Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

…Ἐμεῖς γινόμεθα μισητοί, διότι ἀγωνιζόμεθα νὰ διατηρηθοῦν τόσον οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις ὅσον καὶ ἡ ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας, ἐπειδὴ χύθηκαν ἄπειροι ποταμοὶ αἱμάτων γιὰ αὐτές…

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com το ακόλουθο άρθρο του Τάματος τους Έθνους το οποίο περιέχει μία ανασκόπηση και σταχυολογήματα γύρω από φλέγοντα θέματα της ελληνικής κοινωνίας.

Σε αυτό το άρθρο μας προβληματίζουν τα εξής:

Πρώτον. Στην εικόνα που μας απέστειλαν και που περιέχει το εξώφυλλο του περιοδικού “Φωτεινή Γραμμή”, εμφανίζεται και ο Ελευθέριος Βενιζέλος (με τις μασονικές του καταβολές) ως μία από τις “προσωπικότητες που πάσχιζαν να πραγματοποιηθεί η ιερά παρακαταθήκη της εθνικής μας παλιγγενεσίας εις κεντρικά μέρη”.

Δεύτερον. Το Τάμα του Έθνους ισχυρίζεται ότι θα ήταν καλύτερα το κράτος να κάνει “ἔργα ὑποδομῶν δισεκατομμυρίων καὶ τρισεκατομμυρίων δολαρίωνμε τα ληστρικά παιγνίδια του Καζίνο του Ελληνικού:

“Ἐπειδὴ ἀργότερα θὰ ἀρχίσῃ νὰ καταβάλλεται τὸ τίμημα τοῦ πανάκριβου «φιλέτου», βρῆκαν τὴν λύσιν:
Πρῶτα νὰ λειτουργήσῃ τὸ
Καζινὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ, καὶ μετὰ θὰ ἀρχίσουν τὰ ἔργα!
Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες εἶχαν γλυκαθῆ δωρίζοντας ὅλα τὰ τυχερὰ παιγνίδια ἔναντι πινακίου φακῆς, ἐνῷ μὲ αὐτὰ τὰ ληστρικὰ παιγνίδια θὰ ἠδύνατο τὸ κράτος, ἄν ἦτο χρηστόν, νὰ κάνῃ ἔργα ὑποδομῶν δισεκατομμυρίων καὶ τρισεκατομμυρίων δολαρίων ἐτησίως καὶ νὰ μὴ θρηνοῦμε κάθε τόσον καὶ λιγάκι θύματα εἰς ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ὅπου δὲν ὑπάρχουν ἔργα ὑποδομῶν, ἀπὸ ἐλαχιστότατα μέχρι καθόλου”.

Τρίτον. Υπάρχει κάποια αναφορά για κάποιο δωρητή (χωρίς να τον κατονομάζει) που διέθεσε “χρήματα γιὰ τὴν μετάφρασιν τοῦ Κορανίου στὴν ἑλληνικη γλῶσσα”:
 
“Ἐδώρισαν καὶ 20.000.000 δολάρια γιὰ τοὺς πολύτεκνους ἀλλὰ ὁ τ. Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας ἀείμνηστος Γεώργιος Μερίκας μᾶς διαβεβαίωσε κατηγορηματικῶς, ὅτι εἶχαν τεθῆ τέτοιοι ὅροι, ὥστε οὔτε ἕνα δολάριο δὲν ἔλαβε οὔτε ἕνας πολύτεκνος καὶ τὰ 20.000.000 δολάρια ἐπεστράφησαν στοὺς δωρητάς, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἀποσπασθῆ καὶ τὸ βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Αὐτὸς ὁ δωρητὴς εἶχε διαθέσει χρήματα γιὰ τὴν μετάφρασιν τοῦ Κορανίου στὴν ἑλληνικη γλῶσσα, γιὰ νὰ μὴ μένουν οἱ Ἕλληνες καὶ πρὸ παντὸς οἱ Ἑλληνίδες ἀδιαφώτιστες”.

