προσπάθησαν νά κρύψουν, νά συκοφαντήσουν καί νά καταργήσουν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, τά Πάθη, τόν Σταυρό, τήν Ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com τις ακόλουθες Πασχάλιες Ευχές του πρωτοπρεσβ. Αγγέλου Αγγελακόπουλου.


ΠΑΣΧΑΛΙΕΣ ΕΥΧΕΣ

Πρωτοπρεσβ. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

Ἀγαπητοί ἐν ἀναστάντι Χριστῶ ἀδελφοί!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Ἡ ἰστορία ἐπί τῆς ἐποχῆς τοῦ Χριστοῦ ἐπαναλαμβάνεται ἀκριβέστατα στήν σημερινή ἐποχή μας, ὄπως τήν διηγεῖται τό ἱερό καί ἅγιο Εὐαγγέλιο, πού διαβάσαμε μόλις τίς προηγούμενες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδας. Τόν ρόλο τῶν παλαιῶν σταυρωτῶν τοῦ Κυρίου, τοῦ παλαιοῦ Καίσαρα καί τῶν παλαιῶν Γραμματέων καί Φαρισαίων, ἀνέλαβαν σήμερα οἱ σύγχρονοι σταυρωτές Του, ἡ σημερινή πολιτειακή καί ἐκκλησιαστική ἡγεσία, οἱ σύγχρονοι Γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι. Ὅπως τότε οἱ παλαιοί πλάνοι προσπάθησαν νά κρύψουν καί νά συκοφαντήσουν τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου, δίδοντας ἀργύρια, ἔτσι καί σήμερα οἱ σύγχρονοι πλάνοι, μέ πρόσχημα τήν εἰδωλοποίηση καί θεοποίηση τῆς σωματικῆς ὐγείας, πού κινδυνεύει ἀπό τήν λεγομένη ”πανδημία τοῦ κορωνα’ι’οῦ”, προσπάθησαν νά κρύψουν, νά συκοφαντήσουν καί νά καταργήσουν τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, τά Πάθη, τόν Σταυρό, τήν Ταφή καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Μπορεῖ ὁ πλεῖστος κλῆρος καί ὄχλος νά ἔφαγε αὐτό τό δόλωμα, ἐπιδεικνύοντας κακή ὑπακοή στούς ἀνωτέρους καί καθιστώντας ἑαυτούς συνεργούς τῆς Θεοκτονίας καί φονουργίας, ἀλλά εὐτυχῶς ὑπῆρξαν καί ἰκανές εὐλαβεῖς ψυχές κληρικῶν καί λα’ι’κῶν, πού, ὡς ἄλλες Μυροφόρες, ἐπέδειξαν τόλμη, θάρρος, ἁγία ἀνυπακοή στούς ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου καί ὑπακοή στόν Χριστό. Τήν δύναμη αὐτή ἤντλησαν ἀπό τόν Λυτρωτή καί ρύστη μας, ὁ Ὁποῖος, εἰς πείσμα τῶν δαιμόνων καί τῶν ὀργάνων του, ἀνέτρεψε τά σχέδια τῶν ἀντικειμένων καί τούς κατήσχυνε. ”Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί αὐτοῦ καί φυγέτωσαν ἀπό προσώπου αὐτοῦ οἱ μισοῦντες αὐτόν”. Ὅπως τότε, ἔτσι καί σήμερα, τήν κλητή αὐτή καί ἁγία ἡμέρα, ὁ Κύριος ἀνέστη ἐκ τῶν νεκρῶν καί ἐπάτησε τόν θάνατο. Μᾶς χάρισε τήν αἰώνια ζωή, τήν ἀφοβία μποστά σέ κάθε ἀσθένεια καί πανδημία, ἀκόμη καί μπροστά στόν θάνατο, τό θάρρος, τήν τόλμη, τήν ὁμολογία, τήν θε’ι’κη χαρά καί εὐτυχία, τήν θεία παρηγορία. Γι’αὐτό εὐγνωμονοῦμε ταπεινῶς τόν Σωτῆρα μας.

Μπορεῖ φέτος νά μένουμε σπίτι σωματικῶς, ἀλλά πνευματικῶς καί νοερῶς μένουμε στόν Πανάγιο, Ζωοδόχο καί Ζωοποιό Τάφο τοῦ Κυρίου μας. Ἐκεῖ ἀπολαμβάνουμε καί γευόμαστε τό Πάσχα τῆς θεία Χάριτος, πού εἶναι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Ἀλλά καί προσδοκοῦμε τήν μετοχή μας στό Πάσχα τοῦ μέλλοντος αἰῶνος, στό Πάσχα τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, που εἶναι τελεώτερον καί καθαρώτερον, παρακαλῶντας τόν Ἀναστάντα: “Δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον σοῦ μετασχεῖν ἐν τῆ ἀνεσπέρω ἡμέρα τῆς Βασιλείας Σου”.

 Τῶ συντρίψαντι πύλας Ἅδου, τῶ νικητῆ τοῦ Ἅδου καί τοῦ θανάτου, Ἀναστάντι ἐκ νεκρῶν Θεανθρώπω Κυρίω ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστῶ, δόξα, τιμή καί αἴνος!

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!

Ἅγιον Πάσχα 2020

Μέ ἀναστάσιμες εὐχές,

    π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος