Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη

Ἔχει τόσο ἐπέλθει ἡ πώρωση τῆς καρδιᾶς του καί ἡ παράλυση τῶν πνευματικῶν μελῶν του, ὥστε ἡ μόνη ἔγνοια του εἶναι νά συνάπτει οἰκονομικές συμφωνίες μέ τήν ἀσχημονοῦσα καί ἄθεη Κυβέρνηση.

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr


Υπάκουος όταν προσβάλλεται η πίστη· λέοντας όταν κινδυνεύουν τα παγκάρια. Ο λόγος για τον Αρχιεπίσκοπο της Ελλάδος!

Γράφει ὁ π. Νικόλαος Μανώλης

Μπορεῖ ἡ Κυβέρνηση νά ἔχει φέρει τά πάνω κάτω στήν καθημερινότητά μας, νά ἔχει προκαλέσει ὀλέθριες ζημιές καί ἀνυπέρβλητα προσκόμματα στή λατρευτική μας ζωή καί νά βάλλει ἀνηλεῶς κατά τῆς πίστης τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ἀλλά ὡς φαίνεται, σέ ἄλλα ἐπίπεδα δρᾷ εὐεργετικά…

Πληροφορούμαστε ἀπό σχετική ἀνάρτηση στό διαδίκτυο ὅτι προωθεῖται ἀπό τήν Κυβέρνηση μία πολύ σημαντική ρύθμιση, κατά τήν ὁποία οἱ ἁρμοδιότητες ἀναφορικά μέ τούς κοιμητηριακούς ναούς μεταφέρονται ἀπό τούς δήμους στίς Μητροπόλεις. Πιό συγκεκριμένα ἡ διοίκηση τῶν ναῶν μέσα στά νεκροταφεῖα, ἀσχέτως τῆς νομικῆς τους μορφῆς, θά ἀσκεῖται πλέον ἀπό τό ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο τῆς ἑκάστοτε Ἐνορίας ἤ ἀπό τό Συμβούλιο πού θά ὁρίζει ὁ ἐπιχώριος Μητροπολίτης.

Αὐτό τό ζήτημα τῶν κοιμητηριακῶν ναῶν ἀπασχολοῦσε τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἤδη ἀπό τόν περασμένο Ἰούνιο, ὅταν εἶχε συναντηθεῖ μέ τόν Ὑπουργό Ἐσωτερικῶν κ. Τάκη Θεοδωρικάκο. Τότε κλείστηκε συμφωνία, προκειμένου νά ἱκανοποιηθοῦν οἱ ἀπαιτήσεις τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ὅπως τό θέμα τῆς ἐκμετάλλευσης τῶν ναῶν ἐντός των κοιμητηρίων, καθώς καί τῆς πρόσληψης κληρικῶν καί χιλίων ἀνέργων στίς Μητροπόλεις. Στό προσωπικό τῶν Μητροπόλεων ἐπίσης θά ἀνήκουν πλέον αὐτοδικαίως οἱ πρώην δημοτικοί ὑπάλληλοι τῶν κοιμητηρίων, καθώς ἡ κάθε Μητρόπολη καθίσταται ἡ καθολική διάδοχος ὅλων των συμβάσεων πού ἔχουν συναφθεῖ ἀπό τούς ΟΤΑ.

Σέ ἀνάρτηση ἀκριβῶς τῆς ἑπόμενης ἡμέρας, πληροφορούμαστε ἀπό τόν ἐπίσημο Ἰστότοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅτι ὑπογράφηκε σύμβαση μεταξύ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν, τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης καί Ἐπενδύσεων κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη καί τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ ΔΕΠΑΝ. Τό δίκτυο πόλεων ΔΕΠΑΝ περιλαμβάνει μιά σειρά ἀπό τοπικούς φορεῖς ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη, μέ σκοπό τήν καλύτερη ποιότητα τῶν ὑπηρεσιῶν καί τήν τοπική ἀνάπτυξη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τόνισε τή σημασία αὐτῆς τῆς σύμβασης μέ τούς φορεῖς, οἱ ὁποῖοι διαθέτουν ὑψηλή τεχνογνωσία στήν ὡρίμανση καί τήν ἐπίτευξη χρηματοδότησης ἔργων. Ἀποτέλεσμα αὐτοῦ θά εἶναι νά δοθεῖ ἡ δυνατότητα νά ὑλοποιηθοῦν οἱ ἰδέες γιά τήν κοινωνική προσφορά. Θά βοηθήσει ὡς ἐκ τούτου νά ἐκπληρώσει τήν ἀποστολή της ἡ Ἐκκλησία, τόνισε ὁ κ. Ἱερώνυμος.

Σύμφωνα μέ τά λεχθέντα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ἡ Ἐκκλησία εἶναι πολύ ἁπλά ἄλλη μία μή κερδοσκοπική ὀργάνωση, πού ἔχει ὡς σκοπό τήν κοινωνική προσφορά καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τοῦ κόσμου. Ὁ κ. Ἱερώνυμος ἔχει υἱοθετήσει, ὡς ἐκ τούτου, τό παπικό προφίλ τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς ἐξυπηρέτησης τῶν ἀνθρώπινων καί σωματικῶν ἀναγκῶν. Ἔχει μετατρέψει τήν Ἐκκλησία τοῦ Ζωντανοῦ Θεοῦ μας σέ κοινωνικό φόρουμ, σέ ὀργανισμό κοινωνικῶν παροχῶν, σέ ἀντιδιαστολή μέ τόν σωτηριώδη λόγο ὕπαρξης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας.

