Συνεργατες

Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Δ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Δ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Τό μίσος πρός τίς ἁμαρτίες εἶναι σημάδι ἀληθινῆς μετανοίας» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Δ΄ Μέρος

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, στήν ὁμιλία του, ἡ ὁποία ἀφορᾶ τήν μετάνοια κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς μας, μᾶς ἀναφέρει ὅτι: “Δυστυχῶς ὅμως, χάνονται τόσοι πολλοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί μέ τόν αἰώνιο θάνατο. (4)

Ἐνθυμούμενοι τόν λόγο τοῦ Προφήτη Ἰεζεκιήλ: «Ἴνα τί ἀποθνήσκετε, οἶκος Ἰσραήλ;» (Ἰεζ. 33, 11)

Διά τόν λόγο ὅτι σέ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ἐπιγείου ζωῆς των, αὐτοί δέν κάνουν τίποτε ἄλλο ἀπό τό νά ἀσχολοῦνται, πρῶτον μέ τήν ἀθέτηση τῶν ὑποσχέσεων πού ἔδωσαν κατά τό Ἅγιο Βάπτισμα, καί δεύτερον μέ τήν δουλεία τους στήν ἁμαρτία.

Χάνονται, διότι δέν κρίνουν τόν Λ ό γ ο τοῦ Θεοῦ ἄξιο ἀκόμη καί τῆς παραμικρᾶς προσοχῆς τους, τόν Λόγο πού κηρύττει τήν μετάνοια.

Στίς ὕστατες στιγμές πρίν ἀπό τόν θάνατό τους, δέν κατορθώνουν νά ἐπωφεληθοῦν ἀπό τήν π α ν ί σ χ υ ρ ο δύναμη τῆς μετανοίας.

Δέν μποροῦν νά ἐπωφεληθοῦν εἴτε διότι δέν ἀπέκτησαν καμμία γνώση γιά τό γνήσιο πνεῦμα τοῦ ὀρθόδοξου χριστιανισμοῦ, εἴτε διότι ἀπέκτησαν μία πολύ ἀνεπαρκῆ καί συγκεχυμένη γνώση γι’ αὐτόν.

Ἡ ὁποία πρέπει νά ὀνομασθῆ πλήρης ἄ γ ν ο ι α μᾶλλον παρά ἔστω καί παραμικρά γνῶσις”.

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, στή συνέχεια τῆς ὁμιλίας του, γιά τήν ἀληθινή μετάνοια στήν ζωή μας, χρησιμοποιεῖ τά λόγια τοῦ Κυρίου:

«Ζῶ Ἐγώ, λέγει Κύριος», ἀναγκαζόμενος νά ἐνισχύση μέ αὐτόν τόν τρόπο τήν διαβεβαίωση ἐνώπιον τῶν ἀπίστων, καί νά διεγείρη τήν προσοχή τῶν ἀπροσέκτων.

«Ζῶ Ἐγώ, τάδε λέγει Κύριος, οὐ βούλομαι τόν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς, ὡς τό ἀποστρέψαι τόν ἀσεβῆ ἀπό τῆς ὁδοῦ αὐτοῦ, καί ζῆν αὐτόν ἀποστροφῇ ἀποστρέψατε ἀπό τῆς ὁδοῦ ὑμῶν· ἵνα τί ἀποθνήσκετε οἶκος Ἰσραήλ;» (Ἅγιος Προφήτης Ἰεζεκιήλ 33, 11).

Ὁρκίζομαι, λέγει ὁ Κύριος, ὅτι δέν θέλω ἐγώ τόν θάνατον τοῦ ἀσεβοῦς, ὅσον θέλω νά ἐπιστρέψη καί νά ἀπομακρυνθῆ ὁ ἀσεβής ἀπό τόν ἁμαρτωλόν του δρόμον καί νά ζήση εὐτυχής.

Πάρετε, λοιπόν, τήν ἀπόφασιν καί σεῖς οἱ Ἰσραηλίται νά ἀπομακρυνθῆτε πλέον ἀπό τήν ἁμαρτωλόν ὁδόν σας. Διατί, ὦ Ἰσραηλίται, νά ἀποθνήσκετε ἐξ’ αἰτίας τῶν ἀνομιῶν σας;”

Ὁ Θεός γνώριζε τήν ἀσθένεια τῶν ἀνθρώπων.

