Ἄρθρο τοῦ ὁσιολογιοτάτου π.Εὐφροσύνου Ἱερομονάχου Σαββαΐτου
ἀποκλειστικά γιά τήν https://katanixi.gr/

“Χωρίστε τή θέση σας ἀπό προϊσταμένους πού δέν ὀρθοτομοῦν ἤ δέν ὁμιλοῦν στόν ὕπουλο τωρινό διωγμό”…

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Τό Θεῖο Εὐαγγέλιο, ἡ ἀγέλη τῶν αἱρετιζόντων καί ἡ ἐλεημοσύνη τῆς ὁμολογίας

Ἱερομόναχος π.Εὐφρόσυνος Σαβαΐτης

Πολύ σπουδαῖα μηνύματα ζωῆς ἀντλοῦμε, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀπό τά σημερινά Ἱερά Ἀναγνώσματα καί τό Συναξάρι, τόσο ἀναγκαία καί σημαντικά γιά τήν αἰώνια σωτηρία μας! Ἄς ἀνοίξουμε ὅμως μέ ἀγαθή προαίρεση τά αὐτιά τῆς ψυχῆς μας, γιά νά πάρουμε φωτισμό καί δύναμη στίς δύσκολες καί πρωτόγνωρες μέρες πού ζοῦμε.

Α. Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.

Εἶναι ἀπό τήν πρός Γαλάτας Ἐπιστολή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, τήν ὁποία ἔγραψε μέ πολύ πόνο, καθώς γιά δεύτερη συνεχόμενη φορά κάποιοι ψευδάδελφοι τόν συκοφάντησαν κηρύσσοντας ἄλλο Εὐαγγέλιο, διαφορετικό ἀπό αὐτό τοῦ Χριστοῦ! “Ἀπορῶ, τούς γράφει, πόσο γρήγορα ἀπομακρύνεσθε ἀπό τόν Θεό καί μεταπηδᾶτε σέ ἄλλο Εὐαγγέλιο μέ ἀλλοιωμένο τό κήρυγμα τῆς ἀληθείας!” (στ. 6-7). Δύο φορές μετά τούς τονίζει: “ἀκόμα κι ἄν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι οἱ Ἀπόστολοι ἤ Ἄγγελος ἀπ’ τόν οὐρανό κατεβεῖ καί σᾶς κηρύξει διαφορετικά ἀπ’ ὅσα σᾶς ἔχουμε πεῖ, νά εἶναι ἀναθεματισμένος!” (στ. 8-9)  Ἀκολουθεῖ ἡ σημερινή περικοπή (στ. 11-19), στήν ὁποία ὁ Ἀπ. Παῦλος λέει στούς Γαλάτες πώς τό Εὐαγγέλιο πού τούς  παρέδωσε δέν εἶναι ἐπινόημα ἀνθρώπινο ἀλλά θεία Ἀποκάλυψη, πού τού τήν φανέρωσε προσωπικά ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Ἔπειτα συνεχίζει νά διηγεῖται πῶς ἀπό φανατικός Ἑβραῖος, ζηλωτής, ἔγινε Ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ στά ἔθνη.

Ἀξίζει ἐδῶ νά προσθέσουμε ὅτι στή συνέχεια τῆς ἐπιστολῆς του ὁ μέγας Ἀπόστολος ἐπιτιμᾷ τούς Γαλάτες ὡς ἀνόητους, διότι σταμάτησαν νά πείθονται στήν ἀλήθεια, καί ἐνῷ ἔκαναν ἀρχή μέ τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, μετά κατέληξαν νά ἐφαρμόζουν τυπικές νομικές διατάξεις, πού ἀφοροῦν τή σάρκα! (κεφ. Γ’ 1-3) 

Στό τέλος δέ τῆς ἐπιστολῆς τους μιλᾷ γιά τά διεφθαρμένα σαρκικά ἔργα τῶν παθῶν, στά ὁποῖα, ἐκτός ἀπό τά γνωστά τῆς πορνείας καί τῆς μοιχείας, βάζει καί κάθε ἔριδα καί φθόνο ἀλλά καί τήν αἵρεση!, τονίζοντας ὅτι ὅσοι ἀμετανόητα ἐπιμένουν σ’ αὐτά θά ἔχουν κληρονομιά τους τήν κόλαση! (κεφ. 5, 19-21) 

Πόσο ἐπίκαιρος εἶναι ὁ λόγος ὁ θεῖος τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, πού σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο εἶναι τό στόμα τοῦ Χριστοῦ! Ἄν ἔγραφε σήμερα ἐπιστολή στούς Ἕλληνες καί ἰδιαιτέρως στήν Ἱεραρχία, τί θά ἔλεγε, ἀλήθεια, καί μέ τί αὐστηρότητα! Σίγουρα θά ἀποροῦσε πῶς, μετά ἀπό δύο χιλιάδες χρόνια ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Μαρτύρων καί Ὁσίων καί Ὁμολογητῶν, οἱ πιστοί καί ἡ Σύνοδος κάνουν ὑπακοή σέ Μασονοεβραίους πολιτικούς, κλείνοντας γιά πρώτη φορά μέ ἐγκύκλιο τούς ἱερούς ναούς, ἀφαιρώντας τά καθίσματα τῶν πιστῶν, βάζοντας προσωπίδα στά πρόσωπα κ.ἄ., γιά νά προστατέψουν δῆθεν τή σάρκα ἀπό ἕνα μολυσματικό ἰό μέσα στόν οἶκο τοῦ Θεοῦ; Θά ἔφριττε καί θά ξεσποῦσε σίγουρα, ὅπως τότε μέ βαριές κουβέντες ἱερῆς ὀργῆς κατά τῶν ψευδαδέλφων κληρικῶν, πού δημόσια ἔχουν τό θράσος νά βλασφημοῦν, λέγοντας ὅτι μέσα στό ναό βεβαίως κολλάει ἡ ἀσθένεια καί ὅτι ὅποιος αὐτό τό ἀρνεῖται εἶναι αἱρετικός! “Ἔξω τα σκυλιά αὐτά”, θά φώναζε, ὅπως παλιά στούς Φιλιππησίους καί γιά τους σημερινούς θεατρίνους τῆς ἱερωσύνης! Ἔξω οἱ μοντέρνοι ἀράσωτοι καί ἀγένειοι παπα- μαγαζάτορες, οἱ δημόσιοι ὑπαλληλίσκοι τοῦ βολέματος οἱ ἀποδεχόμενοι μέ τήν ἀνίερη καί ἄκριτη ὑπακοή τους τίς κακές ἀποφάσεις τῆς Συνόδου καί τῶν ἀντίθεων νόμων. Ἔξω αὐτοί πού ἀποδέχονται νά ἐξομοιώνονται μέ τούς ποδοσφαιριστές καί τούς “λειτουργούς” της πληρωμένης δημοσιογραφίας τῶν καναλιῶν καί τῶν τηλεπαιχνιδιῶν!, ἀφοῦ ὅλοι οἱ τοιοῦτοι μαζί ἐξαιροῦνται τῆς μασκοφορίας! “Μπράβο” σας, βοσκόπουλα τῆς ντροπῆς! τῆς ἀπιστίας! “Εὖγε” καί σέ σᾶς, δεσποτίσκοι καί λυκοποιμένες τῆς βλασφημίας! 