Ὁ ἴδιος δέν αἰσθάνεται πλέον τή βαριά εὐθύνη πού ἐπικρέμεται πάνω ἀπό τόν τράχηλό του. Ἔχει τόσο ἐπέλθει ἡ πώρωση τῆς καρδιᾶς του καί ἡ παράλυση τῶν πνευματικῶν μελῶν του, ὥστε ἡ μόνη ἔγνοιά του αὐτόν τόν μαρτυρικό χρόνο πού πέρασε ὁ ἑλληνικός ὀρθόδοξος λαός, εἶναι νά συνάπτει οἰκονομικές συμφωνίες μέ τήν ἀσχημονοῦσα καί ἄθεη Κυβέρνηση, ἀλλά καί τό ποιός θά διαχειρίζεται τά παγκάρια!

Εὐχαριστεῖ τούς ὑπουργούς πού καταπάτησαν τά ἱερά καί τά ὅσιά μας, ἀντί νά τούς τιμωρήσει αὐστηρά, ἀκόμα καί μέ ἀφορισμό, γιά ὅλο αὐτόν τόν δαιμονικό πόλεμο πού διενήργησαν ἀπέναντι στήν Ὀρθοδοξία μας. Ἔκλεισαν τούς ναούς μας, μᾶς στέρησαν τή Θεία Κοινωνία, κατήργησαν τίς γιορτές τῆς χριστιανοσύνης μας, ἀκόμα καί αὐτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας. Ποινικοποίησαν κάθε ἔκφραση θρησκευτικοῦ συναισθήματος καί ἐφάρμοσαν κάθε ἀρνησίθεο μέτρο. Καί ὅμως, γιά ὅλα αὐτά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος παρέμεινε «τάφος». Ὅπως αὐτούς τούς τάφους πού περιγράφονται στό Κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο (23,27): «Οὐαί ὑμῖν γραμματεῖς καί Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι παρομοιάζετε τάφοις κεκονιαμένοις, οἵτινες ἔξωθεν μέν φαίνονται ὡραῖοι, ἔσωθεν δέ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καί πάσης ἀκαθαρσίας»…

Σέ ὅλο αὐτό τό ξεπούλημα τῆς Πίστης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος παρέμεινε ἀτάραχος, ἀμίλητος καί νηφάλιος, διότι κατέχει τό τέλειο προφίλ τοῦ διπλωμάτη ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτη. Συντάχθηκε ἀναφανδόν μέ τήν ἄθεη Κυβέρνηση, προτάσσοντας πάντα το οἰκονομικό ὄφελος καί ὄχι τήν Πίστη μας πού σῴζει. Ἤδη ἀπό τόν περασμένο Ἰούλιο, ὡς Κατάνυξη, σέ σχετικό ἄρθρο μας καταδείξαμε αὐτό τό γεγονός, διότι μετά τίς κλειστές ἐκκλησίες τοῦ Πάσχα ἔσπευσε νά συναντηθεῖ μέ τήν ἀφορισμένη -μετά τόν ἀφορισμό τοῦ πρώην Μητροπολίτη Καλαβρύτων- Ὑπουργό Παιδείας, προκειμένου νά λυθοῦν θέματα τῆς Ἐκκλησίας. Τά θέματα αὐτά δέν ἦταν ἄλλα ἀπό τά οἰκονομικά, ὅπως τά συνταξιοδοτικά καί τά ἀσφαλιστικά δικαιώματα τῶν κληρικῶν πού μισθοδοτοῦνται ἀπό τό Ἑλληνικό Δημόσιο.

Τό δέλεαρ τοῦ μαμωνᾶ νικᾷ τήν ἀγάπη γιά τόν Χριστό! Αὐτό ἀποκαλύπτει ἡ στάση καί ἡ συμπεριφορά τοῦ κ. Ἱερωνύμου, καθώς ὁ μόνος λόγος πού ἀντιδρᾷ, ἀφορᾷ ἀποκλειστικά τήν ὑπεράσπιση τῶν οἰκονομικῶν συμφερόντων τῆς Ἐκκλησίας, εἰδικά ὅταν αὐτά κινδυνεύουν. Καί ὁ διάβολος, πού κινεῖ τά νήματα στίς παραδομένες σέ αὐτόν ψυχές, πετυχαίνει τόν στόχο του, πετώντας τό δόλωμα τῶν οἰκονομικῶν παροχῶν. Δυστυχία Ἐπισκόπου! Νά χάνει τό πλούσιο γεῦμα στήν Οὐράνια Τράπεζα τοῦ Κυρίου, γιά τά ξεροκόμματα τοῦ διαβόλου!

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra


Δείτε σχετικά:
Μήπως θα έπρεπε ο Αρχιεπίσκοπος να είναι περισσότερο προσεχτικός με αυτούς που συναλλάσσεται;
Η ΔΙΣ ευχαριστεί την ασεβή κυβέρνηση και εκείνη συνεχίζει τον πόλεμο απέναντί της
Όταν τα προβλήματα της σημερινής Εκκλησίας της Ελλάδος περιορίζονται στον μαμμωνά, τότε ε ναι…