Ποιμαντορική Εγκύκλιος Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ δια το νέον εκκλησιαστικόν έτος…

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr
Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” την ακόλουθη εγκύκλιο:

Ἐν Κυθήροις τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2022 

Π Ο Ι Μ Α Ν Τ Ο Ρ Ι Κ Η Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 
(ὑπ’ ἀριθ. 213/2022) 

Πρός 
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί 
τόν Χριστώνυμον Λαόν 
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 

«Κύριε, εὔφορον πᾶσι τό ἔτος χορήγησον»  
(«Οἶκος» τῆς ἀρχῆς τῆς Ἰνδίκτου) 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί, 
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά· 

Εὐλογημένον, εἰρηνικόν καί καρποφόρον κατά Θεόν τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος. Ὁ Ἱερός Ὑμνογράφος ἐξ ὀνόματος τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθόδοξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας εὔχεται καί προσεύχεται εἰς τόν Κύριον καί Θεόν ἡμῶν νά χορηγήσῃ δι’ ὅλους τούς ἀνθρώπους  εὔφορον τόν νέον ἐκκλησιαστικόν χρόνον. Ἐννοεῖ, βεβαίως, ἐδῶ ὁ Ὑμνογράφος τῆς Ἐκκλησίας μας τήν εὐφορίαν τῶν καρπῶν τῆς γῆς, ἀλλά παραλλήλως εὔχεται καί διά τήν πνευματικήν καί ψυχικήν εὐφορίαν καί τήν καρποφορίαν τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Εὐφορία καί καλλιέργεια τῶν χριστιανικῶν ἀρετῶν, τῶν ἀγαθῶν ἔργων πίστεως καί ἀγάπης, τῶν θεαρέστων λόγων,  λογισμῶν καί πράξεων καί τῶν θεοφιλῶν καρπῶν μετανοίας καί πνευματικῆς ἀνανήψεως. «Καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ πεπιστευκότες τῷ Θεῷ» παραγγέλει ὁ θεῖος Ἀπόστολος  Παῦλος, δηλ. «οἱ πιστοί Χριστιανοί νά πρωτοστατοῦν σέ καλά ἔργα. Νά βοηθοῦν καί τούς ἀδικουμένους, ὄχι μόνο μέ χρήματα, ἀλλά μέ τήν παροχή προστασίας. Νά βοηθοῦν χῆρες καί ὀρφανά. Νά ἐξασφαλίζουν τήν ἄνεσι σέ ὅσους ὑποφέρουν» (Ἱερός Χρυσόστομος, Ε.Π.Ε. 24, 118). Καί σέ ἄλλο σημεῖο ὁ ἴδιος ἱερός Πατήρ, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος, σημειώνει ὅτι: «Ἡ καλή πρᾶξις εἶναι κατόρθωμα τοῦ ἰδικοῦ μας ἀγώνα. Θαῦμα εἶναι τό χάρισμα τῆς δωρεᾶς τοῦ Θεοῦ. Πρᾶξις καλή εἶναι κατόρθωμα ἀνθρωπίνων ἱδρώτων. Θαῦμα εἶναι ἡ φανέρωσις τῆς θεϊκῆς ἀγάπης. Ἡ καλή πρᾶξις ξεκινάει ἀπό τήν ἰδικήν μας ἐλεύθερη προαίρεσι. Τό θαῦμα ξεκινάει ἀπό  τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ» (Ε.Π.Ε. 26, 344-346). 

«Ἄς ὑποθέσωμε, λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὅτι κάποιος φιλάργυρος, προδότης καί αὐθάδης πιστεύει ὀρθά. Ποιό εἶναι τό κέρδος του, ὅταν τίποτα ἀπό ὅσα χαρακτηρίζουν τήν εὐσέβεια δέν πράττῃ, ὅταν προσβάλλῃ τίς ἀλήθειες τῆς πίστεως μέ τά ἔργα του;» (Ε.Π.Ε. 23, 610). «Δέν διαθέτεις λόγο διδασκαλίας; Δίδαξε, λοιπόν, μέ τά ἔργα καί τήν ζωήν σου, μέ τήν λαμπρότητα  τῶν (ἐναρέτων) πράξεών σου» (Ε.Π.Ε. 26, 230-232). 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, 

Ἔργα Ὀρθοδοξίας καί Ὀρθοπραξίας καθιστοῦν εὔφορον ἀπό πνευματικῆς πλευρᾶς τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος. Εἰς τήν ἀπόκτησιν αὐτῶν συμβάλλει καθοριστικά καί τό Ἐκκλησιαστικόν Ἑορτολόγιον τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἡ λειτουργική, λατρευτική καί μυστηριακή της ζωή. Ἡ ἀνακύκλησις τῶν Δεσποτικῶν, Θεομητορικῶν καί Ἁγιολογικῶν ἑορτῶν. Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ Περιτομή, ἡ Ὑπαπαντή, ἡ Βαϊφόρος, ἡ Σταύρωσις, ἡ Ταφή, ἡ Ἀνάστασις καί ἡ Ἀνάληψις τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Ἡ Γέννησις τῆς Θεοτόκου, ἡ Ἁγία Σκέπη, τά Ἱερά Εἰσόδιά της εἰς τόν Ναόν τοῦ Κυρίου μας, ἡ Σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, ὁ Εὐαγγελισμός της, ἡ Ζωοδόχος Πηγή της, ἡ ἔνδοξος Κοίμησις καί Μετάστασίς της, ἡ Κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος καί τῆς Ἁγίας Ζώνης της. 

