Συνεργατες

Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἡ δύναμις τῆς μετανοίας εἶναι θεμελιωμένη στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Α΄ Μέρος

Τό κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου τῆς Μίας καί Ἁγίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀναφέρεται κυρίως περί τοῦ καταρτισμοῦ τῶν ἁγίων μελῶν τοῦ Ἁγίου Σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, μέ βάση τήν Ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.

Καί ἐπίσης μέ τήν γνησιότητα τοῦ λόγου τῆς Ἱερᾶς Παραδόσεως καί μέ τήν Ὀρθόδοξη πίστη μέσα ἀπό τήν μυστηριακή ζωή τῆς Θείας Λατρείας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.

Ὅλα τοῦτα γίνονται διά μέσω τῆς μοναδικῆς ὁδοῦ τῆς ἀληθινῆς πίστεως στόν Θεάνθρωπο Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, κατόπιν τῆς εἰλικρινοῦς, καί τῆς ἐμπράκτουμετανοίας τοῦ Χριστεπώνυμου πληρώματος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Ἔτσι κι’ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι διαπιστώνουμε μέσα ἀπό τήν καθημερινή μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς μας, ὅτι αὐτό τό οὐσιαστικό κήρυγμα τῆς ἀληθινῆς μετανοίας, εἶναι τό κήρυγμα ὅλων τῶν Προφητῶν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ἕως τοῦ ἐνδόξου Τιμίου Προφήτου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννη.

Αὐτό ὅμως εἶναι καί τό κήρυγμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ στήν Καινή Διαθήκη. Καθώς:«Ὁ λαός ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καί τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καί σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς. Ἀπό τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καί λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν»(Ματθ. 4, 16-17).

Ἡ τέλεση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θείας Λειτουργίας μαζί μέ τό κήρυγμα τοῦ Θείου Λόγου ἀποτελοῦν τά δύο κύρια καθήκοντα τοῦ Ὀρθοδόξου Ἱερέως.

Ἀπό αὐτά τά δύο σημαντικά καθήκοντά του, ὡς Ὀρθόδοξος ποιμένας καί ὡς διδάσκαλος τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ κατά τήν ἐνάσκηση τῆς ἱερατικῆς του διακονίας, μέ τήν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματοςκαί κατά συνέπεια ἀπορρέουν καί ὅλα τά ἄλλα ἁγιαστικά καί σωστικά Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἁγίας Ἐκκλησίας μας.

Ὁ Ὀρθόδοξος ποιμένας «κηρύσσειν τό Εὐαγγέλιον τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» καί «προσφέρειν δῶρα καί θυσίας πνευματικάς» γιά τό λογικό ποίμνιο.

Ὁ Ὀρθόδοξος ποιμένας ἐπίσης μέσα ἀπό τό Μυστήριο τῆς Μετανοίας καί τῆς Ἐξομολογήσεως, γίνεται πλέον στήν πράξη ὁ ἔμπειρος καί ἄξιος ἀπλανής Καθοδηγητής καί Πνευματικός Πατέρας.

Ἀλλά συνάμα εἶναι ὁ ἐξαιρετικά ἁπλός καί ταπεινός ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος εἶναι κατά κύριο λόγο ὁ ἅγιος καί ὁ «ἐν Χριστῷ» ἀγαπητός ἀδελφός μας.

Ὅμως παραμένει πραγματικά γιά μᾶς τούς Ὀρθοδόξους πιστούς, ὁ «ἐν Ἁγίω Πνεύματι» παραδοσιακός Ἱερέας καί ὁ ἀπλανής ὁδηγός, ὡς ἄξιος ποιμένας καί ἀσφαλῶς μέ τήν δική μας ἐλεύθερη βούληση ἐπιλεγμένος Πνευματικός μας Πατέρας.

Ὁ Ἱερέας ἀγωνιζόμενος πάντοτε μέ τήν Θεία Χάρη προσεγγίζοντας μέ τά Ἅγια Μυστήρια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καί μιμούμενος ὁ ἴδιος σέ ὅλα τόν Κύριο Ἰησοῦ, διαθέτει πλέον προσωπικά τό πνευματικό ἦθος τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου.

Ἀποτελεῖ τόν ἀληθινά ταπεινό καί διορατικό Καθοδηγητή γιά τό ὀρθόδοξο ποίμνιο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὁ κήρυκας τῆς χάριτος καί τοῦ φωτός, λέγει χαρακτηριστικά πῶς ἡ ἀληθινή μετάνοια εἶναι ἡ ἀρχή, ἡ μέση καί τό τέλος τῆς ἐν Χριστῶ πνευματικῆς μας ζωῆς.

Ἡ ἀληθινή μετάνοια εἶναι ἡ βάση τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς.

Ἡ ἀναγνώριση τῆς ἁ μ α ρ τ ω λ ό τ η τ α ς τῆς ψυχῆς μας καί ἡ θλίψη μέ τόν πόνο συνήθως μαζί μέ τήν ἀπόγνωση πού δοκιμάζουμε ἐπειδή δέν τηροῦμε τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀρχή τῆς μετανοίας μας.