Τέταρτον. Γίνεται αναφορά για κάποιο σχέδιο «Ἀνδρέα Γαζή» και το άρθρο αναφέρει τη φράση «τὸ κόμμα τοῦ Ἀαρῶν Ἀβούρι».

“Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ διαβεβαιοῦσαν κάπηλοι ἱερῶν καὶ ὁσίων ὅλους τοὺς φεμινιστικοὺς κύκλους ὅτι τὸ σχέδιο «Ἀνδρέα Γαζή» γιὰ τὰ αὐτόματα διαζύγια, συναινετικὰ διαζύγια, ἐκτρώσεις, μοιχεῖες, κλπ κλπ θὰ ἐφηρμόζοντο σίγουρα καὶ ὅτι ὁ καθένας θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ διαθέτῃ τὸ σῶμα του ὅπως ἤθελε, ὅπου ἤθελε καὶ ὅσον ἤθελε…
Ὁ μακαρίτης ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ διαμαρτυρόμενος τόνιζε ὅτι τὸ σχέδιο Γαζή ἦτο σχέδιο δικό τους καὶ δυστυχῶς δὲν πρόλαβαν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν  αὐτοὶ καὶ τὸ ἐφήρμοσε τὸ κόμμα τοῦ
Ἀαρῶν Ἀβούρι».«ἕως τοῦ θανάτου ἀγώνισαι περὶ τῆς ἀληθείας, καὶ Κύριος ὁ Θεὸς πολεμήσει ὑπὲρ σοῦ» (Σοφία Σειρὰχ 4, 28)

ΠΑΡΑΜΟΝΗ 2020
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΙΣ – ΣΤΑΧΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΔΡΑΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΑΠΑΝΤΑ

31.12.2019

Ὁ Ὅμιλος τῶν πνευματικῶν – κοινωφελῶν φορέων μας,
Σωματείου «οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους»,
Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,
τοῦ Διορθοδόξου Συνδέσμου «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος»
καὶ
τοῦ περιοδικοῦ μας «Φωτεινὴ Γραμμή»

συνιστᾶ σὲ ὅλα τὰ μέλη μας, φίλους, συνεργάτες, Πρέσβεις Καλῆς Θελήσεως ὑπὲρ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους καθὼς καὶ στοὺς θαυμαστὰς τῶν σκοπῶν, δραστηριοτήτων καὶ προοπτικῶν μας νὰ μὴ ἐπαναλαμβάνουμε τὶς κοσμικὲς εὐχές, ὅπως  «καλὲς γιορτές», «χρόνια πολλά» καὶ ἄλλες παρόμοιες ὑλιστικὲς εὐχὲς ἀλλὰ 

«ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ , ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ, ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΕΤΗ».

1. Μακάρι, μυριάκις εἴθε, νὰ εἴμεθα ἀνὰ πᾶσαν στιγμὴν ἕτοιμοι γιὰ τὸ ὑπερπέραν καὶ νὰ μὴ κυριαρχούμεθα καὶ μεῖς ἀπὸ τὸν ἀντικείμενον ἡμῶν Διάβολον καὶ νὰ καυχόμεθα, διότι συγγενεῖς μας, φίλοι μας, γνωστοί, συνεργάτες μας κλπ. ἔφυγαν  «σὰν πουλάκι».