Ἐγνώριζε ὅτι καί μετά τό Ἅγιο Βάπτισμα θά πίπτουν σέ παραπτώματα καί ἁμαρτίες.

Γι’ αὐτό τόν λόγο καί ἐθέσπισε στήν Ἐκκλησία του τό Ἅγιο Μυστήριο τῆς Μετανοίας, διά τῆς ὁποίας καθαρίζονται οἱ ἁμαρτίες πού διεπράχθησαν μετά τό Βάπτισμα.

μετάνοια πρέπει νά συμβαδίζη μέ τήν πίστη στόν Χριστό, καί νά προηγεῖται ἀπό τό εἰς Χριστόν Ἅγιο Βάπτισμα.

Μετά δέ τό Ἅγιο Βάπτισμα βοηθεῖ ἐκεῖνον πού πίστευσε στόν Χριστό καί ἐβαπτίσθη σ’ αὐτόν, νά διορθώση τίς παραβάσεις τῶν ὑποχρεώσεών του.

Ὅταν πολλοί ἀπό τά Ἱεροσόλυμα καί ὅλη τήν Ἰουδαία κατέβαιναν στόν Ἰορδάνη γιά νά βαπτισθοῦν ἀπό τόν Ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, τόν κήρυκα τῆς μετανοίας, ἐξωμολογοῦντο σ’ αὐτόν ὅλες τίς ἁμαρτίες των.

Ὄχι ἐπειδή ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής εἶχε ἀνάγκη νά γνωρίζη τίς ἁμαρτίες τῶν προσερχομένων σ’ αὐτόν, ὅπως παρατηρεῖ κάποιος ἱερός συγγραφεύς.

Ἀλλά διότι ἦταν ἀνάγκη, χάριν τῆς σταθερότητος τῆς μετανοίας τους, μαζί μέ τήν λύπη τους γιά τήν διάπραξη ἁμαρτημάτων, νά συνενώσουν καί τήν ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν τους.

Ἡ ψυχή πού γνωρίζει ὅτι πρέπει νά ἐξομολογηθῆ τίς ἁμαρτίες της, λέγει ὁ ἴδιος ἅγιος, συγκρατεῖται μέ αὐτήν τήν ἴδια τήν σκέψη ὡσάν μέ χαλινό, νά μήν ἐπαναλάβη τίς προηγούμενες ἁμαρτίες.

Ἀντιθέτως, οἱ ἁμαρτίες πού δέν ἔγιναν ἀντικείμενο ἐξομολογήσεως, ἐπαναλαμβάνονται μέ ἄνεση, ὡσάν νά διεπράχθησαν στό σκότος.

Μέ τήν ἐξομολόγηση τῶν ἁμαρτιῶν καταλύεται ἡ φιλική μας σχέσις πρός αὐτές.

Τό μίσος πρός τίς ἁμαρτίες εἶναι σημάδι ἀληθινῆς μετανοίας!

Σημάδι ἀληθινῆς μετανοίας καί ἀποφασιστικότητος τοῦ ἐξομολογουμένου νά ζήση ζωήν ἐνάρετον.

Ἄς ἀπέκτησες τήν ἕξη πρός ἁμαρτωλές πράξεις, τότε νά τίς ἐξομολογῆσαι συχνά, καί σύντομα θά ἐλευθερωθῆς ἀπό τήν αἰχμαλωσία σου σ’ αὐτές.

Καί ἔτσι μέ εὐκολία καί χαρά θά ἀκολουθῆς τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό.

Ἄν κάποιος καταδίδει συνεχῶς τούς φίλους του, οἱ φίλοι του γίνονται ἐχθροί του καί ἀπομακρύνονται σάν ἀπό καταδότη, πού ἐπιδιώκει στήν πραγματικότητα τήν καταστροφή τους.