Παρόμοια καί οἱ ἑορτές τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας: Ἀποστόλων, Μαρτύρων καί Προφητῶν, Ἱεραρχῶν, Ὁσίων καί Δικαίων, οἱ ὁποῖοι καλῶς τόν (πνευματικόν) ἀγῶνα ἐτέλεσαν καί τήν πίστιν ἐτήρησαν, ἐνισχύουν καί ἐνθαρρύνουν τούς πιστούς εἰς τά πνευματικά ἀγωνίσματα καί τά γυμνάσματα τῆς ψυχῆς, ὅπως εἶναι καί ἡ ἑορτή τοῦ ἑορταζομένου σήμερον Τοπικοῦ μας Ἁγίου Ἀνθίμου τοῦ νέου τοῦ ἐν Κεφαλληνίᾳ, πού ἦταν σύγχρονος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, μέ παράλληλον ἐκκλησιαστικήν καί ἐθνικήν μέ ἐκεῖνον δρᾶσιν. 

Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγον: «Βίος ἀνεόρταστος, μακρά ὁδός ἀπανδόχευτος». Δι’ ἡμᾶς, ὅμως, πού ἀποτελοῦμε τό Ὀρθόδοξον Χριστιανικόν Πλήρωμα δέν ἰσχύει τό προγονικόν μας αὐτό ἀπόφθεγμα. Διότι καθημερινῶς ἔχομεν ἑορτάς Ἁγίων, Δεσποτικάς καί Θεομητορικάς ἑορτάς, καθημερινῶς προσφέρομεν τήν ἀναίμακτον Θυσίαν τῆς Θείας Λειτουργίας καί καθημερινῶς μελετῶμεν τά Ἱερά Συναξάρια τῶν ὡς ἄνω ἁγίων ἑορτῶν. 

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Παρακλητικῆς, τοῦ Ἱεροῦ Τριῳδίου, τοῦ Πεντηκοσταρίου καί τῶν 12 Μηναίων τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας μᾶς παρέχουν πνευματικήν τροφήν καί τό νέκταρ τῆς ἀθανασίας, μᾶς ζωογονοῦν, μᾶς προξενοῦν τήν σωτήριον μετάνοιαν καί χαλκεύουν τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν μας καί τήν ἐλπίδα τῆς ἀπολαύσεως τῶν αἰωνίων καί ἀνεκλαλήτων ἀγαθῶν τῆς Ἐπουρανίου Βασιλείας. Ἀκόμη, μέ τίς Ἱερές αὐτές Ἀκολουθίες διδασκόμεθα τήν ἠθικο ασκητικήν ζωήν καί τήν Δογματικήν περί τήν ἀμώμητον Πίστιν μας Ὀρθόδοξον διδασκαλίαν τῆς Ἁγιωτάτης μας Ἐκκλησίας. 

Τοιουτοτρόπως, ὄντες στερεωμένοι εἰς τήν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί Παράδοσιν τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας μας καί λατρεύοντες τόν Πανάγιον Τριαδικόν Θεόν μας «ἐν πνεύματι  καί ἀληθείᾳ», ἀγωνιζόμεθα «τόν καλόν ἀγῶνα τῆς Πίστεως, ἐπιλαμβανόμενοι τῆς αἰωνίου  ζωῆς»

Μέ αὐτά τά θεῖα καί πνευματικά ἐφόδια ἄς ἀναχθῶμεν εἰς τό πέλαγος τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ἐπιβαίνοντες εἰς τήν θεοδρόμον ναῦν (πλοῖον), τῆς ὁποίας τρόπις μέν, κατά τόν Ἅγιον Νικόδημον τόν Ἁγιορείτην, εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος Πίστις πρός τήν Ἁγίαν Τριάδα. Δοκοί δέ καί σανίδες τά δόγματα καί αἱ παραδόσεις τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Ἱστός, ὁ Σταυρός τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας. Ἅρμενα, ἡ Ἐλπίδα καί ἡ Ἀγάπη. Κυβερνήτης, ὁ Κύριος ἡμῶν  Ἰησοῦς Χριστός. Πρωρεῖς καί ναῦτες, οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, καί ὅλοι οἱ Κληρικοί. Γραμματικοί καί νοτάριοι, οἱ κατά καιρούς διδάσκαλοι. Ἐπιβάτες, ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Θάλασσα, ὁ παρών βίος. Πνεῦμα γαληνόν καί ζεφείριον, οἱ πνοές καί χάριτες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἄνεμοι, οἱ κατ’ αὐτῆς πειρασμοί. Πηδάλιον δέ αὐτῆς (τῆς πνευματικῆςνηός, πού λέγεται Ὀρθόδοξος Καθολική τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία), διά τοῦ ὁποίου κατευθύνεται πρός τόν Οὐράνιον Λιμένα, εἶναι ἡ Ἱερά Βίβλος τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τό Ἱερόν  Πηδάλιον