Ἐπ’οὐδενὶ δὲ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ λησμονοῦμε ἤ νὰ μᾶς διαφεύγει ὅτι ἡ ἀκραιφνὴς Ὀρθοδοξία εὔχεται ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάττει ἀπό :

α) λοιμοῦ  (ἀσθένειες), 

β) λιμοῦ (πείνα-μὴ ἔχοντες τὰ πρὸς τὸ ζεῖν),

γ) σεισμοῦ (ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, διότι ὀ ἄνθρωπος δὲν διέφθειρε μόνον τὸν ἑαυτόν του ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ τὴν φύσιν, καἰ ὅπως στρώνουμε κοιμόμεθα καὶ ὅπως σπέρνουμε θερίζουμε :

ἀδιαφορία σπέρνουμε, ἀνεμοθύελες θὰ θερίζουμε, στραβὰ καὶ ἀνάποδα στρώνουμε, δὲν θὰ ἀναπαυθῇ τὸ σωματάκι μας καὶ δὲν θὰ ξεκουρασθοῦμε μὲ τὸν ὕπνο),

δ) καταποντισμοῦ (ἄν δὲν πραγματοποιήσουμε ἔργα μετανοίας καὶ δὲν ἐπιστρέψουμε εἰς τὶς ρίζες μας, δὲν θὰ λυτρωθοῦμε ἀπὸ τὸ βάραθρο τῆς ἀβύσσου ποὺ μᾶς δημιούργησαν ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες – πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων),

ε) ἐπιδρομεῖς ἀλλοφύλων. Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἰνστρούκτορες ποὺ κόπτονται ὑπὲρ τῶν τζιχαντιστῶν καὶ σκανδαλοδέστατα τοὺς προωθοῦν παντοῦ, εἶναι τόσον πολὺ ἐπικίνδυνοι γιὰ τὴν ἑλληνικὴ φυλὴ καὶ κόπτονται νὰ κατατρομοκρατοῦν τοὺς πάντας καὶ νὰ εὐφραίνωνται ἐν ὀνόματι τῆς διαβοήτου συνθήκης Ἐλσίνσι.

2. Ἐμεῖς ἀποδεδειγμένως ὑπήρξαμε ἡ πρώτη ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις καταχωρισμένη στὴν Ἐφημερίδα τῶν Εὐρωπαϊκῶν Κοινοτήτων πρὶν νὰ ἐμφανισθοῦν οἱ ἔχοντες «μπάρμπα στὴν Κορώνη» (χρόνια ὁλόκληρα ἐνωρίτερον πρὶν ἐμφανισθοῦν τὰ παράσιτα τῶν ΜΚΟ ὑπήρξαμε ἡ μοναδικὴ ἀνθρωπιστικὴ ὀργάνωσις) ποὺ νοσφίζονται τοὺς κοινοτικοὺς πόρους, ἀντὶ νὰ γίνωνται ἔργα ὑποδομῆς καὶ νὰ δημιουργοῦνται συνθῆκες ἀνθρωπίνης διαβιώσεως καὶ στὶς περιοχὲς ἐκεῖνες ποὺ δὲν ὑπάρχουν καθόλου ὑποδομὲς καὶ τὸν μὲν χειμῶνα κολυμβοῦν στὶς λάσπες, τὸ δὲ θέρος στὸν λίβα. Καὶ δυστυχῶς οὔτε οἱ τοπικοί τους, δήμαρχοι, περιφερειάρχες καὶ σύμβουλοι τους δὲν τολμοῦν νὰ βγάλουν «τσιμουδιά». 

3. Καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς εἶναι «ντοπαρισμένος» ἀπὸ ραδιενεργὰ βιομηχανικὰ κατάλοιπα καὶ ἀπὸ τὰ ραντίσματα ποὺ μᾶς κάνουν οἱ φίλοι μας – φίδια μας (ὑπάρχουν καὶ μερικοὶ -μερικοὶ δημοσιογραφίσκοι ποὺ τὸ παίζουν ἐπαΐοντες καὶ δὲν ἔχουν φιλότιμο νὰ σταματήσουν νὰ κάνουν πλύσεις ἐγκεφάλου τοῦ «ντοπαρισμένου» ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ νὰ μὴ διαστρευλώνουν τὴν ἀλήθεια).