Αἶσχος στίς ἀντορθόδοξες ἐγκυκλίους σας, στίς ὁποῖες (βλ.τήν τελευταία στίς 14 Ὀκτωβρίου) οὔτε τό ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ δέν ἀναφέρετε, ἀλλά Τόν ἀποκαλεῖτε πονηρά Μέγα Δομήτορα τῆς Ἐκκλησίας! (Ὡς φίλοι τῶν Μασονικῶν στοῶν;) Μᾶλλον σωστά ὑπονοεῖτε, ἔστω καί ἀκουσίως, τήν “ἐκκλησία” τοῦ Ἑωσφόρου, τήν ὁποία τώρα τελευταῖα τόσο ὑπάκουα καί κεκαλυμμένα ὑπηρετεῖτε! Ἀθεόφοβοι, μωροί καί τυφλοί, πῶς θά ξεφύγετε ἀπό τήν ὀργή καί τόν θυμό τοῦ δικαιοκρίτου Κυρίου; Γιατί ἀλλάζετε τούς αἰώνιους νόμους καί κανόνες τῆς Πίστεως; Γιατί βάζετε δίπλα στό ἅγιο Εὐαγγέλιο, στή θεία καί μοναδική ἀλήθεια, τό βρώμικο κοράνι ὡς ἱερό, ἀντίχριστοι; Γιατί λέτε τά μιαρά τζαμιά ἅγια; Γιατί δέν προνοεῖτε γιά τούς” οἰκείους της πίστεως” πρῶτα, ἀλλά κόπτεσθε καί χρηματοδοτεῖτε ἀφειδῶς σέ βάρος τοῦ ποιμνίου σας ἀγνώμονες τρομοκράτες τῆς βίας καί τῆς ἀκολασίας; Γιατί μιλᾶτε γιά συμβίωση εἰρηνική τῶν θρησκειῶν (πολύ σωστά μέχρι ἐδῶ), γιά καλές σχέσεις μέ τούς κακοδόξους, ἐνῷ ταυτόχρονα τιμωρεῖτε βάναυσα καί ἄδικα ὅσους Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς προσπαθοῦν νά τιμοῦν τίς παραδόσεις; Ὑποκριτές! Τυραννίσκοι τοῦ θρησκευτικοῦ φασισμοῦ! Καθηγητές τοῦ διαβόλου! Θεομάχοι καί Πνευματομάχοι, νομίζετε ὅτι ὑπηρετεῖτε τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, προδότες; Ἀνόητοι, δειλοί καί μουγγοί, καί εἰδικά ἐσεῖς οἱ “παραδοσιακοί”, πού δέ μιλᾶτε βλέποντες τήν προδοσία τῆς Πίστεως τῶν ψευδαδέλφων σας, σάν νά μή συμβαίνει τίποτε! Εἶστε πραγματικά ἀνάξιοι ἀπόγονοι καί γνήσιοι παραχαράκτες τῶν Ἁγίων προκατόχων σας! Ἀλίμονό σας, ἄν συνεχίσετε αὐτή τήν ἀλλοίωση ! Μετανοῆστε!

Β. ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.

