Ἐπί τῆ μεγίστη ἑορτῆ τοῦ Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ, ἤτοι τῆς Θεομητορικῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, τῆς Καθόδου εἰς τόν Ἅδην, τῆς Ἀναστάσεως, τῆς Ἀναλήψεως καί τῆς ἐκ δεξιῶν Καθέδρας τοῦ Υιοῦ της τῆς Κυρίας Θεοτόκου, ἄς ἀναπέμψουμε πρός αὐτήν τήν κάτωθι προσευχή :

“Κυρία Θεοτόκε βασίλισσα, τιμή καί δόξα τῶν Χριστιανῶν, ὑψηλοτέρα τῶν οὐρανῶν καί καθαρωτέρα τοῦ ἡλίου, Παρθένε πανύμνητε καί ἀκήρατε, ἐλπίς τῶν ἁμαρτωλῶν καί λιμήν γαληνέ τῶν χειμαζομένων ὑπό τῶν ἁμαρτιῶν, βλέψον εἰς τόν λαόν σου, ἴδε εἰς τήν κληρονομίαν σου. Πρόβατα ἐσμέν τῆς μάνδρας τοῦ Υιοῦ σου, ἀρνία ἐσμέν ἄκακα καί πεπλανημένα. Φύλαξον οὖν ἡμᾶς, λύτρωσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ νοητοῦ λύκου, ἀπό τοῦ διαβόλου τάς χεῖρας, διότι ἐσέ ἔχομεν μεσίτιν, προστάτιν καί βοηθόν. Εἰς σέ ἔχομεν τάς ἐλπίδας ἡμῶν. Ἁμαρτωλοί ἐσμέν καί τρέχομεν εἰς τήν βοήθειάν σου. Οὐ μή ἀποδιώξης ἡμᾶς, μή ὀργισθῆς ἡμῖν. Ὀρᾶς, Παρθένε, τούς πειρασμούς, ὁρᾶς τά κακά, ἅ συνέβησαν εἰς ἡμᾶς. Διά τοῦτο ἐνθυμοῦ τήν συγγένειαν, ἥν ἔχομεν. Ὅτι ἅπαντες ἐξ ἑνός γένους ἐσμέν, καί ἡμεῖς καί σύ, Θεοτόκε. Καί μεσίτευσον καί παρακάλεσον τόν Υἱόν σου, ὅν ἐσωμάτωσας, ὅν ἐβάστασας, ὅν ἐθήλασας, ὅπως ρύσηται ἡμᾶς ἀπό τῆς παναιρέσεως τῆς διαχριστιανικοῦ καί διαθρησκειακοῦ συγκρητιστικοῦ οἰκουμενισμοῦ, τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καί τοῦ Οὐκρανικοῦ σχίσματος, καί σπλαγχνισθῆ ἡμᾶς καί φιλανθρωπευθῆ ἐδῶ μέν ἵνα διάγωμεν ζωήν ἀβλαβήν καί ἀκίνδυνον, ἐκεῖ δέ ἵνα ἀξιώση ἡμᾶς τῆς αἰωνίου Του Βασιλείας, ἧς γένοιτο πάντας ἡμᾶς ἐπιτυχεῖν, τῆ σῆ μεσιτεία, ἐν Χριστῶ τῶ Θεῶ ἡμῶν, ὧ πρέπει πᾶσα δόξα, τιμή καί μεγαλοπρέπεια εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν”!

Ἔτη πολλά, εὐλογημένα καί σωτήρια!

Μέ πατρικές εὐχές,

ἐλάχιστος ἐν ἱερεῦσι,
π. Ἄγγελος Ἀγγελακόπουλος

15-08-2019