Του Παναγιώτη Νούνη
Αποκλειστικά για katanixi.gr

(Η Φιλοσοφία του Κακού στα αγγλικά και ελληνικά)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


THE PHILOSOPHY OF THE EVIL
(Objections to the foolish doctrines of Neo-Atheism)

Have the science of Physics, Quantum Physics, Biology, Mathematics, Engineering, Medicine, Chemistry, proved to us with the strict scientific methodology (experiment-observation-conclusion) the existence of Evil?

If you have noticed, friends, we ask the same and identical questions to atheists, when they claim and declare with absolute certainty that “God does not exist” and this statement of theirs needs proof, and is unproven.

Isn’t the reasoning of atheists extremely comical and paradoxical, where while on the one hand they claim in a negative sentence that “God does not exist” (where every logical possibility leaves a decisive and negative statement to carry within it and its determination ), since the existence of God is not scientifically and logically proven, to come with a logical non-consequence to claim that “evil exists“?

Evil exists, according to Neo-Atheism, while God does not exist!

While atheists generally and vaguely accuse Patristic Theology of being metaphysical and magical, while it itself has for centuries now rejected Metaphysical Theology and Metaphysical Philosophy, atheists come and put the metaphysics of Evil out the window.

By Panagiotis Nounis
† Theo-Logical and Religius Thinker
Email: panagiotisnounis@gmail.com

Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ
(Αντιρρήσεις στα ανόητα δόγματα του Νεοαθεϊσμού)

Μήπως η επιστήμη της Φυσικής, της Κβαντικής φυσικής, της Βιολογίας, των Μαθηματικών, της Μηχανικής, της Ιατρικής, της Χημείας, μας έχουν αποδείξει με την αυστηρή επιστημονική μεθοδολογία (πείραμα-παρατήρηση-συμπέρασμα) την ύπαρξη του Κακού;

Αν καλά το έχετε αντιληφθεί φίλες και φίλοι, θέτουμε, τα ανάλογα και ταυτόσημα ερωτήματα προς τους αθέους, όταν ισχυρίζονται και διακηρύττουν με απόλυτη αποφατική βεβαιότητα ότι «ο Θεός δεν υπάρχει» και τούτη η δήλωση αυτών χρήζει αποδείξεως, και είναι αναπόδεικτη.

Άραγε, δεν είναι άκρως κωμικός και παράδοξος ο συλλογισμός των αθέων, όπου ενώ από την μια ισχυρίζονται σε μια αρνητική πρόταση ότι «ο Θεός δεν υπάρχει» (όπου αφήνει το κάθε Λογικό ενδεχόμενο μια αποφατική και αρνητική δήλωση να κουβαλεί μέσα της και την κατάφαση της), αφού η ύπαρξη του Θεού δεν αποδεικνύεται επιστημονικά και λογικά, να έρχονται με λογική α-συνέπεια να υποστηρίξουν ότι «το Κακό υπάρχει»;

Το Κακό υπάρχει, κατά τον Νεοαθεϊσμό, ενώ ο Θεός δεν υπάρχει!

Ενώ οι άθεοι κατηγορούν γενικά και αόριστα την Πατερική Θεολογία ότι είναι μεταφυσική και μαγεία, ενώ η ίδια απορρίπτει αιώνες τώρα την Μεταφυσική Θεολογία και την Μεταφυσική Φιλοσοφία, έρχονται οι άθεοι και βάζουν από το παράθυρο την μεταφυσική του Κακού.

Του Παναγιώτη Νούνη
† Θεο-Λογικός και Θρησκευτικός Στοχαστής
apologitika@gmail.com / panagiotisnounis@gmail.com
Διαχειριστής του Ιστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»