Η ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΑΝΤΑ ΣΤΟΝ π. ΑΓΓΕΛΟ ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἐν Πειραιεῖ τῇ 30 Ὀκτωβρίου 2019

Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς στίς αἰτιάσεις τοῦ π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου ἐπάγεται τά ἀκόλουθα:

  1. Ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος προσῆλθε ἱκέτης καί ἐντελῶς ἄγνωστος στόν Σεβ. Μητροπολίτη Πειραιῶς κ. Σεραφείμ τό 2012 γιά νά τόν προσλάβει στήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς, ἡ ὁποία ἔχει μόλις 30 Ἐνορίες καί δέν ἔχει καμμία ἀνάγκη προσλήψεως ξένων κληρικῶν. Στό κείμενό του ὁμολογεῖ ὁ ἴδιος ὅτι ἡ παραμονή του στήν Ἱ. Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων πού εἶναι ἡ γενέτειρά του καί χειροτονήθηκε Διάκονος «ἦταν ἀδύνατη». Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς τόν ἀπεδέχθη στήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς λόγῳ τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ του φρονήματος καί ταχέως τόν ἐχειροτόνησε Πρεσβύτερο ὡς ἔχοντα τήν ὑπό τῶν Ἱ. Κανόνων προβλεπομένη ἡλικία καί τόν ἐχειροθέτησε Πρωτοπρεσβύτερο καί Πνευματικό καί τόν διόρισε Γραμματέα τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν ὅπου παρέμεινε ἐπί ἕνα ἔτος ἀποχωρήσας αὐτοβούλως διαπληκτισθείς μέ τόν Διευθυντή τοῦ Γραφείου Ἀρχιμ. Παῦλο Δημητρακόπουλο.
  2. Τά ἀντιαιρετικά κείμενα πού ἀναφέρει ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, ἦταν προϊόντα πολυσυνθέτου ἐργασίας καί ὄχι προσωπικῆς του καί τελοῦσαν πάντοτε ὑπό τήν νομική καί κανονική ἔγκριση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ διά νά ἀποφεύγεται ἡ ποινική καί ἀστική ἐμπλοκή τῆς Ἱ. Μητροπόλεως. Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ ὅτι ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἔχει μηνυθεῖ 18 φορές γιά κείμενά του ἐνάντια στήν ὁμοφυλοφιλία, τόν Σιωνισμό, τό Ἰσλάμ κλπ καί σέ ὅλες τίς περιπτώσεις ἔχουν ἀρχειοθετηθεῖ οἱ μηνύσεις γιατί οἱ Εἰσαγγελικές ἀρχές καί οἱ μηνυτές δέν μποροῦν νά τεκμηριώσουν ποινικό περιεχόμενο. Ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς δέν ἀποτελεῖ «σκορποχώρι» ἀλλά σέβεται τήν κανονική τάξη τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας τῆς ὁποία τό πολίτευμα δέν εἶναι ἱεροκρατικό ἀλλά ἱεραρχικό καί ἀσφαλῶς Χριστοκεντρικό. Συνεπῶς ὅλοι οἱ συνεργάτες τῆς Ἱ. Μητροπόλεως, ἐπειδή τελοῦν ὑπό τό ὠμοφόριο τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιῶς ἔχουν τήν ἐντολή νά μήν ἐκδίδουν κανένα κείμενο ἐάν δέν ἐγκρίνεται καί δέν ἐλέγχεται νομικῶς καί κανονικῶς ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου γιά τόν προφανῆ λόγο, ἀφ’ ἑνός μέν νά ὑπάρχει ἡ κανονική εὐλογία καί ἀφ’ ἑτέρου νά προφυλάσσεται ἡ Ἱ. Μητρόπολις ἀπό ποινικές καί ἀστικές διώξεις καί εὐθύνες, οἱ ὁποῖες ἐν τέλει θά ἀπομείωναν τό λόγο Της καί τό ἔργο Της, διότι θά προσέφεραν βάσιμο ἐπιχείρημα ὅτι τά κείμενα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς εἶναι ἀναξιόπιστα καί ποινικά κατεγνωσμένα. Αὐτή λοιπόν ἦταν ἡ αἰτία τοῦ ἐλέγχου ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου τῶν κειμένων πού ἐκδίδουν κληρικοί καί λαϊκοί συνεργάτες τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν τῆς Ἱ. Μ. Πειραιῶς.