Η σημερινή Εὐαγγελική διήγηση ἀναφέρεται στή θεραπεία ἑνός δαιμονισμένου τῆς χώρας τῶν Γαδαρηνῶν, τήν ὁποία ἀκολούθησε ὁ θανατηφόρος πνιγμός μιᾶς παράνομης ἀγέλης γουρουνιῶν καί τελικά ἡ ἑκούσια καί “εἰρηνική” ἐκδίωξη τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς κατοίκους τῆς περιοχῆς, μέ ἐξαίρεση τόν εὐεργετημένο καί θεραπευμένο ἄνθρωπο. Τί φοβερό; Τά ἕξι χιλιάδες δαιμόνια (μιά λεγεώνα), ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱεροί ἑρμηνευτές, ὑπηρετοῦν καί ὑπακούουν στό παιδαγωγικό, τιμωρητικό πρόσταγμα τοῦ Κυρίου. Ἀμέσως παίρνοντας τήν ἄδειά Του, ὁρμᾶνε καί ρίχνουν ὅλο το κοπάδι τῶν γουρουνιῶν στή θάλασσα. Μάλιστα πιό πρίν Τόν παρακαλοῦνε νά μήν τούς ρίξει στήν ἄβυσσο! Βλέπουμε ἐδῶ, πόσο φιλάνθρωπος εἶναι ὁ Χριστός μας καί πόσο φονικός καί ἀνθρωποκτόνος εἶναι ὁ σατανᾶς. Ἄν εἶχε τήν ἐξουσία, θά ἀφάνιζε ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος, ὅπως ἔκανε μέ τούς χοίρους!, μᾶς λένε οἱ Ἅγιοι Πατέρες. Νά θυμόμαστε ἀκόμη πώς μιά ἀπ’ τίς αἰτίες πού τοῦ ἐπιτρέπεται νά βασανίζει τούς ἀνθρώπους εἶναι καί ἡ ἁμαρτία. Ὅταν ὁ ἄνθρωπος παραβαίνει τίς θεῖες ἐντολές καί ἰδιαιτέρως ὅταν ἐπιμένει στήν κακία, τότε ὁ Θεός ὡς δίκαιος στέλνει τήν παιδαγωγική ὀργή καί τόν θυμό του “δι’ ἀγγέλων πονηρῶν”, θλίβοντας τούς ἁμαρτωλούς καί ποιώντας ὁ ἴδιος τήν ἐκδίκηση. (Ψαλμ.77, στ. 49). Ἀπ’ ὅσους λοιπόν κάνουν τά σαρκικά τους θελήματα ἀναχωρεῖ ὁ Θεός καί οἱ ἄγγελοι, καί μπαίνει μέσα τους ὁ διάβολος φέρνοντας ἀναρίθμητα κακά στόν κόσμο: τίς αἱρέσεις καί τά σχίσματα, τούς πολέμους καί τίς αἱματοχυσίες, ἀρρώστιες διάφορες, ἄλλες παρόμοιες καταστάσεις, πάντοτε ὅμως κατά παραχώρηση τοῦ Θεοῦ πρός διόρθωσή μας. Τά πιό μεγάλα δαιμόνια, ἀγαπητοί, δέν εἶναι αὐτά τῶν συμπαθῶν ἀδελφῶν μας πού τούς ταλαιπωροῦν βίαια καί φανερά στό σῶμα, ἄλλ αὐτά τά ἀδιόρατα, πού ρίχνουν τόν κόσμο στά θανάσιμα πάθη τῆς ντροπῆς, δηλ. στίς αἱρέσεις καί τίς πλάνες (μέ τήν ὑπερηφάνια), ἤ στά πορνικά ἤ στό θυμό, τή φιλαργυρία καί τήν μέθη καί σέ παρόμοια. 

Δυστυχῶς, ἔλαχε στίς μέρες μας νά δοῦμε τή φρικτή εἰκόνα μιᾶς ἀγέλης αἱρετιζόντων Ἱεραρχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας ἁπανταχοῦ νά σύρονται βίαια ἀπό τούς δαίμονες, μαζί μέ ὅσους ἄκριτα τούς ἀκολουθοῦν σάν ἄλογα πρόβατα, πρός τήν πύρινη θάλασσα τῆς αἰώνιας ἀπώλειας καί κολάσεως, ἡ ὁποία ἔχει ἑτοιμασθεῖ ἀπό τόν διάβολο καί τούς ἀγγέλους του. Αὐτό τό κοπάδι τῶν παρανόμων λυκοποιμένων, τῶν μισθωτῶν καί ἀλλοτρίων, κατά τόν λόγο τοῦ Κυρίου βρίσκεται πάνω στό ὄρος τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ἔχουν τήν ἐξουσία καθήμενοι σέ περίοπτες θέσεις, στούς θρόνους τους. Καί ἐξαιτίας τοῦ ἀναξίου ποιμνίου, δηλ. τοῦ λαοῦ ὁ ὁποῖος ἄγεται καί φέρεται μακράν τοῦ Θεοῦ ἀπό τό κοσμικό φρόνημα, τήν ἀδιαφορία γιά τά πνευματικά καί τήν ὑποδούλωση στά ἄτιμα πάθη, ἐπιτρέπει ὁ ἅγιος Θεός γιά τίς ἁμαρτίες μας νά κυριευθοῦν ὅλοι σχεδόν οἱ Ἐπίσκοποι καί πλήθος ἱερέων ἀπό κακά πνεύματα! ( μή σᾶς φαίνεται περίεργο!), ὥστε νά δοκιμαστεῖ ἡ πίστη τῶν Χριστιανῶν, νά ξεχωρίσει τό σιτάρι ἀπό τό ζιζάνιο καί νά φανοῦν ποιοί εἶναι οἱ ἀληθινοί ποιμένες καί γενικά ποιοί εἶναι τοῦ Θεοῦ οἱ ἄνθρωποι. Γιά ὅλα αὐτά μᾶς ἔχει προειδοποιήσει καί ὁ ἀναλλοίωτος λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί πολλοί καί μεγάλοι, παλαιοί καί νέοι Ἅγιοι, περιγράφοντας τούς ἔσχατους καιρούς πρό καί κατά τήν ἐποχή τοῦ Ἀντιχρίστου. Ναί, ἀγαπητοί, μέ ὅλη τοῦ Χριστοῦ τήν ἀγάπη τό φωνάζουμε, τήν ἁγία ἀγάπη τῆς ἀλήθειας πού τόσο πονηρά καί κρυφά ξέρουν νά τή διαστρέφουν ὅλοι αὐτοί οἱ χοιροειδεῖς ρασοφόροι, οἱ ὑποταγμένοι στό σύστημα τοῦ Ἀντιχρίστου. Αὐτό πού βλέπουμε τώρα εἶναι φρικτό… Ἐλπίζουμε καί προσευχόμαστε νά ἐπέμβει ὁ Θεός νά σταματήσει αὐτήν τήν κατρακύλα τοῦ ἄπιστου κλήρου καί λαοῦ. Νά τούς δώσει φωτισμό καί μετάνοια ἔμπρακτη, τήν ὁποία ὅμως δυστυχῶς ὄχι μόνο δέ βλέπουμε νά ἔρχεται, ἀλλά ἀντιθέτως καί καθημερινά παρακολουθοῦμε τήν ἐωσφορική ἐμμονή τους στά κηρύγματα τῆς βλασφημίας.

