Πατερικά

Ποιμαντορική Εγκύκλιος Θεοφανείων, Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ

εικόνα άρθρου: Ποιμαντορική Εγκύκλιος Θεοφανείων, Σεβ. Μητροπολίτη Κυθήρων Σεραφείμ

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ (234/2024) ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ  ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Λάβαμε προς δημοσίευση στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση infokatanixis@gmail.com από την “ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ” την ακόλουθη εγκύκλιο:

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ 
(ὑπ’ ἀριθ. 234/2024)

  Ἐν Κυθήροις τῇ 4ῃ Ἰανουαρίου 2024

Πρός 
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί 
τόν Χριστώνυμον Λαόν 
τῆς καθ΄ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως 
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων 

«Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε,
Χριστόν ἐνεδύσασθε»

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Κατά τήν μεγάλην Δεσποτικήν Ἑορτήν τῶν Θεοφανείων ἤ τῶν Φώτων, τήν ὁποίαν πανηγυρικῶς ἑορτάζομεν, προσκυνοῦμεν καί λατρεύομεν τόν Τρισάγιον Τριαδικόν Θεόν μας, τόν Πατέρα, τόν Υἱόν καί τό Ἅγιον Πνεῦμα, τοῦ Ὁποίου ἡ προσκύνησις ἐφανερώθη εἰς τόν Ἰορδάνην ποταμόν, κατά τήν Βάπτισιν τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου μας, καί τιμᾶμε τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό Βάπτισμα, τό ὁποῖο μᾶς παρέδωκε ὁ Θεῖος Λυτρωτής μας. Διά τοῦτο ψάλλομεν λαμπρᾷ τῇ φωνῇ: «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε. Ἀλληλούϊα».

«Ἀποδυόμεθα καί ἐνδυόμεθα» κατά τήν ὥραν τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος μᾶς λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος. «Ἀποδυόμεθα μέν τό παλαιόν ἱμάτιον (τόν παλαιόν ἄνθρωπον τῆς ἁμαρτίας), τό ὑπό τοῦ πλήθους τῶν ἡμαρτημένων (τῶν ἁμαρτιῶν) καταρρυπωθέν, ἐνδυόμεθα δέ τό καινόν (τόν νέον φωτεινόν χιτῶνα τοῦ Βαπτίσματος) καί πάσης κηλῖδος (ἀκαθαρσίας) ἀπηλλαγμένον. Αὐτόν τόν Χριστόν ἐνδυόμεθα» (Γαλ. γ’ 27) (Ε.Π.Ε. 30, 368). 

«Οἱ μέχρι χθές (πρό τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος) αἰχμάλωτοι τῆς ἁμαρτίας, τώρα εἴμεθα ἐλεύθεροι καί πολίτες τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Οἱ ἄλλοτε ἀδιάντροποι ἁμαρτωλοί, τώρα εἶναι ἐνάρετοι μέ ὑψωμένο τό κεφάλι. Δέν γινόμεθα μόνο ἐλεύθεροι, ἀλλά καί ἅγιοι. Ὄχι μόνον ἅγιοι, ἀλλά καί δίκαιοι. Ὄχι μόνο δίκαιοι, ἀλλά καί κληρονόμοι. Ὄχι μόνο κληρονόμοι, ἀλλά καί μέλη τοῦ Χριστοῦ. Ὄχι μόνο μέλη, ἀλλά καί ἰδικός Του ναός. Ὄχι μόνο ναός, ἀλλά καί ὄργανα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» (Ε.Π.Ε. 30, 386).

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Εἰς τό Πανάγιον Πρόσωπον τοῦ Σωτῆρος μας Ἰησοῦ Χριστοῦ «τό ἀληθινόν φῶς ἐπεφάνη, κατά τόν Ἱερόν Ὑμνογράφον, καί εἰς ὅλους δωρίζει τόν θεῖον φωτισμόν. Βαπτίζεται ὁ Χριστός ἀνάμεσά μας, Ἐκεῖνος ὁ Ὁποῖος εἶναι ἐπάνω ἀπό κάθε καθαρότητα· ἀφήνει τόν ἁγιασμόν μέσα εἰς τό ὕδωρ καί αὐτό γίνεται καθάρσιον τῶν ψυχῶν. Ἐπίγειον εἶναι τό φαινόμενον αὐτό, καί ὑπέρ τούς οὐρανούς τό νοούμενον (τό ὑποδηλούμενον). Διά τοῦ θείου λουτροῦ τοῦ Βαπτίσματος ἡ σωτηρία, διά τοῦ εὐλογουμένου ὕδατος τό Ἅγιον Πνεῦμα. Διά τῆς τριπλῆς καταδύσεως γίνεται ἡ πνευματική ἄνοδός μας πρός τόν Θεόν. Θαυμάσια τά ἔργα Σου Κύριε! δόξα Σοι».

