π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος: Ἡ αἵρεσις τοῦ Παπισμοῦ κατά τόν ἅγιο Νικόδημο τόν Ἁγιορείτη (Διπλωματική ἐργασία 2007)