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί, 

Εὔχομαι ἀπό καρδίας τό νέον ἐκκλησιαστικόν ἔτος, πού ἀνέτειλε νά εἶναι μεστόν θείων χαρίτων καί εὐλογιῶν παρά Κυρίου τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Καί θά εἶναι εὔφορον πνευματικῶς, ἐφ’ ὅσον φροντίζομεν καί ἀγωνιζόμεθα νά εἴμεθα ἑπόμενοι τῷ Θείῳ Λυτρωτῇ καί Κυρίῳ ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῷ, τοῖς Ἁγίοις Ἀποστόλοις καί τοῖς Ἁγίοις Πατράσιν ἡμῶν. Ἡ εἴκοσιν αἰώνων Ἁγία καί Ἱερά Παράδοσις τῆς Ἁγιωτάτης τοῦ Χριστοῦ Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας μέ τήν Εὐαγγελικήν καί Ἀποστολικήν Διδαχήν, τάς Ἀποφάσεις, τά Δόγματα καί τούς Ἱερούς Κανόνας τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων, καί τῶν ὑπ’ αὐτῶν ἀναγνωρισθεισῶν  Τοπικῶν Συνόδων, μέ τήν θεοφώτιστον Ἁγιοπατερικήν Διδασκαλίαν, νά φωτίζῃ καί νά καταυγάζῃ νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν ὅλων τῶν εὐσεβῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, τῶν ἀπό περάτων ἕως περάτων τῆς Οἰκουμένης, καί τῶν Κατηχουμένων εἰς τήν Ἁγίαν Ὀρθόδοξον Πίστιν καί ἐπιποθούντων καί εὐτρεπιζομένων διά τό Ἅγιον Φώτισμα (Βάπτισμα) Ἀδελφῶν ἡμῶν. 

«Στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου, πρόσχωμεν!» εἶναι τό ἱερόν σύνθημά μας μέσα εἰς τούς χαλεπούς καί δυσχειμέρους καιρούς, τούς ὁποίους διανύομεν. Τό ὁρμητικόν καί ἀφηνιασμένον ρεῦμα τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, μαζί μέ τόν τυφῶνα τῆς  Παγκοσμιοποίησης καί τῆς Πανθρησκείας, πού προβάλλουν οἱ θιασῶται καί οἱ ὀπαδοί τῆς «νέας ἐποχῆς» καί τῆς «νέας τάξης πραγμάτων» στοχεύουν καί ἐπιζητοῦν νά ἰσοπεδώσουν τά πάντα (πανθρησκεία), ὅ,τι εἶναι καί λέγεται Ὀρθοδοξία καί Ἁγία Παράδοσις καί Ἱερά Παρακαταθήκη τῆς Ἁγιωτάτης ἡμῶν Ἐκκλησίας. Ἡ ἐν ἀληθεῖ μετανοίᾳ διαγωγή ἡμῶν τῶν  Ὀρθοδόξων καί ἡ συνειδητή συμμετοχή ὅλων μας εἰς τήν λατρευτικήν καί μυστηριακήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας μας, πιστεύομεν ὅτι θά ἀποτρέψῃ τόν ὁρατόν κίνδυνον τῆς καταλύσεως τῶν ὁρίων καί τῶν ὅρων, πού θέτει ἡ Ὀρθόδοξος Δογματική Διδασκαλία καί ἡ Ἱεροκανονική τάξις τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καί οἱ πολέμιοι τῆς Ὀρθοδοξίας θά καταισχυνθοῦν καί θά συντριβοῦν. 

Εὐχόμενος ἐκ βάθους ψυχῆς καί ἐκ μέσης καρδίας μου εἰς ὅλους τούς εὐσεβεῖς καί Ὀρθοδόξους Χριστιανούς τηλαυγῆ τόν θεῖον φωτισμόν καί τήν ἀπαραίτητον ἐπαγρύπνησιν εἰς τάς ἐπάλξεις τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανικοῦ ἀγῶνος καί εἰς «τά τείχη τῆς καρδίας μας» καί πλουσίαν τήν Θείαν Χάριν καί εὐλογίαν εἰς τήν ζωήν μας κατά τό νέον τοῦτο ἐκκλησιαστικόν ἔτος, διατελῶ,  

Μετά πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν 

Ὁ Μητροπολίτης 
† Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldG