ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΑΣ – ΘΑ ΒΡΕΘΗ ΠΑΡΑΘΥΡΑΚΙ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ;

Ἐλπίζουμε στὴν ἀναδιοργάνωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους νὰ βρεθῇ καὶ ἕνα «παραθυράκι» γιὰ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

Ζητοῦμε συγγνώμη, διότι λόγῳ ἀσθενειῶν – ἀτυχημάτων ἀλλὰ καὶ μεγίστων σατανικῶν ἀντιξοοτήτων δὲν ἠδυνήθημεν νὰ ἀναρτοῦμε τὰ ἄρθρα μας ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως.

Κάνουμε ἀπεγνωσμένες προσπάθειες, ἐργαζόμενοι μέχρι 3 καὶ 4 ἡ ὥρα τὰ ξημερώματα γιὰ νὰ κερδίσουμε χρόνο.

Ἤδη κυκλοφορήσαμε τὸ τεῦχος 77 (τοῦ Δεκεμβρίου 2018) τοῦ περιοδικοῦ μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ καὶ κάνουμε τὸ πᾶν νὰ ἀποσταλῆ  τὸ τεῦχος 78 (τοῦ Μαρτίου 2019) καὶ μέσα στὴ κόλαση τῶν προβλημάτων νὰ ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ξεκούραστοι καὶ τὸ τεῦχος 79 (τοῦ Ἰουνίου 2019), κολυμβώντες ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴ στὸν ἱδρῶτα..

Τοὺς μῆνες τῆς πλήρους διαλύσεως κυριεύθηκαν ὅλοι ἀπὸ τὸ σύνδρομο τῶν διακοπῶν καὶ κανεὶς δὲν θέλει νὰ ἀκούῃ γιὰ ἐργασία.

Ἀναφορικῶς μὲ τὶς ἠλεκτρονικὲς ἀναρτήσεις μας, γιὰ εὐνοήτους λόγους ἐπιβάλλεται νὰ μὴ συγγράψουμε καὶ ἀναρτήσουμε μέχρι περίπου ἀρχὲς Ὀκτωβρίου 2019 τίποτε τὸ ἐπὶ πλέον, εὐλπιστοῦντες ὅτι μέχρι τότε θὰ τύχουμε ἐπὶ τέλους τῆς κατανοήσεως ἐκ μέρους τῆς πολιτειακῆς, πολιτικῆς, νομοθετικῆς – διοικητικῆς καὶ ἐκτελεστικῆς, τῆς πνευματικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἡγεσίας καὶ νὰ μὴ βρίσκουν τὴν παραμικρὰ εὐτελῆ δικαιολογία ὅλοι αὐτοί, ὅτι ἐμεῖς τάχα ἐναντιωνόμεθα.

Γιὰ μωαμεθανικὰ τεμένη, μωαμεθανικὰ κοιμητήρια ὑπάρχουν δημόσιες κρατικὲς καὶ ἐκκλησιαστικὲς ἐκτάσεις. Γιὰ τὸν Θεοδωράκη Κολοκοτρώνη, Καποδίστρια καὶ τοὺς ὅλους τοὺς ἄλλους ἥρωες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας δὲν ὑπάρχει οὔτε σπιθαμὴ γῆς.

Βαβαὶ τῆς ἀναισχυντίας ὅλων τῶν ἀνωτέρω ἰθυνόντων.

Μόνον γιὰ σπατάλη περαιτέρω δισεκατομμυρίων ἐνδιαφέρονται ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰθύνοντες γιὰ νὰ προετοιμάζουν χοροὺς καὶ πανηγύρια γιὰ νὰ βολεύεται ὁ ἐσμὸς τῶν ἀφισοκολλητῶν, συνδικαλιστῶν καὶ λοιπῶν τῶν διαφόρων παρατάξεων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ὡς δόγμα των, ὅσα λέγονται νὰ μὴ γίνωνται καὶ ὅσα γίνονται νὰ μὴ λέγωνται.

Ὅμως ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης μισεῖ τὰς πανηγύρεις καὶ τὰς νουμηνίας, ὅπως ρητῶς μᾶς ἀναφέρουν τὰ χωρία : Ἡσαΐας, Κεφ.Α’, 14 καὶ  Ματθ., ιε,8.

Εὐχαρίστως ἀνακοινώνουμε στοὺς φίλους ὅτι ἡ πτωχευθεῖσα πλούσια ἱστοσελίδα μας ἄρχισε νὰ ἐμπλουτίζεται μὲ τὸ ἀνεκτίμητο ὑλικό της ποὺ εἶχε χαθεῖ, διότι κακοὶ συνεργάτες της τὰ εἶχαν καταχθωνιάσει καὶ τὰ ἄφηναν ἀναξιοποίητα.

Τώρα δὲ τὰ ἐπαναφέρουμε στὴν ἐπιφάνεια.

Εἶναι μὲν παλαιὰ ἀλλὰ διαχρονικὰ σὰν νὰ ἐγράφησαν σήμερα !

Καλὴ ἀνάγνωση  καὶ διάδοση παντοῦ.

Ἐλπίζουμε ὅτι δὲν θὰ ἀναγκασθοῦμε τὸν Ὀκτώβριο νὰ ἐπανέλθουμε δριμύτατοι.

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΦΩΤΕΙΝΗ  ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321

ΠΗΓΗ