Ἀγαπητοί ἐν Χριστῶ ἀναστάντι ἀδελφοί,
Μέ τήν εὐκαιρία τῶν ἁγίων καί κοσμοσωτηρίων ἑορτῶν τοῦ Ἁγίου Πάσχα 2019, εὐχόμαστε ἀπό καρδίας νά διέλθουμε τίς ἅγιες αὐτές ἡμέρες μέσα στό Θείο καί Ἀνέσπερο Φῶς τῆς Ἀναστἀσεως, μέ Ἀναστάσιμη χαρά καί ἀγάπη, καί ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου καί Θεοῦ ἡμῶν νά πληροῖ τίς καρδιές μας.
Προεχόντως, νά παρέχουμε στόν σύγχρονο κόσμο τήν ζῶσα ὀρθόδοξη μαρτυρία μέσα στήν ἁγία ἑνότητα καί ἀγάπη τοῦ Ἀναστάντος Θείου Λυτρωτοῦ μας, τοῦ Θεοῦ τῆς Ἀγάπης, τῶν οἰκτιρμῶν καί τῆς φιλανθρωπίας.
Ἐξόχως δέ νά καθικετεύσουμε τόν Ἀναστάντα Χριστό νά μᾶς παράσχει τήν θεία δύναμή Του ὥστε νά πραγματοποιήσουμε κι ἐμεῖς σήμερα τό δικό μας Πάσχα, δηλαδή τό πέρασμα, τήν διάβαση καί τήν ἔξοδο, ἀπό τήν ζωή τῆς ἁμαρτίας καί τῶν παθῶν στήν ζωή τῆς ἀρετῆς καί τῆς ἁγιότητος, ἀπό τήν ἀνηθικότητα στήν χριστιανική ὀρθόδοξη ἠθική, ἀπό τήν παναίρεση τοῦ διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ Οἰκουμενισμοῦ στήν μοναδική καί ἀποκλειστική Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀπό τίς αἱρετικές διδασκαλίες τῆς Κολυμπαρίου ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης (2016) στίς θεῖες, ἀποκεκαλυμένες καί θεόπνευστες ἀποφάσεις τῶν ὄντως Ὀρθοδόξων καί ἁγίων ἑννέα Οἰκουμενικῶν καί τῶν Τοπικῶν Συνόδων, ἀπό τήν αἵρεση τῆς μεταπατερικότητος καί τῆς πατρομαχίας στήν ἐγκόλπωση τῆς ἁγιοπατερικῆς διδασκαλίας, ἀπό τήν ἐν Οὐκρανία ἀντικανονικότητα στήν κανονικότητα καί ἀπό τό ἐνυπάρχον πανορθόδοξο φρικτό σχίσμα στήν θεία ἑνότητα.

Ἐπί τούτοις διατελοῦμε μέ βαθύτατο σεβασμό καί ἀγάπη Χριστοῦ Ἀναστάντος,
ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι,
π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος
ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ 2019
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ!