Συνεργατες

«Ποιος είναι η αλήθεια;» (Β΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: «Ποιος είναι η αλήθεια;» (Β΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος βρίσκει το «δρόμο», για να «γνωρίσει την αλήθεια» (π. Αντώνιος Αλεβιζόπουλος)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Β΄ Μέρος

Παραμένει πάντοτε διαχρονικός και είναι θαυμάσιος ο διάλογος μεταξύ του Κυρίου και των μαθητών Του, οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για την εύρεση της μοναδικής αλήθειας. Οι μαθητές Του αναζητούν με ζήλο και με πόθο να γνωρίσουν την Αλήθεια, ρωτώντας τον ίδιο τον Διδάσκαλο. Και γνωρίζουν πλέον ότι είναι πράγματι μόνο ό ίδιος ο Κύριος η όντως Αλήθεια!

Ενώ τους είπε ο Κύριος ότι εσείς «γνωρίζετε πού πηγαίνω και γνωρίζετε και το δρόμο»: Τότε ακριβώς τον ρωτάει ο Απόστολος Θωμάς, και του λέει: “Κύριε, δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις και πώς μπορούμε να ξέρουμε το δρόμο; (4)

Λέει σ’ αυτόν ο Χριστός: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή», κανείς δεν έρχεται προς τον Πατέρα παρά δι’ εμού.

Εάν με γνωρίζατε, θα γνωρίζατε και τον Πατέρα μου. Από τώρα τον γνωρίζετε και τον έχετε δει”.

«Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καί πῶς δυνάμεθα τήν ὁδόν εἰδέναι; Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή· οὐδείς ἔρχεται πρός τόν πατέρα εἰ μή δι᾿ ἐμοῦ. Εἰ ἐγνώκειτέ με, καί τόν πατέρα μου ἐγνώκειτε ἄν. Καί ἀπ’ ἄρτι γινώσκετε αὐτόν καί ἑωράκατε αὐτόν» (Ἰωάν. 14, 5-7).

– Τότε του λέει ο Φίλιππος: Κύριε, δείξε μας τον Πατέρα και μας αρκεί. «Λέγει αὐτῷ Φίλιππος· Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τόν Πατέρα καί ἀρκεῖ ἡμῖν».

-Του απαντάει ο Κύριος Ιησούς Χριστός: “Τόσο χρόνο είμαι μαζί σας και δεν με γνώρισες, Φίλιππε; Όποιος με έχει δει, είδε τον Πατέρα· και πώς λες εσύ, δείξε μας τον Πατέρα;”. «Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς· τοσοῦτον χρόνον μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι, καί οὐκ ἔγνωκάς με, Φίλιππε; ἑωρακώς ἐμέ ἑώρακε τόν πατέρα· καί πῶς σύ λέγεις, δεῖξον ἡμῖν τόν Πατέρα;» (Ἰωάν. 14, 8-9).

Η απάντηση αυτή του Χριστού αποδεικνύει, πώς πρέπει να διατυπωθεί η ορθή ερώτηση για την αλήθεια: «Ποιος είναι η αλήθεια;».

Με άλλα λόγια η αλήθεια και η γνώση της αλήθειας δεν αποτελεί υπόθεση της διάνοιας του ανθρώπου και νοησιαρχική διαδικασία, αλλά κοινωνία μεταξύ προσώπων.

«Ποιος είναι η αλήθεια;».

Στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ο άνθρωπος βρίσκει το «δρόμο», για να «γνωρίσει την αλήθεια».

Δηλαδή να έλθει σε κοινωνία μετά του Θεανθρώπου, η οποία είναι ταυτόχρονα και κοινωνία με τον Πατέρα, που είναι αιώνια ζωή:

Η αλήθεια του «ποιος» είναι ο ένσαρκος Λόγος: «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰωάν. 1, 14), που θα εννοήσουμε, ότι οπωσδήποτε με την Κ α τ ή χ η σ η θα πρέπει να «γνωρίσουμε»!!!

Ώστε να έχουμε όλοι ζωή αιώνια, διότι λέγει ο Κύριος: «μήν ἀμήν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ ἔχει ζωήν αἰώνιον» (Ἰωάν. 6, 47).

«Ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· εἶπον ὑμῖν, καί οὐ πιστεύετε· τά ἔργα ἄ ἐγώ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Πατρός μου, ταῦτα μαρτυρεῖ περί ἐμοῦ·ἀλλ᾿ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε· οὐ γάρ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καθώς εἶπον ὑμῖν.

Τά πρόβατα τά ἐμά τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγώ γινώσκω αὐτά, καί ἀκολουθοῦσί μοι, κἀγώ ζωήν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς, καί οὐ μή ἀπόλωνται εἰς τόν αἰῶνα, καί οὐχ ἁρπάσει τις αὐτά ἐκ τῆς χειρός μου» (Ἰωάν. 10, 25-28).

«Καί αὕτη ἐστίν ἡ μαρτυρία, ὅτι ζωήν αἰώνιον ἔδωκεν ἡμῖν ὁ Θεός, καί αὕτη ἡ ζωή ἐν τῷ Υἱῷ αὐτοῦ ἐστιν. ἔχων τόν Υἱόν ἔχει τήν ζωήν· ὁ μή ἔχων τόν Υἱόν τοῦ Θεοῦ τήν ζωήν οὐκ ἔχει.

Ταῦτα ἔγραψα ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό ὄνομα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ἵνα εἰδῆτε ὅτι ζωήν αἰώνιον ἔχετε, καί ἵνα πιστεύητε εἰς τό ὄνομα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ» (Α΄ Ἰωάν. 5, 11-13).

Μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στον Ουράνιο Πατέρα, για να τον κάνει μέτοχο της ζωής Του: «Καί στραφείς πρός τούς μαθητάς εἶπε· πάντα μοι παρεδόθη ὑπό τοῦ Πατρός μου· καί οὐδείς ἐπιγινώσκει τίς ἐστιν ὁ Υἱός, εἰ μή ὁ Πατήρ, καί τίς ἐστιν ὁ Πατήρ, εἰ μή ὁ Υἱός καί ᾧ ἐάν βούληται ὁ Υἱός ἀποκαλύψαι» (Λουκ. 10, 22).

Ας ευχηθούμε σε όλους μας, πάντοτε να ακολουθούμε πιστά τά βήματα των Αγίων Πατέρων μας! Και δια μέσω αυτών, να γνωρίσουμε τόν Κύριο Ιησού Χριστό, να τον αγαπήσουμε και ο οποίος θα μας οδηγήσει στην επουράνιο Βασιλεία Του.

Ἀμήν, γένοιτο.

Συνεχίζεται…

  • 4. Του π. Αντωνίου Αλεβιζοπούλου (†) Απόσπασμα από το βιβλίο του «Η Ορθοδοξία μας». Περιοδικό Διάλογος.Τεύχος 30. Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2002. https://www.impantokratoros.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
«Ποιος είναι η αλήθεια;» (Α΄ Μέρος)

Σχετικά άρθρα

Το Τριώδιο κατά τον Όσιο Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και το Καρναβάλι κατά τους κανόνες της Εκκλησίας [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. Στεναγμούς προσοίσωμεν, τελωνικούς τῷ Κυρίῳ, καί αὐτῷ προσπέσωμεν, ἁμαρτωλοί ὡς Δεσπότῃ... (Κοντάκιον)

Το ευλογημένο Τριώδιο και ο δαιμονισμένος Καρνάβαλος (Βίντεο 2019)

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη Ἡ τεράστια απόσταση πού χωρίζει τούς χριστιανούς καί τήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου ἀπό τούς καρναβαλιστές καί τή δαιμονισμένη παράδοση τοῦ Καρνάβαλου…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.