Ἡ δυναμική ἀπόφασή μας γιά τήν ἀλλαγή τῆς ἐπίγειας ζωῆς μας, ἀπό τήν ἐκκοσμικευμένη μορφή της, σέ μία βαθιά πνευματική ζωή, εἶναι τό ἐπόμενο βήμα.

Τό ὁποῖο πραγματώνεται μέ τήν καταφυγή μας στήν καθημερινή ἀληθινή μετάνοια καί φανερώνεται μέ τήν τακτική ἐξαγόρευση καί ἐξομολόγηση.

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, στό λόγο του περί τῆς δικῆς μας μετανοίας ἀναφέρει τά ἑξῆς: «Μετανοεῖτε, ἤγγικε γάρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Μετανοεῖτε καί πιστεύετε ἐν τῷ Εὐαγγελίω» (Μάρκ. 1, 15). Αὐτά ἦσαν τά πρῶτα λόγια τοῦ κηρύγματος τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. (1)

Ἀκριβῶς αὐτά τά ἴδια λόγια λέγει καί σ’ ἐμᾶς μέχρι σήμερα, μέσω τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου Του.

Ὅταν ἐπληθύνθη περισσότερον ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή ἡ ἁμαρτία στόν κόσμο, κατῆλθε ἐδῶ στήν γῆ μας ὁ Παντοδύναμος Ἰατρός.

Κατῆλθε στόν τόπον αὐτό τῆς ἐξορίας, στόν τόπο τῶν βασάνων καί τῶν παθῶν μας, πού εἶναι μία πρόγευσις τῶν αἰωνίων βασάνων τῆς Κολάσεως.

Καί εὐαγγελίζεται τήν λύτρωση, τήν χαρά καί τήν ἴαση σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους, χωρίς ἐξαίρεση, λέγοντας «μετανοεῖτε».

Ἡ δύναμις τῆς μετανοίας εἶναι θεμελιωμένη στήν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Ἰατρός εἶναι ἀληθινά πανίσχυρος, καί ἡ ἴασις πού Ἐκεῖνος χαρίζει εἶναι παντοδύναμος.

Τήν ἐποχή ἐκείνη, ὅταν ἐκήρυσσε ἐδῶ στήν γῆ ὁ Κύριος, καλοῦσε σέ θεραπεία ὅλους ὅσοι ἦσαν ἄρρωστοι ἀπό τήν ἁμαρτία, καί δέν θεωροῦσε καμμία ἁμαρτία ὡς ἀθεράπευτη.

Καί τώρα, ἐπίσης, συνεχίζει νά καλεῖ ὅλους, καί ὑπόσχεται, καί χαρίζει πράγματι τήν ἄφεση γιά κάθε ἁμαρτία καί τήν ἴαση γιά κάθε ἁμαρτωλή ἀσθένεια:

Ὤ ἐσεῖς, οἱ ὁδοιπόροι τῆς γῆς.

Ὤ ἐσεῖς, ὅλοι ὅσοι ἀναλίσκεσθε ἤ σύρεσθε στήν εὐρύχωρη ὁδό, μέσα στόν ἀκατάπαυστο θόρυβο τῶν γήινων μεριμνῶν, περισπασμῶν καί διασκεδάσεων, ἀνάμεσα σέ ἄνθη ἀνάμικτα μέ ἀγκάθια.

Ὅλοι ἐσεῖς πού σ π ε ύ δ ε τ ε καί ἀ κ ο λ ο υ θ ε ῖ τ ε αὐτό τόν δρόμο, ὡς μονόδρομο κατευθυνόμενοι πρός τό τέλος, πού εἶναι σέ ὅλους γνωστόν.

Καί ὅμως ὅλοι πραγματικά τό λησμονοῦν πῶς εἶναι: «ὁ σκοτεινός τάφος καί ἡ ἀκόμη σ κ ο τ ε ι ν ο τ έ ρ α καί φ ο β ε ρ ω τ έ ρ α αἰωνιότης».

Σταματῆστε!

Ἀποτινάξτε τήν γοητείαν αὐτοῦ τοῦ κόσμου, πού σᾶς κρατεῖ μονίμως σέ αἰχμαλωσία!”

Ἄς ἀκολουθήσουμε τόν Ἰατρό τῶν ψυχῶν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι ἀληθινά πανίσχυρος, καί ἡ ἴασις πού Ἐκεῖνος χαρίζει εἶναι παντοδύναμος, μέσα ἀπό τήν προσευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 1. Λόγος περί μετανοίας. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Σχετικά άρθρα

Ανοίγει το Τριώδιο [BINTEO 2021]

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Ἡ περίοδος τῆς Τεσσαρακοστῆς ἐνδύεται μέ τό ἱερό Τριώδιο. Ἀπαλλαγή ἀπό τή χαυνότητα καί ἀγῶνας ἕως τελικῆς πτώσης. Ἐγρήγορση σέ ὅλα τα ἐπίπεδα…

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.