Ἄρθρο τοῦ ὁσιολογιοτάτου π.Εὐφροσύνου Ἱερομονάχου Σαββαΐτου
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

“Χωρίστε τή θέση σας ἀπό προϊσταμένους πού δέν ὀρθοτομοῦν ἤ δέν ὁμιλοῦν στόν ὕπουλο τωρινό διωγμό”…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Τά δεσμά τοῦ Χριστοῦ, οἱ σκορπιοί τῆς Ἐκκλησίας καί ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς

Ἱερομόναχος π.Εὐφρόσυνος Σαβαΐτης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία τιμᾷ σήμερα τή μνήμη του Αποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, ἑνός ἀπό τούς Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοῦ συνεργάτου τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, ἐπιστήμονα ἰατροῦ καί τοῦ πρώτου ἁγιογράφου τῆς Ἐκκλησίας μας κατά τήν Ἱερά Παράδοση. Γι’ αὐτό καί τά ἀναγνώσματα πού διαβάζονται σήμερα εἶναι εἰδικά ἀφιερωμένα σ αὐτόν.

Α. Ὁ Ἀπόστολος.

Εἶναι διαλεγμένος ἀπό τήν ἐπιστολή τοῦ Ἄπ. Παύλου πρός τούς Κολασσαεῖς τῆς Μ.Ἀσίας, τήν ὁποία ἔγραψε, ἐνῷ ἦταν φυλακισμένος καί σιδηροδέσμιος στή Ρώμη. Πλάι του, ὅπως συνήθως, βρισκόταν ο ἀγαπητός ἰατρός Λουκᾶς, ὁ μετέπειτα Εὐαγγελιστής.

Στήν ἀρχή τῆς περικοπῆς, ἀφοῦ ὁ Ἄπ.Παῦλος συμβουλεύει τούς Χριστιανούς Κολασσαεῖς πῶς νά συμπεριφέρονται στούς ἐθνικούς, ἀφοῦ δίνει καί χαιρετισμούς ἀπό τούς συναιχμαλώτους του Ἀποστόλους καί ἀπό τόν συμπατριώτη τους Ὀνήσιμο, πού τόν παρηγοροῦν στίς θλίψεις του, στέλνει προσωπικά τούς ἀσπασμούς του καί στή γειτονική ἐκκλησία τῆς Λαοδίκειας, στόν Ἀπόστολο Ἄρχιππο καί στόν Νυμφᾶ, ὁ ὁποῖος εἶχε κάνει τό σπίτι του κάτ οἶκον ἐκκλησία.

Κλείνοντας ἰδιοχείρως τήν ἐπιστολή, γράφει τίς ἑξῆς τέσσερις λέξεις: “Μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν”. Δηλαδή, νά θυμᾶστε πάντοτε τά δεσμά μου, νά μή μέ ξεχνᾶτε, τόν δεδεμένο καί φυλακισμένο Παῦλο, κάνοντας καί σεῖς ὑπομονή στά λυπηρά τοῦ παρόντος βίου.

Μάλιστα ἕνας ἀρχαῖος ἑρμηνευτής παρατηρεῖ ὅτι τό “μνημονεύετε” εἶναι ἀντί τοῦ νά δείχνετε καί σεῖς τόν ἴδιο ζῆλο καί νά μιμεῖσθε τά δεσμά μου γιά τήν πίστη στόν Χριστό. Πόσα στ’ ἀλήθεια μεγάλα καί σωτηριώδη χρέη δέν μᾶς ὑπενθυμίζουν αὐτές οἱ λίγες λέξεις!   

Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί φίλοι, δεσμά τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί δεσμά τοῦ διαβόλου σατανικά. Ὅλοι μας εἴμαστε δεμένοι!

Πρῶτον μέ τά δεσμά τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, ὡς βαπτισμένοι στό ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος. Αὐτά εἶναι ὄντως εὐλογημένα καί ἅγια δεσμά!

Ὑποσχεθήκαμε ὅτι θά εἴμαστε αἰώνια δοῦλοι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, αἰχμάλωτοι τοῦ Θεοῦ, δεμένοι πάνω στό κατάρτι τοῦ πλοίου τῆς Ὀρθοδοξίας!

Ὑπάρχουν βέβαια καί ἄλλα εὐλογημένα δεσμά, ὅπως αὐτά τοῦ γάμου, τῆς ἱεροσύνης, τοῦ μοναχικοῦ σχήματος, τοῦ ἱεροῦ καθήκοντος, ἀκόμα καί τά δεσμά τῆς φυλακῆς γιά τήν ἀλήθεια καί τή δικαιοσύνη. Ἄπ’ αὐτά τά ἱερά δεσμά, ἀγαπητοί, δέν μᾶς ἐπιτρέπεται νά λυθοῦμε! Εἶναι προδοσία τῆς Πίστης καί ἄρνηση τοῦ Χριστοῦ! Καί ὅμως!

Σήμερα κάποιοι ἐπίσημα δεμένοι μέ ὅρκους καί γάμο πνευματικό μετά τοῦ Κυρίου, Πατριάρχες, Ἀρχιερεῖς, ἱερεῖς καί μοναχοί, ἀλλά καί λαϊκοί, ἁπλοί πιστοί, ἀρνοῦνται τά δεσμά τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Πίστεως! Περιφρονοῦν τά αἰώνια ὅρια πού μᾶς ἔχουν θέσει οἱ Ἅγιοι Πατέρες.

Δέν ὑπερασπίζονται τά ἄχραντα Μυστήρια ἐνώπιον ἀρχῶν καί δυνάμεων καί ἐξουσιῶν τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου. Ὑποτάσσονται ἀσυζητητί στά ἀντίθεα προστάγματα.

Καί τό χειρότερο; Μέ καύχηση γιά τίς πράξεις τους! Μέ φοβερή ἀλαζονεία καί διαστροφή. Μέ τιμωρίες τῶν εὐσεβῶν καί πιστῶν κληρικῶν. Μέ διώξεις ταπεινῶν μοναχῶν καί ἀγωνιστῶν τῆς Πίστεως. Ἄλλοι πάλι ἀρνοῦνται τά δεσμά τοῦ Χριστοῦ ὑπακούοντας στούς κακούς ποιμένες καί φορώντας ἀφόβως τά δεσμά καί τά φίμωτρα τοῦ σατανᾶ, τίς σφραγίδες τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐν ὀνόματι μάλιστα τῆς εὐσεβείας καί τῆς ἀγάπης!, τῆς ὑποταγῆς στούς νόμους τοῦ Καίσαρα καί τῆς εἰρήνης!

Ὤ τῆς ὑποκρισίας!!! Καί ὅμως, μέχρι σήμερα, ὁ Ἄπ.Παῦλος μᾶς φωνάζει: “μνημονεύετέ μου τῶν δεσμῶν”.

Μή ξεχνᾶτε πώς ἡ χριστιανική ὁδός εἶναι στενή, μαρτυρική, αἰματόβρεχτη, ὁδός θυσίας, σταυρική! Δέν ὁδηγεῖ στή σωτηρία τούς δειλούς, τούς δεμένους στά θανάσιμα πάθη, τούς ψευδαδέλφους, τούς προδότες, τούς Χριστεμπόρους, τούς μοιχοζεῦκτες, τούς φιλάργυρους, τούς πολιτικούς καί δικηγόρους τῆς ἀνομίας, τούς ἀρχιερεῖς τῆς αἰσχύνης καί τῆς πανθρησκείας, τούς ψάλτες καί ψάλτριες τῆς ἐπίδειξης, τούς ἱερεῖς τῶν συνεδρίων καί τῶν λόγων, αὐτούς πού τελευταῖα μοιράζουν τό ἅγιο εὐχέλαιο σέ φιαλίδια, τούς φίλους τοῦ κοσμικοῦ πνεύματος καί τῶν ἀρχόντων τοῦ σκότους.

Δέν σώζονται ὅσοι ἀλλοιώνουν ἀμετανόητα τήν ἔννοια τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν δογμάτων, οὔτε οἱ χλιαροί, οὔτε οἱ κίναιδοι, οἱ πόρνοι καί οἱ λοιποί, ὅπως τά ἔχουμε πεῖ καί ἀλλοῦ (Ἅ’ Κορινθ. 6, 9-11) ἀλλά καί ὅπως ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης τά γράφει στήν Ἀποκάλυψη (κέφ.22 ,15-17).

Γί αὐτό, νά θυμᾶστε τά δεσμά μου! Κοιτάξτε πῶς ζεῖτε ἐσεῖς καί πῶς ἔζησα ἐγώ γιά τήν ἀγάπη τοῦ Εὐαγγελίου. Κοιτάξτε οἱ χαλαροί, οἱ φοβισμένοι, ὅσοι φρονεῖτε τά τῆς γῆς, οἱ τρυφηλοί, πῶς εἶναι νά βιώνεις τό Χριστιανικό πολίτευμα. Κοιτάξτε ὅμως καί ἐσεῖς οἱ ἀγωνιστές, οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν τῆς ἀληθείας, οἱ ταπεινοί καί ἀκάματοι ἐργάτες τῆς Ὀρθοδοξίας, οἱ περιφρονημένοι, οἱ θλιβόμενοι, ὅσοι ὑπομένετε μέ καρτερία τήν ἀδικία καί τίς δοκιμασίες, οἱ φτωχοί καί ἄσημοι, οἱ μή συσχηματιζόμενοι τῷ αἰῶνι τούτῳ, οἱ κακοπαθοῦντες καί ὁμολογοῦντες ἐν Κυρίῳ, καί πᾶρτε δύναμη καί παρηγοριά ἀπό τά ὅσα πάνδεινα ὑπέφερα κι ἐγώ ὁ ἐλάχιστός τῶν Ἀποστόλων.

Σᾶς παρακαλῶ, ἀδελφοί, ἐγώ ὁ δέσμιος ἐν Κυρίῳ Παῦλος νά περπατήσετε ἐπαξίως τῆς κλήσεώς σας, νά μείνετε ἑδραῖοι, ἀμετακίνητοι στήν Πίστη, σᾶς θυμίζω ὅσα καί οἱ Προφῆτες φώναζαν, νά ἀγωνιστεῖτε μέχρι θανάτου γιά τήν Ἀλήθεια, ὥστε νά ἔχετε τήν προστασία τοῦ Θεοῦ στήν ὥρα τοῦ μεγάλου πειρασμοῦ πού ἤδη ἔχει ἀρχίσει καί δοκιμάζει τούς Χριστιανούς σ’ ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη!

Ἀφῆστε οἱ μοναχοί τόν ἔνοχο ἐγκλεισμό καί τή σιωπή, τήν ἐνασχόληση μέ ἐγκόσμιους θησαυρούς καί κτήματα, βγεῖτε καί φωνάξτε, ὁμολογῆστε δημόσια ὅτι εἴσαστε ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, ταγμένοι πρώτιστα καί πάνω ἀπ’ ὅλα γιά αὐτό, νά κρατᾶτε τίς Παραδόσεις καί τά σύνορα πού διασαλεύονται ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΑ!   

Χωρίστε τή θέση σας ἀπό προϊσταμένους πού δέν ὀρθοτομοῦν ἤ δέν ὁμιλοῦν στόν ὕπουλο τωρινό διωγμό. Οἱ λαϊκοί καί οἱ ἁπλοί πιστοί πολίτες ἀντισταθεῖτε σέ κάθε πονηρό, ἀντίχριστο καί ἀνήθικο νόμο, μείνετε ἑνωμένοι μέ τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ τό ἅγιο, τήν ἁγία Του Ἐκκλησία τή ζώσα, τήν ἀληθινή, ὄχι τήν κρατική ἤ τίς πολλές σχισματικές, πού κι αὐτή κι ἐκεῖνες ὁδηγοῦν στήν ἀπώλεια!

Προσέξτε τούς κλέφτες, ψευδοπροφῆτες καί λυκοποιμένες, πού λυμαίνονται τά λογικά πρόβατα. Ἀπό τά ἔργα τους θά τούς καταλάβετε, ἀπό τό τί ὑπογράφουν, ποιούς ἔχουν φίλους, ἀπό τό πόσο κακοπαθοῦν στήν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως!

Προσέξτε! Γρηγορεῖτε καί μετανοεῖτε! 

 Β. Τό Εὐαγγέλιο.

Ἐπίσης σήμερα διαβάζεται εἰδική περικοπή ἀπό τό κατά Λουκᾶν Εὐαγγέλιο, ἡ ἀφιερωμένη σέ Ἀποστόλους.

Ἀνάμεσα στά ἄλλα ὁ Κύριος, ὑποδεχόμενος τούς Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλους μετά τήν πρώτη περιοδεία τους, τούς μιλάει για τήν πτώση τοῦ Ἑωσφόρου καί τή νέα πνευματική ἐξουσία πού τούς χαρίζει, ἐναντίον τοῦ Σατανᾶ καί τῶν ὀργάνων του, ὁρατῶν καί ἀοράτων. Αὐτούς τούς ὀνομάζει φίδια καί σκορπιούς! “Αὐτοί ἔπεσαν ἀπό τόν οὐρανό καί τήν αἰώνια δόξα τους, λέει, ἐσεῖς ὅμως οἱ δικοί μου ἔχετε πολιτογραφηθεῖ στήν οὐράνια βασιλεία!”

Τέλος, γεμάτος ἀγαλλίαση ὁ Κύριος εὐχαριστεῖ τόν Πατέρα, διότι ὅλα τα οὐράνια μυστήρια τά ἀπέκρυψε ἀπ’ ὅσους φαίνεται πώς ἔχουν σοφία καί σύνεση, καί τά ἀποκάλυψε μόνο στούς ἄκακους καί ταπεινούς καί ἁπλοϊκούς.

 Οι Ἅγιοι Πατέρες, ἐρμηνεύοντας ὅλα αὐτά τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, μᾶς ἐξηγοῦν ποιοί εἶναι τά φίδια καί ποιοί εἶναι οἱ σκορπιοί. Φίδια εἶναι τά δαιμόνια, πού σέρνονται στή γῆ καί δαγκώνουν φανερά τούς ἀνθρώπους μέ τά δηλητήρια τῶν ἀτίμων παθῶν. Σκορπιοί εἶναι οἱ δαίμονες καί τά ὄργανά τους, οἱ ὁποῖοι πονηρά καί ἀπόκρυφα πλανοῦν καί δηλητηριάζουν τούς πιστούς, ἀφοῦ πρῶτα τους ἀποκοιμίσουν. Ὅλα αὐτά τά σατανικά συστήματα, τίς μαγεῖες, τίς πλάνες, τούς αἱρετικούς, τούς προαγωγούς τῆς κακοδοξίας, οἱ πιστοί δέν τά φοβόμαστε. Ἔχουμε κατά αὐτῶν θεόθεν τήν Χάρη νά τούς καταπατοῦμε καί νά τούς κατατροπώνουμε, ταπεινά καί μέ ἀκλόνητη πίστη.

Ἄς προσέξουμε μόνο πολύ, γιατί σήμερα κυκλοφοροῦν φίδια καί σκορπιοί πού δέν ἐπιτίθενται, φαίνεται ὅτι δέν ἔχουν κάποιο δηλητήριο, ὅμως δέν παύουν νά μᾶς νεκρώνουν τίς πνευματικές αἰσθήσεις μεθοδικά καί ὕπουλα, χωρίζοντάς μας τελικά ἀπό τόν  Χριστό!

Εἶναι οἱ γνωστοί “ευσεβεῖς” ἱερεῖς, Ἀρχιερεῖς, μοναχοί καί λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μόνο μορφή εὐσεβείας, ἔχουν χιλιάδες ἀκροατές στό διαδίκτυο, εἶναι ἀνώνυμες γερόντισσες προφήτιδες, εἶναι μειλήχιοι καί πράοι ρητορίσκοι τῆς ψευτοαγάπης καί ψευτουπακοῆς, εἶναι διάσημοι συγγραφεῖς καί πρόβολοι τῶν συγχρόνων Ἁγίων!, εἶναι τέκνα ὑπακοῆς στήν ἐπίσημη “Ἐκκλησία”… Μόνο ἕνα δέν ἔχουν, τούς λείπει ἡ ἔμπρακτη θυσιαστική Ὁμολογία, δέν τά βάζουν μέ ὀνόματα, οὔτε καταδεικνύουν τούς αἱρετικούς, παρουσιάζονται κήρυκες τοῦ ἀκατακρίτου!, ἐνῷ ταυτόχρονα καταδικάζουν χωρίς αἰτία τούς ἀγωνιστές, πού ἁπλῶς διαφωνοῦν καί ταπεινά τούς ἐλέγχουν. Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν σκορπιοί, μαῦροι, ἄσπροι, τῆς ἐρήμου, τῶν πόλεων, συγγενεῖς καί φίλοι της ἀμφιβολίας, τῆς αὐτοδικαίωσης καί τῆς δικαιολογίας τῆς ἀρνήσεως, τυφλοί καί μωροί, συγχέοντες καί συσχετίζοντες τόν νόμο τοῦ Θεοῦ μέ τούς ἀντίθεους νόμους τοῦ κράτους.

Εἶναι οἱ σύγχρονοι Ὀρθόδοξοι τοῦ συμβιβασμοῦ καί τῆς “διάκρισης”, τέλειοι πρόδρομοι τοῦ ἐρχομένου Ἀντιχρίστου.

 Ευχόμαστε ὁλοκαρδίως ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός νά φωτίσει τίς καρδιές ὅλων αὐτῶν, ἀλλά καί τῶν φανερῶν διωκτῶν του, πρίν τούς καταλάβει τό ἀκοίμητο σκουλήκι καί ἡ ἄσβεστη φωτιά τῆς Κολάσεως, νά ἀναδεικνύει ἕως τέλους Ἁγίους Μάρτυρες καί Ὁμολογητές τῆς Πίστεως καί νά ξυπνήσει ὅσους κοιμοῦνται τόν ὕπνο τοῦ δικαίου λέγοντας, “ἔχει ὁ Θεός, δέν θά ἀφήσει τήν Ἐκκλησία του”, μή κάνοντας ὅμως τό ἀνθρώπινο χρέος τῆς ὁμολογίας τους ἐν Αὐτῷ, ἀλλά περιμένοντας ὅλα νά διορθωθοῦν μαγικά, χωρίς νά διαχωρίζουν δημόσια τή θέση τους ἀπό τήν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί τελικά  καί κάτ’ οὐσίαν βοηθώντας καί ὑπηρετώντας στήν ἐξάπλωση τῶν σχισμάτων καί τῆς ὁλικῆς ἐπικράτησης τῶν ἀντιχρίστων δυνάμεων τοῦ σκότους.

Αὐτά τά δαιμόνια ὅμως δέν φεύγουν μέ σιωπή, προσευχές καί νηστεῖες μόνο, ἀλλά μέ ἔμπρακτη μετάνοια, διακοπή μνημοσύνου τῶν Οἰκουμενιστῶν, διακοπή κάθε ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μαζί τους, δημόσια ὁμολογία καί ἀγώνα τίμιο καί νόμιμο ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας.

 Ἀδελφοί, ὁ Ἀπόστολος καί Εὐαγγελιστής Λουκᾶς τά ἔδωσε ὅλα γιά τήν Πίστη μέχρι τά βαθιά του γεράματα, κακοπαθώντας καί στό τέλος σταυρούμενος σέ μιά ἐλιά, σύμφωνα μέ κάποια ἀρχαία παράδοση.

Ὅλοι οἱ Ἀπόστολοι, οἱ Μάρτυρες, οἱ Ὅσιοι καί οἱ Ὁμολογητές τό ἴδιο. Ἐμεῖς, οἱ Χριστιανοί τῶν ἐσχάτων, τί στίγματα ἀγάπης καί ἀφοσιώσεως θά ἔχουμε νά ἐπιδείξουμε στήν παγκόσμια Κρίση;

Μᾶς ἑτοιμάζονται τά ὡραιότερα στεφάνια τῆς ἱστορίας, μᾶς δίνεται μιά μοναδική εὐκαιρία μαρτυρίας τοῦ Χριστοῦ! Μή τήν κλωτσήσουμε!

Ὅλοι οἱ Ἅγιοι “ζηλεύουν” τη θέση μας καί εὔχονται γιά μᾶς μήν τούς λυπήσουμε. Ἄς ἔχουμε προαίρεση μαρτυρική καί φρόνημα γενναῖο! 

Μή συμβιβαστοῦμε μέ τό σύστημα καί τούς ἐργάτες του!

Πρεσβείαις τοῦ ἱερωτάτου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ  Λουκᾶ, εἴθε νά μήν ἐξαχρειώσουμε (μασκοφορώντας στούς ναούς) τό θεοειδές μας πρόσωπο, νά μήν ἀρνηθοῦμε ἄμεσα ἤ ἔμμεσα τή λατρευτική προσκύνηση τῆς Εἰκόνος τοῦ Θεανθρωπίνου προσώπου τοῦ Χριστοῦ, μή χάσουμε τόν Παράδεισο γιά μία μικροβιοφοβία ἤ νομοφοβία, μή γίνουμε ποτέ δοῦλοι δύο κυρίων!

Ὄχι καί μέ τό Χριστό καί μέ τόν Μαμωνά! Δέν γίνεται! Ὄχι καί μέ τόν Χριστό καί μέ τή Μασονία ἤ μέ τόν Χριστό καί τό ἀντίχριστο Ἰσλάμ ἤ  μέ τόν Χριστό καί τόν Παπισμό ἤ μέ τόν Χριστό καί τή γιόγκα ἤ μέ τόν Χριστό καί τά δαιμόνια γενικά  τῶν θρησκειῶν!

Εἶναι πράγματα ἀκοινώνητα καί ἀντίθετα!

ΕΜΕΙΣ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΔΕΣΜΩΤΕΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ!

Ἀμήν!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra