Συνεργατες

Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Γ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Γ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἄς μεταβάλλουμε τήν ἁμαρτωλή ζωή μας σέ σύμφωνο μέ τό Εὐαγγέλιον βιοτή» (Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Γ΄ Μέρος

Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ, στήν ὁμιλία του, ἡ ὁποία ἀφορᾶ καί τήν δική μας μετάνοια, μᾶς λέγει: “Ἀπορρίψετε ἀπό ἐπάνω σας ὄχι μόνο τίς φανερές ἁμαρτίες, ὅπως εἶναι ὁ φόνος, ἡ ἁρπαγή, ἡ ἀκολασία, ἡ διαβολή καί τό ψεῦδος, ἀλλά καί τίς ὀλέθριες διασκεδάσεις, τίς σαρκικές ἡδονές, τά ἀπρεπῆ ὀνειροπολήματα καί τούς ἀθέμιτους λογισμούς. (3)

Ὅλα! Ὅλα ὅσα ἀπαγορεύονται ἀπό τό Εὐαγγέλιο.

Τήν μέχρι τώρα ἁμαρτωλή ζωή σας νά τήν λούσετε μέ τά δάκρυα τῆς εἰλικρινοῦς μετανοίας. Μετανοεῖτε!

Ὅταν καταληφθῆς ἀπό ἀκηδία καί εἶσαι ψυχικῶς ἐξησθενημένος, μήν εἰπῆς μέσα σου ὅτι πράγματι:

Ἀλίμονο! «Ἔχω περιπέσει σέ βαριά ἁμαρτήματα.

Μέ τήν μακροχρόνια ἁμαρτωλή ζωή μου ἔχω ἀποκτήσει πολλές ἁμαρτωλές συνήθειες.

Οἱ ὁποίες μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου ἔχουν γίνει σάν φυσικές μου ἰδιότητες καί ἔχουν κάνει ἀδύνατη γιά μένα τήν μετάνοια».

Αὐτούς τούς σκοτεινούς λογισμούς σοῦ ἐμπνέει ὁ νοητός ἐχθρός σου, πού δέν τόν ἔχεις προσέξει ἀκόμη, καί δέν τόν ἔχεις ἀντιληφθεῖ.

Ἐκεῖνος γνωρίζει τήν δύναμη τῆς μετανοίας καί φοβεῖται μήπως ἡ μετάνοια σέ ἀποσπάσει ἀπό τήν ἐξουσία του.

Καί προσπαθεῖ νά σέ ἀφελκύση ἀπό τήν μετάνοια μέ τόν λογισμό ὅτι ὁ Θεός δέν ἔχει τήν ἱκανότητα νά ἐπιφέρη παντοδύναμο τήν ἰατρεῖα του στήν κατάστασή σου αὐτή.

Αὐτοῦ τοῦ πολέμου τήν ἐμπειρία εἶχε καί ὁ Προφήτης Δαυΐδ ὅταν ἔλεγε:

«Κύριε, τί ἐπληθύνθησαν οἱ θλίβοντές με; Πολλοί ἐπανίστανται ἐπ’ ἐμέ.

Πολλοί λέγουσι τῇ ψυχῇ μου, οὐκ ἔστι σωτηρία αὐτῷ ἐν τῷ Θεῷ αὐτοῦ.

Σύ δέ, Κύριε, ἀντιλήπτωρ μου εἶ, δόξα μου καί ὑψῶν τήν κεφαλήν μου. Φωνή μου πρός Κύριον ἐκέκραξα καί ἐπήκουσέ μου ἐξ ὄρους ἁγίου αὐτοῦ» (Ψαλμός 3, 2-5).

Ἐκεῖνος πού ἔχει θεσπίσει τήν μετάνοια εἶναι ὁ Δημιουργός σου, ὁ ὁποῖος σέ ἐδημιούργησε ἐκ τοῦ μηδενός.

Εὐκολώτερα λοιπόν τώρα πού σέ ἔχει ἤδη φέρει στήν ὕπαρξη μπορεῖ νά σέ ἀναπλάση καί νά μεταμορφώση τήν καρδία σου, ἀπό φιλαμαρτήμονα νά τήν κάνη φ ι λ ό θ ε ο ν.

Ἀπό φιλήδονο, ἀπό φιλόσαρκο, ἀπό κακόβουλο καί ἀπό ἡδυπαθῆ νά τήν κάνη καθαράν, πνευματικήν, ἁγία.

Ἀδελφοί! Ἄς γνωρίσουμε τήν ἀνέκφραστη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρός τό βυθισμένο στήν ἁμαρτία ἀνθρώπινο γένος.

Ὁ Κύριος οἰκονόμησε τήν ἐνανθρώπησή του, ἔτσι ὥστε μέσω τῆς ἀνθρωπίνης φύσεώς του νά μπορέση νά δεχθῆ τίς τιμωρίες πού οἱ ἄνθρωποι ἀξίζουν νά δεχθοῦν.

Καί μέ τό νά δεχθῆ τιμωρία Ἐκεῖνος ὁ Πανάγιος, νά ἐξαγοράση καί νά λυτρώση τούς ἐνόχους ἀπό τήν τιμωρία.

Τί τόν προσείλκυσε κοντά μας, ἐδῶ στήν γῆ, στόν τόπο τῆς ἐξορίας μας;

Μήπως οἱ δικαιοσύνες μας; Ἀσφαλῶς ὄχι!

Τόν εἵλκυσε σέ μᾶς ἡ ὀλεθρία ἐκείνη κατάστασις στήν ὁποία μᾶς ἔριξε ἡ ἁμαρτία μας.

Ἄνθρωποι ἁμαρτωλοί!

Ἄς πάρουμε θάρρος, διότι γιά μᾶς, ἀκριβῶς πρός χάριν μας ὁ Κύριος ἐπετέλεσε τό μέγα ἔργον τῆς ἐνανθρωπήσεώς Του!

Ἐπέβλεψε μέ ἀσύλληπτο ἔλεος στίς ἀσθένειές μας.

Ἄς πάψουμε νά τ α λ α ν τ ε υ ώ μ ε θ α, ἄς πάψουμε νά παραδιδώμεθα στήν ἀκηδία καί τήν ἀμφιβολία.

Ἄς πλησιάσουμε γεμάτοι πίστη, ζῆλο καί εὐγνωμοσύνη, καί ἄς ἀρχίσουμε τήν μετάνοια.

Ἄς συμφιλιωθοῦμε διά μέσου αὐτῆς πρός τόν Θεό.

Ἄς ἀνταποκριθοῦμε, ὅσον μᾶς εἶναι δυνατό, μέ τίς ἀσθενικές δυνάμεις μας στήν μεγάλη ἀγάπη τοῦ Κυρίου πρός ἐμᾶς.

Ὅπως μποροῦν νά ἀνταποκρίνωνται στήν ἀγάπη τοῦ Δημιουργοῦ τά δημιουργήματά του, τά ὁποῖα μάλιστα ἔπεσαν στήν ἁμαρτία:

Ἄς μετανοήσουμε!

Ἄς μετανοήσουμε ὄχι μόνο μέ λόγια, καί ἄς δώσουμε τήν μαρτυρία τῆς μετανοίας μας, ὄχι μόνο μέ λίγα δάκρυα τῆς στιγμῆς.

Καί ὁπωσδήποτε οὔτε μόνο μέ τήν ἐξωτερική συμμετοχή στίς ἱερές ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας, νά τελοῦμε μόνο τίς ἐκκλησιαστικές ἱεροτελεστίες, ὅπως περιορίζονταν νά πράττουν οἱ Φαρισαῖοι.

Ἄς προσκομίσουμε μαζί μέ τά δάκρυα καί μέ τήν ἐξωτερική εὐσέβεια καί τόν ἄξιο καρπό τῆς μετανοίας μας.

Ἄς μεταβάλλουμε τήν ἁμαρτωλή ζωή μας σέ σύμφωνο μέ τό Εὐαγγέλιον β ι ο τ ή.

«Ἴνα τί ἀποθνήσκετε, οἶκος Ἰσραήλ;» (Ἰεζ. 33, 11).“Διατί, ὦ Ἰσραηλίται, νά ἀποθνήσκετε ἐξ’ αἰτίας τῶν ἀνομιῶν σας;”

Γιατί χ ά ν ε σ τ ε, ὀρθόδοξοι χριστιανοί, μέ θάνατον αἰώνιον ἐξ’ αἰτίας τῶν ἁμαρτιῶν σας;

Γιατί νά γεμίζετε τήν Κόλαση σάν νά μήν ἔχη θεσπισθῆ μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἡ πανίσχυρος μετάνοια;

Αὐτή ἡ ἄπειρος ἀγαθή δωρεά ἔχει δοθεῖ στόν οἶκον Ἰσραήλ, δηλαδή στούς ὀρθόδοξους χριστιανούς.

Καί ὅποτε θελήσουμε, καθ’ ὅλη τήν διάρκεια τῆς ζωῆς μας, καί ὅποιες καί ἄν εἶναι οἱ ἁμαρτίες μας, ἡ δωρεά αὐτή ἐνεργεῖ μέ δύναμη μοναδική.

Καθαρίζει ἀπό κάθε ἁμαρτία, σώζει τόν κάθε ἄνθρωπο πού προστρέχει στόν Θεό, ἔστω καί ἄν αὐτός μετανοήση στά τελευταῖα λεπτά τῆς ζωῆς του, μόλις πρίν ἀπό τόν θάνατο”.

Ἄς μετανοήσουμε, καί ἄς προσκομίσουμε μαζί μέ τά δάκρυά μας, καί μέ τήν ἐσωτερική εὐλάβεια στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί μαζί μέ τήν ταπείνωση τῆς ψυχῆς μας, τόν ἄξιο καρπό τῆς ἀληθινῆςμετανοίας μας.

Ἄς μετανοήσουμε μέσα ἀπό τό βίωμα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, μέ τόν νοῦ μας πάντοτε στραμμένο στήν καρδιακή προσευχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 3. Λόγος περί μετανοίας. Ἅγιος Ἰγνάτιος Μπριαντσιανίνωφ. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος, Β΄)

Σχετικά άρθρα

Θυρανοίξια ανακαινισθέντος Ναού στη Μητρόπολη Περιστερίου χωρίς Εσταυρωμένο

Άρθρο της Σοφίας Μακεδονοπούλου. Παρακολουθούμε τον Μητροπολίτη Περιστερίου, καθώς είναι ο απολογητής του Ουκρανικού κακοκέφαλου και ο πρώτος διδάξας την αντικατάσταση του Εσταυρωμένου από το δεσποτικό σύνθρονο μέσα στα Ιερά των ιερών Ναών

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.