Τό Βάπτισμα τοῦ Θεανθρώπου, τό ὁποῖον δέν ἦτο ἀναγκαῖον δι’ Ἐκεῖνον, ἀφοῦ εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Κύριος καί Θεός μας, ὁ ἀνενδεής καί ἀναμάρτητος, εἶναι ἡ θεία παρακαταθήκη καί ὁ ἁγιασμός διά τόν Χριστώνυμον Λαόν Του. Κάθε φορά, πού ἁγιάζονται τά ὕδατα μέ τήν ρίψιν τοῦ Τιμίου Σταυροῦ κατά τήν ἡμέραν τῶν Θεοφανείων, ἀνατρέχομεν νοερῶς καί εἰς τό ἰδικόν μας βάπτισμα καί ἀναβαπτιζόμεθα πνευματικῶς εἰς τήν Ἁγιοπνευματικήν Βαπτισματικήν Χάριν, ἀνανεώνοντες τάς ὑποσχέσεις μας, οἱ ὁποῖες ἐδόθησαν ἐξ ὀνόματός μας ἀπό τόν ἀνάδοχον, τόν πνευματικόν μας πατέρα, καί λαμβάνοντες ἱερές ἀποφάσεις πνευματικῆς ζωῆς καί προόδου. «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε, Χριστόν ἐνεδύσασθε». «Δοξάσατε τόν Θεόν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καί ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ» (Α’ Κορ. στ’ 20), μᾶς παραγγέλει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

Ἀδελφοί μου,

Κατά τήν σημερινή μεγάλη ἑορτή τῶν Θεοφανείων ἐνθυμούμεθα εὐγνωμόνως τήν κραταιάν προστασίαν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μυρτιδιώτισσάς μας, τήν ὁποία ἐπεφύλαξε εἰς τάς νήσους μας, τά Κύθηρα καί τά Ἀντικύθηρα, ὁ Πανάγαθος Θεός, εὐχαῖς καί ἱκεσίαις τῆς Πανάγνου Θεομήτορος, καθώς μᾶς ἔσωσε ἀπό βεβαίαν καταστροφήν πρό 18ετίας, τήν 8ην Ἰανουαρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2006. Δέν πρέπει νά λησμονοῦμε ὅτι τήν ὥραν τοῦ σεισμοῦ τό περιφερειακόν μας πλοῖο «ΜΥΡΤΙΔΙΩΤΙΣΣΑ» ἔπλεε εἰς τά ὕδατα τῆς θαλάσσης, μεταξύ Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, καί «ἐλιτάνευε», κατά κάποιο τρόπο, τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας μας τῆς Μυρτιδιώτισσας, πού ἦτο ἐνθρονισμένη εἰς τό προσκυνητάριό της, εἰς τό κατάστρωμα τοῦ πλοίου. Καί τοιουτοτρόπως ἀπεφεύχθη ὁ κίνδυνος, ἀφοῦ τό ἐπίκεντρον τοῦ σεισμοῦ τῶν 7 περίπου ρίχτερ ἦτο εἰς τήν θαλάσσια αὐτή περιοχή καί ὄχι εἰς τήν στεριά.

Θεωροῦμεν, λοιπόν, εὐλαβικόν χρέος πρός τόν Πανάγιον Θεόν μας καί τήν Παναγίαν μας τήν Μυρτιδιώτισσα νά ἐνθυμούμεθα τήν Θείαν αὐτήν εὐεργεσίαν καί προστασίαν καί νά τιμᾶμε εὐγνωμόνως τήν ἡμέραν αὐτήν, ὅπως κάθε χρόνο μέχρι σήμερα. Ἄλλωστε πρέπει νά εἴμαστε ἕτοιμοι νά ἀντιμετωπίζωμε τά φαινόμενα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς πού πυκνώνονται τόν τελευταῖο καιρό. 

Θά τελεσθῇ εὐχαριστήριος Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία τήν 8ην Ἰανουαρίου 2024, ἡμέραν Δευτέραν (ὥρα 7-10 π.μ.) εἰς τήν Ἱεράν Μονήν Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Κυθήρων. Τήν μεσημβρίαν, ὥρα 12μ., θά ψαλῇ Δοξολογία εἰς τήν πλατεῖαν τῶν Μητάτων (πλησίον τοῦ Ἱεροῦ Βήματος τοῦ πληγέντος Ἐνοριακοῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος). Καί τό ἀπόγευμα, ὥρα 5 μ.μ. θά ψαλῇ ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Παναγίαν μας τήν Μυρτιδιώτισσαν εἰς τό Μοναστῆρι της.

Ἐν εἰρήνῃ καί ὁμονοίᾳ καί ἀγάπῃ ἄς ἑορτάσωμεν καί ἐφέτος τά Ἅγια Θεοφάνεια καί νά μᾶς χαρίσῃ ὁ Κύριος τήν Θείαν Του δύναμιν καί τόν φωτισμόν νά ἀντιμετωπίσωμε θεαρέστως ὅ,τι ἐπιτρέψει καί παραχωρήσει κατά τό νέον σωτήριον ἔτος 2024.

Καί ἐπί τούτοις, εὐχόμενος ἀπό καρδίας πᾶν ἀπό Θεοῦ ἀγαθόν, βιοτικόν καί πνευματικόν, διατελῶ,

Μετ’ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων & Ἀντικυθήρων Σεραφείμ

Υ/Γ Ἡ παροῦσα Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος νά ἀναγνωσθῇ εὐκρινῶς κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς ἑορτῆς τῶν Θεοφανείων ἤ κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν τῆς Κυριακῆς (7-1-2024).

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: ΚΑΤΑΝΙΧI

Σχετικά άρθρα

Πατερικά

21 Απρ

Το Μήνυμα της ΚΥΡΙΑΚΗ Ε’ ΝΗΣΤΕΙΩΝ – ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κυθήρων κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ (ηχητικό μήνυμα) ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΚΥΘΗΡΩΝ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (21-04-2024)

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.