  3. Ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος ἐνῶ τηροῦσε εὐλαβικῶς τήν παραπάνω διαδικασία προστασίας καί τοῦ ἰδίου καί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως ἀπό ποινικές καί ἀστικές ἐμπλοκές, αἰφνιδίως ἀπό τίς 20 Αὐγούστου 2019 ἄρχισε νά δημοσιεύει κείμενα ἀποστασιούμενος πλήρως ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη χωρίς κάν νά ἀναφέρει τήν κανονική του ἐξάρτηση ἀπό τήν Ἱ. Μητρόπολη Πειραιῶς ὑπογράφων ἁπλῶς ὡς π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος, καί χρησιμοποιῶν ποινικῶς καί ἀστικῶς ἐλεγκτέους ἐπιθετικούς προσδιορισμούς ὅπως «ψευδοδιδάσκαλος, ψευδεπίσκοπος, πλανεμένος, αἱρετικός, ἀθεολόγητος» κλπ (Μητροπολίτης κηρύττει ἕτερον Εὐαγγέλιον 20/8/2019, Τό ἐννοιολογικό περιεχόμενο τῶν θεολογικῶν ὅρων αἵρεση καί αἱρετικός 28/8/2019) μέ προφανές ἀποτέλεσμα τήν διακινδύνευση ποινικῆς καί ἀστικῆς καί κανονικῆς διώξεως κατά τοῦ π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου ἀπό τούς θιγομένους καί βεβαίως τήν κατάγνωση εἰς βάρος τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς τοῦ ὅλου θέματος καί τήν ἀκύρωση τῆς ἀντιαιρετικῆς προσπαθείας Της. Ἀσφαλῶς οἱ νομικές κρίσεις τοῦ π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου, ὁ ὁποῖος δέν τυγχάνει νομικός διά τήν διά τοῦ διαδικτύου ἀνιδρυομένη κανονική δωσιδικία ὁπουδήποτε φθάνει τό διαδίκτυο δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν νομική πραγματικότητα καί τό κανονιστικό πλαίσιο τοῦ διαδικτύου. Συνεπῶς ὁ π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος αὐτοβούλως καί οἰκειοθελῶς ἔθεσε ἑαυτόν ἐκτός τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς ἀποστασιοποιούμενος καί ἑπομένως δέν ἠδύνατο ἡ Ἱ. Μητρόπολις Πειραιῶς νά διακινδυνεύει ἐκ τῶν κειμένων του ὅπως ἀνωτέρω ἐπεξηγεῖται.
  4. Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιῶς κ. Σεραφείμ ἐγνώριζε τήν πολύ καλή σχέση τοῦ π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου μετά τοῦ ἀγωνιστοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Κυθήρων κ. Σεραφείμ καί μάλιστα πολλάκις τοῦ ἐπέτρεψε νά ἐξυπηρετήσει κατά τάς ἑορτίους ἡμέρας τοῦ Ἁγίου Πάσχα τήν Ἱ. Μητρόπολη Κυθήρων καί ἐπειδή ἡ Ἱ. Μητρόπολις Κυθήρων δέν ἔχει ἀνάλογο Γραφεῖο Αἱρέσεων καί Παραθρησκειῶν, δέν θά ὑφίστατο ἡ περιγραφομένη ὡς ἄνω διακινδύνευσις ἐκ τῆς ἀνελέγκτου ἀρθρογραφίας τοῦ π. Ἀγγέλου Ἀγγελακοπούλου ὤθησε τά πράγματα διά τήν μετάθεσή του εἰς τήν Ἱ. Μητρόπολη Κυθήρων.

Αὐτή εἶναι ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια διά κάθε καλόπιστον!

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