Ἄν κάποιος ἐξομολογῆται τά ἁμαρτήματά του, αὐτά ὑποχωροῦν καί τόν ἐγκαταλείπουν, διότι οἱ ἁμαρτίες θεμελιώνονται καί στηρίζονται ἐπάνω στήν ὑπερηφάνεια τῆς πεπτωκυῖας φύσεως, καί δέν ἀντέχουν τήν ἀποκάλυψή τους καί τόν ὀνειδισμό.

Ὅποιος μέ τήν ἐλπίδα νά μετανοήση, ἁμαρτάνει ἐκ προαιρέσεως καί μέ τήν πρόθεσή του, αὐτός συμπεριφέρεται ὕπουλα ἔναντι τοῦ Ἁγίου Θεοῦ.

Καί ὅποιος, ἐλπίζοντας ὅτι θά μετανοήσει, ἁμαρτάνει αὐτοπροαιρέτως καί μέ πρόθεση νά ἐνεργήση ἔτσι, αὐτός πλήττεται ἀπροσδοκήτως ἀπό τόν θάνατο.

Καί δέν τοῦ παρέχεται ὁ καιρός τόν ὁποῖον σκοπεύει νά ἀφιερώση στήν ἀρετή.

Μόνο μέ τό Ἅγιον Μυστήριον τῆς ἐξομολογήσεως καθαρίζονται καί ἐκπλύνονται τελείως ὅλες οἱ ἁμαρτίες πού ἔχουν διαπραχθῆ ἐν λόγω ἤ ἔργω ἤ διανοία.

Γιά νά ἐξαλειφθοῦν ἀπό τήν καρδία οἱ ἁμαρτωλές συνήθειες πού μέ τήν πάροδο τῶν ἐτῶν ἔχουν ριζώσει μέσα της, χρειάζεται νά ἐμμένη κανείς συνεχῶς καί σταθερά στήν μετάνοια”.

Ἄς μετανοήσουμε τώρα πραγματικά.

Ἀλλά ἡ μετάνοιά μας, ἄς συμβαδίζει καί αὐτή πάντοτε μέ τήν ζωντανή πίστη μας στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό, ἀποτινάζοντας ἀπό τήν καρδιά μας, κάθε ἐφήμερη καί ἐπίπλαστη ὀμορφιά, ἀναζητώντας τήν μοναδική Παραδεισένια ἁγία ζωή καί ὀμορφιά.

Ὅμως νά ἀποτινάζουμε ἐντελῶς καί τή γοητεία αὐτοῦ τοῦ πλανεμένου καί ἁμαρτωλοῦ κόσμου, πού μᾶς κρατάει δέσμιους σέ μία μόνιμη κατάσταση αἰχμαλωσίας.

Ἄς μήν λείψει ποτέ ἀπό τό στόμα μας, ἡ νοερά εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 4. Λόγος περί μετανοίας. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος, Β΄, Γ΄)

Σχετικά άρθρα

Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΓΕΝΝΑΔΙΟ ΣΧΟΛΑΡΙΟ

Ἄρθρο τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Ὁμότιμου Καθηγητή Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ. "Η ιστορική άλωση δεν κατέληξε σε αληθινή άλωση. Φοβούμαι ότι αυτήν την αληθινή άλωση, ζούμε τώρα επί πολλές δεκαετίες"…

Ο βίος του Οσίου Πατρός ημών Ισαακίου, Ηγουμένου της Μονής Δαλμάτων, του Ομολογητού

Άρθρο της Ελένης Παπασταματάκη. “Τύπος πέφηνας, τῆς ἐγκρατείας καί ἑδραίωμα τῆς Ἐκκλησίας, Ἰσαάκιε Πατέρων ἀγλάϊσμα· ἐν ἀρεταῖς γάρ φαιδρύνας τόν βίον σου, Ὀρθοδοξίας τον λόγον ἐτράνωσας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τον Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος” (Ἀπολυτίκιον)

Η άλωση της πόλης (1453). Τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε (ΜΕΡΟΣ Α’)

Ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση Είναι ανάγκη να μας ανασκαλεύουμε τη μνήμη μας και να θυμόμαστε όλα τα γεγονότα αυτά… Για ποιους λόγους επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό Ο...

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.