Άρθρο του οσιολογιοτάτου π.Ευφροσύνου Ιερομονάχου Σαββαΐτου
αποκλειστικά για την https://katanixi.gr/

Ἀκοῦστε τί δογματίζει ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης, καί τί πράττετε ἐσεῖς οἱ διαστροφεῖς της!

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης καί οἱ σύγχρονοι ἀρνητές του

Ιερομόναχος π.Ευφρόσυνος Σαβαΐτης

Τό Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου τιμᾶμε τήν κοίμηση καί μετάσταση τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου, Εὐαγγελιστοῦ, Φίλου, Παρθένου, Ἐπιστηθίου καί Ἠγαπημένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, τοῦ μαθητοῦ καί κήρυκα τῆς ἀγάπης. Ὁ Ἰωάννης εἶναι ἀκόμα “υἱός τῆς βροντῆς, θέμεθλος (δηλ.θεμέλιό) της ἀκραιφνοῦς ἠμῶν Πίστεως”, κατά τό Δοξαστικό τοῦ Ἑσπερινοῦ. Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης τόν ἀποκαλεῖ “οἰκουμενική βροντή τῆς Χάριτος, ἔξοχο στῦλο τῶν Ἐκκλησιῶν, ἀεικίνητο πριόνι κατά τῶν αἱρέσεων, μαχαῖρι κοφτερό τῶν ζιζανίων τῆς ἀσεβείας, οὐράνιο κλειδί, πού κλείνει ἐκτός Ἐκκλησίας τά στρατεύματα τῆς ἀθεΐας, θεοκίνητη διάνοια, πού χτυπᾷ σάν σφεντόνα τά νοητά θηρία” καί ἄλλα πολλά…

Ἅς προσπαθήσουμε ὅμως λίγο μέ ἅγιο φόβο καί πόθο νά κολυμπήσουμε στά ρηχά μερικῶν στίχων ἀπό τά θεία μυστήρια, ὅπως ἀρχικά μας τά παραθέτει στό ἱερό του Εὐαγγέλιο, εἰδικά διαλεγμένα καί ἀφιερωμένα στούς πολλούς ἐχθρούς του, πού σήμερα δυστυχῶς τόν ἀτιμάζουν καί τόν διαστρέφουν παμπόνηρα.

«Ὁ ἔχων τάς ἐντολᾶς μου καί τηρῶν αὐτᾶς, ἐκεῖνος ἐστιν ὁ ἀγαπῶν μέ…μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τή ἐμή. Ἐάν τάς ἐντολᾶς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθώς ἐγώ τάς ἐντολᾶς τοῦ Πατρός μου τετήρηκα καί μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ… Ὑμεῖς φίλοι μου ἐστε, ἐάν ποιῆτε ὅσα ἐγώ ἐντέλλομαι ὑμῖν». (Ἰωάν.14,21. 15,9-10 καί 14). Λόγοι Θεοῦ καταπέλτες καί ξεκάθαροι. Ποιός εἶναι λοιπόν αὐτός, πού ἀγαπᾷ πραγματικά τόν Θεό; Ἐκεῖνος πού κρατεῖ στήν καρδιά του τίς ἐντολές του καί τίς ἐφαρμόζει ὅλες! Τότε εἶναι κάποιος ἀληθινός Χριστιανός καί φίλος τοῦ Θεοῦ. Στήν δέ Καθολική του Ἐπιστολή διευκρινίζει: «Ἐν τούτῳ γινώσκομεν, ὅτι ἀγαπῶμεν τά τέκνα τοῦ Θεοῦ, ὅταν τόν Θεόν ἀγαπῶμεν, καί τάς ἐντολᾶς αὐτοῦ τηρῶμεν. Αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ἶνα τάς ἐντολᾶς αὐτοῦ τηρῶμεν… Καί αὕτη ἐστιν ἡ νίκη, ἡ νικήσασα τόν κόσμον, ἡ πίστις ἠμῶν». Σήμερα, κάποιες ἐκκλησιαστικές “κεφαλές” μας, προπαγανδίζουν ὅτι ὅλες οἱ βλασφημίες, τίς ὁποῖες κάνουν καί προτρέπουν, εἶναι καθαρά ἀπόρροια ἀγάπης πρός τόν πλησίον, ὁ ὁποῖος πλησίον (ἄκουσον καί φρίξον), δηλαδή ὁ συνάνθρωπος, εἶναι ὁ κοινός ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ!!! (Ἄρχ.Ἱερώνυμος). Αὐτά βέβαια τά λένε καί οἱ περισσότεροι τῶν Ἀρχιερέων μας! Φοβερή διαστροφή τῆς ἀληθείας, Αἵρεση!

Αἰδώς Κύριοι! Μήν ὑποβιβάζετε τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ σέ ἀνθρώπινο καί μόνον ὀργανισμό! Μήν παρομοιάζετε τό ἀποστολικό σας ἔργο μέ αὐτό τῶν πολιτικῶν, διότι ἡ πολιτική σύμφωνα μέ τούς Ἁγίους μας Πατέρες, εἶναι τό ἐπάγγελμα τοῦ διαβόλου! Τό ἐπάγγελμά σας εἶναι ἀποκλειστικά πνευματικό! Νά ὁδηγεῖτε τούς πιστούς πρός τήν θέωση, πρός τήν σωτηρία καί τόν ἁγιασμό, πρός τόν οὐρανό καί τήν κατά χάριν ὁμοίωση μέ τόν Θεό, διά τῶν θείων καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό Ὁποῖο τόσο ἀδιάντροπα πληγώνετε καί ὑβρίζετε! Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἕνας κοινός κλειστός χῶρος, εἶναι τό ἅγιο πνευματικό μας ἰατρεῖο, καί ἐσεῖς, ὑποτίθεται, οἱ ἰατροί οἱ πνευματικοί. Ποῦ εἶναι ἡ ὑπακοή σας στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅταν ὑποτάσσεσθε προσκυνώντας βλάσφημους “εἰδικούς” τοῦ σατανοκίνητου συστήματος; Γιατί λέτε τά ἴδια μέ τόν καταραμένο Πάπα; Μάθετε κάποτε, ὅταν θελήσετε βέβαια, ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον δέν ἀναιρεῖ τήν ἀγάπη πρός τόν Θεό, διά τῆς κατά πάντα ἐκπλήρωσης τῶν αὐτοῦ ἐντολῶν καί τῆς αὐτοῦ λατρείας. Πολύ εὔστοχα (κατά τά ἔργα σας), ἀλλάξατε καί τούς τίτλους σας μά(σ)καριώτατοι! Ἀπό θεοπρόβλητοι, ὅπως οἱ Ἀπόστολοι, καταντήσατε πρόβολοι ἀνίερων ἀκολουθιῶν, καί (ἅ)θεοπρόβλητοι, δηλαδή οἱ ἄθεοι πιά σᾶς ἐκλέγουν καί προβάλλουν.

Ἀκοῦστε ὅμως τώρα τί δογματίζει ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης, καί τί πράττετε ἐσεῖς οἱ διαστροφεῖς της! Τό μεταφέρω ἁπλά: «Ἄν κάποιος ἀπό σᾶς παραβαίνει καί τό ἐλάχιστο τῶν διατεταγμένων, μή τηρώντας ἀκριβῶς τήν διδαχή τοῦ Χριστοῦ, αὐτός (λέει ὁ Ἅγιος) δέν ἔχει Θεό μέσα του! Ἐπίσης μᾶς συμβουλεύει, ὅτι κάθε ἄνθρωπος, πού δέν κρατᾷ, τηρώντας πιστά, τήν διδαχή αὐτή τοῦ Κυρίου, δηλαδή κάθε αἱρετικός (το λιγότερο), αὐτόν ποτέ δέν πρέπει νά τόν βάζετε στό σπίτι σας καί νά τόν συναναστρέφεστε, ἀλλά οὔτε καί νά τόν χαιρετᾶτε! Γιατί ἔτσι συγκοινωνεῖτε μέ τά πονηρά του ἔργα καί φρονήματα». Σχόλια ἐδῶ περιττεύουν… Πάντοτε βεβαίως ὑπῆρχαν καί ὑπάρχουν ψευδαπόστολοι καί ψευδάδελφοι, καπηλεύοντες τόν λόγον τοῦ Θεοῦ (Β’Κορ.2,17). Ὅλοι αὐτοί, εἴτε σπείρουν διχόνοια κάνοντας σχίσματα στήν ἐκκλησία (π.χ. ἀδιάκριτοι ζηλωτές) χωριζόμενοι σέ μερίδες, εἴτε κηρύττουν αἱρέσεις, εἴτε διδάσκουν τήν μισή ἀλήθεια, π.χ μόνο κατά τῆς μάσκας καί τοῦ ἐμβολίου, ὄχι ὅμως κατά τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν, εἴτε τήν ἀναμειγνύουν μέ πλάνες ὑποκρινόμενοι καί τούς ἁγίους, εἴτε… Ὅλων αὐτῶν πάντως ξεσκεπάστηκε ἡ “ἀγάπη”, διότι συμπορεύονται μέ τίς κυβερνητικές ὑποδείξεις καί τό παγκόσμιο κλίμα τοῦ φόβου, καί ὡς γνωστόν “φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπη”.