4. Ἐμεῖς πάντοτε τονίζαμε ὅτι οἱ τεράστιες ἐκτάσεις τῶν περίπου 16.000 στρεμμάτων (Ἀμερικανικὴ Βάσις, Πολεμική μας Ἀεροπορία, Ἑλληνικ, Ἀνατολικὸ καὶ Δυτικὸ Ἀεροδρόμιο,) νὰ μὴ μετετρέποντο σὲ ἀπέραντο ἄλσος, διότι ὅλες αὐτὲς οἱ περιοχὲς ὄχι μόνον κάτω ἀπὸ τὴν Βουλιαγμένης ἀλλὰ καὶ ἄνω τῆς Βουλιαγμένης, μέχρι καὶ κάτω, Βούλα, Βουλιαγμένη κλπ, ἔχουν ἄριστες ὑποδομὲς καὶ δροσίζονται ἀπὸ τὴν αὔρα τοῦ Σαρωνικοῦ καὶ τὸν καθαρὸ ἀέρα τοῦ Ὑμηττοῦ. 

5. Ἐπειδὴ ἀργότερα θὰ ἀρχίσῃ νὰ καταβάλλεται τὸ τίμημα τοῦ πανάκριβου «φιλέτου», βρῆκαν τὴν λύσιν: 

Πρῶτα νὰ λειτουργήσῃ τὸ Καζινὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ, καὶ μετὰ θὰ ἀρχίσουν τὰ ἔργα!

Οἱ ἀνεγκέφαλοι ἰθύνοντες εἶχαν γλυκαθῆ δωρίζοντας ὅλα τὰ τυχερὰ παιγνίδια ἔναντι πινακίου φακῆς, ἐνῷ μὲ αὐτὰ τὰ ληστρικὰ παιγνίδια θὰ ἠδύνατο τὸ κράτος, ἄν ἦτο χρηστόν, νὰ κάνῃ ἔργα ὑποδομῶν δισεκατομμυρίων καὶ τρισεκατομμυρίων δολαρίων ἐτησίως καὶ νὰ μὴ θρηνοῦμε κάθε τόσον καὶ λιγάκι θύματα εἰς ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, ὅπου δὲν ὑπάρχουν ἔργα ὑποδομῶν, ἀπὸ ἐλαχιστότατα μέχρι καθόλου. 

6. Σκανδαλοδέστατα δὲ ἐδωρίθησαν καὶ αὐτὲς οἱ τεράστιες ἐκτάσεις, τὸ πανάκριβο καὶ πολυτελέστατο αὐτὸ φιλέτο, εἰς τοὺς πανεπιστήμονες ἀετονύχηδες, οἱ ὁποῖοι εἶχαν κατορθώσει νὰ μεταφέρουν μὲ τὰ σαπιοκάραβά τους ὅλους τοὺς παθιασμένους μωαμεθανοὺς ἀπὸ Ἰράν, Ἀφγανιστάν, Ἰράκ, Μπαγκλαντές, Πακιστὰν κλπ κλπ νὰ πρσκυνήσουν στὴν Μέκκα.

7. Ἐδώρισαν καὶ 20.000.000 δολάρια γιὰ τοὺς πολύτεκνους ἀλλὰ ὁ τ. Πρόεδρος τῆς Ἀκαδημίας ἀείμνηστος Γεώργιος Μερίκας μᾶς διαβεβαίωσε κατηγορηματικῶς, ὅτι εἶχαν τεθῆ τέτοιοι ὅροι, ὥστε οὔτε ἕνα δολάριο δὲν ἔλαβε οὔτε ἕνας πολύτεκνος καὶ τὰ 20.000.000 δολάρια ἐπεστράφησαν στοὺς δωρητάς, ἀφοῦ προηγουμένως εἶχε ἀποσπασθῆ καὶ τὸ βραβεῖο τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.

Αὐτὸς ὁ δωρητὴς εἶχε διαθέσει χρήματα γιὰ τὴν μετάφρασιν τοῦ Κορανίου στὴν ἑλληνικη γλῶσσα, γιὰ νὰ μὴ μένουν οἱ Ἕλληνες καὶ πρὸ παντὸς οἱ Ἑλληνίδες ἀδιαφώτιστες.

8. Αὐτὰ τὰ λησταρχεῖα καζινὸ εἶναι διάσπαρτα εἰς ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἐκτὸς τῶν περιοχῶν Φλωρίνης. 

Ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ συνταγματάρχες τόνιζαν κατηγορηματικῶς «ἐπικρατήσαμε παντοῦ ἐκτὸς τῶν περιοχῶν Φλωρίνης. Ἐκεῖ βασιλεύει ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος».

9. Μέχρι καὶ σήμερον τὸ τρισάθλιο κράτος – ἡ μπανανία – πληρώνει τοῦ κὀσμου τὰ πρόστιμα  διότι ἀκόμη δὲν μπόρεσαν νὰ λάβουν τὴν ἄδεια γιὰ τὸ Καζινὸ Φλωρίνης νὰ τὸ λειτουργήσουν.

Ὡς τὰ γεγονότα βοῦν, ὁ Φλωρίνης δὲν ἦτο γόνος συφιλιδικῶν γονέων, ὅπως διέδιδε τὸ περιβόητον Τάγμα τοῦ Παντελεήμονος Χίου Φωστίνης καὶ δὲν ἐφηρμόσθη ἡ προφητεία τοῦ τυμβωρύχου Φωστίνης Παντελεήμονος Χίου, ὅτι δὲν θὰ ζοῦσε οὔτε 60 ἔτη!

Ὅλοι κατέτρεχαν τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστίνου ἐκτὸς τοῦ ἀπὸ Ἰωαννίνων Ἀρχιεπισκόπουυ Σπυρίδωνος Βλάχου, ὁ ὁποῖος τὸν ἐσέβετο καὶ τὸν προστάτευε.

10. Ὤ ποῖον μέγιστον αἶσχος καὶ ποία συμφορὰ ἐπιφέρουν αὐτὲς οἱ φατρίες μέσα στὴν Ἐκκλησία. Ὅλους τοὺς ἱκανούς, δαστηρίους, ἔντιμους, ἠθικοὺς καὶ ἐνάρετους ἰδανικοὺς ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου τοὺς εὐτελίζουν. Τοὺς διασύρουν καὶ τοὺς κατατρέχουν καὶ ἔτσι ἐπιλέουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ φελλοί, τὰ ἐκκρεμῆ, τὰ πτώματα καὶ τὰ περιττώματα.

11. Διὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἀλλάξῃ καὶ τὸ σύστημα ἐκλογῆς Μητροπολιτῶν, γιὰ νὰ ἐκλέγωνται καὶ διαμάντια.

Καὶ νὰ μὴ σπιλώνωνται ἀπὸ τὸν βοῦρκο τῶν ἐκκλησιαστικῶν φατριῶν.

12. Ἡ Ἐκκλησία ὀφείλει, μὲ τὴν βοήθεια τῶν εὐλαβῶν καὶ ταπεινῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, νὰ αὐτοκαθαρθῇ καὶ νὰ ἀκολουθήσῃ τὰ βιώματα τῆς πρώτης Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας.

13. Τότε δὲν θὰ χρειάζωνται καὶ τὰ 95.000.000 Εὐρὼ ἐτησίως διὰ τὴν μισθοδοσία κληρικῶν καὶ τὴν ἀσφάλεια τοῦ Κλήρου καὶ τῶν οἰκογενειῶν των.

14. Νὰ ἐπιστρέψῃ ἡ Πολιτεία στὴν Ἐκκλησία ὅλα τὰ πανάκριβα «φιλέτα», «μαργαριτάρια», «διαμάντια» και «ἀσήμια», ποὺ τῆς ἔχουν παραχωρηθῆ  γιὰ τὴν οἰκοδόμησιν καὶ τὴν λειτουργίαν τῶν Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, Κεντρικὸ Πανεπιστήμιο, Ἀκαδημία, Ὀφθαλμιατρεῖο, Νομισματικὸ Μουσεῖο, Σαρόγλειο – Λέσχη Ἀξιωματικῶν, Βυζαντινὸ Μουσεῖο, Πολεμικὸ Μουσεῖο, Ριζάριος Σχολή, Εὐαγγελισμός, 401, Σωτηρία, Γενικὸ Κρατικό, τὸ Πεντάγωνο, Ὑπουργεῖο Μεταφορῶν καὶ Ἐπικοινωνιῶν καὶ ἑκατοντάδες ἄλλες πανάκριβες ἐκάσεις ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα.

Τότε δὲν θὰ χρειάζωνται οὔτε μισθοί, οὔτε τυχερὰ τῶν ἱερέων, οὔτε συνταξιοδοτήσεις. 

15. Τότε εἰς τοὺς πόδας τῶν πλέον  δραστηρίων, φιλότιμων εὐσεβῶν, ἱκανων, ἐναρέτων καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, θὰ ἐτοποθετοῦντο ἀμύθητοι χρυσός, ἄργυρος, κτηματικές ἰδοκτησίες, καὶ θα εἴχαμε σύγχρονες βασιλειάδες καὶ θὰ ἦταν πραγματικὰ ἡ κοινωνία μας κοινωνία ἁγίων καὶ ὄχι ἀγυρτῶν..

16. Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ διαβεβαιοῦσαν κάπηλοι ἱερῶν καὶ ὁσίων ὅλους τοὺς φεμινιστικοὺς κύκλους ὅτι τὸ σχέδιο «Ἀνδρέα Γαζή» γιὰ τὰ αὐτόματα διαζύγια, συναινετικὰ διαζύγια, ἐκτρώσεις, μοιχεῖες, κλπ κλπ θὰ ἐφηρμόζοντο σίγουρα καὶ ὅτι ὁ καθένας θὰ εἶχε τὸ δικαίωμα νὰ διαθέτῃ τὸ σῶμα του ὅπως ἤθελε, ὅπου ἤθελε καὶ ὅσον ἤθελε…

Ὁ μακαρίτης ὁ Εὐάγγελος Ἀβέρωφ διαμαρτυρόμενος τόνιζε ὅτι τὸ σχέδιο Γαζή ἦτο σχέδιο δικό τους καὶ δυστυχῶς δὲν πρόλαβαν νὰ τὸ ἐφαρμόσουν  αὐτοὶ καὶ τὸ ἐφήρμοσε τὸ κόμμα τοῦ Ἀαρῶν Ἀβούρι.

17. Σὰν νὰ μὴ ἔφθανε ἡ συμφορὰ ποὺ ὑπέστημεν εἰς τὴν Κύπρο μας, ἔπρεπε νὰ εὐχαριστοῦμε δεκατίες ἀργότερα  «τὰς Ἡνωμένας Πολιτείας», γιὰ τὴν πανωλεθρία ποὺ εἴχαμε στὰ Ἴμια, στὸ Μακεδονικό, στὸ Βορειοηπειρωτικὸ καὶ ἐν γένει καὶ ἄλλες κοινωνικὲς καὶ ἐθνικὲς συμφορές.

18. Καὶ ὅλοι οἱ ἐπακολουθήσαντες σύντροφοι ἦσαν τῆς αὐτῆς νοοτροπίας καὶ ἀντεθνικῆς μειοδοτικῆς πολιτικῆς, ὅπου ἐβολεύοντο οἱ σύντροφοι, ἀφισοκολλητὲς καὶ συνδικαλιστὲς τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης κλίκας.

19. Χωρὶς νὰ ἐξασφαλίζωναι τὰ δικαιότατα αἰτήματα τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἐκόπτομτο οἱ πάντες νὰ εἰσέλθουν Ἀλβανία, Σκόπια, Μαυροβούνιο κλπ εἰς τὸ ΝΑΤΟ, γιὰ νὰ εἰσπράττῃ ἡ ὡραιοτάτη Ἑλλάδα μας συνεχῶς καὶ ἀκαταπαύστως τὰ παράσημα τῆς ἀνοικτῆς παλάμης.

20. Δυστυχέστατα οἱ περισσότεροι τῶν φίλων, τῶν μελῶν, τῶν θαυμαστῶν τῶν σκοπῶν καὶ δραστηριοτήτων τῶν φορέων μας εἶναι θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ, ἀπὸ τὴν ὁποίαν εἶναι ὑπερχορτάτη ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία.

Ὅλοι αὐτοὶ ἐφαρμόζουν τὴν ρήσιν τοῦ Εὐαγγελίου  :

«καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ∙ ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ἰδεῖν αὐτόν∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον. καὶ ἕτερος εἶπεν∙ ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντεκαὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά∙ ἐρωτῶ σε ἔχε με παρῃτημένον.καὶ ἕτερος εἶπεν∙ γυναῖκα ἔγημα καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν» (Λουκ. ιδ, 18 -19).

21. Δὲν καταδέχονται νὰ ἐνοχλήσουν τὰ παιδάκια των καὶ τὰ ἐγγονάκια των, νὰ τοὺς δώσουν ἕνα ἠλεκτρονικό μας μήνυμα. Ἀντιθέτως λαμβάνουν ἐντολὲς γονεῖς καὶ παποῦδες νὰ τρέχουν πρὸς τὸ πλησιέστερο ἀρτοποιεῖο ἤ μανάβικο ἤ ὑπερκατάστημα νὰ κάνουν τὸν «πιτσιρίκο» τῶν τέκνων των καὶ νὰ φέρνουν τὰ διάφορα ἀγαθά καὶ νὰ μὴ κουρασθοῦν τὰ κακομαθημένα τους, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ : 

«Τοῦτο δὲ γίνωσκε, ὃτι ἐν ἐσχάταις ἡμέραις ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποὶ· ἒσονται γὰρ οἱ ἂνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεῦσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι, ἒχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας, τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνήμενοι· καὶ τούτους ἀποτρέπου».  (Β’ Τιμόθεον 3, 1-5). 

Ἔχουν δὲ τὴν ἀπαράδεκτον νοοτροπία, ὁ καθένας νὰ τοὺς κάνουμε λεπτομερῆ ἐνημέρωσιν.

Καὶ ἐμεῖς δὲν ἔχουμε χρόνον νὰ μεταβοῦμε ἐγκαίρως ἐκεῖ ποὺ μεταβαίνει ὁ αὐτοκράτωρ πεζός.

Μόνον ὅταν φάγουν κόλλυβα γιὰ μᾶς θὰ μᾶς πιστέψουν.

Περιττὸν νὰ ἐπαναλάβουμε ὅτι αὐτοὶ οἱ παποῦδες καὶ γονεῖς θὰ μποροῦσαν νὰ παρακαλέσουν τὰ δυστυχισμένα παιδάκια τους νὰ τοὺς διαβάσουν κάτι ὠφέλιμο, διότι δὲν βλέπουν νὰ διαβάζουν, καὶ ἔτσι τὰ παιδάκια αὐτὰ θὰ ἐθίζοντο νὰ βλέπουν καὶ κάποιο ἄλλο μονοπάτι ποὺ δὲν εἶναι ναρκοπέδιο καὶ θὰ ρωτοῦσαν πολλὲς φορὲς τὶ σημαίνει ἡ α’ λέξις, ἡ β΄ἔκφρασις καὶ ἡ γ΄εὐαγγελικὴ ρήσις ἤ ἡ σοφία τῶν Πατέρων ἤ ἡ συμβουλὴ τοῦ θυμόσοφου ἑλληνικοῦ λαοῦ. Ἔτσι σιγά – σιγὰ θὰ ἐξοικιώνοντο καὶ μὲ τέτοια πράγματα καὶ ὄχι μόνον μὲ τὰ ἄλλα δῆθεν ψυχαγωγικὰ ποὺ στὴν οὐσία εἶναι ψυχοκτόνα ναρκοπέδια.

Παραδείγματος χάριν τὰ δυστυχισμένα παιδάκια θὰ ρωτοῦσαν τὶ σημαίνει μὲ τὸ νὶ καὶ μὲ τὸ σίγμα καὶ αὐτοὶ οἱ οὐσιαστικά ἀδιάφοροι γονεῖς θὰ ἠναγκάζοντο νὰ ἀνοίξουν τὸ χρυσό τους τὸ στοματάκι καὶ νὰ γαλουχήσουν τὰ παιδάκια τους καὶ ἐγγονάκια τους μὲ τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν ἀρχαίων προγόνων μας.  

22. Ἡ τότε Πρόεδρος τῆς Βουλῆς εἶχε συστήσει στὸν γιὰ πρώτη φορὰ ὁρκιζόμενο γιὰ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας τὴν 12.3.2006, ὅτι πρέπει νὰ ἀποδομηθοῦν οἱ κοινωνικὲς κατακτήσεις καὶ νὰ συρρικνωθοῦν καὶ τὰ σύνορα τῆς Ἑλλάδος χάριν τῆς εἰρήνης.

23. Ἐμεῖς γινόμεθα μισητοί, διότι ἀγωνιζόμεθα νὰ διατηρηθοῦν τόσον οἱ λαϊκὲς κατακτήσεις ὅσον καὶ ἡ ἀκεραιότητα τῆς Πατρίδος μας, ἐπειδὴ χύθηκαν ἄπειροι ποταμοὶ αἱμάτων γιὰ αὐτές.

Ὄχι μόνον δὲν θελουν οἱ περισσότεροι νὰ μᾶς συμπαρασταθοῦν ἀλλά, ἀντιθέτως, μᾶς ἐπιπλήττουν, διότι ἀγανακτοῦμε τοὺς ἰθύνοντες, οἱ ὁποῖοι τάσσονται ἐναντίον μας.

Βλέπετε λεπτομέρειες στὰ περιοδικά μας καὶ στὰ ἄρθρα μας στὸ διαδίκτυο τὶς γυμνὲς ἀλήθειες ποὺ κυκλοφοροῦμε. 

24. Γιὰ τὸ Ἑορτολόγιο τῆς Ἰνδίκτου μας, ἐφ’ ὅσον οἱ ἰθύνοντες, Ἀρχιεπίσκοπος, Ἅγιοι Συνοδικοὶ κλπ κλπ ἦσαν «κουρασμένοι» καὶ δὲν ἐπιλαμβάνοντο τοιούτων ἄκρως ἐπίπονων θυσιῶν, ἀναγκασθήκαμε ἐμεῖς οἱ ξεκούραστοι νὰ ἀναλάβουμε καὶ αὐτὴν τὴν ἐπίπονον ἐργασία!!!!!….

Ἤδη ἔχουν δωρηθῆ τὰ περισσότερα καὶ ἔχουν ἐναπομείνει ἐλαχιστότατα.

Ὅσοι ἐνδιαφέρονται νὰ προμηθευθοῦν μερικά, ἄς σπεύσουν στὰ τηλέφωνα τῆς  ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 210 – 3254321, τηλεομοιότυπο 210-3236978, ἠλεκτρονικὸ ταχυδρ. fot_gram@otenet.gr.

Ἄν ἐνδιαφερθοῦν πολλὲς ἑκατοντάδες φίλων, θὰ κάνουμε ἐπανέκδοσιν. Διαφορετικὰ δὲν θὰ ἱκανοποιήσουμε τὶς ἐπιθυμίες τῶν φίλων.