Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο μας κανάλι You Tube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2DDpQ7Q

…Χριστός καί Ἑλλάδα εἰσί αἱ δύο ὑπέρταται ἀξίαι…

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com τις ακόλουθες Πρωτοχρονιάτικες Ευχές του πρωτοπρεσβ. Αγγέλου Αγγελακόπουλου και ασπαζόμενοι τη δεξιά του, αντευχόμαστε πλούσια τη Χάρη του Κυρίου μας.


ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΥΧΕΣ

π. Άγγελος Αγγελακόπουλος

Ἀγαπητοί ἐν περιτμηθέντι Χριστῶ ἀδελφοί!

Ἐπί τῆ ἀνατολῆ τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους 2020 εὐχόμεθα ἐγκαρδίως ὅπως ὁ ἐν τῆ ὀγδόη ἡμέρα σαρκί περιτμηθῆναι καταδεξάμενος Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ταῖς πρεσβεῖαις τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας τοῦ οὐρανοφάντορος, ἀποσοβήση ἀφ’ἡμῶν τούς δύο μεγάλους κινδύνους, πού διατρέχομεν τήν σήμερον. Ἀφ’ ἑνός τόν ἐκκλησιαστικόν κίνδυνον, τόν προερχόμενον ἐκ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τοῦ σχισματοαιρετικοῦ Οὐκρανικοῦ μορφώματος, καί ἀφ’ ἑτέρου τόν ἐθνικόν κίνδυνον, τόν προερχόμενον ἐκ τῶν ἐχθρικά πρός ἡμᾶς διακειμένων γειτονικῶν χωρῶν. Χριστός καί Ἑλλάδα εἰσί αἱ δύο ὑπέρταται ἀξίαι, εἰς τάς ὁποῖας ὀφείλομεν νά δώσωμεν προτεραιότητα καί βαρύνουσαν σημασίαν.
ΑΓΙΟΝ, ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΝ, ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2020 ΕΝ ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Μετά ἑορτίων πατρικῶν εὐχῶν,
ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι,
π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος