Συνεργατες

Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (ΙΑ΄ Μέρος)

εικόνα άρθρου: Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (ΙΑ΄ Μέρος)
Της Ολυμπίας
αποκλειστικά για την katanixi.gr

«Ἀπ’ ὅλες τίς καλλιέργειες, ἡ σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς» (Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς)

Επιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr

ΙΑ΄ Μέρος

Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, μᾶς φανερώνει τόν ταπεινό τρόπο τῆς μετανοίας τῶν ἁγίων, ἀλλά καί τό πῶς θά τά καταφέρουμε καί ἐμεῖς στή ζωή μας, νά μποροῦμε νά μετανοοῦμε θεάρεστα.

Στήν συνέχεια τῆς δυναμικῆς καί ταυτόχρονα θαυμαστῆς ὁμιλίας του, ἀναφέρει μέσα ἀπό τήν δυνατή του πίστη, μέ ἀκόμη περισσότερα λόγια προσωπικῆς, βιωματικῆς, παραδειγματικῆς, καί ἀληθινῆς μετανοίας, ὡς ἑξῆς:

Μετανοῶ, γιά τούς ψευδόρκους, διότι ἀλήθεια, καί αὐτοί εἶναι ἀνθρωποκτόνοι, αὐτόχειρες. (13)

Γιά ὅλους ἐκείνους πού ἐκμεταλλεύονται τούς ἀδελφούς τους καί συσσωρεύουν ἄχρηστο πλοῦτο, κλαίω καί ἀναστενάζω…!

Γιατί αὐτοί ἔθαψαν τήν ψυχή τους καί δέν ἔχουν μέ τί νά π α ρ ο υ σ ι α σ τ ο ῦ ν ἐνώπιόν Σου.

Γιά ὅλους τούς ὑπερηφάνους καί ἀλαζόνας κλαίω καί ἀναστενάζω, γιατί εἶναι ἐνώπιόν Σου σάν ζ η τ ι ά ν ο ι μέ ἄδειο σακκούλι…!

Γιά ὅλους τούς μέθυσους καί λαίμαργους κλαίω καί ἀναστενάζω, διότι κι’ αὐτοί κ α τ ή ν τ η σ α ν δοῦλοι τῶν δούλων τους.

Γιά ὅλους ἐκείνους πού χαλᾶνε τούς γάμους, μετανοῶ, γιατί πρόδωσαν τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Τό Ὁποῖο, Ἅγιο Πνεῦμα τούς ἐξέλεξε γιά νά κτίζει διά μέσου αὐτῶν τήν νέα ζωή, ἑνῶ αὐτοί, τήν διακονία τῆς ζωῆς, μετέβαλαν σέ καταστροφή τῆς ζωῆς.

Μετανοῶ, γιά ὅλα τά ψεύτικα χείλη, γιά ὅλα τά θολά μάτια.

Μετανοῶ, γιά ὅλες τίς σκληρές καρδιές, γιά ὅλες τίς ἀχόρταγες κοιλιές.

Μετανοῶ, γιά ὅλα τά σκοτεινά μυαλά, καί γιά ὅλες τίς κακές θελήσεις…!

Μετανοῶ, γιά ὅλους τούς ἄσχημους λογισμούς…!

Γιά ὅλες τίς ψυχοφθόρες ἐνθυμήσεις, μετανοῶ καί ἀναστενάζω.

Μετανοῶ, Κύριε, γιά τούς πολυλογοῦντας.

Γιατί τό πολύτιμο δῶρο Σου,

τό δῶρο τοῦ λόγου, μετέβαλαν σέ φθηνή ἄμμο.

Μετανοῶ, γιά ὅλους ἐκείνους πού καταστρέφουν τήν ἑστία τοῦ γείτονα καί τήν εἰρήνη του, γιατί ἔτσι μάζεψαν στόν ἑαυτό τους καί στό λαό τήν κατάρα.

Μετανοῶ, γιά ὅλη τήν ἱστορία τῶν ἀνθρώπων, ἀπό τόν Ἀδάμ ὡς ἐμένατόν ἁμαρτωλό, γιατί ὅλη ἡ ἱστορία εἶναι στό αἷμα μου.

Γιατί ἐγώ εἶμαι μέσα στόν Ἀδάμ, καί ὁ Ἀδάμ μέσα μου.

Μετανοῶ, γιά ὅλους τούς μεγάλους καί μικρούς, πού δέν τρέμουν μπροστά στήν φοβερά παρουσία Σου, καί γι’ αὐτό κλαίω καί κραυγάζω·

Δέσποτα Πολυέλεε, ἐλέησον με καί σῶσον με».

Μετανοῶ, «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με καί σῶσον με».

Γιά τήν ἐξομολόγηση θά ἤθελες νά μάθης;

Ἄν ἡ ἐξομολόγηση εἶναι πράγματι τόσο ἀπαραίτητη;

Παλαιότερα πήγαινες πιό συχνά στήν ἐξομολόγηση μά ἐσύ σταμάτησες ἐπειδή κάποιος σέ εἰρωνεύτηκε γι’ αὐτό.

Δέν ἔπρεπε νά διακόψεις.

Ποιόν δέν εἰρωνεύτηκαν οἱ ἄνθρωποι;

Ξέρεις τί εἶπε ὁ δ ι ο ρ α τ ι κ ό τ ε ρ ο ς ὅλων:

«Οὐαί ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε.

Οὐαί ὑμῖν οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καί κλαύσετε» (Λουκ. 6, 25).

Διάβασε τήν Καινή Διαθήκη.

Εἶναι ντροπή νά μήν ξέρωμε τήν Πίστη μας.

Ἄφησε στήν ἄκρη κάθε ἄλλο διάβασμα!

Ἄρχισε τήν μελέτη σου ἀπό τά ἱερά Εὐαγγέλια.

Αὐτή εἶναι ἡ πιό σπουδαία καί ἡ πιό λυτρωτική μελέτη.

Πρώτη στήν σειρά, ἔρχεται ἡ γνώση τῆς Πίστεως.

Καί μετά ἡ κάθε ἄλλη γνώση.

Νά τόν μελετᾶς τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ δίνει ἀξία στόν δικό μας λόγο.

Μοῦ γράφεις ὅτι ἐκτός ἀπό τήν τέχνη σου ἔχεις καί ἕνα ἀμπέλι, πού σοῦ δίνει καλή παραγωγή, ἐπειδή τό καλλιεργεῖς πολύ. (14)

Ἄν κάποιος ἐγκατέλειπε τό ἀμπέλι του καί εἰρωνευόταν ἐσένα πού φροντίζεις μέ ἐπιμέλεια τό δικό σου, μήπως τότε θά σήκωνες τά χέρια σου ἀπό τ’ ἀμπέλι καί θά σταματοῦσες νά τό καλλιεργεῖς;

Σίγουρα, δέν θά τό ἔκανες αὐτό.

Πῶς μπορεῖς λοιπόν νά ταλαντεύεσαι ἀναφορικά μέ τήν καλλιέργεια τῆς ψυχῆς σου ἡ ὁποία εἶναι σημαντικότερη ἀπ’ ὅλα τ’ ἀμπέλια τοῦ κόσμου;

Ἐπειδή ὅταν πεθάνεις, τήν ψυχή σου θά τήν πάρεις, ἑνῶ τό ἀμπέλι θά τό ἀφήσεις.

Ἀπ’ ὅλες τίς καλλιέργειες, ἡ σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε ρ η εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς”.

Πράγματι ἀπό ὅλες τίς καλλιέργειες σέ τοῦτη τή ζωή, ἡ σημαντικότερη ὅλων εἶναι ἡ καλλιέργεια τῆς ψυχῆς, μέσα ἀπό τήν κατανυκτικότερη καί ὡραιότερη μυστική προσευχή, αὐτήν τήν ἀδιάλειπτη μονολόγιστη εὐχή: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλόν».

Ἀμήν, γένοιτο!

Συνεχίζεται…

  • 13. Μετανοῶ Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς. https://www.imaik.gr/
  • 14. Ἀπό τό τή μετάνοια.Ἕκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη. Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. https://www.imaik.gr/

Κάνε ἐγγραφή στό νέο κανάλι τῆς Κατάνυξης τοῦ Youtube πατώντας ἐδῶ: https://bit.ly/2WldGra

Δείτε σχετικά:
– Πως θα μετανοώ θεάρεστα; (Α΄ Μέρος´ô, Δ΄, Ε΄ΣΤ΄Ζ΄Η΄, Θ΄, Ι΄)

Σχετικά άρθρα

Το Τριώδιο κατά τον Όσιο Γέροντα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο και το Καρναβάλι κατά τους κανόνες της Εκκλησίας [ΒΙΝΤΕΟ 2014]

Ὁμιλία τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου Θεοδώρου Ζήση. Στεναγμούς προσοίσωμεν, τελωνικούς τῷ Κυρίῳ, καί αὐτῷ προσπέσωμεν, ἁμαρτωλοί ὡς Δεσπότῃ... (Κοντάκιον)

Το ευλογημένο Τριώδιο και ο δαιμονισμένος Καρνάβαλος (Βίντεο 2019)

Ὁμιλία τοῦ μακαριστοῦ πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη Ἡ τεράστια απόσταση πού χωρίζει τούς χριστιανούς καί τήν εὐλογημένη περίοδο τοῦ Τριωδίου ἀπό τούς καρναβαλιστές καί τή δαιμονισμένη παράδοση τοῦ Καρνάβαλου…

Ο Πάπας Φραγκίσκος προλογίζει το βιβλίο του Περγάμου Ιωάννη

της Ειρήνης Ιωαννίδου. Την κακία αυτή του Πάπα, που τον χώρισε από την Αλήθεια, ζήλεψε ο «θεολόγος» του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Άλλωστε σε όλη τη διάρκεια της ζωής του θέλησε να μιμηθεί το ταλέντο της Δύσης, να εφευρίσκει έτερα Ευαγγέλια

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Συνεχίζοντας την περιήγηση στην ιστοσελίδα, συναινείτε με την χρήση αυτών.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τους Όρους χρήσης και την Πολιτική προστασίας απορρήτου.