Ἄν ζοῦσε στίς μέρες μας ὁ Θεολόγος Εὐαγγελιστής, ἐπειδή θά γκρέμιζε μέ τίς εὐχές του ὅλα τα τζαμιά, ὅπως τότε τούς ναούς τῶν εἰδώλων, ἴσως καί τούς δικούς μας καθεδρικούς ναούς, διότι κάποτε θά ὑποδεχθοῦν τόν Ἀντίχριστο, σίγουρα θά τόν ἔκλειναν στήν φυλακή ὡς τρομοκράτη καί δημόσιο ὑποκινητή τοῦ μίσους, μάγο καί πλανεμένο. Καί νά ξέρετε ἀδελφοί, τόσο τούς ἐλέγχουν τά λόγια του, ὥστε εἴτε τά παρερμηνεύουν, εἴτε τά θεωροῦν ἀνεφάρμοστα (!), εἴτε τούς ἑαυτούς τους ἐκλελεγμένους νά διορθώσουν τά σφάλματά του!

Ἅς δοῦμε ὅμως πῶς ὁμιλεῖ ὁ ἱερώτατος ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «Τά λόγια τοῦ Θεολόγου δέν ἀπευθύνονται στούς χαμερπεῖς καί σέ ὅσους ποθοῦν μόνο τά ἐπί τῆς γῆς. Ἡ οὐράνια μάλιστα βροντή του, ὄχι μόνο δέν μᾶς φοβίζει, ἀλλά ἐλευθερώνει τίς ψυχές ἀπό τόν φόβο καί τήν ταραχή. Τρομοκρατεῖ βέβαια μόνο τούς δαίμονες καί τά ὄργανά τους». Καί παρακάτω: «Ἐκεῖνος, πού συμμετέχει στήν πνευματική ἀκρόαση, δέν ἐπιτρέπεται νά πηγαίνει καί σέ δαιμονική τράπεζα. Στέκεσαι καί ἀκοῦς τά μυστήρια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, καί μετά πηγαίνεις νά ἀκούσεις πόρνες ἠθοποιούς καί κίναιδους; Πῶς ἀλήθεια θά μπορέσεις νά καθαριστεῖς, ὅταν κυλιέσαι σέ τόσο βόρβορο»;

Κλείνουμε μέ μιά ὡραία (διασκευασμένη) προσευχή τοῦ ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου πρός τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη, μέ τήν ὁποία τελειῶνει τό ἐγκώμιό του, τότε, πού βρισκόταν διωγμένος καί ἐξόριστος: «Ἀλλ’ ὦ μακαριώτατε, τρισμακαριώτατε καί παμμακαριώτατε Ἰωάννη, ἐσύ, πού εἶσαι ὁ μέγας τοῦ Εὐαγγελίου ἥλιος… κοίταξέ μας μέ συμπάθεια σήμερα ἀπό τόν οὐρανό καί δές σέ πόση πρωτόγνωρη θλίψη βρισκόμαστε. Βεβηλώνονται οἱ ἱεροί μας ναοί μέ ἀπολυμάνσεις, ὑβρίζεται ἀπό “Ἀρχιερεῖς τό Ἅγιο Πνεῦμα καί ἡ Θεία Κοινωνία, ἀφαιρέθηκε ἡ εὐπρέπεια τῶν ἐκκλησιῶν. Τά πάντα εἶναι ἄξια θρήνου καί ὀδυρμοῦ. Τά Προσκυνήματά μας ἔγιναν οἶκοι ἐμπορίου, τά πάνσεπτα λείψανα τῶν Ἁγίων περιφέρονται πρός ὄφελος χρημάτων! Ἀπαγορεύεται νά ἀσπαζόμαστε ἀλλήλους, οἱ κῶμοι (καρναβάλια) μετατέθηκαν μέ νόμους μέσα στούς Ναούς! Ἱερεῖς τοῦ καθήκοντος καί τῆς θυσίας δικάζονται ἤ καθαιροῦνται, ὅλα εὐτρεπίζονται γιά τήν ἀποκάλυψη, φεῦ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀπωλείας. Πάρε σέ παρακαλοῦμε τόν Πέτρο καί τόν Ἰάκωβο, τούς ἄλλους Ἀποστόλους καί ἰδιαιτέρως τήν Κυρία Θεοτόκο, τήν ὁποία καταξιώθηκες νά φυλάξεις εἰς τά ἴδια ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ. Κάνετε, ἱκετεύουμε, δέηση ἐκτενῆ στήν Ἁγία Τριάδα γιά ὅλους μας. Ὥστε, ὅπως τότε στήν Τιβεριάδα ὁ Κύριος γαλήνεψε τήν τρικυμισμένη θάλασσα, ἔτσι καί τώρα νά ἁπλώσει παντοῦ τήν θεοδώρητη εἰρήνη Του καί νά ἐπανέλθει στήν Ἐκκλησία Του ἡ ἀρχαία καί ποθητή ὡραιότητα τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἀμήν.

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra