα προσηλωμένο μόνο στίς βιοτικές μέριμνες τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου τούτου, καί ἐκείνους πού θά ἀδιαφοροῦν καί θά ἐκπέσουν ἀπό τήν ἀλήθεια τῆς Ὀρθόδοξης πίστης.

Ἐκεῖνοι ὅμως, πού «τά ἄνω φρονοῦν, μή τά ἐπί τῆς γῆς», ἐνῶ ταυτόχρονα διατηροῦν ταπεινό λογισμό μαζί μέ τήν ἀνόθευτη Ὀρθόδοξη πίστη δέν θά πλανηθοῦν, ἀλλά θά ἀναμένουν μέ ὑπομονή καί τό ἀληθινό σημεῖο τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

«Εἰ οὖν συνηγέρθητε τῷ Χριστῷ, τά ἄνω ζητεῖτε, οὗ ὁ Χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ Θεοῦ καθήμενος· τά ἄνω φρονεῖτε, μή τά ἐπί τῆς γῆς» (Κολ. 3, 1-2). 

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

15. Ἀπό τό τεύχος «Τά πονηρά πνεύματα» – Ἀββᾶ Κασσιανοῦ, τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παρακλήτου. https://www.imparaklitou.gr καί https://alopsis.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ο Πύρινος Άγιος – Ηλίας ο Θεσβίτης (του Φ. Κόντογλου) [ΒΙΝΤΕΟ 2015]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικολάου Μανώλη. "Προφῆτα καὶ προόπτα τῶν μεγαλουργιῶν τοῦ Θεοῦ, Ἠλία μεγαλώνυμε, ὁ τῷ φθέγματί σου στήσας τὰ ὑδατόῤῥυτα νέφη, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν, πρὸς τὸν μόνον φιλάνθρωπον" (Κοντάκιον)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.