Ὄχι, δέν ἐννοοῦμε μετάνοια ἀνώδυνη καί μέ λογάκια, ὑποκριτική, ἀλλά ζητοῦμε νά ἀποκηρύξουν τίς ἔγγραφες βλασφημίες πού ἔβαλαν συνοδικά στήν Κρήτη καί συνεχίζουν νά βάζουν μέχρι σήμερα σχίζοντας τήν Ὀρθοδοξία καί ἀλλοιώνοντας τά δόγματα, τίς παραδόσεις καί τό ἦθος της! Μιλᾶμε γιά τή ΔΗΜΟΣΙΑ ΜΕΤΑΝΟΙΑ περί Πίστεως , τήν ὁποία τόσο ἀπροκάλυπτα προδίδουν ὅλοι τους, μηδενός ἕως τώρα ἑξαιρουμένου, μηδενός! Διότι καί ἡ σιωπή τῶν ὑπολοίπων καί ἡ συμπόρευσή τους μέ τίς βλάσφημες ἀποφάσεις τῆς πολιτείας προδοσία εἶναι! Ἀθεΐα! (ἡ προσωπική μετάνοια γιά τίς ἁμαρτίες μας εἶναι ἄλλο πράγμα καί ἐννοεῖται). Φθάνει μάλιστα αὐτή ἡ ἀγέλη μερικῶν χοιρεπισκόπων νά διώχνει ἀπ’ τά ὅρια τῶν “ἁγιωτάτων” μητροπόλεών τους τούς ταπεινούς καί ἀφανεῖς ἐργάτες τοῦ Κυρίου, ὅταν μάλιστα ἐκεῖνοι ἀποκαλύπτουν τήν ἄρνηση τῆς Πίστεώς τους! Πῶς θά ξεφύγετε ὅμως ἀπό τή μέλλουσα καταδίκη σας, ταλαίπωροι καί ἀδίστακτοι Χριστέμποροι τῆς ἀνομίας καί τῆς πνευματικῆς δικτατορίας; Νομίζετε ὅτι μέ τήν ἀγριάδα σας ὑπηρετεῖτε τήν Ἐκκλησία τοῦ ταπεινοῦ καί πράου καί καλοῦ Ἀρχιποίμενος Ἰησοῦ Χριστοῦ; Ποῦ εἶναι ἀλήθεια τώρα ἡ νεολαία ἡ πιστή τῶν ὀρθοδόξων σωματείων καί συλλόγων, ἑνωμένη νά καταλάβει μερικούς ναούς, ὅπως στά χρόνια τῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν καί νά ἐμποδίσει τήν παράνομη καί τυραννική ἐφαρμογή τῶν βλάσφημων ὑγειονομικῶν μέτρων ἐντός τῶν ἱερῶν Ναῶν; Ἀφοῦ ὅμως σιωπᾶτε ὅλοι σας, οἱ πέτρες θά φωνάξουν κατά τό Κυριακό λόγιο. Σᾶς ἀξίζει πάντως ἕνα δημόσιο καί ἅγιο “χαστούκισμα” ἀπό ἁγνά καί ἱερά χέρια ἁπλῶν ἀγωνιστῶν, μήπως καί συμμαζευτεῖτε λίγο. Δέν διστάζετε ὅμως, τρομοκράτες τῶν ψυχῶν, νά διώκετε δημόσια τους ἀγωνιστές τῆς Πίστεως ἱερεῖς σας ἤ καί κάθε συκοφαντημένο ξένο, ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ ἁγνό, ὡς ἀνθρώπους ἐπικίνδυνους, ἀνυπάκουους, σχισματικούς, ὠς ἀκραίους, πλανεμένους καί ἄλλα τέτοια. Ἀποκαλεῖτε ὅλους ἀδιάκριτα, ὅσους διαφωνοῦν μαζί σας, τσαρλατάνους, κριτές καί ἱεροκατηγόρους, σωτῆρες αὐτόκλητους, χωρίς νά καταλαβαίνετε ὅτι σέ κάποιες περιπτώσεις γίνεστε θεομάχοι. Ὅμως, οἱ ἀληθινοί δούλοι καί ἐργάτες τοῦ Κυρίου δέν προκαλοῦν, φεύγουν διακριτικά νά σπείρουν τόν λόγο τῆς ἀληθείας (πού δέν μπορεῖ νά φιμωθεῖ) σέ ἁπλές, ταπεινές καί ἀγωνιστικές ψυχές, ὅπως ταπεινά καί σιωπηλά ἀναχώρησε ὁ Χριστός μας ἀπό τή χώρα τῶν Γαδαρηνῶν. Οἱ ἴδιοι αὐτοί ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, στίς εὐλογημένες πιά σύγχρονες κατακόμβες, λειτουργοῦν κρυφά, ἀθόρυβα, σεμνά, διωκόμενοι, συκοφαντούμενοι καί θλιβόμενοι, ἔχοντας ὅμως πλούσια τή χαρά καί την πρόγευση τῆς αἰώνιας ἀνταμοιβῆς τῶν μακαρισμῶν τοῦ Κυρίου. Παντοῦ βέβαια κρύβεται ἡ πλάνη, ἀγαπητοί φίλοι, ἄς μή γελιόμαστε, ἄς ἀγρυπνοῦμε… Ὅπου ὑπάρχουν ἔριδες καί φιλοδοξίες καί ἄλλες διαστροφές καί ἔπαρση… ἐκεῖ χορεύει ὁ διάβολος. Δέν φτάνει νά γνωρίζεις τήν ἀλήθεια, νά ἀποχωρίζεσαι ἀπό τήν αἵρεση, πρέπει καί τά ἔργα τῆς πίστεώς σου νά εἶναι ἀποδεικτικά, πῶς δηλ. ζεῖς καί συμπεριφέρεσαι. 

Γι’ αὐτό, ἀδελφοί, ἄς προσέξουμε ποιούς ἀνθρώπους ἀκολουθοῦμε καί ἀκοῦμε… Μή μᾶς παρασύρουν οἱ ὡραῖες μορφές, τά θαύματα, τά θεολογικά κηρύγματα καί οἱ δῆθεν προσευχητικές ἤ ἀκόμα καί “ὁμολογιακές” καταστάσεις. Ὑπάρχουν δύο ἄκρα: Ὁ ἐπάρατος Οἰκουμενισμός καί ὁ ἀδιάκριτος ζηλωτισμός. Ἐμεῖς, ἄς βαδίζουμε μέ κριτήριο τήν Ἁγία Γραφή, τήν Ἱερά Παράδοση, τούς Ἁγίους Πατέρες καί τίς διδαχές τῶν συγχρόνων Ἁγίων μας στά ἅγια ἄκρα τῆς κατά Θεόν ἀγάπης καί θυσίας τους. Οἱ πιό γνωστοί ἀπ’ αὐτούς τούς νεώτερους Ἁγίους μας, Ἕλληνες, Σέρβοι, Ρώσοι, Γεωργιανοί,… ἔβλεπαν τήν ἐρχόμενη ἀλλοίωση τοῦ κλήρου καί τήν ἐπικράτηση τῶν αἱρέσεων καί τοῦ Ἀντιχρίστου καί μᾶς προειδοποίησαν! Δέν ὑπάρχει καμία δικαιολογία, οὔτε συγχωρεῖται ἄγνοια τῶν θείων ἐντολῶν. Ὀφείλουμε νά ὑπακοῦμε, ΜΟΝΟ ὅταν οἱ πνευματικοί μας ἐφαρμόζουν τούς κανόνες καί τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ! Νά μή παρεκκλίνουμε οὔτε δεξιά οὔτε ἀριστερά. Νά ἀγαποῦμε, νά βαδίζουμε μέ ΘΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ καί ΤΑΠΕΙΝΑ στό μονοπάτι τό στενό ἀλλά καί τόσο χαρούμενο, αὐτό τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ μας.

Γ. Η ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ ΚΑΙ Η ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ.

