Συνεργατες

Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Η΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Η΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἄν ὅμως δεῖς ἄνθρωπο ἁμαρτωλό, χωρίς νά συμπάσχεις, θά σ’ ἐγκαταλείψει ἡ Χάρη» (Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἄθωνίτης)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

Η΄ Μέρος

Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἄθωνίτης, στήν ὁμιλία του γιά τήν μετάνοια, μᾶς λέγει ὅτι: “Τώρα ὅμως οἱ ἄνθρωποι ἄρχισαν νά ζοῦν σύμφωνα μέ τό θέλημά τους καί τό νοῦ τους, κι’ ἐγκατέλειψαν τίς ἅγιες ἐντολές, κι’ ἐλπίζουν νά βροῦν χαρά, χωρίς τόν Κύριο. (9)

Μή ξέροντας πώς μόνον ὁ Κύριος εἶναι ἡ ἀ λ η θ ι ν ή χαρά μας καί μόνον μέ τόν Κύριο εὐφραίνεται ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου.

Αὐτός ζεσταίνει τήν ἀνθρώπινη ψυχή, ὅπως ζεσταίνει ὁ ἥλιος τά ἀγριολούλουδα κι’ ὅπως τά λικνίζει ὁ ἄνεμος δίνοντάς τους ζωή.

Ὁ Κύριος μᾶς ἔδωσε τά πάντα γιά νά τόν δοξάζουμε.

Ὁ κόσμος ὅμως δέν τό καταλαβαίνει.

Καί πῶς μπορεῖ κανείς νά καταλάβει κάτι, πού οὔτε τό εἶδε, οὔτε τό δοκίμασε;

Κι’ ἐγώ ὅταν ἤμουν στόν κόσμο, σκεφτόμουν κι ἔλεγα: “Νά, αὐτή εἶναι ἡ εὐτυχία πάνω στή γῆ.

Εἶμαι ὑγιής, κομψός, πλούσιος, ὁ κόσμος μ’ ἀγαπᾶ. Αὐτή τήν κεδοδοξία εἶχα”.

Ὅταν ὅμως γνώρισα μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τόν Κύριο, ἄρχισα πιά νά θεωρῶ ὅλη τή δόξα τοῦ κόσμου σάν καπνό πού τόν διασκορπίζει ὁ ἄνεμος.

Ἡ Χάρη ὅμως τοῦ Ἅγίου Πνεύματος χαροποιεῖ καί εὐφραίνει τήν ψυχή.

Καί αὐτή μέσα σέ βαθειά εἰρήνη βλέπει τόν Κύριο καί λησμονεῖ τή γῆ.

Κύριε, ἐπίστρεψε τόν λαόν Σου κοντά Σου, γιά νά δοῦν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν πραότητα τοῦ προσώπου Σου.

Γιά νά ἀπολαύσουν ὅλοι τήν κατά πρόσωπον θέα Σου ἀπό αὐτή τή γῆ καί βλέποντάς Σε, νά ὁμοιωθοῦν μέ Σένα.

Ἄς εἶναι δοξασμένος ὁ Κύριος πού μᾶς ἔδωσε τή μετάνοια καί μέ τή μετάνοια σωζόμαστε ὅλοι μας χωρίς ἐξαίρεση.

Δέν θά σωθοῦν μόνον ὅσοι δέν μετανοοῦν.

Κι’ ἐδῶ βλέπω τήν ἀπόγνωσή τους καί κλαίω ἀπό συμπόνια γι’ αὐτούς.

Ἄν κάθε ψυχή ἐγνώριζε τόν Κύριο, θά ἤξερε πόσο μᾶς ἀγαπᾶ Αὐτός καί κανένας δέν θ’ ἀπελπιζόταν γιά τήν σωτηρία του, οὔτε κἄν θά ἐγόγγυζε.

Ψυχή πού ἔχασε τήν εἰρήνη, πρέπει νά μετανοήσει καί ὁ Κύριος θά συγχωρέσει τίς ἁμαρτίες της καί τότε θά ἔχει χαρά καί εἰρήνη.

Καί δέν χρειάζονται ἄλλοι μάρτυρες, ἀλλά τό Πνεῦμα τό Ἴδιο μαρτυρεῖ μέσα μας, πώς μᾶς συγχωρέθηκαν οἱ ἁμαρτίες.

Καί σημάδι γιά τήν ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν εἶναι πώς ἔχεις μισήσει τήν ἁμαρτία.

Τί ἄλλο νά περιμένουμε;

Νά ζητήσουμε ἀπό τούς οὐρανούς νά μᾶς ψάλει κάποιος ἕνα οὐράνιο τραγούδι;

Μά στόν οὐρανό ὅλα ζοῦν μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί σέ μᾶς, στή γῆ δόθηκε τό Ἴδιο Ἅγιο Πνεῦμα.

Καί στίς Ἐκκκλησίες τοῦ Θεοῦ οἱ ἀκολουθίες τελοῦνται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Καί στίς ἐρήμους, στά βουνά καί στίς σπηλιές καί παντοῦ οἱ ἀσκητές τοῦ Χριστοῦ ζοῦν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

Ἄν τό φυλάξουμε, θά εἴμαστε ἐλεύθεροι ἀπό τό σκοτάδι καί ἡ αἰώνια ζωή θά εἶναι μέσα μας.

Ἄν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι μετανοοῦσαν καί τηροῦσαν τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὁ Παράδεισος θά ἦταν στή γῆ, γιατί «οὐδέ ἐροῦσιν ἰδού ὧδε ἤ ἰδού ἐκεῖ· ἰδού γάρ ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ἡμῶν ἐστιν» (Λουκ. 17, 21).

Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο.

Καί τό Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τό ἴδιο στόν οὐρανό καί στή γῆ.

Ὁ Κύριος δίνει τόν Παράδεισο καί τήν αἰώνια Βασιλεία μαζί Του, σέ ὅποιον μετανοεῖ.

Μέ τό πλούσιο ἔλεός Του δέν θυμᾶται τίς ἁμαρτίες μας, ὅπως δέν θυμήθηκε τίς ἁμαρτίες τοῦ ληστή στό Σταυρό.

Μεγάλο τό ἔλεός Σου, Κύριε!

Ποιός ὅμως θά μποροῦσε νά σ’ εὐχαριστήσει ὅπως πρέπει;

Μᾶς ἔδωσες στή γῆ τό Πνεῦμα Σου τό Ἅγιο!

Μεγάλη ἡ δικαιοσύνη Σου, Κύριε!

Ἐσύ ἔδωσες στούς Ἀποστόλους τήν ἐπαγγελία: «Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς».

Κι’ ἐμεῖς ζοῦμε τώρα αὐτό τό ἔλεος καί ἡ ψυχή αἰσθάνεται πώς ὁ Κύριος μᾶς ἀγαπᾶ.

Κι’ ὅποιος δέν τό αἰσθάνεται αὐτό, ἄς μετανοήσει καί ὁ Κύριος θά τοῦ δώσει τή Χάρη πού καθοδηγεῖ τήν ψυχή.

Ἄν ὅμως δεῖς ἄνθρωπο ἁμαρτωλό, χωρίς νά συμπάσχεις, θά σ’ ἐγκαταλείψει ἡ Χάρη.

Μᾶς δόθηκε ἡ ἐντολή ν’ ἀγαποῦμε.

ΚΙ’ ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ σπλαχνίζεται ὅλους καί τό Ἅγιο Πνεῦμα δίνει τή δύναμη νά κάνωμε τό καλό.

Ὤ Ἅγιο Πνεῦμα, μή μᾶς ἐγκαταλείπεις.

Ὅταν Ἐσύ εἶσαι μαζί μας, ἡ ψυχή ἀντιλαμβάνεται τήν παρουσία Σου.

Καί ἀναπαύεται μακαρίως κοντά στόν Θεό, γιατί Σύ χαρίζεις τήν φλογερή ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Κύριος ἀγάπησε τόσο τούς ἀνθρώπους Του, πού τούς ἁγίασε μέ τό Ἅγιο Πνεῦμα καί τούς ἔκανε ὅμοιους μέ τόν Ἑαυτό Του.

Ὁ Κύριος εἶναι σπλαχνικός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς δίνει κι’ ἐμᾶς τή δύναμη νά εἴμαστε κι’ ἐμεῖς σπλαχνικοί.

Ἄς ταπεινωθοῦμε, ἀδελφοί, γιά ν’ ἀποκτήσουμε μέ τήν μετάνοια σπλαχνική καρδιά.

Καί τότε θά δοῦμε τή δόξα τοῦ Κυρίου, τήν ὁποία γνωρίζει ἡ ψυχή καί ὁ νοῦς μέ τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος”.

Ἡ μετάνοια εἶναι μία ταπεινή καί ἤρεμη κατάσταση ἡ ὁποία ἀγκαλιάζει τήν ἁγιότητα καί ἀναπαύει τούς ἀνθρώπους.

Ἡ μετάνοια ἔρχεται μέ τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί ἀποκαλύπτει, διά τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου, τήν μέγιστη εὐσπλαχνία καί ἀγαθότητα τοῦ Θεοῦ, στό πρόσωπο τῶν μετανοημένων ἀνθρώπων.

Ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι, ἄς ἔχουμε συνεχῶς στά χείλη μας τήν καρδιακή εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος´ô, Δ΄, Ε΄ΣΤ΄, Ζ΄)

Σχετικά άρθρα

Συντονιστείτε! Την Κυριακή 21/7 στις 11:00 π.μ.: Πνευματική αφροντισιά

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη «Το σήμερα μόνο μας ανήκει όχι το αύριο – εγρήγορση και επιμέλεια στα πνευματικά» Η ομιλία πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο της δίωξης του μακαριστού π....

Βοηθός ο Προφήτης Ηλίας στην καθημερινότητά μας [mp3 2018]

Κήρυγμα του μακαριστού πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη. Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος Ἰάκωβος, ὁ ἀδελφόθεος, σέ αὐτή τήν περικοπή τῆς ἐπιστολῆς του (Ἰακ. ε΄ 10-20), μᾶς ὁμιλεῖ γιά τήν ὑπομονή στίς κακοπάθειες, δείχνοντας τήν προσευχή ὡς τόν ἀσφαλή τρόπο ἀπόκτησής της

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.