Σήμερα ἑορτάζουμε τή μνήμη τῆς Ἁγίας Ταβιθᾶ, τῆς ἐλεήμονος μαθήτριας τῆς Ἰόππης, ὅπως μᾶς ἐξιστορεῖ τή θαυμαστή της διήγηση ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, (κεφ. 9, στ. 36-43) . Στήν ἑλληνική γλώσσα τό ὄνομα της μεταφράζεται “δορκάς”, δηλ. ζαρκάδι ἤ γρήγορο ἐλαφάκι. Ἔμεινε στήν ἱστορία ἡ Ταβιθᾶ ὡς ἐλεήμων, διότι ἀφιέρωσε μέ θυσιαστική ἀγάπη τή ζωή της στή βοήθεια τῶν χηρῶν καί ὀρφανῶν της παραθαλάσσιας πόλης τῆς Ἰόππης (σημερινή Γιάφα) τοῦ Ἰσραήλ. Αὐτήν τήν ἁγία, ὅταν ἀρρώστησε καί ἀπέθανε καί καθώς θρηνοῦσαν μέ πόνο στό ὑπερῷο ὅλες οἱ χῆρες πού εἶχε βοηθήσει, ἐπιδεικνύοντας τά ροῦχα πού τούς εἶχε φτιάξει, τήν ἀνέστησε ὁ Ἀπ. Πέτρος, μᾶλλον δέ τήν ἀνέστησε ἡ ἐλεημοσύνη, ὅπως πολύ ὡραῖα ἑρμηνεύει κάποιος Ἅγιος τῆς Ἐκκλησίας μας. Ὑπάρχει βέβαια ἡ σκέτη καί ὑλική μόνο ἐλεημοσύνη πού συγχωρεῖ κάποιες ἁμαρτίες, δέν ἐξισώνεται ὅμως σέ καμία περίπτωση μέ τήν πνευματική ἐλεημοσύνη, τήν ἱεραποστολή καί τήν ὁμολογία. Ὅσες χιλιάδες χρήματα κι ἄν δώσεις στούς φτωχούς, μᾶς λέει ὁ ἱερός Χρυσόστομος, δέν συγκρίνεται αὐτή ἡ πράξη μέ τό νά βοηθήσεις μιά ψυχή νά βγεῖ ἀπό τήν πλάνη καί νά σωθεῖ κοντά στό Χριστό. Εἶναι τόσο ἀνώτερο αὐτό, ὅσο ἀνώτερη εἶναι ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα! Πολλοί ψευτοκληρικοί τῆς μεταπατερικῆς θολοκουλτούρας μέ θράσος σατανικό τολμοῦν τώρα τελευταῖα νά στηρίζουν τήν κακή ὑπακοή καί τήν χρήση τῆς μάσκας μέσα στούς ναούς, ὡς πράξη σεβασμοῦ καί ἀγάπης πρός τούς ἀδελφούς! Μάλιστα μέ ἀναίδεια συμβουλεύουν ὅσους προτιμοῦν νά πληρώσουν πρόστιμο παρά νά μασκοφορέσουν, τά ἑκατόν πενῆντα εὐρώ, ἀντί νά τά δίνεις στό πρόστιμο τοῦ νόμου, εἶναι χίλιες φορές καλύτερα νά τά δώσεις ἐλεημοσύνη στούς φτωχούς! Τέλεια διαστροφή! Ὅταν ὅμως μιά τέτοια ἐλεημοσύνη προέρχεται ἀπό ἄρνηση τῆς ἀλήθειας, δέν ἔχει οὐδαμῶς τήν ἀξία τῆς δημόσιας καί θαρραλέας ὁμολογίας μας ἐν Χριστῷ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, εἶναι μᾶλλον ἄχρηστη. Ἡ καθαρή ὁμολογία μάλιστα, ὅπως ἔχουμε ξαναγράψει, ἐξαλείφει καί τό σύνολο τῶν ἁμαρτιῶν μας, σύμφωνα μέ τή γνώμη τῶν Ἁγίων Πατέρων. Ἄς ἔχουμε ἑπομένως ἐλεήμονα καρδία καί νοῦ καί χέρια καί διάθεση πάντοτε πρός ὅλους, σέ καιρούς ὅμως διωγμοῦ τῆς Πίστεως, ὅπως σήμερα, ἄς ἐξασκοῦμε καί τήν ἀπείρως ἀνώτερη ἐλεημοσύνη τῆς Ὁμολογίας! Μέ θάρρος, μέ σταθερότητα, μέ εὐγένεια καί πραότητα Χριστοῦ, μέ πολλή διάκριση, ἄς προσπαθοῦμε νά βοηθοῦμε ταπεινά ἀδελφούς μας ἀστήρικτους καί πιό ἀδύναμους στήν πίστη. Ἄς τους ἐνδυναμώνουμε μέ ἀγάπη εἰλικρινή νά ἀγωνίζονται γιά τήν Ὀρθοδοξία μας ἁγνά καί θυσιαστικά, ὅπως μᾶς παρέδωσαν οἱ Ἅγιοί μας νεομάρτυρες καί ὅπως μᾶς τό παραγγέλλει ἀπό χιλιάδες χρόνια πρίν ὁ αἰώνιος λόγος τοῦ Θεοῦ: “Μέχρι θανάτου ἀγωνίσου νά ὑπερασπίζεσαι τήν ἀλήθεια, καί ὁ Κύριος, ὁ Θεός σου, θά πολεμήσει γιά χάρη σου” (Σοφία Σειράχ 4, 28).

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra